Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogloszenie_o_udzieln._zam._wodoc._ndw_i_ndk.doc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-GMINA KAZANÓW

RGK- Pn-271/2/2014.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zam. Publicznych

Wójt Gminy

Kazanów

z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów

ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów

tel. 48/6766033 fax. 48/6766055

e-mailsekretariat@kazanow.pl

www.kazanow.pl

ogłasza  nieograniczony przetarg na roboty budowlane w zakresie:

,,Budowa Sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na działkach nr ew. wg wykazu dołączonego do wniosku w miejscowości Niedarczów Dolny Wieś i Niedarczów Dolny Kolonia, gmina Kazanów w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania,,.

Zamieszczenia ogłoszenia : obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : Tak , numer ogłoszenia w BZP: 147137-2014r. dnia 08.07.2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia : nie.

SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY

1.1) Nazwa i Adres: Urząd Gminy w Kazanowie , pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów , woj. mazowieckie , Tel 48/6766033 , 6766035,fax. 048 6766055.

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego:  Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na działkach o nr Ew. wg wykazu dołączonego do wniosku w miejscowości |Niedarczów Dolny Wieś i Niedarczów Dolny Kolonia , gmina Kazanów w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania..

II.2) Rodzaj Zamówienia: roboty budowlane

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: zgodnie z SIWZ

Roboty ziemne dla sieci, roboty montażowe sieci, roboty ziemne przyłączy , roboty montażowe przyłączy  łączna długość projektowanej sieci PVC-U o średnicy D160  wynosi L= 1981,0 m. łączna ilość przyłączy 28 szt. ( w tym 3 szt. do studzienek wodomierzowych) z rur i kształtek wodociągowych PE dużej gęstości PE100 typoszeregu SDR 13,6 na ciśnienie 1,25 MPa o łącznej dł. L=593,5 m w tym : o średnicy PE40 szt. 27 o łącznej dł. L=533,0 m , o średnicy PE50 szt. 1 o łącznej dl.L=60,5 m Hydrant pożarowe Dn80 -11 szt.Przewierty pod kolizyjnym uzbrojeniem terenu z rur stalowych 244,5 x8,00 mm szt.5 o dł.łącznej 48,0 m oraz na przyłączach z rur stalowych 88,9 x 5,0 mm szt. 14 o dł. Łącznej 98,0 m. Rury ochronne na skrzyżowaniu z lokalnymi kablami teletechnicznymi i NN – 28 szt. skrzyżowań w rurze ochronnej 2 –dzielnej typu AROT o dł. L=3,0 m każde. Projektowana sieć będzie zasilana z ujęcia wody w Kazanowie.

Inwestor wymaga wykonania stacji uzdatniania wody ściśle według projektu.

Miejsce wykonania robót budowlanych : miejscowość Niedarczów Dolny Wieś i Niedarczów Dolny Kolonia.

Wspólny słownik zamówień (CPV)       45.23.13.00-8

Czas trwania zamówienia do 31października  --  2014r.

W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegający wykluczeniu z art.24 tejże ustawy.

Wymagane wadium : PLN – 5.000,00 zł.

Kryterium oceny ofert – najniższa cena – 100%

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty , na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy : TAK

Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , tylko z powodu zaistnienia okoliczności o charakterze ,, siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kazanów ul. Pl. partyzantów 28 , 26-713 Kazanów ( sekretariat pokój nr 9) do 24 lipca 2014r. do godz. 1000.

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 24 lipca 2014r. godz. 1015 – Urząd Gminy Kazanów ul. Pl. Partyzantów 28 sala konferencyjna Urzędu II piętro.

Termin związania z ofertą : 30 dni od ostatniego terminu składania ofert.

Informacja dodatkowa , w tym dotycząca finansowania projektu:

Przyznanie pomocy w ramach działania ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013,,

Kazanów ,2014.07.08.

Ogłoszenie zostało zamieszczone:                                                                      Wójt Gminy

  1. BZP nr . 147137 z dnia 08.07.2014r,
  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie.                                                              Marian Karolik
  3. Strona internetowa Urzędu.
  4. Strona BIP Urzędu Gminy

Załączniki:

1.siwz_wodoc._ndw_ndk.doc

2.przedm_.pdf

3.str2-15.pdf

-str16.pdf

-str17.pdf

-str18-19.pdf

-str20-21.pdf

-str22.pdf

-str23.pdf

-str24-26.pdf

-str27-28.pdf

-str29.pdf

-str30.pdf

-str31.pdf

-str32.pdf

-str33.pdf

-str34.pdf

-str35-36.pdf

-str37.pdf

-str38.pdf

-str39-40.pdf

-str41-42.pdf

-str43.pdf

-str44.pdf

-str45.pdf

-strtyt.jpg

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-07-10 08:59:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-08 11:48:19
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry