Kompetencje Dyrektora Publicznych Szkół Podstawowych, Gimnazjum oraz Przedszkola na terenie Gminy Kazanów

 

     Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Ponadto do jego kompetencji należy:
- sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
- ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
- realizowanie uchwał Komitetu Rodzicielskiego oraz Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji,
- dopuszczanie do użytku Szkolny Zestaw Programów i Podręczników,
- dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także nadzorowanie organizacją administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
- wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
- może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy
dyrektorem szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą,
- jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,
- zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
- przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
- występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
- współpracowanie z Komitetem Rodzicielskim, Radą Pedagogiczną i rodzicami

       Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do respektowania praw ucznia i rozstrzygania kwestii spornych.

       W przypadku zaistnienia skargi ucznia lub jego rodziców, dyrektor w szczególności:
- sprawdza wiarygodność skargi,
- przeprowadza wspólną rozmowę z nauczycielem i
zainteresowanymi,
- wyciąga konsekwencje wobec winnego lub umarza sprawę.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Wiącek
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-11-24 11:43:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Wiącek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-11-24 11:43:17
  • Liczba odsłon: 626
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 694502]

przewiń do góry