Zobacz podgałęzie

WÓJT GMINY KAZANÓW                                                         Kazanów , 2013.10.25.

 

 

 

Znak : RGK- D-6220/2/2013.

 

D E C Y Z J A

 

               Na podstawie art. 71 ust.1, ust.2 pkt. 2 , art. 75 ust.1 pkt.4 , art. 80 ust.1, art.82 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko     ( Dz.U.Nr 199,poz.1227, ze zm. ,zwanej dalej ,,ustawą ooś,, ) i § 3 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09. Listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko    ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2013r., poz.267) po rozpatrzeniu wniosku INWESTORA :   PHU ,,TOMEX,, Tomasz Garbarczyk Sycyna Pn.227 ,            26-700 Zwoleń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   planowanego przedsięwzięcia pn. ,, BUDOWA MAŁEJ   ELEKTROWNI   WODNEJ (MEW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr Ew. 779/14 , 871, 960 , 962 , 1060 , 1063 i 1090 przy istniejącym jazie piętrzącym wody rzeki Iłżanka w km 24+ 500 zlokalizowanym we wsi       Kroczów   Większy   Gmina Kazanów pow. zwoleński woj. mazowieckie. ,,     i przeprowadzeniu postępowania w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz uzgodnieniu z   Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie ( Postanowienie Nr WOOŚ-II.4242.237.2013.MŚ z dnia 25 września 2013r.) i   Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zwoleniu (Opinia Sanitarna Nr SZN-7010.4.2013 z dn. 04 czerwca 2013r.)

orzekam:

realizację   przedsięwzięcia pn. ,, Budowa Małej Elektrowni Wodnej (MEW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr Ew. 779/14,871,960,962,1060,1063 i 1090 przy istniejącym jazie piętrzącym wody rzeki Iłżanki w km 25+ 500 zlokalizowanym we wsi Kroczów Większy   gmina Kazanów , pow. zwoleński ,   woj. mazowieckie   i określam warunki jego realizacji:

 

I.          Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

 

1)      prace uciążliwe akustycznie, prowadzone zarówno w fazie realizacji , jak i eksploatacji przedsięwzięcia, wykonywać wyłącznie w godz. 6.00-22.00;

2)      wszelkie prace prowadzić przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego w sposób prawidłowy o małej uciążliwości akustycznej, który zapewni zabezpieczenie gruntu i wód gruntowych przed wyciekami paliw i płynów technicznych


3)      przykrywać plandekami skrzynie ładunkowe samochodów transportujących sypkie materiały;

4)      osłaniać przed działaniem wiatru miejsca magazynowania materiałów zawierających drobne frakcje pyłowe;

5)      zorganizować zaplecze budowy na terenie zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem ( w szczególności substancjami ropopochodnymi) środowiska gruntowo-wodnego: w przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych do gruntu, zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć i przekazać do utylizacji uprawnionemu odbiorcy;

6)      teren zaplecza budowy utrzymać w należytym porządku;

7)      ścieki bytowe powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia gromadzić         w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przewoźnych toalet i przekazywać systematycznie za pośrednictwem uprawnionych odbiorców do oczyszczalni ścieków;

8)      powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu , a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania;

9)      masy ziemne powstałe w   wyniku wykonania wykopów( jeżeli nie są zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi) magazynować w wyznaczonym do tego celu miejscu , a następnie wykorzystywać do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie , na którym zostały wydobyte lub przekazywać uprawnionym podmiotom do zagospodarowania;

10) masy ziemne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi magazynować    w zamkniętych szczelnych ,pojemnikach / kontenerach zlokalizowanych          w wyznaczonym   miejscu: odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do unieszkodliwienia; miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt;

11) na etapie eksploatacji odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie wyznaczonym miejscu zabezpieczonym przed dostępem zwierząt i osób postronnych , w sposób który zabezpieczy przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego , w szczelnych zamykanych pojemnikach ( w przypadku odpadów niebezpiecznych odpornych na działanie znajdujących się w nich substancji) , a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom w celu dostarczenia do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania;

12) drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy , zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi;

13) w trakcie wykonywania prac należy ograniczyć do minimum mętnienie wody: prace w korycie rzeki Iłżanki przy użyciu ciężkiego sprzętu mechanicznego należy wykonać poza okresem tarła ryb ( marzec – czerwiec), tj. : w terminie     od 1 lipca do końca lutego;

14) wykopy należy zabezpieczyć( poprzez ich grodzenie) przed dostaniem się do nich płazów;

15) w czasie eksploatacji elektrowni należy zachować przepływ nienaruszalny rzeki Iłżanki.

II.       W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji , której mowa w art.72 ust.1 ,,ustawy ooś,, ( w projekcie budowlanym ) należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1)       zaprojektowanie i zastosowanie przy istniejącym jazie przepławki dla ryb: typ(rodzaj) przepławki powinien być dobrany do składu gatunkowego ichtiofauny rzeki Iłżanki.

III.    Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdza się konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji , o których mowa w art. 72 ust.1 ustawy ooś.

 

1.   Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

 

           Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie

            znacząco oddziaływać na środowisko , o których mowa w art. 59 ust.1 pkt.2 ustawy

            ooś oraz w § 3 ust.1 pkt.5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r

           w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

           ( Dz. U. Nr 213 ,   poz.1397 , ze zm.) , tj. elektrownie wodne.

 

Planowane przedsięwzięcie polega   na   budowie   Małej Elektrowni Wodnej (MEW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącym jazie piętrzącym wody rzeki Iłżanki w km 24+ 500 , na działkach o nr Ew. 779/14 , 871,960,962,1060,1063 i 1090 w miejscowości Kroczów Większy gmina Kazanów.

Projektowana moc elektrowni wodnej wynosić będzie do 50kW.

Obecnie, w miejscu planowanej budowy zespołu hydrotechnicznego , na działkach       o nr Ew. 1060,1063 i 1090 znajduje się stopień piętrzący wodę o wysokości piętrzenia do 2,1 m w postaci jazu przegradzającego koryto rzeki Iłżanki w km 24+500.

Jaz posiada przyczółki i ponur murowane, wzmocnione wykładziną betonową , pozostałe części jazu są drewniane. Most wykonany jest w konstrukcji drewnianej.

W sąsiedztwie miejsca inwestycji znajdują się wody płynące , obszary zabudowane , użytki rolne , tereny zadrzewione i zakrzewione. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się na działce przeznaczonej pod inwestycję o nr Ew. 962 , w odległości około 40m od urządzenia piętrzącego.

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje wykonanie:

     -   przebudowy istniejących zastawek ;

     -   żelbetowej komory śruby Archimedesa;

     -   żelbetowego kanału napływowego;

     -   przyłącza elektroenergetycznego;

     -   montażu kraty stalowej;

     -   montażu zastawki turbiny Archimedesa;

     -   montażu zastawki w kanale napływowym;

     -   montażu śruby Archimedesa;

     -   pomieszczenia technicznego MEW;

     -   montażu przekładni , generatora, urządzeń elektrycznych i automatyki;

     -   umocnienia brzegów i dna rzeki;

     -   przyłącza energetycznego;

     -   przepławki.

 

Pomieszczenie techniczne MEW stanowić będzie wydzielony budynek przeznaczony dla osób z obsługi dochodzącej. W pomieszczeniu tym znajdować się będą szafy sterownicze, generator i przekładnia.

Kanał napływowy służący do doprowadzenia wody do turbiny będzie wykonany   w konstrukcji żelbetowej jako kanał otwarty. W czasie normalnej eksploatacji będzie wypełniony wodą. Koryto pod śrubę turbiny Archimedesa będzie korytem żelbetowym   z dnem wyprofilowanym , ze spadkiem kierunku wody dolnej i stanowić będzie konstrukcję utrzymującą śrubę Archimedesa w odpowiednim położeniu.    

            W czasie normalnej eksploatacji będzie wypełnione wodą . Adaptacja jazu na

             potrzeby energetyki odnawialnej polegała będzie na wykonaniu prac związanych

            z realizacją systemu sterowania automatycznego oraz systemu pomiarowego.   Ponadto

             w ramach realizacji inwestycji planowana jest budowa przyłącza energetycznego.

           Wymagane będzie przeprowadzenie prac w korycie rzeki tj. umocnienie dna i skarp na

             stanowisku dolnym i górnym.

 

Do produkcji energii wykorzystana będzie wolnoobrotowa turbina Archimedesa ( ślimakowa) to turbina wodna niskich spadów. Turbina Archimedesa , ze względu na swoją konstrukcję i bardzo małe obroty wirnika ( poniżej 30 obrotów na minutę) jest przyjazna dla fauny rzecznej i określona jest jako turbina ,,fishfriendly,,.

Szacuje się , że produkcja energii elektrycznej wynosić będzie około 233 MWh .

Podczas realizacji przedsięwzięcia będzie występować okresowa uciążliwość  w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń do atmosfery spowodowanymi ruchem środków transportu oraz pracą sprzętu . Zobowiązuje się Inwestora do zminimalizowania tych oddziaływań. Biorąc pod uwagę charakter i zakres planowanego przedsięwzięcia stwierdzić należy ,że zarówno podczas realizacji, jak i eksploatacji przedmiotowej inwestycji dopuszczone poziomy hałasu                    w środowisku będą zachowane.

 

Oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne mogą dotyczyć możliwości jego zanieczyszczenia w wyniku incydentalnych zdarzeń wynikających z awarii sprzętu budowlanego(wycieki paliw i olejów) . Zobowiązuje się Inwestora do zminimalizowania zanieczyszczeń poprzez   użycie sprawnego technicznie sprzętu oraz zorganizowanie zaplecza budowy.

 

Zobowiązuje się Inwestora do selektywnego magazynowania powstających na etapie realizacji przedsięwzięcia odpadów w wyznaczonym miejscu , w sposób który zabezpieczy przed pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego , a następnie odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia.

 

W trakcie eksploatacji   małej elektrowni wodnej zakłada się następujące warunki jej pracy.

-   przy przepływach niskich priorytetem będzie pobór wody na potrzeby zachowania

    przepływu nienaruszalnego ( biologicznego) w cieku   na całej długości

   oddziaływania małej elektrowni wodnej i związanych z nią urządzeń , pozostała

   nadwyżka wody kierowana będzie na turbinę; zakładając , że odpowiedni przepływ

   przez przepławkę będzie uwzględniony w przepływie nienaruszalnym,

-   przy przepływach z zakresu średnich i wysokich priorytetem będzie pobór wody     

   ( do około 2 m 3 /s) na potrzeby produkcji energii elektrycznej z jednoczesnym

   utrzymaniem co najmniej przepływu nienaruszalnego , nadwyżki pozostałej wody

   przelewać się będą nad zamknięciami jazu,

- przy przepływach powodziowych priorytetem będzie bezpieczeństwo osób

    obsługujących i zamieszkujących tereny przyległe: całość wody przepływała będzie

  przez jaz przy otwartych wszystkich zamknięciach; osoba nadzorująca elektrownię

  będzie zobowiązana do śledzenia aktualnych meldunków hydrologicznych dla

  województwa mazowieckiego, w przypadku przewidywanych wysokich stanów

  będzie zobowiązana podjąć natychmiastowe działania zapobiegające

  zniszczeń.                                  4

Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie ,, Iłżanka od Modrzejowianki do ujścia,, -PLRW2000192369 . Wymieniona JCWP zgodnie z zapisami   Planu gospodarowania wodami dorzecza Wisły ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011r. (M.P. z 2011r. Nr 49 , poz. 549( otrzymała status wód naturalnych w obszarze dorzecza Wisły. Rzeka została zakwalifikowana do rzek nizinnych piaszczysto-gliniastych(19). Jej stan oceniono jako dobry. Na przedmiotowym odcinku nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego stanu wód.

Ocena stanu poszczególnych elementów , wg danych Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, dla ww. JCWP przedstawiają się następująco:

- elementy biologiczne – klasa III – stan umiarkowany;

- elementy fizykochemiczne – klasa II – stan dobry;

  - elementy hydromorfologiczne – klasa II – stan dobry.

 

W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze rzeki Iłżanki wraz z występującą w niej ichtiofauną nałożono na Inwestora warunek zaprojektowania i wykonania przepławki dla ryb. W celu ochrony gatunków ichtiofauny należy ograniczyć prowadzenie prac budowlanych przy użyciu ciężkiego sprzętu mechanicznego w korycie rzeki Iłżanki w okresach tarła ryb ( marzec czerwiec), tj. w terminie od 1 lipca do końca lutego. Prace budowlane zostaną tak prowadzone aby nie dopuścić do zniszczenia drzew w obrębie placu budowy. Miejsca wykopów zostaną zabezpieczone (ogrodzone) przed penetracją płazów i innych drobnych zwierząt

 

 

 

2.   Ryzyko wystąpienia poważnej awarii:

MEW nie będzie zaliczać się do zakładów o zwiększonym ryzyku lub zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31.01.2006r. ( Dz. U. Nr 30 , poz. 208).

 

3.   Oddziaływanie transgraniczne:

Przedsięwzięcie , z uwago na jego realizację i ograniczony zakres oddziaływania na środowisko, wobec zastosowanych rozwiązań , nie będzie wywoływać oddziaływań rts granicznych.

 

4.   Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji , ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych , zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich;

a)       oddziaływanie na zdrowie ludzi

            W przypadku realizacji inwestycji nie przewiduje się negatywnych oddziaływań

              związanych eksploatacją instalacji poza terenem , do którego Inwestor posiada tytuł

               prawny.

             W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej MEW zlokalizowane są tereny                 

              o charakterze rolnym. Najbliższe budynki mieszkalne i gospodarcze miejscowości

              Kroczów Większy zlokalizowane są w następującej odległości od

              inwestycji tj.: ok. 50 m w kierunku południowym , ok. 200m w kierunku północnym ,

              260 m na północny zachód , ok. 830 m na wschód.

b)       oddziaływanie na obszary chronione i obszary Natura 2000

             Projektowane przedsięwzięcie nie sąsiaduje bezpośrednio z żadnym obszarem

              chronionym i obszarami Natura 2000

             Na etapie realizacji jak i na etapie   eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie istotnie

             oddziaływać na środowisko oraz na obszary prawnie chronione , uwzględniając

             tym najbliżej zlokalizowane obszary Natura 2000.

 

 

IV.     Charakterystyka całego przedsięwzięcia oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia   wraz z aneksem do raportu ooś i koncepcją przepławki   stanowią załączniki do niniejszej decyzji.

Raport opracowany przez INSTYTUT OZE Sp. z o.o. ul. Staszica 1/115 , 25-008 Kielce

 

Uzasadnienie

 

        W dniu 16 kwietnia 2013 roku wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia   polegającego na: budowie   ,,Małej Elektrowni   Wodnej (MEW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr Ew. 779/14,871.960.962,1060,1063 i 1090 przy istniejącym jazie piętrzącym wody rzeki Iłżanka w km 24+ 500 zlokalizowanym   we wsi. Kroczów Większy gmina Kazanów, powiat zwoleński , woj. mazowieckie,,.

       Wszczynając wyżej wymienione postępowanie organ właściwy do wydania decyzji pismem z dnia 2013-05-25 znak : RGK- II. 6220/1/2013 wystąpił do   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie   oraz   do Państwowego Powiatowego Inspektora w Zwoleniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko   i ewentualnego zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska   w Warszawie w wydanym postanowieniu znak : WOOŚ-II.4240.752.2013.JC z dnia 03 czerwca 2013r. wyraził opinię , że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Małej Elektrowni Wodnej   (MEW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr Ew. 779/14 ,871,960,962,1060,1063 i 1090 przy istniejącym jazie piętrzącym wody rzeki Iłżanki w km 24m +500 zlokalizowanym w miejscowości   Kroczów Większy ,   istnieje konieczność   przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

  Państwowy Powiatowy Inspektor   Sanitarny w Zwoleniu w Opinii Sanitarnej znak :    SZN-7010.4.2013 z dnia 04 czerwca 2013r. stwierdza potrzebę   przeprowadzenia oceny   oddziaływania przedsięwzięcia   na środowisko   dla   planowanego   przedsięwzięcia pn. ,,Mała   Elektrownia Wodna )MEW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr Ew. 779/14,871,960,962,1060,1063 i 1090 przy istniejącym jazie piętrzącym wody rzeki Iłżanki   w km 24+500 zlokalizowanym we wsi Kroczów Większy gm. Kazanów, pow. zwoleński,,.

          Biorąc powyższe   pod uwagę   Wójt Gminy Kazanów wydał   postanowienie znak : RGK- II.P- 6220/1 /2013 z dnia 2013-06-14 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Inwestor spełnił obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska i w dniu    03 lipca 2013r. przedłożył wymagany Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Małej Elektrowni Wodnej (MEW)   w raz z infrastrukturą

  towarzyszącą na działkach o nr Ew. 779/14,871,960,962,1060,1063 i 1090 przy istniejącym jazie piętrzącym wody rzeki Iłżanka w km 24 +500 zlokalizowanym we wsi   Kroczów Większy gm. Kazanów pow. zwoleński , woj. mazowieckie.

Opracowany raport   przedłożony został do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego .

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu w wydanej opinii sanitarnej znak: SZN.7011.1.2013 z dnia 30 lipca 2013r. pozytywnie zaopiniował realizację przedmiotowego przedsięwzięcia . Inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi i będzie proekologiczne. Efektem ekologicznym przedsięwzięcia będzie produkcja zielonej energii ze źródła odnawialnego.

W wyniku funkcjonowania inwestycji zostanie osiągnięty efekt w postaci ochrony środowiska polegający na ograniczeniu emisji do powietrza zanieczyszczeń powstałych   z konwencjonalnych źródeł energii.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w   wezwaniu   z dnia 14 sierpnia 2013r. znak : WOOŚ.II.4242.237.2013.MŚ   wzywa do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia   w zakresie dotyczącym : oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne, ochrony przyrody   i w   zakresie ogólnym .

Wnioskodawca przedłożył niezbędne uzupełnienia   w formie aneksu do raportu, które przesłane zostały do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie   w wydanym postanowieniu   z dnia 25 września 2013r, znak: WOOŚ-II.4242.237.2013.MŚ uzgodnił realizacje przedsięwzięcia     i określił warunki jego realizacji, które zawarte są w orzeczeniu niniejszej decyzji

Ustalenia zawarte w raporcie są następujące:

a)       Przedsięwzięcie polega na budowie Małej Elektrowni Wodnej (MEW) wraz infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącym jazie piętrzącym wody rzeki Iłżanka       w km 24 + 500 , na działkach o nr Ew. 779/14,871,960,962,1060,1063 i 1090  w miejscowości Kroczów Większy , gmina Kazanów.

b)      W okresie budowy przewiduje się występowanie ograniczonych emisji zanieczyszczeń do powietrza ( np. emisja spalin) i hałasu , których źródłem będą maszyny budowlane i środki transportu wykorzystywane   przy pracach budowlanych- oddziaływanie na tym etapie uznano za krótkotrwałe i odwracalne , etap ten nie spowoduje trwałych , negatywnych zmian w środowisku;

c)       Planowana inwestycja będzie źródłem powstawania hałasu. Oddziaływanie inwestycji na klimat akustyczny nie będzie wykraczało poza teren działki na której jest projektowana , nie będzie stwarzała zagrożenia przekroczenia dopuszczalnych standardów określonych przepisami ochrony środowiska na terenach chronionych.     

Z przeprowadzonych obliczeń wynika , że w fazie eksploatacji w porze dziennej i w porze nocnej inwestycja nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska na terenach chronionych ( najbliżej zlokalizowanej zabudowy );

d)      W trakcie eksploatacji będą wytwarzane odpady , sposób i miejsce magazynowania tych odpadów nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko. Odpady te będą odbierane przez podmioty, które posiadają wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadów.

e)       Eksploatacja inwestycji nie będzie powodować innych istotnych emisji do środowiska tj. ponadnormatywnego hałasu na terenach chronionych, emisji zanieczyszczeń do powietrza , do wód powierzchniowych i podziemnych , emisji do gruntów;

f)        Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami podlegającymi ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2013r. ,poz. 627 ze zm.) Po przeanalizowaniu przedstawionego raportu oddziaływania na środowisko stwierdza się , iż realizacja przedmiotowej inwestycji poza obszarami objętymi ochroną przy zachowaniu nałożonych warunków nie wpłynie w sposób znaczący na spójność i integralność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 ,       a także nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na elementy przyrodnicze środowiska- gatunki zwierząt, roślin i siedliska przyrodnicze.

Wnioskowane przedsięwzięcie nie przyczyni się do pogorszenia aktualnego stanu środowiska JCWP ,, Iłżanka od Modrzewianki do ujścia,,.

Związane jest to z odwracalnym i lokalnym zasięgiem oddziaływania etapu realizacji inwestycji oraz charakterem pracy wnioskowanej MEW , która nie przewiduje zmian w wysokości aktualnie realizowanym piętrzeniu – głównego negatywnie oddziaływującego elementu związanego z realizacją przedsięwzięć o charakterze hydroenergetycznym . Ramy czasowe inwestycji mają   zamknąć się w około 20 tygodniach.

Inwestycja zarówno na etapie realizacji , jak i eksploatacji przedsięwzięcia , nie spowoduje pogorszenia stanu wód powierzchniowych i podziemnych, jak również nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych założonych w Planie Gospodarowania Wodami Dorzecza Wisły.

 

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne.

Eksploatacja przedsięwzięcia, z uwagi na jego skalę i charakter , nie spowoduje przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska.

 

Biorąc pod uwagę brak negatywnego oddziaływania na środowisko, brak ponadnormatywnych emisji hałasu pochodzącego z planowanego przedsięwzięcia , a także braku oddziaływania na zdrowie ludzi , rośliny ,zwierzęta, wody powierzchniowe  i podziemne oraz na przyrodę ( w tym na obszary podlegające ochronie w ramach sieci NATURA 2000) , nie występują przeciwwskazania dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji.

Prowadząc postępowanie nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji , o których mowa w art. 72 ust.1 ustawy ooś.

        Mając na względzie stan faktyczny oraz prawny , uwzględniając materiał dowodowy zebrany w przeprowadzonym postępowaniu orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

Od decyzji niniejszej służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 za pośrednictwem Wójta Gminy Kazanów w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                                 Marian Karolik

 

Otrzymują :

1.       PHU ,,TOMEX,, Tomasz Garbarczyk Sycyna Pn. 227 , 26-700 Zwoleń.

2.       Pełnomocnik Maciej Kowalik Instytut OZE Sp. z o.o. ul. Staszica 1/115 ,   25-008 Kielce

3.       Pan Marian Bronisz zam. Kroczów Większy 93 , 26-713 Kazanów.

4.       Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Zwoleńskiego ul. Wł. Jagiełły 4 ,  26-700 Zwoleń.

5.       Gmina Kazanów Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów.

6.       Współwłaściciele: Ilona Baranowska , Kamil Baranowski , Dariusz Baranowski   i Maria Cheda   zam. ul. Pl. Partyzantów 25 , 26-713 Kazanów.

 

7.       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie   Wydział Spraw Terenowych II w Radomiu ul.   25 Czerwca 68 , 26-600 Radom.

8.       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny   ul. Bogusza 37, 26-700 Zwoleń

9.       Pan Jan Pastuszka Sołtys Wsi zam. Kroczów Większy 78 , 26-713 Kazanów.

10.   Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kazanów.

11.   A/a.

 

  załączniki:

raport_oos.pdf
aneks_do_raportu.pdf
zalacznik_nr_4_mapa_ewidencyjna_z_zaznaczonym_obszarem_oddzialywania.pdf
zalacznik_nr_6_schemat_projektowanej_inwestycji_wraz_z_koncepcja_zagospodarowania_terenu.pdf


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-11-04 12:58:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-05 09:06:59
  • Liczba odsłon: 1088
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 693513]

przewiń do góry