Referat d/s rolnictwa, ochrony środowiska obejmuje ns zagadnienia:

1. Realizację zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 roku /tekst jednolity Dz. U. Nr 72, z późn. zm./. 

2. Nadzór nad właściwym przygotowywaniem procedur przetargowych oraz przeprowadzaniem przetargów organizowanych w Urzędzie Gminy w Kazanowie.

3. Nadzór nad merytoryczną i rachunkową analizą faktur zleceniobiorców wykonujących prace budowlane, remontowe i inne na umowę lub zlecenie tutejszego Urzędu.

4. Prowadzenie całokształtu prac związanych z przygotowaniem umów oraz nadzór nad poborem oraz rozliczaniem opłat za wodę z wodociągu.

5. Przygotowywanie procedury związanej z przekształcaniem obiektów komunalnych gm. Kazanów w oparciu o decyzje – uchwały Rady Gminy w Kazanowie.

- zarządzanie zasobami gruntów komunalnych /gminnych/,

- koordynowanie i nadzór grupowego zarządu wspólnotami gruntowymi i mieniem gminnym.

6. Wykonywanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną,

- koordynowanie spraw związanych z melioracją gruntów,

- prowadzenie dokumenatcji i stanu przyrody,

- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oczyszczania ścieków, wywozu nieczystości, usług komunalnych w tym zakresie oraz współpraca z jednostkami organizacyjnymi,

- bieżące utrzymanie – dbanie o utrzymanie czystości i porządku w gminie, bieżąca kontrola tych obiektów oraz kordynacja nad utrzymaniem porządku, organizowanie właściwego składowania, zagospodarowania odpadów stałych i płynnych,

- bieżące dbanie o utrzymanie zieleni komunalnej i zadrzewień,

- zapewnienie należytego stanu technicznego, czystości i porządku na obiektach targowicy, śmietniku, w miejscach gdzie znajdują się kontenery oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem targowiska,

- opracowywanie planów poprawy środowiska naturalnego, gospodarki odpadami,

- ewidencjonowanie zakładów zanieczyszczajcych środowisko,

- realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku /tekst jednolity Dz. U. Nr 132, z póź. zm/.

- rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji na wycięcie drzew i krzewów oraz ustalanie i pobieranie opłat,

- współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego, Państwowa Inspekcją Ochrony Środowiska i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,

7. W zakresie rolnictwa:

- współdziałanie w zakresie prowadzenia spraw w zakresie gospodarki w lasach nie stanowiących własności państwowej,

- przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną,

- współdziałanie w organizowaniu zakładów lecznictwa dla zwierząt oraz punktów padliny,

- prowadzenie spraw w zakresie ochrony roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami oraz przyjmowanie komunikatów,

- wydawanie decyzji o przeznaczeniu gruntów nieleśnych do zalesienia oraz załatwianie indywidualnych spraw wynikających z ustawy o zagospodarowaniu lasów nie stanowiących własności Państwa,

- prowadzenie spraw ewakucji ludności z obszarów zagrożonych powodzią,

- przygotowywanie propozycji nabycia gruntów do zasobów komunalnych oraz udziału w negocjacjach,

- zakładanie ksiąg wieczystych dla gruntów stanowiących własnośc gminy, współpraca z Sądami oraz Biurami Notarialnymi,

- prowadzenie ewidencji mienia komunalnego w merytorycznym zakresie stanowiska pracy,

- zapobieganie – działanie w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzyczajnym zagrożeniom środowiska,

- inicjowanie przedsięwzięć na rzecz wzrostu produkcji rolnej.

10. Realizacja Rozporządzenia z dnia 17 luty 1998 roku w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wyikające z art. 96 oraz art. 100 ustawy o gospodarce gruntami.

11. Nadzór nad prawidłowym wydawaniem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kazanów oraz Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Terenu oraz rozpoczęciem procedury związanej z przystąpeiniem do sporządzenia miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kazanów zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr IV/17/2002 z dnia 20 grudnia 2002 roku.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Wiącek
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-02-14 14:25:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Wiącek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-02-14 14:25:43
  • Liczba odsłon: 424
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 694382]

przewiń do góry