Uchwała nr  V/22/2003
Rady Gminy w Kazanowie
z  dnia  31 stycznia 2003 roku

w  sprawie  uchwalenia   Statutu  Sołectw


        Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt.7 oraz art. 35 tekst jednolity ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz 1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy w Kazanowie  u c h w a l a  co  następuje:

§ 1
Uchwala się statuty sołectw:
1. Borów.
2. Dębniak.
3. Dębnica.
4. Kazanów.
5. Kopiec.
6. Kowalków Kolonia.
7. Kowalków Wieś.
8. Kroczów Mniejszy.
9. Kroczów Większy.
10. Miechów Wieś.
11. Miechów Kolonia.
12. Niedarczów Dolny Kolonia.
13. Niedarczów Dolny Wieś.
14. Niedarczów Górny Kolonia.
15. Niedarczów Górny Wieś.
16. Ostrówka.
17. Ostrownica Kolonia.
18. Ostrownica Wieś.
19. Osuchów.
20. Ranachów Wieś.
21. Ruda.
22. Wólka.
23. Zakrzówek Kolonia.
24. Zakrzówek Wieś.

stanowiących załączniki od Nr 1 do Nr 24 do niniejszej uchwały wynikających z zastosowania przepisów jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym.


§ 2

Traci moc uchwała nr VI/10/90 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 31 grudnia 1990 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw na terenie Gminy Kazanów.

§ 3

KazanowWykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w ie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

        

       
 
                                                    
STATUT    SOŁECTWA

ZAKRZÓWEK   WIEŚ


Uchwalony na Sesji Rady Gminy w Kazanowie
w dniu 31 stycznia 2003r.

Rozdział I

                 Nazwa, teren działania i zadania sołectwa


§ 1

Ogół mieszkańców sołectwa Zakrzówek Wieś stanowi samorząd mieszkańców wsi.

§ 2

Granice sołectwa określone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do statutu gminy.


§ 3

Sołectwo Zakrzówek Wieś jest organem pomocniczym gminy Kazanów i funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym / Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / statutu gminy oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 4

Do zadań samorządu wsi należy:
a/ zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku oraz z innych związanych z miejscem zamieszkania,
b/ gospodarowanie mieniem komunalnym przekazanym przez gminę,
c/ dysponowanie środkami finansowymi sołectwa,
d/ organizowanie czynów społecznych,
e/ sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych działających w sołectwie.

§ 5

Samorząd mieszkańców wsi realizuje zadania okręlone w § 4 poprzez:
1. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a/ sołectwa w ramach przyznawanych ustawowo kompetencji,
b/ planu gospodarowania wsi,
c/ przeznaczania środków będących w dyspozycji sołectwa,
d/ złożenie wniosku o przekazanie składników mienia komunalnego do dyspozycji sołectwa,
e/ kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego wsi,
f/ innych przekazanych do rozstrzygnięcia przez Radę Gminy.
2. Opiniowanie spraw o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, a w szczególności:
a/ planu zagospodarowania wsi i rozwoju rolnictwa,
b/ dostosowania organizacji i godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych i innych do potrzeb mieszkańców wsi,
c/ wykorzystanie funduszy przeznaczonych na opiekę społeczną.
3. Wnioskowanie Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości samorządu.
4. Współpraca z Komisjami Rady Gminy i radnymi z terenu sołectwa.

§ 6

Wydatki związane z realizacją zadań sołectwa pokrywane są ze środków posiadanych przez sołectwo oraz mogą być pokrywane ze środków fianansowych gminy.

§ 7

1. Kontroli społecznych podlegają zlokalizowaniu na terenie gminy sołectwa, sklepy, punkty usługowe, przedszkola, szkoły i inne obiekty użyteczności publicznej.
2. Działania kontrolne prowadzą upoważnieni członkowie rady sołeckiej w zespołach po 3 osoby.
3. Zespół kontrolny ma prawo wstępu do pomieszczeń oraz obiektów jednostki kontrolowanej w obecności jej kierwonika lub innej odpowiedzialnej osoby.
4. Z kontroli sporządza sie protokół, który podpisują członkowie zespołu kontrolowanego i kierownik jednostki kontrolowanej.
5. Zespół kontrolny przedstawia wyniki kontroli na posiedzeniu rady sołeckiej.

§ 8

1. Nadzór nad działalnością samorządu mieszkańców wsi sprawuje Rada Gminy.
2. Rada Gminy może zawiesić wykonanie uchwały zebrania wiejskiego jeżeli uchwała ta jest sprzeczna z prawem.
Uchylić uchwałę może Rada Gminy na sesji.
3. Rada Gminy może zawiesić w czynnościach sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowiązków.

§ 9

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć Samorządu Mieszkańców Wsi nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańćów sąsiednich sołectw zawiera porozumienie okreslające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.

 

Rozdział II

Struktura organizacyjna

 

§ 10

1. Organami samorządu mieszkańców wsi są:
a/ zebranie wiejskie,
b/ sołtys,
c/ rada sołecka,
2. Zebranie wiejskie może powołać inne organy sołectwa określając ich kompetencje.
3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.

§ 11

Działalność w organach samorządu ma charakter społeczny.


§ 12

Organy sołectwa są obowiązane co najmiej raz w roku składać sprawozdanie ze swej działalności zebraniu wiejskiemu.

§ 13

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2. Prawo do udziału w zebraniu mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.
3. Zebranie jest ważne, gdy zostaną o nim powiadomieni mieszańcy sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.
4. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmiej 1/5 uprawnionych do głosowania.
5. O ile w oznaczonym terminie nie uzyskano qworum zebrania w nowym terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych mieszkańców.
6. Zebranie wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania.


§ 14

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a/ 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania,
b/ Wójta Gminy.
2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku.
3. Zebranie zwołane na wniosek organów wymienionych w ust.1 i 2 powinno sie odbyć w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.


§ 15

1. Zebranie wiejskie:
a/ wybiera i odwołuje sołtysa i członków rady sołeckiej,
b/ podejmuje uchwały w sprawach należących do zadań so łectwa,
c/ kontroluje wykonanie tych uchwał.


§ 16

 SOŁTYS:
a/ jest organem wykonawczym zebrania wiejskiego,
b/ jest przewodniczącym rady sołeckiej, kieruje jej pracami i reprezentuje  sołectwo na zewnątrz,
c/ wykonuje czynności związane z gospodarowaniem środkami finansowymi sołectwa,
d/ reprezentuje sołectwo na Sesjach Rady Gminy, gdzie może zgłaszać wnioski w imieniu zebrania wiejskiego,
e/ wykonuje inne zadania powierzone na mocy przepisów prawa,
f/ sołtys pełni funkcję społecznie, za wykonanie zadań o których mowa w pkt.5 otrzymuje wynagrodzenie określone w stosownych przepisach.

§ 17

1. Sołtys zwołuje zebranie wiejskie z własnej inicjatywy lub na wniosek osób wymienionych w § 14 ust. 1 statutu, ustala dzień, godzinę i miejsce zebrania, informuje o tym mieszkańców sołectwa conajmniej na 7 dni przed terminem zebrania – sposób zwyczajowo przyjęty.
2.Sołtys może zapraszać na zebranie przedstawicieli jednostek organizacyjnych zainteresowanych tematyką zebrania.
3. Przygotowuje projekty uchwał i prowadzi zebranie wiejskie.
4. Organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego, kontroluje ich wykonanie oraz składa sprawozdanie z wykonania uchwał.
5. Zarządza przeprowadzenie kontroli społecznej.
6. Decyduje w sprawach udziału sołectwa w postępowaniu administracyjnym.
7. Współdziała z organami samorządu terytorialnego w celu wspólnej realizacji zadań sołectwa.

§ 18

Zadania swe sołtys wykonuje przy pomocy rady sołeckiej.

§ 19

1. Rada Sołecka składa się z 3 do 7 osób wybranych przez zebranie wiejskie.
2. Zebranie wiejskie ustala ilość członków Rady sołeckiej.
3. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach, które zwołuje sołtys w miarę potrzeb nie rzadziej niż dwa razy w roku.
4. Rada Sołecka podejmuje uchwały we wszystkich sprawach zastrzeżonych dla sołtysa, w szczególności zarządza mieniem komunalnym przekazanym przez gminę.
5. Uchwały Rady Sołeckiej, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.
6. O posiedzeniach Rady Sołeckiej zawiadamia się miejscowych członków Rady Gminy.

 


Rozadział III

Tryb wyborów i odwoływania organów sołectwa oraz uzupełnienie składów tych organów w czasie kadencji


 § 20

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy, określając jednocześnie miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego.
2. Zarządzenie  w powyższej sprawie powinno być podane do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 21


1. Dla wykonania ważnego wyboru sołtysa i członków Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
2. O ile  w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnego qworum wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych mieszkańców.

§ 22

1. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje stałym mieszkańcom sołectwa w/g zasad ustalonych dla wyboru rad gmin.
2. Kanndydatem do organów sołectwa nie może być osoba skazana za przestępstwo popełnione z chęci zysku lub niskich pobudek.

§ 23

1. Wybory organów sołectwa zarządza Przewodniczący zebrania.
2. Wybory przeprowadza komisja strutacyjna składająca się z 3 osób wybranych spośród uprawnionych do głosowania.
3. Członek komisji strutacyjnej nie może kandydować do organów sołectwa.
4. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.
5. Do zadań komisji należy:
a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów i przygotowanie kart do głosowania,
b) przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,
c) sporządzenie protokołu o wynikach głosowania;
6. Protokół z przeprowadzonych wyborów podpisują wszyscy członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

 

§ 24

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, w głosowaniu tajnym.
2. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
3. Kandydat/ci/  winien/ni/ wyrazić zgodę na kandydowanie.
4. Za wybranych uważa się kandydata/ów/, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 25

1. Sołtys i Rada Sołecka są odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i w każdym czasie mogą byc przez zebranie wiejskie odwołani jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu lub dopuścili sie przestępstwa o jakim mowa w § 22 ust.2.
2. Odwołanie z funkcji powinno nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego.


§ 26

1. W przypadku ustąpienia lub odwołania sołtysa i Rady Sołeckiej przez zebranie wiejskie – Wójt Gminy  zarządza wybory ponowne.
2. Wybory uzupełniające członków Rady sołeckiej i innych organów sołectwa zarządza Rada Sołecka.
3. Wybory uzupełniające odbywaja się na zasadach określonych w § 23 i § 24 statutu.


Rozadział IV

Zasady składania przez organy sołectwa sprawozdania przed zebraniem wiejskim oraz sposób gospodarowania środkami finansowymi.

 

§ 27

Sołtys obowiązany jest składać sprawozdanie ze swej działalności min.:
a) realizacji uchwał zebrania wiejskiego,
b) wyników przeprowadzonych kontroli,
c) ważniejszych wpływach i wydatkach ze środków finansowych sołectwa,
d) realizacji zadań z zakresu administarcji,
e) innych działań mających na celu istotne znaczenie dla mieszkańców sołectwa;

§ 28

Fundusze sołectwa składają się z:
a) z wydzielonych przez Radę Gminy środków finansowych,
b) z dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym przyjętym od gminy,
c) dobrowolnych wpłat zakładów pracy, organizacji społecznych i innych jednostek;

§ 29


W przypadku przekazania sołectwu składników mienia komunalnego do gospodarowania zasady rozliczeń między gminą a sołectwem określa porozumienia w sprawie przekazania mienia komunalnego.


§ 30

1. Fundusze sołeckie mogą być przekazane na działalność społeczno-wychowawczą, inwestycje, remonty i konserwację urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się w sołectwie.
2. Fundusze sołectwa gromadzone są na rachunku bankowym, który dysponuje Rada Sołecka.


§ 31

Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi Urząd Gminy.

§ 32

1. Gospodarka finansowa sołectwa jest jawna. Dla kontrolowania działalności finansowej sołectwa zebranie wiejskie może powołać komisję rewizyjną.
2. Uchwała o powołaniu komisji rewizyjnej określa jej skład osobowy i zadania.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 33

1. Zmiany statutu uchwala Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Interpretację statutu przeprowadza Rada Gminy.

§ 34

Statut wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Wiącek
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-08-06 10:28:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Wiącek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-01-16 13:09:59
  • Liczba odsłon: 1433
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 694182]

przewiń do góry