Zobacz podgałęzie  Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 432, 609 na długości 500 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś , Zakrzówek Kolonia

 

Nr ogłoszenia 23803-2016 , data zamieszczenia 08.03.2016 roku

Zamieszczenie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I.1. NAZWA I ADRES:  Urząd Gminy w Kazanowie , ul. Plac Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów  woj. mazowieckie tel. (48) 6766033  , faks (48) 6766055

- adres strony internetowej  zamawiającego: www.kazanow.pl

1.2 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO : Administracja samorządowa

II.1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  - Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 432, 609 na długości 500 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś , Zakrzówek Kolonia.

II.1.2 Rodzaj zmówienia: roboty budowlane

II.1.4  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest – Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 432, 609 na długości 500 mb w miejscowości Zakrzówek  Wieś , Zakrzówek Kolonia, która obejmuje:

I.                    Roboty przygotowawcze – Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe, b/ mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża wraz z korytowaniem do głębokości 5 cm pod konstrukcję nawierzchni jezdni , II. Podbudowa – a/ wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym dolomitowym o frakcji 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym  - śr, grubość warstwy po zagęszczeniu. – 14 cm  , b/ wykonanie wiązania między warstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej bitumem w ilości 0,1 – 0,3 kg/m2. III. Nawierzchnia – a/  wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowo grysową AC  11 W50/70 KR 1-2 w ilości 0,075 Mg/m2 – średnio o grubości 3 cm  b/ nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych AC 11S 50/70 KR 1-2 warstwa ścieralna grubości 4 cm . IV Roboty wykończeniowe – a/ wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,50 m , grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm , b/ słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm – 3 sztuki , c/ znaki drogowe (znaki średnie grupy A) – 3 sztuki

 Zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót  załączony do SIWZ.

 

II.1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7

II.1.7  Czy dopuszcza się złożenie ofert częściowej – nie

II.1.8 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej   - nie

II.2  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA  : Zakończenie – 31.07.2016 roku

III.1 - WADIUM

Informacje na temat wadium:  Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości – 1500,00 złotych

Dopuszczalne formy wniesienia wadium a/a w pieniądzu , numer konta zamawiającego: Urząd Gminy w Kazanowie 24 9129 0001 00200240 0448 0008 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na w/w wskazany rachunek bankowy , b/ poręczenie lub gwarancja bankowa , c/ gwarancja ubezpieczeniowa , d/ poręczenie udzielane przez podmioty o których mowa w art. 6 ust 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o  otworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 , poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25 , poz. 253 , Nr 66 , poz. 596 i Nr 216 , poz. 1824 ze zm.) Brak wadium lub wniesione po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postepowania.

III.2 ZALICZKI

III.3 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

III.3.1 uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

. Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik do SIWZ

III.3.2  Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

.  Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik do SIWZ

III.3.3 Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

. Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik do SIWZ

III.3.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis  sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

. Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik do SIWZ

III.3.5  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis  sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

. Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik do SIWZ

III.4.1 INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH , JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSATWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawców warunków , o  których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy , oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w  postepowaniu należy przedłożyć:

III.4.2 W zakresie potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy , należy przedłożyć :

. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie  do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

.  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające  ,że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków , lub  zaświadczenie ,że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie ,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków  o dopuszczanie do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające ,że wykonawca nie zalega  z opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne , lub potwierdzenia ,że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatność ilu wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.3 Dokumenty podmiotów  zagranicznych

 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przekłada:

II.4.3.1 dokument wystawiony w kraju , w którym ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania potwierdzający ,że:

 . nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono  upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

. nie zalega  z uiszczeniem podatku , opłat , składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo  ,że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.4 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samem grupy kapitałowej

. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym , że nie należy do grupy kapitałowej

III.6 INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione  w pkt III.4 w pkt III.5

Harmonogram rzeczowo-finansowy prac , w którym wykonawca także wskaże części zamówienia wykonanie których zamierza powierzyć podwykonawcom ( opracowanie własne wykonawcy)

Dokumenty wymagane przez SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV>1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV 1.1 Tryb udzielenia zamówienia ;  przetarg nieograniczony

IV.2 KRYTERA OCENY OFERT

IV.2.1 Kryteria oceny ofert : cna oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia

1.       Cena – 95 %

2.       Kryterium okresu gwarancji ponad wymagany 36 m-cy  - 5 %

IV.4 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV .4.1  Adres strony internetowej , na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.kazanow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem :

Urząd Gminy w Kazanowie ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów

IV.4.4 Termin Składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

24.03.2016 godzina 11.00 miejsce : Urząd Gminy w Kazanowie 29 , 26-713 Kazanów pokój nr 9

IV.4.5 termin związania ofertą: okres w dniach: 30 ( od ostatecznego składania ofert)

IV.4.17 Czy przewiduje się unieważnienie postepowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy  udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA), które miały być przeznaczone  na sfinansowanie całości lub części zamówienia :   nie

Wójt Gminy

/-/ Teresa Pancerz - Pyrkaspecyfikacja_-_zakrzowek_wies_i_zakrzowek_kolonia.doc
zalaczniki_do_siwz_-_zakrzowek_wies__kolonia.doc
przedmiar_robot-zakrzowek_kol_wies.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GMINA KAZANÓW                                                    Kazanów , 2015-12.21.

 

Znak : RGK-Pn-271/2-1/2015

WYJAŚNIENIA

 

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

,, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu   gminy Kazanów w roku 2016.

 1. Zapytanie:

Jaka jest przewidywana ilość odpadów do zbiórki w roku 2016? Ewentualnie – jakie były ilości odpadów odebranych z terenu Gminy Kazanów w latach ubiegłych ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje , że w załączniku   nr 6 do SIWZ – Projekt umowy w paragrafie 1 podane są szacunkowe ilości odpadów komunalnych , odpadów zebranych selektywnie   i odpadów zgromadzonych w PSZOKu.                              

Szacunkowe ilości wynoszą :

1)       odpady komunalne – 131 Mg.

2)       Odpady zebrane selektywnie – 164 Mg   z podziałem na 3 frakcje np. papier i tekturowe – 9,5 Mg , tworzywa sztuczne , opakowania wielomateriałowe , metale – 51,4 Mg , szkło i opakowania szklane – 103,1 Mg.

3)       Odpady zgromadzone w PSZOKu:

elekto – 0,5 Mg , meble i inne odpady wiekogabarytowe – 6,0 Mg , odpady budowlane i rozbiórkowe – 3 Mg , zużyte opony – 3,0 Mg , przeterminowane leki - 0,2, Mg.

2. Poprawny znak sprawy   w załączniku Nr 1 do SIWZ to : RGK –PN-271/2/2015

                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                  mgr Teresa Pancerz-Pyrka..........................................................................................................................................................................

GMINA KAZANÓW

RGK-PN-271/2/2015

 

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam. publicznych

 

Wójt Gminy

Kazanów

z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów

ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów

tel. (048) 6766033 Fax. 6766055

(e-mail) sekretariat@kazanow.pl

www.kazanow.pl

 

ogłasza nieograniczony przetarg na wykonanie usługi w zakresie: ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2016,,

Upoważniony do kontaktów –Krzysztof Kazimierski tel. 6766033 w. 18 lub 24

Zamówienie ogłoszone w spisie BZP Nr 343184 -2015   z dnia   15.12.2015   r.

Szczegółowe warunki zakresu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można uzyskać w Urzędzie Gminy Kazanów Pl. Partyzantów 28 pokój nr 4 lub za zaliczeniem pocztowym .

SIWZ oraz niezbędna dokumentacja zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazanów   www.kazanow.pl

Opis przedmiotu zamówienia: Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie: a) odpadów komunalnych gromadzonych przez mieszkańców gminy Kazanów, ) odpadów zbieranych selektywnie, c) odpadów wielkogabarytowych i opon z terenu gminy Kazanów, d) odpadów budowlanych i odpadów                     z remontów, e) odpadów elektro z terenu gminy Kazanów, f) odpadów ulegających biodegradacji,            g) oraz obsługa administracyjna wywozu odpadów z terenu gminy .   Obszar gminy zajmuje 9495 ha . Liczba ludności 4693 osób. W skład gminy wchodzi 24 sołectwa.

Miejsce wykonania usługi   : cały teren gminy

Wspólny słownik zamówień (CPV) : 90.51.10.00-2 , 90.51.20.00-9,90.53.30.00-2

Czas trwania zamówienia od 01stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.  

W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 tejże ustawy.

Wymagane wadium :   nie dotyczy

Kryteria oceny ofert – najniższa cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kazanów ( sekretariat) , ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów –   30.12.2015 r. (środa)   do godz. 10 00 .

Data , godzina i miejsce otwarcia ofert:    30 .12. 2015 r. godzina 10 15 ,

Urząd Gminy w Kazanowie , ul. Pl. Partyzantów 28 sala konferencyjna Urzędu - II piętro.

Termin związania z ofertą : 30 dni od ostatniego terminu składania ofert .

Kazanów , 2015-12- 15   .

 

         

  Ogłoszenie zostało zamieszczone:

1.         BZP nr 343184-2015 z dn.   15.12.   2015r.

2.         Tablica ogłoszeń w Urzędzie.

3.         Strona internetowa Urzędu.

4.         a/a                                                                                                   Wójt Gminy

 

                                                                                          mgr Teresa Pancerz -Pyrka


załączniki:

1. siwz_odpady_2016r..doc

2. umowa_odpady_na_rok_2016_zal.6_siwz.doc

--------------------------------------------------------------------------------


GMINA KAZANÓW

GPI- PN-271/8/2015

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam. publicznych

 

Wójt Gminy

Kazanów

z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów

ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów

tel. (048) 6766033 Fax. 6766055

(e-mail) sekretariat @ kazanow.pl

www.kazanow.pl

 

ogłasza nieograniczony przetarg na :

wykonanie   usługi w zakresie: „ Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 1317   na długości 505 mb w miejscowości   "Miechów   Kolonia"   

Upoważniony do kontaktów –   Danuta Ziarkowska- Lis   Tel     ( 48) 6766033 w. 24

Zamówienie ogłoszone w spisie BZP   nr    139523-2015   z dnia   22.09.2015 r.

Szczegółowe warunki zakresu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia którą można odebrać w Urzędzie Gminy Kazanów   w pokoju nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym .

SIWZ oraz niezbędna dokumentacja zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazanów   www.kazanow.pl , www.ugkazanow.bip.org.pl

Opis przedmiotu zamówienia:   Przebudowa drogi gminnej o nr   ew. 1317 na długości 505 mb w miejscowości Miechów   Kolonia   zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do   SIWZ

Miejsce wykonania usługi   :   sołectwo   Miechów   Kolonia

Wspólny słownik zamówień (CPV) : 45.00.00.00-7

Czas trwania zamówienia   do   29.10 .2015 roku

W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 tejże ustawy.

Wymagane wadium : PLN   -   4000 złotych

Kryteria oceny ofert – najniższa cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kazanów ( sekretariat) , ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów –     09.10.2015r.   do godz. 11.00

Data , godzina i miejsce otwarcia ofert:   09.10.2015 r. godzina 11.15 ,

Urząd Gminy w Kazanowie , ul. Pl. Partyzantów 28 sala konferencyjna Urzędu - II piętro.

Termin związania z ofertą : 30 dni od ostatniego terminu składania ofert .

 

Kazanów ,   22.09   2015 .           

                                                                            WÓJT GMINY

                                                                               

                                                                    Teresa Pancerz -Pyrka
Ogłoszenie zostało zamieszczone:

 1. BZP nr  139523-2015   z dnia   22.09.2015 r.
 2. Tablica ogłoszeń   w Urzędzie.
 3. Strona internetowa Urzędu., BIPzałączniki:

droga_mierchow_specyfikacja.doc
droga_miechow_przedmiar_robot.pdf


...........................................................................................................................................................................zapytania_i_odpowiedzi_do_przetargu_nr_2_.pdf


zapytania_-_odpowiedzi_do_przetargu.pdf

na roboty budowlane w zakresie:

 

,,Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami   ( kategoria obiektu XXVI)     na dz. o nr Ew. wg. wykazu dołączonego do wniosku w miejscowościach: Wólka Gonciarska , Kowalków Kolonia , Kowalków Wieś , Borów , Dębniak , Ruda , gmina Kazanów w ramach inwestycji ,,WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA,, w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania – I etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Wólka Gonciarska.

...........................................................................................................................................................................


GMINA KAZANÓW

RGK- Pn-271/1/2015

OGŁOSZENIE   O   ZAMÓWIENIU

  o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zam. Publicznych.

Wójt Gminy

Kazanów

z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów

ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów

tel. 48/6766033 fax.48/6766055

e-mail; sekretariat@kazanow.pl

www.kazanow.pl

 

ogłasza   nieograniczony przetarg na roboty budowlane w zakresie:

 

,,Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami   ( kategoria obiektu XXVI)     na dz. o nr Ew. wg. wykazu dołączonego do wniosku w miejscowościach: Wólka Gonciarska , Kowalków Kolonia , Kowalków Wieś , Borów , Dębniak , Ruda , gmina Kazanów w ramach inwestycji ,,WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA,, w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania – I etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Wólka Gonciarska.

Zamieszczenia ogłoszenia : obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : Tak , numer ogłoszenia w BZP: 175504. z dnia 2015.07.14 .

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia : nie.

SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY

1.1)            Nazwa i Adres: Urząd Gminy w Kazanowie , pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów , woj. mazowieckie , Tel 48/6766033 , 6766035,fax. 048 6766055.

1.2)            RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO : Administracja samorządowa.

SEKCJA II : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego:   Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami na dz. o nr Ew. wg wykazu dołączonego do wniosku   w miejscowościach: Wólka Gonciarska , Kowalków Kolonia , Kowalków Wieś , Borów, Dębniak , Ruda ,   gm. Kazanów   w ramach inwestycji ,,WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA,,w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania- I etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Wólka Gonciarska.

II.2) Rodzaj Zamówienia: roboty budowlane

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres niezbędny do wykonania sieci wodociągowej wraz z przyłączami obejmuje: roboty ziemne i pomiarowe   sieci , roboty budowlane   sieci wodociągowej, roboty ziemne i pomiarowe przyłączy, roboty montażowe przyłącza do budynków. Zakres robót dla całego zadania inwestycyjnego obejmuje następujące elementy:   Sieć wodociągowa z rur PE 100 RC/PE 100 RC SDR 17 PN 10 o średnicach DN 63 -225 o długości L=5.782 m.

  Ilość przyłączy 113 szt. L= 1440 m. Studzienki wodomierzowe mrozoodporne z pokrywą klasy A15 z zestawem wodomierzowym DN 20 mm na konsoli z zaworem antyskażeniowym (komplet) – 49 szt . Wodomierze skrzydełkowe domowe DN 20 na konsoli w zestawie z zaworami odcinającymi z zaworem antyskażeniowym – 58 szt . Wodomierze skrzydełkowe domowe DN 20 w zestawie w istniejących studzienkach – 6 szt .   Do wykonani a sieci i przyłączy przyjeto jeden rodzaj rur, które można układać przewiertem sterowanym horyzontalny , oraz w wykopie . Hydranty nadziemne wraz z zasuwami – 26 szt. DN 80 mm na ciś.   PN 10 (1 MPa) wg. PN-EN – 14339.Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach oPE o śr. nomin. 80 mm – 26 szt. Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCV i PE o śr. nomin. 150 mm – 23 szt.

Inwestor wymaga wykonania sieci wodociągowej ściśle według projektu.

Miejsce wykonania robót budowlanych : miejscowość Wólka Gonciarska

II.4) Wspólny słownik zamówień (CPV) : 45.23.13.00-8

 

Czas trwania zamówienia do 10 listopada 2015 roku.

W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 tejże ustawy.

Wymagane wadium w wysokości 11.500,00 zł.

Kryterium oceny ofert : najniższa cena – 100 %.

  Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kazanów Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów sekretariat pokój nr 8 do 28 lipca 2015 r. do godz. 10 :00.

Data , godzina i miejsce otwarcia ofert:   28 lipca 2015r. o godz. 10:15 – Urząd Gminy Kazanów ul. Pl. Partyzantów 28 sala konferencyjna Urzędu II piętro.

Termin związania z ofertą: 30 dni od ostatniego terminu składania ofert.

Kazanów , 2015.07.14.   .  

        

Wójt Gminy

mgr Teres Pancerz-Pyrka

załączniki:

siwz_wodoc._i_etap_wolka_gonc._2015r..doc

ogolna_charakterystyka_obiektu.pdf
obmiar_-_przylacza_siec.pdf
mapy_wolka_gonciarska.pdf
mapa_calosc.pdf
skan_1.pdf
skan_2.pdf
skan_3.pdf
skan_4.pdf
skan_5.pdf


Ogłoszenie zostało zamieszczone:                                                      

 1. BZP nr 175504-2015
 2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie.                                            
 3. Strona internetowa Urzędu.
 4. 4. Strona BIP Urzędu Gminy


-------------------------------------------------------------------------


GMINA KAZANÓW

GPI- PN-271/4/2015

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam. publicznych

 

Wójt Gminy

Kazanów

z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów

ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów

tel. (048) 6766033 Fax. 6766055

(e-mail) sekretariat@kazanow.pl

www.kazanow.pl

ogłasza nieograniczony przetarg na :

wykonanie   usługi w zakresie: „   Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie przy ul. Zwoleńskiej,,

Upoważniony do kontaktów – Krzysztof Kazimierski,    Danuta Ziarkowska- Lis   Tel   (48) 6766033 wew. 18 , ( 48) 6766033 w. 24

Zamówienie ogłoszone w spisie BZP   nr    103911-2015 z dnia   13.07.2015   r.

Szczegółowe warunki zakresu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia którą można odebrać w Urzędzie Gminy Kazanów   w pokoju nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym .

SIWZ oraz niezbędna dokumentacja zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazanów   www.kazanow.pl , www.ugkazanow.bip.org.pl

Opis przedmiotu zamówienia:   Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie przy ul. Zwoleńskiej   polegająca na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej , zmiana pokrycia   dachowego , elewacje.

Miejsce wykonania usługi   :   sołectwo   Kazanów ul. Zwoleńska

Wspólny słownik zamówień (CPV) : 45.2111350-7

Czas trwania zamówienia   do   30 .09.2015 roku

W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 tejże ustawy.

Wymagane wadium : PLN   -   4000 złotych

Kryteria oceny ofert – najniższa cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kazanów ( sekretariat) , ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów –     27.07.2015r.   do godz. 11.00

Data , godzina i miejsce otwarcia ofert:   27.07.2015 r. godzina 11.15 ,

Urząd Gminy w Kazanowie , ul. Pl. Partyzantów 28 sala konferencyjna Urzędu - II piętro.

Termin związania z ofertą : 30 dni od ostatniego terminu składania ofert .

 

Kazanów ,   14.07 . 2015           

                                 

WÓJT GMINY  

                                                                                                     Teresa Pancerz – Pyrka  


  załączniki:

siwz_temomodrnizacja_przedszkola.doc  

przedmiar_robot_strona_tytulowa.pdf

przedmiar_robot - termomodernizacja.pdf

st-00.00_wymagania_ogolne.pdf                                st_001_roboty_rozbiorkowe_i_demontazowe.pdf

st_002_stolarka_i_slusarka.pdf  

st_003_wykonanie_pokryc_i_konstrukcji_dachowych.pdf  

st_004_elewacja.pdf    

st_005_roboty_elektryczne.pdf    

zestawienie_specyfikacji_technicznych.pdf       

                                                                                                                                          

Ogłoszenie zostało zamieszczone:

 1. BZP nr 103911-2015   z dnia   13.07.2015 r.
 2. Tablica ogłoszeń   w Urzędzie.
 3. Strona internetowa Urzędu, BIP
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Wiącek
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-09-01 09:23:46
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-09 10:21:00
 • Liczba odsłon: 1685
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 694268]

przewiń do góry