Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Zagadnienia dotyczące przyjmowania i załatwiania spraw regulują w szczególności
:

- Ustawa z  14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. tj. z 2000r. Nr. 98, poz.1071 z późn. zm.)
- Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygninnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.)
- Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Kazanowie
    

        Pracownicy urzędu załatwiają  sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.
Przy załatwianiu spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, urzędnicy stosują Kodeks postępowania administracyjnego lub inne przepisy proceduralne oraz przepisy prawne merytoryczne, normujące różne dziedziny administracji np. prawo budowlane, ewidencja ludności i dowody osobiste, prawo wodne itp.
Obowiązuje pisemna forma załatwiania spraw.
Zgodnie z art. 35 § 1 Kpa sprawy winny być załatwiane bez zbędnej zwłoki.
Niezwłocznie powinny być załatwione sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane z urzędu, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ (Wójt).
Załatwienia sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 lub ustalonym w art. 36 służy stronie zażalenie do organu wyższego stopnia, który to organ w przypadku uznania zażalenia za zasadne wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie winnych.


Pracownik, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy  w terminach ustalonych w Kpa, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej przewidzianej w przepisach prawa.PRZYPOMINAMY TERMINY ZAŁATWIANIA SPRAW
Przyjmuje się trzy terminy:
a)     nieoznaczony – tzw. niezwłoczny (10, 7, 14 dni – wg oznaczenia)
b)     1 miesiąc – jeśli konieczne jest prowadzenie postępowania wyjaśniającego, ale sprawa nie jest skomplikowana,
c)     2 miesiące – jeśli sprawa jest skomplikowana i wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 
Terminy liczy się od daty wpływu lub daty złożenia podania.
 
TERMINY W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM


Określone są w dniach, miesiącach, tygodniach, latach, np.
a)     7 dni– wniesienie zażalenia na postanowienie,
b)     14 dni – wniesienie odwołania od decyzji,
c)     30 dni – wniesienie skargi do WSA,
d)     1 m-c – załatwienie sprawy,
e)     2 m-ce – załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej,
f)       3 lata – po tym okresie ulega przedawnieniu roszczenie o odszkodowanie.

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Wiącek
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-08-08 09:44:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Wiącek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-10-15 14:55:11
  • Liczba odsłon: 648
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 694079]

przewiń do góry