POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

Usługi integracji społecznej


Wójt Gminy Kazanów informuje, że zgodnie z zapisami art.4 ust.1 lit.a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2007 r, Nr 223, poz.1655), w oparciu o procedurę CPP (ang.) Community Participation In Procurement – Udział społeczności w zamówieniach ) dokonał wyboru ofert zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w www.ug.kazanow.bip.org.pl dnia 12.05 2010r oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kazanowie od dnia 12.05.2010 r. do 04.06.2010 r.


Część I Usługi dla dzieci i młodzieży.


Zorganizowanie na terenie Gminy różnych form usług dla dzieci i młodzieży mających na celu wyrównywanie szans życiowych, promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia, zachowanie lokalnego dziedzictwa, poprzez organizowanie alternatywnych i innowacyjnych form spędzania czasu wolnego.


Na tę część wpłynęła 1 oferta, która została wybrana przez Zamawiającego:


 1. Oferta Nr 1 Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalkowie w partnerstwie z Publiczną Szkołą Podstawową w Niedarczowie, Zespołem Placówek Oświatowych w Kazanowie (Publiczną Szkołą Podstawową w Kazanowie, Publicznym Gimnazjum w Kazanowie, Publicznym Przedszkolem w Kazanowie). – cena brutt 96.307,86 zł.Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do składania ofert”.


Część II. Usługi łączone dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin


Organizacja jednodniowego festynu na terenie Gminy Kazanów skierowanego do wszystkich mieszkańców Gminy Kazanów. Celem imprezy ma być wzmocnienie więzi międzypokoleniowych, a także pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.


Zamawiający wybrał ofertę nr 1 AD-ART. Agencja Artystyczna Andrzej Dąbrowski, ul. Trojańska 3A m. 28, 26 – 600 Radom – cena brutto 14.000 zł.


Oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w „Zaproszeniu do składania ofert”.

Jest to jedyna oferta, która wpłynęła na „Zaproszenie do składania ofert”.


Kazanów, dn. 16.06.2010r.                                                          Wójt Gminy

                                                                                               Marian Karolik

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

Usługi integracji społecznej


Wójt Gminy Kazanów informuje, że zgodnie z zapisami art.4 ust.1 lit.a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2007 r, Nr 223, poz.1655), w oparciu o procedurę CPP (ang.) Community Participation In Procurement – Udział społeczności w zamówieniach ) dokonał wyboru ofert zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w www.ug.kazanow.bip.org.pl dnia 14.05 2009r oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kazanowie od dnia 14.05.2009 r. do 15.06.2009 r.


I Usługi dla dzieci i młodzieży.


Część I. Organizacja aktywnych wakacji na terenie Gminy – w formie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu całej Gminy.


Na tę część wpłynęło 4 oferty, które zostały wybrane przez Zamawiającego:


 1. Oferta Nr 1 Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie Publiczne Gimnazjum w Kazanowie – cena brutto 8.600 zł.

 2. Oferta Nr 2 Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie Publiczna Szkoła Podstawowa w Kazanowie – cena brutto 8.600 zł.

 3. Oferta Nr 3 Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalkowie – cena brutto 8.600 zł.

 4. Oferta Nr 4 Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedarczowie – cena brutto 8.600 zł.Wszystkie oferty spełniają wymagania zawarte w „Zaproszeniu do składania ofert”.


II. Usługi dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin


Część I. Organizacja jednodniowego festynu na terenie Gminy Kazanów skierowanego do wszystkich mieszkańców Gminy Kazanów. Celem imprezy ma być wzmocnienie więzi międzypokoleniowych, a także pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.


Zamawiający wybrał ofertę nr 1 AD-ART. Agencja Artystyczna Andrzej Dąbrowski, ul. Trojańska 3A m. 28, 26 – 600 Radom – cena brutto 11.900 zł.


Oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w „Zaproszeniu do składania ofert”.

Jest to jedyna oferta, która wpłynęła na „Zaproszenie do składania ofert”.


Kazanów, dn. 18.06.2009r.

Wójt Gminy

Marian Karolik

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

Usługi integracji społecznejWójt Gminy Kazanów informuje, że zgodnie z zapisami art.4 ust.1 lit.a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2007 r, Nr 223, poz.1655), w oparciu o procedurę CPP (ang.) Community Participation In Procurement – Udział społeczności w zamówieniach ) dokonał wyboru ofert zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w www.ug.kazanow.bip.org.pl dnia 03 kwietnia 2009r oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kazanowie od dnia 03.04.2009 r. do 27.04.2009 r.


I Usługi dla osób starszych .


Utworzenie i prowadzenie zespołu muzycznego, ludowego w miejscowości Kazanów.


Zamawiający wybrał ofertę nr 1 tj. Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie Publiczne Gimnazjum w Kazanowie – cena brutto 21.000 zł. (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy).


Oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w „Zaproszeniu do składania ofert”.

Jest to jedyna oferta, która wpłynęła na „Zaproszenie do składania ofert”.


Kazanów, dn. 05.05.2009r.


Wójt Gminy

Marian Karolik

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

Usługi integracji społecznej

 

 

Wójt Gminy Kazanów informuje, że zgodnie z zapisami art.4 ust.1 lit.a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2007 r, Nr 223, poz.1655), w oparciu o procedurę CPP (ang.) Community Participation In Procurement – Udział społeczności w zamówieniach ) dokonał wyboru ofert zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w www.ug.kazanow.bip.org.pl dnia 17 luty 2009r.oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kazanowie od dnia 17.02.2009 r. do 11.03.2009 r.

 1. Usług dla dzieci i młodzieży


Część I. Organizacja i prowadzenie kół zainteresowań, prowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych (np. edukacja muzyczna, kulturalna, itp.)


Część II. Prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla najmłodszych na terenie placu zabaw.


Część III. Umożliwienie szerszego dostępu do różnorodnych form aktywnego wypoczynku poprzez sport i rekreacje oraz wycieczki dzieci i młodzieży z terenu całej Gminy.


 

Na te części wpłynęła 1 oferta:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzówku w partnerstwie z Publiczną Szkołą Podstawową w Kowalkowie, z Publiczną Szkołą Podstawową w Niedarczowie oraz z Zespołem Placówek Oświatowych w Kazanowie ( Publiczne Gimnazjum w Kazanowie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Kazanowie).


Oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w „Zaproszeniu do składania ofert”.


Rekomendację Komisji Konkursowej do zawarcia umowy na część I, II, III na łączną kwotę 35.000 zł. otrzymał następujący Usługodawca: Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzówku w partnerstwie z Publiczną Szkołą Podstawową w Kowalkowie, z Publiczną Szkołą Podstawową w Niedarczowie oraz z Zespołem Placówek Oświatowych w Kazanowie ( Publiczne Gimnazjum w Kazanowie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Kazanowie).II Usługi dla osób starszych .


Część I. Cykliczne prowadzenie zajęć integracyjnych, oświatowych, rekreacyjnych świadczonych dla osób starszych na terenie Gminy.


Część II. Zorganizowanie wycieczki integracyjnej.


Na część I i II wpłynęły 4 oferty, natomiast w ofercie Nr 5 nie została określona część wykonywanego zadania.


Zamawiający odrzucił wszystkie oferty dotyczące części II, ponieważ nie spełniały wszystkich wymagań zawartych w „Zaproszeniu do składania ofert”.

Pierwsze 3 oferty zostały odrzucone, gdyż są krótkofalowe. Oferta Nr 4 wpłynęła na dwie części, a zamawiający zobowiązuje do składania ofert techniczno – finansowych osobno na każdą ofertę. W ofercie Nr 5 nie została określona część, której dotyczy dana oferta.

Komisja odrzuciła wszystkie złożone oferty.


Część III. Pomoc i opieka nad osobami starszymi świadczona poprzez grupy wolontariuszy.


Na tę część nie wpłynęła żadna oferta.III Usługi dla rodzin


Zorganizowanie na terenie Gminy specjalistycznego punktu poradnictwa psychologicznego, prawnego, pedagogicznego dla członków rodzin dysfunkcyjnych zamieszkałych na terenie Gminy Kazanów.

Na tę część wpłynęło trzy oferty na łączną kwotę przekraczającą kwotę zaplanowaną na to zadanie. Po dokonaniu oceny ofert wybrano ofertę Nr 2 tj. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalkowie – cena brutto 4.000 zł. jako ofertę korzystniejszą i bardziej atrakcyjną.


Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w „Zaproszeniu do składania ofert”.
Wójt Gminy

Marian Karolik

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

Usługi integracji społecznejWójt Gminy Kazanów informuje, że zgodnie z zapisami art.4 ust.1 lit.a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2007 r, Nr 223, poz.1655), w oparciu o procedurę CPP (ang.) Community Participation In Procurement – Udział społeczności w zamówieniach ) dokonał wyboru ofert zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w www.ug.kazanow.bip.org.pl dnia 22 września 2008r oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kazanowie od dnia 22.09.2008 r. do 13.10.2008 r.


 1. Usług dla dzieci i młodzieży


Część I. Organizacja i prowadzenie kół zainteresowań, prowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych (np. edukacja muzyczna, kulturalna, itp.)


Na tę część wpłynęło 2 oferty:

 1. Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie

 2. Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzówku

Oferty spełniają wszystkie wymagania zawarte w „Zaproszeniu do składania ofert”.

 

Część II. Prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla najmłodszych na terenie placu zabaw.


Na tę część wpłynęła 1 oferta:

 1. Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie


Oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w „Zaproszeniu do składania ofert”.Część III. Umożliwienie szerszego dostępu do różnorodnych form aktywnego wypoczynku poprzez sport i rekreacje oraz wycieczki dzieci i młodzieży z terenu całej Gminy.


Na tę część wpłynęło 4 oferty:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzówku w partnerstwie z Zespołem Placówek Oświatowych w Kazanowie

 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalkowie w partnerstwie z Zespołem Placówek Oświatowych w Kazanowie

 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedarczowie w partnerstwie z Zespołem Placówek Oświatowych w Kazanowie.

 4. Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie


Oferty spełniają wszystkie wymagania zawarte w „Zaproszeniu do składania ofert”.


Rekomendację Komisji Konkursowej do zawarcia umowy na część I, II, III na łączną kwotę 34.000 zł. otrzymał następujący Usługodawca: Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie w partnerstwie z Publiczną Szkoła Podstawową w Zakrzówku, Publiczną Szkoła Podstawową w Kowalkowie, Publiczną Szkołą Podstawową w Niedarczowie.
II Usługi dla osób starszych .


Część I. Cykliczne prowadzenie zajęć integracyjnych, oświatowych, rekreacyjnych świadczonych dla osób starszych na terenie Gminy.


Na tę część nie wpłynęła żadna oferta.


Część II. Zorganizowanie wycieczki integracyjnej.


Na tę część nie wpłynęła żadna oferta

Część III. Pomoc i opieka nad osobami starszymi świadczona poprzez grupy wolontariuszy.


Na tę część nie wpłynęła żadna oferta.


III Usługi dla rodzin


Zorganizowanie na terenie Gminy specjalistycznego punktu poradnictwa psychologicznego, prawnego, pedagogicznego dla członków rodzin dysfunkcyjnych.

Na tę część wpłynęło dwie oferty na łączną kwotę przekraczającą kwotę zaplanowaną na to zadanie.. Po dokonaniu oceny ofert wybrano ofertę Nr 2 tj. Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie – cena brutto 4.400 zł. jako ofertę korzystniejszą i bardziej atrakcyjną.


Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w „Zaproszeniu do składania ofert”.


                                                   Wójt Gminy

                                                    Marian Karolik--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

Usługi integracji społecznejWójt Gminy Kazanów informuje, że zgodnie z zapisami art.4 ust.1 lit.a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2007 r, Nr 223, poz.1655), w oparciu o procedurę CPP (ang.) Community Participation In Procurement – Udział społeczności w zamówieniach ) dokonał wyboru ofert zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w www.ug.kazanow.bip.org.pl dnia 04 lipca 2008 r oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kazanowie od dnia 04.07.2008 r. do 22.07.2008 r.


 1. Usługi dla dzieci i młodzieży


Część I.

Organizacja aktywnych wakacji na terenie gminy – w formie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu całej gminy.


Na tę część wpłynęło 3 oferty.


Zamawiający wybrał ofertę nr 3 tj. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalkowie – cena brutto 8.000 zł.


Oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w „Zaproszeniu do składania ofert”.


Zamawiający odrzucił oferty nr 1 i nr 2 ponieważ nie spełniały wszystkich wymagań zawartych w „Zaproszeniu do składania ofert”.


Część II.

Organizacja i prowadzenie kół zainteresowań, prowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych (np. edukacja muzyczna, kulturalna, itp.)


Na tę część nie wpłynęła żadna oferta.


Część III.

Organizacja zajęć ruchowych na świeżym powietrzu.


Na tę część nie wpłynęła żadna oferta.


 1. Usługi dla osób starszych .


Część I.  

Organizacja czasu wolnego dla osób starszych.


Na tę część nie wpłynęła żadna oferta.


Część II.

Pomoc i opieka nad osobami starszymi świadczona poprzez grupy wolontariuszy.


Na tę część nie wpłynęła żadna oferta

 

Część III.

Zorganizowanie wycieczki integracyjnej

Na tę część nie wpłynęła żadna oferta.


III. Usługi łączone dla rodzin


Organizacja jednodniowego pikniku rodzinnego na terenie Gminy Kazanów skierowanego do wszystkich mieszkańców Gminy Kazanów. Celem imprezy ma być wzmocnienie więzi międzypokoleniowej, a także pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.


Zamawiający wybrał ofertę nr 1 tj. AD-ART. Agencja Artystyczna Andrzej Dąbrowski ul. Trojańska 3A/28, 26-600 Radom – cena brutto 12.000 zł.


Oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w „Zaproszeniu do składania ofert”.

Jest to jedyna oferta, która wpłynęła na „Zaproszenie do składania ofert”.


                             Wójt Gminy

                              Marian Karolik

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Wiącek
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-07-30 11:35:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Renata Wiącek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-21 15:42:50
 • Liczba odsłon: 319
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 694269]

przewiń do góry