ZAKRESY ZADAŃ WÓJTA, SEKRETARZA I SKARBNIKA GMINY.

§ 19

Do zakresu zadań Wójta należy:

1/ reprezentowanie Gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy,

2/ podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczania innych osób do podejmowania tych czynności,

3/ wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,

4/ zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,

5/ okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,

6/ koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

7/ rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,

8/ udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

9/ czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

10/ wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych i w sprawach z zakresu administracji publicznej,

11/ podejmowanie czynności należących do kompetencji zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

12/ realizowanie zadań i obowiązków należących do Szefa Obrony Cywilnej,

13/ upoważnianie Sekretarza i innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

14/ wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, regulamin oraz uchwały Rady i Zarządu

§ 20

Do zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

1/ opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz projektu jego zmian,

2/ opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów oraz dla poszczególnych samodzielnych stanowisk pracy,

3/ nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz dbałość o podnoszenie kwalifikacji pracowników,

4/ prowadzenie kontroli wewnętrznej Urzędu,

5/ przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej Komisji i Zarządu oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,

6/ przechowywanie uchwał podejmowanych przez organy gminy,

7/ przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,

8/ podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji i Zarządu,

9/ protokółowanie sesji, posiedzeń Zarządu,

10/ prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady, jej komisji i Zarządu,

11/ koordynowanie i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,

12/ wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników i Kierowników referatów,

13/ zapewnianie prawidłowej obsługi interesantów przez Urząd,

14/ wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

§ 21

Sekretarz Gminy podejmuje czynności kierownika Urzędu i przejmuje obowiązki Wójta w razie nieobecności Wójta.

§ 22

Pod nieobecność Wójta czynności zwoływania i prowadzenia posiedzeń Zarządu przejmuje Zastępca Wójta.

§ 23

Do zadań Skarbnika Gminy należy:

1/ wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,

2/ kierowanie pracą Referatu Finansowego,

3/ przekazywanie kierownikom podległych jednostek wytycznych oraz danych niezbędnych do opracowania projektu planu budżetowego,

4/ opracowywanie projektu budżetu gminy,

5/ dokonywanie analiz budżetu oraz bieżące informowanie Zarządu o jego realizacji,

6/ kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,

7/ współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej i podatkowej,

8/ czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,

9/ wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 roku w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych, budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych /Dz.U. Nr 40, poz. 174 z późn. zm./ oraz przestrzeganie zasad wynikających z prowadzenia rachunkowości /Dz.U. Nr 121, poz. 591 z 19 listopada 1994 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości,

10/ wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKRES ZADAŃ RADY GMINY ORAZ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY

 

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawa o samorządzie gminnym nie stanowi inaczej:
2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
 1) uchwalanie statutu gminy,
 2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 3)  powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
 4)  uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6) uchwalanie programów gospodarczych,
 7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a)  określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b)  emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g)  określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
 10)  określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym,
 12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
      Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.
W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy.
      Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę gminy na podstawie art. 21 ust. 1.Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.

      Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy w trybie określonym w ust. 1 art.19 ustawy o samorządzie gminnym.
W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5 art.19 ustawy o samorządzie gminnym, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę gminy z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

      Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.
Po upływie terminu określonego w ust. 2 sesję zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych na dzień przypadający w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady gminy.
W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego. 
       Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-02-28 07:45:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Wiącek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-02-14 13:36:16
  • Liczba odsłon: 688
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 694275]

przewiń do góry