Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2005
Wójta Gminy Kazanów
z dnia 1 stycznia 2005 roku
      

 

R  E  G  U  L  A  M  I  N

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kazanowie


CZĘŚĆ PIERWSZA


Postanowienia ogólne
                                                            § 1
Gminna Biblioteka Publiczna zwana dalej Biblioteką działa na podstawie statutu nadanego jej przez Radę Gminy w Kazanowie dnia 26 listopada 2004 roku oraz niniejszego Regulaminu.
                                                            § 2
Biblioteka realizuje cele i zadania zgodnie z nadanym jej statutem.
                                                            § 3
W skład Biblioteki wchodzi Wypożyczalnia i Czytelnia Internetowa w Kazanowie oraz filia biblioteczna w Kowalkowie, tworząc jedną jednostkę organizacyjną.
                                                            § 4
Biblioteką kieruje Dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz i jest odpowiedzialny przed Wójtem Gminy Kazanów za działalność merytoryczną i finansową gminnej instytucji kultury.
                                                           § 5
Pracownicy Biblioteki podlegają bezpośrednio dyrektorowi Biblioteki.

 

CZĘŚĆ DRUGA
Regulamin Wypożyczalni i Czytelni Internetowej

Przepisy ogólne


§ 6
1. Prawo korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz z dostępu do sieci internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kazanowie mają wszyscy Obywatele.
2. Biblioteka służy czytelnikom oraz użytkownikom wszystkimi swoimi zbiorami oraz zapewnia zainteresowanym obsługę biblioteczną i informacyjną.
3. Zgodnie z postanowieniami ustawy o bibliotekach korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.
4. Opłatom podlega korzystanie ze stanowisk komputerowych w Czytelni Internetowej w wysokości określonej w załączniku do Regulaminu.

Warunki korzystania ze zbiorów
                                                                   § 7
1. Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki jest posiadanie karty bibliotecznej.
2. W celu otrzymania karty bibliotecznej należy:
a) wypełnić własnoręcznie kartę zapisu zawierającą dane osobowe,
b) przedłożyć dowód osobisty lub paszport (w przypadku cudzoziemców) legitymację studencką lub szkolną,
c) za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. 
3. Powyższe unormowania nie naruszają ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Dane, o których mowa w punkcie 2, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach działalności Biblioteki i nie będą udostępniane osobom trzecim i innym instytucjom.
5. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom.
6. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
                                                           § 8
Korzystanie z Czytelni Internetowej
1. Przed korzystaniem ze stanowiska komputerowego użytkownik powinien okazać dowód osobisty (studenci – indeks, uczniowie – legitymacje szkolną).
2. Użytkownikom nie wolno korzystać z własnych nośników (CDROM, dyskietki, itp.) bez zgody obsługi.
3. Użytkownik po wniesieniu opłaty z góry wg cennika uzyskuje możliwość korzystania ze stanowiska komputerowego.
4. Drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów oraz wykonywanie kserokopii może być wykonywane tylko przez pracowników Biblioteki.
5. W przypadku braku oczekujących użytkownik może przedłużyć korzystanie ze stanowiska. W innym przypadku pierwszeństwo mają osoby oczekujące.
6. Użytkownik zestawu komputerowego ponosi finansową odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia (częściowe lub całkowite) poszczególnych części zestawu komputerowego, zaistniałe z jego winy. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia, o którym mowa powyżej wykupiony czas użytkowania kończy się z chwilą uszkodzenia, bez możliwości zwrotu (całości lub części) wniesionej opłaty.
7. Wszelkie uszkodzenia oprogramowania zestawu komputerowego mogą być sankcjonowane całkowitą bądź częściową utratą pozostałego czasu użytkowania zgodnie z decyzją pracownika Biblioteki.
8. Wszelkie uszkodzenia oprogramowania trwale uszkadzające całość bądź część zestawu komputerowego będą traktowane jak uszkodzenia opisane w pkt 6.
9. Wprowadzenie wirusów komputerowych na poszczególne stanowiska, jak również do sieci komputerowej powodować będzie odpowiedzialność karną użytkownika, zgodnie z przepisami Kodeksu karnego.
10. Wszelkie niestosowne zachowania również wobec innych użytkowników sieci lokalnej bądź rozległej oraz nie stosowanie zasad dobrego użytkowania sieci lokalnej bądź rozległej mogą być sankcjonowane całkowitą bądź częściową utratą pozostałego czasu użytkowania zgodnie z decyzją pracownika Biblioteki.
11. Zabrania się otwierania stron internetowych zawierających informacje o charakterze erotycznym, wulgarnym, rażące uczucia religijne lub dobre obyczaje.
12. Dopuszcza się możliwość rezerwacji czasu użytkowania stanowiska komputerowego (osobiście lub telefonicznie). Rezerwacja czasu użytkowania następuje po ustaleniu z pracownikiem Biblioteki godziny rozpoczęcia użytkowania oraz numeru stanowiska (czasem również czasu użytkowania) deklarowanymi przez osobę rezerwującą, z uwzględnieniem możliwości czasowo-technicznych przedstawionych przez pracownika Biblioteki. Pracownik Biblioteki ma prawo unieważnić rezerwację, jeśli osoba rezerwująca nie opłaciła rezerwowanego czasu użytkowania w ciągu 10 minut od wyznaczonego czasu rozpoczęcia użytkowania stanowiska komputerowego. Opłacenie rezerwowanego czasu użytkowania odbywa się na zasadach zawartych w załączniku do Regulaminu.
13. Każdy użytkownik korzystający z usług Czytelni Internetowej w momencie rozpoczęcia użytkowania stanowiska komputerowego jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
14. W przypadkach spornych nie objętych niniejszym Regulaminem wszelkie ostateczne rozstrzygnięcia należą do pracowników Biblioteki.
15. Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być pozbawiony prawa korzystania ze stanowiska komputerowego.
                                                           § 9
Udostępnianie zbiorów w Wypożyczalni
1. Czytelnik wypożyczyć może jednorazowo 3 woluminy na okres 1 miesiąca, z możliwością przedłużenia terminu zwrotu o ile nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
2. Bibliotekarz ma prawo zażądać zwrotu książki przed terminem, jeśli stanowi ona poszukiwaną pozycję.
3. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone.
4. Na prośbę czytelników biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.
5. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się tylko na miejscu.
6. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
7. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku lub stopnia jej uszkodzenia. Jeżeli książka była oprawiona, czytelnik pokrywa również koszty oprawy. Czytelnik może dostarczyć do Biblioteki identyczny egzemplarz.
8. Jeżeli po zagubieniu lub zniszczeniu jednego tomu dzieła wielotomowego czytelnik nie jest w stanie odkupić brakującego tomu, wpłaca równowartość całego dzieła. Książki, za które zapłacił czytelnik nadal są własnością Biblioteki i nie można żądać ich zwrotu.
9. W wypadku, kiedy zagubienie lub zniszczenie książki nastąpiło z przyczyn niezależnych od czytelnika, może on zostać zwolniony z uiszczenia odszkodowania.
10. Za przetrzymywanie książek biblioteka pobiera opłaty w wysokości 50 gr. od woluminu za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu.
11. Za wysłanie każdego upomnienia biblioteka pobiera opłatę w wysokości stosownej opłaty pocztowej.
12. Jeżeli czytelnik mimo upomnień odmawia zwrotu książek lub uiszczenia opłat biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
13. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni.

 Przepisy końcowe
                                                           § 10
1. Czytelnik oraz użytkownik mają obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2. Czytelnik lub użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki oraz z Czytelni Internetowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.
3. Czytelnikowi lub użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy w Kazanowie.
                                                              § 11
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku.

 

                                                                  Załącznik
do Regulaminu Gminnej Biblioteki  Publicznej

w Kazanowie

 

CENNIK USŁUG

Internet - 1 zł za 1 godzinę
Nagranie płyty – 2 zł za 1 nagranie
Drukowanie czarno-białe – 0,40 zł/str
Drukowanie w kolorze – 1-5 zł/str
Skanowanie – 1zł/str
Ksero A4 – 0,20 zł/str
Ksero A3 – 0,40 zł/str
Wyszukanie informacji – 5-10 zł za jedno zlecenie
Nadanie dokumentu telefaxem  – 1,50 zł za 1 stronę

Wszystkie wyżej wymienione kwoty są kwotami brutto.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Wiącek
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-04-20 13:31:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Wiącek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-20 13:31:51
  • Liczba odsłon: 633
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 693512]

przewiń do góry