Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gmina Kazanów zobowiązuje się zapewnić
dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma
zastosowanie do strony internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Kazanów
.

Data publikacji strony internetowej: 2003-06. Data ostatniej
istotnej aktualizacji: 2020-07.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,

 • Dla informacji brak właściwej relacji,

 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-14. Deklarację
sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:
Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Paulina Ginał, sekretartiat@kazanow.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 38 64 910. Tą
samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia
dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,
opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca
zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić
dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie
jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania
będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować
alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania
zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć
skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony
internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek
do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw
Obywatelskich
.

Dostępność architektoniczna


 1. 1 wejście do budynku Urzędu Gminy po schodach na zewnątrz, podwójne drzwi wejściowe, następnie wąski
  korytarz z dwoma schodami prowadzącymi na parter budynku, wąski korytarz na parterze. Wejście na piętra po
  schodach. Brak windy oraz podjazdów dla wózków dla osób niepełnosprawnych.

 2. Brak wind, schody posiadają spoczniki międzypiętrowe, szerokość korytarzy 1,30 m, szerokość schodów
  1,30 m.

 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.

 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 7.  

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

[Liczba odsłon: 693476]

przewiń do góry