Zobacz podgałęzie

                                                                                        Kazanów, dn.16 sierpnia 2013r.

 

 

Zapytanie cenowe

dotyczy udzielenia zamówienia publicznego o wartości

szacunkowej poniżej 14.000 EURO

 

1.       Nazwa oraz adres zamawiającego

 

Gmina Kazanów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie

ul. Plac Partyzantów 28, 26 – 713 Kazanów

Tel. 48/6766033 wew. 12, 22

Fax 48/6766305

e-mail: opieka@kazanow.pl

 

2.       Przedmiot zamówienia

 

Gmina Kazanów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie 1-dniowego wyjazdu integracyjnego do teatru w Warszawie wraz ze zwiedzaniem Warszawy dla 14 osób uczestników projektu „Lepsza przyszłość” i 3 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazanowie w ramach realizowanego projektu „Lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Łączna liczba uczestników wyjazdu 17 osób.

 

W ramach realizacji usługi   Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

Zapewnienia transportu Kazanów – Warszawa – Kazanów

Pokrycia wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych

Wyżywienia dla 17 osób   (śniadanie, obiad składający się z dwóch dań + kompot, napój lub woda mineralna, deser + kawa lub herbata, kolacja)

Ubezpieczenia uczestników wyjazdu ubezpieczeniem NNW

Zapewnienia przewodnika, biletów wstępu/wejść do wskazanych obiektów   tj.:

- Muzeum Powstania Warszawskiego

- Zamek Królewski

- Starówka

Zakup biletów wstępu na spektakl komediowy do Teatru w Warszawie dla 17 osób.

Odebranie od uczestników ankiet oceniających wyjazd integracyjny.

Przygotowania raportu całościowego z realizacji ww. zamówienia wraz z dokumentacją fotograficzną i złożenia go wraz z fakturą VAT lub rachunkiem..

Stosowania na wszelkich dokumentach związanych z realizacją zlecenia obowiązujących logotypów zgodnych z Wytycznymi dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, które umieszczone są na stronie internetowej www.mazowia.eu .

 

 

Informowania uczestników Projektu i społeczeństwa o realizacji Projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

 

 

3.       Termin realizacji zadania:

 

Od 16 września 2013r. do 20 września 2013r.

 

4.       Warunki płatności

Wynagrodzenie za realizację zamówienia będzie płatne przelewem na podstawie faktury VAT lub rachunku wystawionego przez Wykonawcę, po potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania zadania, w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

 

5.       Sposób przygotowania oferty:

 

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na druku „propozycja cenowa” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania cenowego.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ „Oferta na organizację wyjazdu integracyjnego do teatru – w ramach projektu „Lepsza przyszłość”.

 

 

6.       Oferta powinna zawierać:

a/ Propozycję cenową, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania cenowego.

b/ Szczegółowy program wyjazdu.

c/ Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

d/ Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania cenowego.

 

7.       Sposób obliczania ceny oferty

 

1.Wykonawca określi wynagrodzenie za wszystkie elementy zamówienia w sposób określony we wzorze propozycji cenowej, załącznik nr 1 do Zapytania cenowego.

2. W wynagrodzeniu wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zmówienia.

 

 

8.       Ocena ofert

1.W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili podstawowe warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

 

Lp.

Opis kryteriów oceny

 

Znaczenie

 

1.

 

Najniższa cena (brutto)

 

100%

 

 

 

2.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu cenowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów elektronicznie lub telefonicznie. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego (telefonicznie)..

 

 

9.       Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26 – 713 Kazanów w dni robocze w godzinach 7.30 do 15.00, w terminie do 03 września 2013r. do godz. 8.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na organizację wyjazdu integracyjnego do teatru – w ramach projektu „Lepsza przyszłość”.

Oferty, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Złożonych ofert nie odsyłamy.

Oferty wysłane pocztą należy nadać z takim wyprzedzeniem, na ryzyko wykonawcy, aby mogły być doręczone przez pocztę najpóźniej w terminie określonym wyżej.

 

10.   Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:

 

Anna Malec – kierownik GOPS

Tel. 48/6766033 wew. 12, 22

e-mail: opieka@kazanow.pl

 

 

 

 

                                                                                                           Anna Malec

                                                                                                      Kierownik GOPS Kazanów 

zapytanie__cenowe_-_wyjazd_integracyjny_warszawa.doc 

propozycja_cenowa_warszawa-_zal._nr_1.doc

oswiadczeniewarszawa_-_zal._nr_2.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-08-19 12:59:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-27 12:52:37
  • Liczba odsłon: 163
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 694130]

przewiń do góry