Zobacz podgałęzie

 

                                                                                        Kazanów, dn. 22 sierpnia 2013r.

 

 

Zapytanie cenowe

dotyczy udzielenia zamówienia publicznego o wartości

szacunkowej poniżej 14.000 EURO

 

1.       Nazwa oraz adres zamawiającego

 

Gmina Kazanów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie

ul. Plac Partyzantów 28, 26 – 713 Kazanów

Tel. 48/6766033 wew. 12, 22

Fax 48/6766305

e-mail: opieka@kazanow.pl

 

2.       Przedmiot zamówienia

 

Gmina Kazanów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie 1-dniowego wyjazdu edukacyjno-kulturalnego do Kazimierza Dolnego dla 14 osób uczestników projektu „Lepsza przyszłość” i 3 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazanowie w ramach realizowanego projektu „Lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Łączna liczba uczestników wyjazdu 17 osób.

 

W ramach realizacji usługi   Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

1/ Zapewnienia transportu Kazanów – Kazimierz Dolny – Kazanów.

2/ Pokrycia wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych.

3/ Wyżywienia dla 17 osób   (śniadanie, obiad składający się z dwóch dań + kompot, napój lub woda mineralna, deser + kawa lub herbata, kolacja).

4/ Ubezpieczenia uczestników wyjazdu ubezpieczeniem NNW.

5/ Przeprowadzenie 5-ciu godzin warsztatów z psychologiem (wzmacnianie poczucia własnej wartości, poszerzanie świadomości własnych potrzeb i celów, ćwiczenia otwartości w komunikacji interpersonalnej).

6/ Zapewnienie sali wykładowej, materiałów szkoleniowych, kadry.

7/ Zapewnienie serwisu kawowego podczas szkolenia.

8/ Zapewnienia przewodnika, biletów wstępu na zwiedzane obiekty dla wszystkich uczestników wyjazdu.

9/ Zapewnienie uczestnikom wyjazdu zajęć podnoszących kompetencje życiowe: zwiedzanie miasta z przewodnikiem, wycieczkę statkiem po Wiśle, wycieczka samochodami terenowymi po kazimierskich wąwozach i kamieniołomach.

10/ Odebranie od uczestników ankiet oceniających wyjazd edukacyjno-kulturalny

11/ Przygotowania raportu całościowego z realizacji ww. zamówienia wraz z dokumentacją fotograficzną i złożenia go wraz z fakturą VAT lub rachunkiem.

12/ Stosowania w Sali wykładowej oraz na   wszelkich dokumentach związanych z realizacją zlecenia obowiązujących logotypów zgodnych z Wytycznymi dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które umieszczone są na stronie internetowej www.mazowia.eu .

 

 

 

Informowania uczestników Projektu i społeczeństwa o realizacji Projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

3.       Termin realizacji zadania:

 

Wrzesień 2013r.

 

4.       Warunki płatności

Wynagrodzenie za realizację zamówienia będzie płatne przelewem na podstawie faktury VAT lub rachunku wystawionego przez Wykonawcę, po potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania zadania, w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

 

5.       Sposób przygotowania oferty:

 

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na druku „propozycja cenowa” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania cenowego.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ „Oferta na organizację wyjazdu edukacyjno-kulturalnego do Kazimierza Dolnego – w ramach projektu „Lepsza przyszłość”.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie zastrzega sobie prawo zwrócenia się do oferenta z wnioskiem o uzupełnienie lub wyjaśnienie oferty.

 

 

6.       Oferta powinna zawierać:

a/ Propozycję cenową, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania cenowego.

b/ Szczegółowy program wyjazdu.

c/ Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

d/ Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania cenowego.

 

7.       Sposób obliczania ceny oferty

 

1.Wykonawca określi wynagrodzenie za wszystkie elementy zamówienia w sposób określony we wzorze propozycji cenowej, załącznik nr 1 do Zapytania cenowego.

2. W wynagrodzeniu wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zmówienia.

 

 

8.       Ocena ofert

1.W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili podstawowe warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

 

Lp.

Opis kryteriów oceny

 

Znaczenie

 

1.

 

Najniższa cena (brutto)

 

100%

 

 

 

 

 

2.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu cenowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów elektronicznie lub telefonicznie. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego (telefonicznie)..

 

 

9.       Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26 – 713 Kazanów w dni robocze w godzinach 7.30 do 15.00, w terminie do 06 września 2013r. do godz. 8.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na organizację wyjazdu edukacyjno-kulturalnego do Kazimierza Dolnego – w ramach projektu „Lepsza przyszłość”.

Oferty, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Złożonych ofert nie odsyłamy.

Oferty wysłane pocztą należy nadać z takim wyprzedzeniem, na ryzyko wykonawcy, aby mogły być doręczone przez pocztę najpóźniej w terminie określonym wyżej.

 

10.   Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:

 

Anna Malec – kierownik GOPS

Tel. 48/6766033 wew. 12, 22

e-mail: opieka@kazanow.pl

 

zapytanie__cenowe_-_wyjazd_edukacyjno-kulturalny_kazimierz.doc 

propozycja_cenowa_kazimierz-_zal._nr_1.doc

oswiadczenie_kazimierz_-_zal._nr_2.doc

                                                                                                            Anna Malec

                                                                                                     Kierownik GOPS Kazanów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-08-22 13:50:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-27 12:54:32
  • Liczba odsłon: 157
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 694417]

przewiń do góry