----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kazanów, dnia  25 października 2013 roku

 

 

 

 

INFORMACJA

Z KONSUTLACJI SPOŁECZNYCH W PRZEDMIOCIE

PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KAZANÓW

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 roku  Nr 234, poz. 1536 z póź.zm .), NA ROK 2014

 

 

 

 

1.      Wstęp

Konsultacje społeczne z inicjatywy Wójta Gminy Kazanów w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy  Kazanów z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok przeprowadzono w dniach od 08.10 2013r roku do 23.10.2013 r. Konsultacje społeczne objęły swoim zasięgiem gminę Kazanów.  Konsultacje  przeprowadzono  na podstawie  dialogu społecznego:

 

 -     informacje w Biuletynie Informacji Publicznych , tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej .

 

 

2.      Podstawa prawna konsultacji

 

1) Zarządzenie nr 31/2013 z dnia 08 października 2013
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Wójta Gminy Kazanów
w przedmiocie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku,

 

2) uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Kazanowie  z dnia 22 marca 2011  r. w sprawie określenia  szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3.ust.3ustawy o działalności pożytku  publicznego, i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego ,projektów aktów prawa miejscowego w działaniach dotyczących ich działalności statutowej .

3) art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz. 1536  z 2010 roku z póź.zm.).

 

3.      Cel konsultacji

 

Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było przedstawienie społeczności oraz działającym organizacjom  projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz. 1536.z 2010 roku z póź.zm ) na rok 2014, a w konsekwencji uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu.

Gmina Kazanów, zapraszając organizacje  do udziału w konsultacjach społecznych wyraziła wolę kontynuacji współpracy z trzecim sektorem oraz chęć realizacji swoich zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi miała i ma nadal na celu efektywniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Kazanów  jak również zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej oraz rozwijanie aktywizacji .

Wnioski, uwagi, opinie, propozycje rozwiązań dotyczące projektu programu zgłoszone
w ramach konsultacji społecznych były przedmiotem analizy  komórek i jednostek merytorycznych Urzędu Gminy współpracujących z organizacjami pozarządowymi , i pozwoliły na opracowanie projektu programu, który uwzględnił zarówno zapotrzebowanie ze strony opinii publicznej, w tym organizacji pozarządowych, jak
i możliwości realizacji zadań publicznych przez samorząd .

 

4.      Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt programu współpracy Gminy Kazanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 23, poz. 234 z 2010 roku z póź.zm.), na rok 2014.

Program określa cele główne i szczegółowe, zasady i formy współpracy Gminy Kazanów z mieszkańcami Klubami Sportowymi , nauczycielami radnymi, organizacjami społecznymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Wskazuje zakres przedmiotowy współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz planowaną wysokość środków przeznaczonych na jego realizację w 2014 roku.

 

 

5.      Sposób organizacji konsultacji

 

Konsultacje społeczne projektu programu współpracy Gminy Kazanów  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 zaplanowane zostały na okres od 08 października 2013r do 23 października  2013r.  Informacje o konsultacjach zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kazanow.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kazanowie .

Organizacje pozarządowe, mieszkańcy oraz wszyscy zainteresowani  miały możliwość zgłaszania wniosków, uwag, opinii i postulatów do projektu konsultowanego programu w następujących formach:

- ustnie,

- pisemnie, do dnia 23 października 2013r., przedstawiając swoje propozycje drogą e-mailową na adres: sekretariat @kazanow.pl,

- drogą pocztową,

- osobiście, w siedzibie Urzędu \gminy /sekretariat/

W konsultacjach społecznych uczestniczył  zespół zadaniowy powołany zarządzeniem nr 31/2013  z dnia 08 października 2013 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw opracowania projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z 2010r z póź.zm.) na rok 2014r.

Zespół składa się z następujących przedstawicieli:

1.Marianna Sulima

2. Teresa Król

3. Wolszczak Renata

4. Grzegorz Wurman

5. Mirosław Drela

 

6.      Zakres konsultacji

Przeprowadzone konsultacje miały charakter konsultacji pełnych, obejmujące
przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych z organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami nauczycielami radnymi  oraz działania informacyjne dotyczące umieszczenia informacji o konsultacjach w Biuletynie Informacji Publicznej.

Głównymi uczestnikami konsultacji byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz przedstawiciele  Urzędu.

7.      Przebieg konsultacji

W dniu 24 października 2013 r.  odbyło się spotkanie otwierające konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Kazanów z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.

  Spotkanie konsultacyjne składało się z dwóch części:

1) informacyjnej na temat:

- nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

-prezentacji projektu Programu współpracy Gminy Kazanów z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok .

2) dyskusji podczas którego członkowie zgłaszali swoje uwagi i postulaty do przedstawionego projektu Programu.

Dnia 07 listopada 2013r zostanie zamieszczona  informacja na stronach internetowych: www.bip.kazanow.pl,
o zakończonych w dniu 23 października 2013 r. konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Kazanów  z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.

Stwierdza się że w/w terminie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga i opinia do przedmiotowego projektu.

8.      Wnioski, uwagi i opinie zgłoszone w ramach konsultacji społecznych

W ramach konsultacji społecznych nie zgłoszono wniosków, uwag i opinii do projektu programu współpracy Gminy Kazanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.

Mieszkańcy mieli również możliwość zadawania pytań poprzez e-mail oraz telefonicznie. Za pośrednictwem poczty elektronicznej nie wpłynęła jednak żadna uwaga czy zapytanie.

Konsultacje internetowe „Programu współpracy Gminy Kazanów  z organizacjami oraz zainteresowanymi   na 2014 rok” zakończyły się 23 października 2013 roku.

 

                                                                                  Podpis zespołu zadaniowego :

                                                                                 1.Marianna Sulima

                                                                           2. Teresa Król

                                                                                    3. Wolszczak Renata

                                                                                     4. Grzegorz Wurman

                                                                                5. Mirosław Drela


-----------------------------------------------------Kazanów, 24 października 2013 roku

 

Wyniki

konsultacji projektu

uchwały Rady Gminy Kazanów

 

 

         Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku  publicznego i  wolontariacie, projektów uchwał w zakresie dotyczącym działalności statutowej tych organizacji.

         Konsultacje rozpoczęto 08 października 2013r  i zakończono 23 października 2013r. Opinie i uwagi można było składać w formie ustnej, pisemnej w Urzędzie Gminy w Kazanowie, za pośrednictwem poczty lub przesłać drogą elektroniczną. Konsultacje ogłoszono na stronie internetowej Urzędu gminy, Biuletynu Informacji Publicznej tutejszego urzędu oraz na tablicy ogłoszeń.

         Stwierdza się, że w w/w terminie konsultacji, nie wpłynęła żadna uwaga i opinia do przedmiotowego projektu.

 

 

 

Komisja w składzie

1.     Marianna Sulima

2.     Wolszczak Renata

3.     Wurman Grzegorz

4.     Król Teresa

5.     Drela Mirosław----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ogłoszenie

 

Konsultacje społeczne – pożytek publiczny

 

Ogłoszenie

 

       Wójt Gminy Kazanów zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U.2010 nr.234 poz.1536 z późniejszymi zmianami) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu programu współpracy Gminy Kazanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 Klubami sportowymi, mieszkańcami, radnymi, organizacjami społecznymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014.

Konsultacje będą trwały od 08 października do 23 października 2013r.

Opinie i wnioski uwagi oraz propozycje należy składać na załączonym formularzu do 23 października 2013r.

Urząd Gminy w Kazanowie /sekretariat/

ul. Plac Partyzantów 28

26-713 Kazanów.

 

Treść projektu uchwały został zamieszczony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów .

Spotkanie konsultacyjne: zapraszamy również do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu programu współpracy na rok 2014, które odbędzie się w Urzędzie Gminy w Kazanowie w dniu 24 października 2013r. o godz. 12.00 w Sali konferencyjnej.

 

 

 

 

                                                              Wójt Gminy Kazanów

Marian Karolik

7.10.2013.


formular_konsultacje2013.doc
uchwala-pozytek_publiczny2013.doc  
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-07 13:47:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-07 11:59:20
  • Liczba odsłon: 190
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 694457]

przewiń do góry