Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

 

      Osoba fizyczna starająca się o pozwolenie na budowę musi złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w Urzędzie Gminy w Kazanowie, pok. nr 7. Do załączonego wniosku załącza wykonane mapy geodezyjne dotyczące wnioskowanego budynku.
Opłata za wydanie decyzji wynosi:
- za wniosek 5 zł w znaczkach w kasie UG Kazanów,
- za każdy załącznik - 50 gr w znaczkach w kasie UG Kazanów.
      Następnie w/w wniosek uzgadniany jest z architektem, który sporządza projekt decyzji o warunkach zabudowy budynku zawartego we wniosku. Projekt decyzji wysyłany jest celem uzgodnienia do Starostwa Powiatowego w Zwoleniu oraz do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Po zaopiniowaniu projektu decyzji wydawana jest ostateczna decyzja, która trafia ponownie do Starostwa Powiatowego w Zwoleniu do Wydziału Budownictwa i Architektury celem wydania pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę może otrzymać tylko osoba, która złoży wniosek w tej sprawie posiadając ważną decyzję o warunkach zabudowy.
         Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć szereg różnych dokumentów. Potrzebne będą 4 egzemplarze projektu budowlanego (wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi) oraz zaświadczenie potwierdzające wpis projektanta na listę właściwej izby samorządu zawodowego (aktualne na dzień opracowania projektu).
Projekt budowlany musi spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (tzw. “wuzetce”), jeśli jest ona wymagana. W skład projektu budowlanego wchodzą:
         projekt zagospodarowania działki lub terenu. Trzeba go sporządzić na aktualnej mapie geodezyjnej (patrz ramka “Mapa do celów projektowych”). Obejmuje on określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni. Trzeba też w nich wskazać charakterystyczne elementy, wymiary, rzędne i wzajemne odległości obiektów nawiązując do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
         projekt architektoniczno-budowlany. Określa on funkcję, formę i konstrukcję obiektu, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz niezbędne rozwiązania techniczne i materiały budowlane, których trzeba użyć. Projekt taki musi też nawiązywać do otoczenia. Nie dotyczy to projektu budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeśli całość zagadnienia może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu,
         oświadczenia firm energetycznych i wodociągowych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg,
         wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów (w zależności od potrzeb).
Projekt budowlany zatwierdza się w pozwoleniu na budowę. Decyzja taka jest ważna przez określony w niej okres, ale nie dłużej niż jeden rok.
 
        Pozwolenie na budowę wydaje starosta. Prawo budowlane określa dokładnie, kto może uczestniczyć w postępowaniu w sprawie wydania takiego pozwolenia. Na tej liście są - oprócz inwestora - również właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy działek, które „znajdują się w obszarze oddziaływania obiektu”. 
 
       Budowę można zacząć posiadając ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Jeśli więc uzyskaliśmy właśnie decyzję o pozwoleniu na budowę, to z rozpoczęciem robót musimy zaczekać co najmniej 30 dni, aby być pewnym, że nikt nie odwołał się od tej decyzji. Inwestor musi też wystąpić o wydanie dziennika budowy. Jest to urzędowy dokument przebiegu robót. Przed rozpoczęciem robót budowlanych, trzeba w dzienniku wpisać osoby, które kierują, nadzorują i sprawują kontrolę techniczną tych robót. Wszystkie te osoby muszą potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy są upoważnieni: inwestor i inspektorzy nadzoru inwestorskiego, projektanci, kierownik budowy i kierownicy robót, osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, pracownicy nadzoru budowlanego i innych inspekcji, kontroli itd.
 
        Jeśli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę, to przed przystąpieniem do prac należy zgłosić zamiar budowy w urzędzie.

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

      Art. 29 Prawa budowlanego zawiera rodzaje inwestycji, na które nie jest wynagane  pozwolenia na budowę. Bez pozwolenia na budowe można postawić np. budynki gospodarcze związane z rolnictwem (i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej), które są parterowe, o powierzchni zabudowy do 35 mkw. i rozpiętość konstrukcji nie większej niż 4,80 m. Pozwolenia nie trzeba też, gdy wznosimy wolnostojące budynki gospodarcze, wiaty i altany o powierzchni zabudowy do 10 mkw., ale nie można postawić więcej niż jeden taki obiekt na każde 500 mkw. powierzchni działki, a sama działka nie może mieć mniej niż 500 mkw. Lista zawiera też m.in. przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 30 mkw., instalacje na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 dla domów jednorodzinnych, tzw. przyłącza (energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne) oraz ogrodzenia. Pozwolenia na budowę nie wymaga też remont istniejących budynków (z wyjątkiem zabytków), jeśli nie obejmuje on zmiany lub wymiany elementów konstrukcyjnych obiektu i instalacji gazowych. Również na przebudowę i remont przyłączy oraz ocieplenie ścian budynków do wysokości 12 metrów nie potrzeba występować o pozwolenie na budowę.
W zgłoszeniu o zamiarze budowy należy opisać rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia. Trzeba do niego dołączyć specjalny dokument - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Takie prawo mamy, jeśli jesteśmy np. właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub najemcami (w tych przypadkach możliwość budowy zależy jednak od umowy z właścicielem działki). Nie trzeba więc dołączać np. wypisów z księgi wieczystej, aktów notarialnych itp. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia podlega odpowiedzialności karnej. W zależności od potrzeb – do zgłoszenia trzeba również dołączyć m.in. odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
Zgłoszenia zamiaru budowy należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót. Do wykonywania robót nie można przystąpić w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia. Jest to czas na zgłoszenie ewentualnego sprzeciwu. Jeśli w  terminie 30 dni nie zgłoszono sprzeciwu, to możemy już budować. Warto także pamiętać, że na rozpoczęcie budowy mamy 2 lata od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
Kosztuje zarówno wydanie decyzji o warunkach zabudowy, jak też pozwolenia na budowę. Zapłacić trzeba również za usługi geodety (sporządzenie mapy dla celów projektowych) oraz projektanta. Decyzja o warunkach zabudowy to wydatek w przypadku budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej – 190 zł. Za wydanie pozwolenia na budowę trzeba zapłacić np. w przypadku budynku przeznaczonego na wykonywanie w nim działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – 1 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej (jednak nie więcej niż 500 zł), studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 14 zł itd. Na rozbudowę (przebudowę) oraz remont opłata wynosi 50 proc. stawki podstawowej. Od wszystkich składanych wniosków zapłacimy opłatę skarbową w wysokości 5 zł, a od załączników do wniosków – po 50 groszy. Nie dotyczy to inwestycji związanych z budownictwem mieszkaniowym, gdyż są one zwolnione z tych opłat.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Wiącek
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-04-09 09:43:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Wiącek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-10-28 14:55:38
  • Liczba odsłon: 541
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 694317]

przewiń do góry