INORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy

INFORMATYK

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został ­
wybrany Pan Sylwester Derda zamieszkały w Miechów Wieś .

(imię i nazwisko ) (miejsce zamieszkania)

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonej bezpośrednio z kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testu kwalifikacyjnego przeprowadzonych w dniu 26 kwietnia 2006 roku w Urzędzie Gminy Kazanów Pan Sylwester Derda uzyskał najwyższą liczbę punktów z testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej .

Kazanów 24.05.2006             Marian Karolik – Wójt Gminy


---------------------------------------------------------------------------------

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Informatyk

/nazwa stanowiska pracy/

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:


Lp. Imię i nazwisko       Miejsce zamieszkana

1 Sylwester Derda    Miechów Wieś

2 Karol Szarpak        Radom                     07.04.2006r,    Marian Karolik

Wójt Gminy Kazanó w

 

(data, podpis osoby upoważnionej)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kazanów, dnia 9 marca 2006 rokuWójt Gminy Kazanów

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

nr 1/2006

Informatyk

( nazwa stanowiska pracy)

 1. Wymagania niezbędne:

a/ wykształcenie wyższe,

b/ biegła obsługa programów MS OFFICE, znajomość

 programów płacowych oraz programu płatnik a także

 znajomość systemów wspomagających zarządzanie urzędem,

c/ bardzo dobra znajomość komupterów i programów

 komputerowych wykorzystywanych w pracy Urzędu Gminy i

jednostek organizacyjnych takich jak np.: System Informacji

 oświatowej, Mks-Vir oraz inne programy antywirusowe,

d/ umiejętnośc tworzenia stron internetowych, wprowadzania do

 niej danych, umiejętność tworzenia grafiki komputerowej,

e/ znajomość przepisów prawnych dotyczących ustawy o

zamówieniach publicznych, ustawy o dostępie do informac

ji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych,

f/ ogólna znajomość przepisów o samorządzie gminnym, a

także przepisów o wdrażaniu podpisu elektronicznego w

 jednostkach samorządowych,

g/ umiejętność zabezpieczania danych, odzyskiwanie danych

 oraz ich archiwizacja.


 1. Wymagania dodatkowe:


a/ umiejętność pracy w róznych systemach operacyjnych,


b/ dobra znajomość języka angielskiego,


c/ umiejętność pracy w zespole,


d/ łatwość nawiązywania kontaktów,


e/ odporność na stres,


f/ dobra organizacja czasu pracy,


g/ dyspozycyjność,


Bardzo ważnym atutem przy składaniu ofert będzie doświadczenie pracy w samorządzie bądź w jednostkach organizacyjnych samorządu gminnego minimum jednego roku.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres czynności w załączniku do ogłoszenia.


4. Wymagane dokumenty:


 1. życiorys (CV)

 2. list motywacyjny

 3. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)

 4. kserokopie świadectw pracy /w przypadku posiadania/,

 5. kwestionariusz osobowy

 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i niekaralność na przestępstwa umyślne,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Kazanowie, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@kazanow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Kazanowie, ul.Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko informatyk w terminie do dni a 3 kwietnia 2006 roku.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpa­trywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informaci
Publicznej Urzędu Gminy w Kazanowie (
www.ugkazanow.bip.org.pl ) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Plac Partyzantów 28.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).Wójt Gminy Kazanów

Marian Karolik

ZAKRES CZYNNOŚCI NA STANOWISKU

Informatyk


 1. Informatyzacja Urzędu.

 2. Stała inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania ( komputery, drukarki, monitory, programy), określenie stanu faktycznego oraz potrzeb.

 3. Opisanie zużytego sprzętu, wskazanie gdzie się mieści, przygotowanie do skasowania sprzętu zepsutego.

 4. Opieka, nadzór i wdrażanie programów antywirusowych w Urzędzie Gminy w Kazanowie oraz w placówkach oświatowych na terenie gminy Kazanów.

 5. Sporządzanie projektów rocznych planów środków finansowych i rzeczowych, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu informatyzacji Urzędu.

 6. Opieka nad stroną internetową Urzędu Gminy Kazanów oraz nad stroną Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kazanów oraz wprowadzenie dodatkowych danych a także wprowadzenie zmian oraz wyglądu graficznego do wyżej wymienionych stron.

 7. Nadzór na robieniem kopii danych na poszczególnych stanowiskach Urzędu na wniosek samodzielnych pracowników gminy.

 8. Odzyskiwanie danych oraz ich archiwizacja na wniosek pracowników Urzędu.

 9. Podstawowa konserwacja sprzętu komputerowego.

 10. Zgłoszenie do firmy zewnętrznej awarii oraz poważniejszych problemów.

 11. Nadzór nad wdrożeniem podpisu elektrycznego.

 12. Wdrożenie programu wspomagającego nadzór nad obiegiem dokumentów w Urzędzie (elektroniczny obieg dokumentów).

 13. Opieka nad podstawowym sprzętem komputerowym i systemami informacyjnymi, zabezpieczeniami haseł w Urzędzie Gminy.

 14. Pełna znajomość przepisów prawa właściwych dla realizacji zadań stanowiska pracy.

 15. Wnikliwe i terminowe wykonywanie zadań oraz bezstronne i kulturalne załatwianie interesantów.

 16. Przestrzeganie ustalonych zasad porządku i dyscypliny pracy.

 17. Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy.

 18. Stałe podnoszenie kwalifikacji w drodze samokształcenia.

 19. Dbałość o powierzone mienie i zapewnienie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej.

 20. Wykonywanie innych czynności wynikających z doraźnych poleceń.

 21. Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnień pracy systemów informatycznych w Gminie oraz w jednostkach podległych.

 22. Przygotowywanie projektów umów zawieranych w zakresie:

- zakupu sprzętu komputerowego,

- wdrażanie programów,

- konserwacja.

 1. Koordynacja unijnych programów pomocowych oraz pomoc w tworzeniu projektów pomocowych.

 2. Współpraca z pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych.

 3. Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych.Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Wiącek
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-04-11 09:47:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Renata Wiącek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-29 13:19:26
 • Liczba odsłon: 1092
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 694477]

przewiń do góry