Urząd Stanu Cywilnego w Kazanowie obejmuje:

 • Dowody osobiste.
 • Ewidencja ludności:
 1. Zameldowanie na pobyt stały.
 2. Zameldowanie na pobyt czasowy.
 3. Wymeldowanie z pobytu stałego/
 4. Wymeldowanie z pobytu czasowego.
 • Zawarcie związku małżeńskeigo.
 • Sparwy wojskowe.
 • Obrona Cywilna.

 

Dowody osobiste


      Przepisy dotyczące dowodów osobistych normowane są ustawą z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2001r. Nr 87 poz. 960 i Nr 110 poz. 1189 oraz z 2002r. Nr 74, poz. 676 i Nr 78 poz. 716, z 2003r. Nr 128 poz. 1176, Nr 130 poz. 1190)

        Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:
1) od ukończenia 18 roku życia,
2) od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.
        Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia.
       Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
       Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nie oznaczony.
       Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:
1) zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,
2) uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby,
3) upływu terminu ważności dowodu osobistego.
       Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy. Organ ten wydaje zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu.
W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ gminy, któremu złożono wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, jeżeli w miejsce zgłoszonego jako utracony nie został jeszcze wydany nowy dokument.
W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, w miejsce którego wydano już nowy dowód osobisty, lub cudzego dowodu osobistego, należy niezwłocznie złożyć znaleziony dokument najbliższemu organowi gminy.
        Dowód osobisty podlega obowiązkowi zwrotu w razie:
1) utraty obywatelstwa polskiego,
2) zgonu posiadacza dowodu osobistego: obowiązek zwrotu dowodu osobistego ciąży wtedy na osobach obowiązanych do zgłoszenia zgonu stosownie do przepisów prawa o aktach stanu cywilnego.
 Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy. Małoletni składa wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
Wniosek wypełnia i podpisuje osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego.
   W celu wyrobienia dowodu osobistego należy złożyć:
1. Wniosek o wymianę dowodu osobistego.
2. Stary dowód osobisty.
3. Dwie aktualne fotografie /lewy półprofil z widocznym lewym uchem/.
4. Odpis skrócony aktu urodzenia /dla osób: kawaler, panna/.
5. Odpis skrócony aktu małżeństwa /dla osób: żonaty, mężatka/.
6. Dowód opłaty w wysokości 30 zł.

     Wnioski o wymianę dowodu osobistego należy składać w Urzędzie Gminy w Kazanowie,
pokój nr 7, I piętro.

---------------------------------------------------------------------------------

 

                      Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC


        Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.
       Małżeństwo przed kierownikiem USC nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby które zamierzają je zawrzeć złożyły kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
        Z przyczyn ważnych dla strony kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu. Ważną przyczyną będzie nie tylko ciąża kobiety – może to być wycieczka zagraniczna lub podjęcie pracy w innym kraju.
        Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, jeżeli z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.
      Zawarcie małżeństwa następuje w USC wybranym przez osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński.

 

                Zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną

      Zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi określa kierownik USC miejsca zamieszkania jednej z osób pragnących zawrzeć małżeństwo. Kierownik USC wydaje zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz przyjmuje treść oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci.
Do wydania zaświadczenia osoby powinny złożyć:
- podanie,
- odpisy skrócone aktów urodzenia,
- dowody ustania poprzedniego małżeństwa jeżeli uprzednio pozostały w związku małżeńskim oraz podpisać stosowne zapewnienia.
      Zaświadczenie wydaje się przyszłym małżonkom, bądź jednemu z nich, bezpośrednio po jego sporządzeniu i zachowuje ono ważność przez okres 3 miesięcy od dnia jego wydania.
       Zaświadczenie sporządza się w 4 jednobrzmiących egzemplarzach. Trzy egzemplarze otrzymują przyszli małżonkowie, a czwarty pozostaje u kierownika USC, który je wydał.
      Kierownik USC, który dowiedział się o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie zamierzonego małżeństwa powinien odmówić przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński lub odmówić wydania zaświadczenia. W razie wątpliwości kierownik USC winien zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może być zawarte lub czy może być wydane zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
      Duchowny, przed którym zawierany jest związek małżeński nie może przyjąć oświadczenia o skutkach cywilnych małżeństwa bez uprzedniego przedstawienia mu zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, sporządzonego przez kierownika USC.
     Niezwłocznie po złożeniu oświadczeń o woli wywarcia skutków małżeństwa wyznaniowego w świetle prawa cywilnego duchowny sporządza zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia zostały złożone w jego obecności w trakcie zawierania związku małżeńskiego podlegającemu prawu wewnętrznego kościoła lub związku wyznaniowego. Zaświadczenie to podpisują: duchowny, małżonkowie i dwaj pełnoletni świadkowie obecni przy złożeniu tych oświadczeń.
        Zaświadczenie to, łącznie z zaświadczeniem sporządzonym przez kierownika USC, duchowny przekazuje przed upływem pięciu dni od dnia jego zawarcia do USC właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa.
        Po otrzymaniu zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa kierownik USC sporządza niezwłocznie akt małżeństwa, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu, w którym do USC nadeszły dokumenty od osoby duchownej.
         Po sporządzeniu aktu małżeństwa kierownik USC zawiadamia organy ewidencji ludności o zawartym małżeństwie i wysyła zawiadomienie do USC przechowującego akty urodzenia osób, które małżeństwo zawarły. Następnie występuje do kierownika USC, który wydał zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa o przesłanie dokumentów stanowiących podstawę jego wydania i włącza je do akt zbiorowych.
        Natomiast w przypadku gdy zaświadczenie o zawartym małżeństwie zostanie przekazane przez duchownego po upływie pięciodniowego terminu od dnia zawarcia małżeństwa, kierownik USC odmawia sporządzenia aktu małżeństwa powiadamiając na piśmie osoby zainteresowane, kobietę i mężczyznę o przyczynach odmowy. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia im pisma kierownika USC mogą wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.
      Niezachowanie pięciodniowego terminu z powodu siły wyższej jest sprawą do rozpatrzenia przez sąd, po odmowie sporządzenia aktu przez kierownika USC

 


Zawarcie związku małżeńskiego obywateli polskich za granicą

      Zaświadczenia o zdolności prawnej dla obywateli polskich do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Obywatel polski może uzyskać takie zaświadczenia, jeżeli spełnia warunki określone przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a mianowicie:
- mężczyzna i kobieta mają ukończone 18 lat chyba, że sąd opiekuńczy zezwolił na zawarcie małżeństwa kobiecie – jeśli ukończyła 16 lat,
- nie jest ubezwłasnowolniony całkowicie,
- nie jest dotknięty chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym,
- nie pozostaje w ważnym związku małżeńskim,
- nie jest krewnym w linii prostej, rodzeństwem ani powinowatym w linii prostej w stosunku do osoby, z którą pragnie zawrzeć małżeństwo,
- nie pozostaje w stosunku przysposobienia do przyszłego małżonka.

Zaświadczenie o zdolności prawnej wydaje:
- kierownik USC miejsca zamieszkania (pobyt stały) osoby, której zaświadczenie dotyczy,
- konsul – dla osób, które nie miały w kraju miejsca stałego zamieszkania i dla osób, które wyjechały z kraju przed ukończeniem 16 roku życia i stale zamieszkuje za granicą.

     Osoba zainteresowana składając podanie kierownikowi USC o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej powinna do niego dołączyć:
- odpis skrócony aktu urodzenia,
- dowód ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli wcześniej pozostawała w związku małżeńskim,
- złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Dowodem ustania poprzedniego małżeństwa są następujące dokumenty:
- odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka,
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu o uznaniu za zmarłego lub stwierdzeniu zgonu poprzedniego małżonka,
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub unieważnieniu,
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa.

        Zapewnienie jakie składa osoba w omawianym przypadku jest takim samym zapewnieniem, jakie składa się do zawarcia związku małżeńskiego w kraju. Jest to bowiem oświadczenie osoby, że nie jest jej znana przeszkoda wyłączająca zawarcie małżeństwa.
       Kierownik USC nie bada wiarygodności treści zapewnienia. Za prawdziwość oświadczenia odpowiedzialność biorą osoby, które je składają. Kierownik USC, przyjmując zapewnienia stwierdza tylko własnoręczność podpisu.
       Ponieważ prawo przewiduje pisemną formę zapewnień, czynność ta może być dokonana przed kierownikiem każdego USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem.
        Tak skompletowane dokumenty stanowią podstawę do wydania zaświadczenia obywatelowi polskiemu, że zgodnie z prawem ojczystym posiada on zdolność prawną do zawarcia małżeństwa za granicą.

W zaświadczeniu o zdolności prawnej wpisuje się dane osobowe oraz dokonuje zapisu, że – zgodnie z prawem polskim – osoba której zaświadczenie dotyczy, posiada zdolność prawną do zawarcia małżeństwa. Termin ważności tego dokumentu określa się na 3 miesiące od dnia jego wydania.

W zaświadczeniu wpisuje się osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej nie musi być złożony osobiście. Osobiście musi być złożone zapewnienie o braku przeszkód wyłączających zawarcie małżeństwa.

Kierownik USC odmówi wydania zaświadczenia jw., jeżeli osoba która się o nie ubiega, nie spełnia wieku określonego w art. 10 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pozostaje w ważnym związku lub gdy zachodzą inne przeszkody wymienione w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Odmowa wydania zaświadczenia ma formę pisemną.


Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Z przyczyn ważnych dla strony kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu. Ważną przyczyną będzie nie tylko ciąża kobiety – może to być wycieczka zagraniczna lub podjęcie pracy w innym kraju.

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Wiącek
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-04-09 10:15:47
 • Informacja zaktualizowana przez: Renata Wiącek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-09 08:11:10
 • Liczba odsłon: 466
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 694460]

przewiń do góry