/pliki/ugkazanow/dot._regulamin_organizacyjny_urzedu_gminy_w_kazanowie.pdf

REGULAMIIN ORGANIZACYJNY
Urzędu Gminy w Kazanowie.

I. Postanowienia ogólne.
§ 1.

Urząd Gminy, zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną realizującą kompetencje i zadania:
1/ własne - wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 (tekst jednolity - DZ. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami), innych
 ustaw szczególnych i uchwał Rady Gminy.
2/  zlecone przez organy administracji rządowej.
Regulamin ustala organizację  i porządek  w procesie pracy oraz związane z tym  obowiązki pracodawcy i pracowników . Postanowienia regulaminu obowiązują  wszystkich pracowników  bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko .  Ilekrośc w niniejszym regulaminie jest mowa o :
1/ pracodawcy – należy rozumieć   Urząd Gminy
2/ pracowniku  -  należy przez to rozumieć osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku pracy.

§ 2.
Siedzibą Urzędu Gminy jest Kazanów.

§ 3.
1. Urząd jest pracodawcą wobec pracowników samorządowych w rozumieniu
 przepisów prawa pracy.
2. Wobec pracowników z wyboru pracodawcą jest Rada Gminy.
3.  Wobec pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pracodawcą
 jest jednostka organizacyjna, jeżeli w Statucie lub innym akcie regulującym status
 danej jednostki przewidziane zostały uprawnienia do zatrudnienia pracowników.


§ 4.
Statut gminy określa organ i osobę lub osoby właściwe do nawiązania stosunku pracy na podstawie wyboru, powołania , mianowania, umowy o pracę  oraz rodzaj aktu i tryb jego wydania.

§ 5.
Rada Gminy na wniosek Wójta  powołuje i odwołuje Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.


§ 6.
1.  Wójt dokonuje zawarcia umowy o pracę.
2. Czynności związane z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę mogą być
 dokonywane przez osobę wyznaczoną do występowania w imieniu i na rzecz  pracodawcy.

§ 7.
Wójt  Gminy powołuje i odwołuje kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 -
§ 8.
Wójt jako kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego
w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych  tj.
 zatrudniania i zwalniania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 9.
Kierownicy jednostek organizacyjnych podejmują pracę po otrzymaniu aktu powołania wraz z pełnomocnictwem.

§ 10.
Jednostki organizacyjne działają na podstawie odrębnych statutów opracowanych na podstawie aktów normatywnych regulujących działalność danej jednostki .

§ 11.
Wykaz stanowisk kierowniczych w jednostkach organizacyjnych określa schemat organizacyjny.


§ 12.
1.  Pracą Urzędu kieruje Wójt Gminy przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza
 Gminy, Skarbnika Gminy oraz kierowników komórek organizacyjnych.
2.  Wójt może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1 oraz praco-wników na
 samodzielnych stanowiskach pracy do wydawania decyzji w imieniu Wójta
 w określonym przez niego zakresie.

§ 13.
W skład Urzędu Gminy w Kazanowie wchodzą następujące komórki organizacyjne (referaty, stanowiska pracy):
 REFERAT, STANOWISKO PRACY   SYMBOL REF. STANOW.
1/ stanowisko pracy d/s organizacyjno –      (OK)
    -- administracyjnych i kadr,
2/ referat finansowy,          (Fn)
3/ stanowisko pracy d/s rozwoju gospodarczego,    (GPI)
    gospodarki przestrzennej i inwestycji,
4/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,     (GOPS)
5/ stanowisko pracy d/s rolnictwa, ochrony środowiska,   (RGK)
    gospodarki komunalnej,
6/ Urząd Stanu Cywilnego,        (USC)
    - Sprawy Obywatelskie        (SO)

§ 14.
W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
1.  Sekretarz Gminy.
2. Zastępca Wójta
3. Skarbnik Gminy pełniący jednocześnie funkcję Głównego Księgowego
 i Kierownika Referatu Finansowego.
4.  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
5.  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


§ 15.
Do wspólnych zadań referatów i stanowisk pracy należy w szczególności:
1. koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno - gospodarczego
 gminy,
2.  zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,
3.  rozpatrywanie skarg i wniosków oraz interpelacji wg właściwości,
4.  wypracowanie propozycji do projektów programów rozwoju w zakresie swojego
 działania,
5.  przygotowywanie okresowych ocen, informacji i sprawozdań.

§ 16.
Do wyłącznych kompetencji Wójta należy:
1/  organizacja pracy  Gminy,
2/  kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
3/  prowadzenie gospodarki finansowej gminy,
4/  podejmowanie czynności w sprawach nie
 cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem porządku
 publicznego,
5/  wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
 publicznej,
6/  składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej
 działalności gminy,
7/  ogłaszanie uchwał Rady Gminy, zarządzeń  w tym uchwały budżetowej i sprawo-zdania
  z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie Mazowieckiemu
  i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
8/  wykonywanie uchwał Rady Gminy ,
 9/  przedkładanie na sesje Rady Gminy sprawozdań wykonania uchwał
 Rady,
10/ reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym
 i administracyjnym,
11/  odpowiadanie w imieniu Gminy za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie
 z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji
 Radzie Gminy,
12/ gospodarowanie funduszem płac oraz innymi funduszami Urzędu,
13/ podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu
 lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
14/ wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami
 prawa i uchwałami Rady Gminy,
15/ koordynowanie działalności służby użyteczności publicznej,
16/ ustalenie regulaminu pracy Urzędu i regulaminu wynagradzania,
17/ załatwianie wniosków posłów, senatorów i interpelacji radnych,
18/ rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców gminy dotyczących działalności
 Urzędu Gminy,
19/ sporządzanie protokołów w sprawie testamentów,
20/ podejmowanie działań  w zakresie klęsk żywiołowych /powodzie i inne /

§ 17.
Do kompetencji Zastępcy Wójta należy zastępowanie Wójta w czasie jego nieobecności oraz   zakresu powierzonych do prowadzenia  spraw.

§ 18.
1. Sekretarz Gminy zapewnia warunki właściwego funkcjonowania Urzędu
 i odpowiada za sprawne jego działanie w ramach struktury orgąniza-cyjnej.
2.  Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:
 1/ kierowanie stanowiskiem pracy d/s organizacyjno - administracyjnych i kadr,
 2/ zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu
  z obowiązującymi przepisami prawa,
 3/ organizacja pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez
  poszczególne komórki organizacyjne,
 4/ nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania
  spraw Obywateli,
 5/ zapewnienie skutecznego sposobu publikacji przepisów gminnych,
  obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie
  Gminy,
 6/ nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i regulaminu
  organizacyjnego Urzędu i innych regulacji wewnętrznych,
 7/ inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji
  pracowników samorządowych,
 8/ nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników Urzędu,  Gminnej
  Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz pracowników oświaty.
 9/ zapewnienie prowadzenia archiwum,
 10/ nadzór nad bazą lokalną Urzędu, gospodarką i urządzeniami oraz materiałami
  w Urzędzie,
 11/ wydawanie wszelkich wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,  12/ sporządzanie protokołów w sprawie testamentów,
 13/ współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy,
 14/ nadzorowanie wyborów Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, Rady Gminy,
  Samorządu Mieszkańców, referendum i innych wyborów,
 15/ nadzór merytoryczny nad Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 16/ koordynowanie pracy referatów i innych komórek organizacyjnych.
 17/ nadzór nad funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy oraz
  jednostkach podporządkowanych.


§ 19.
Do zadań Skarbnika Gminy należy:
1/  kierowanie Referatem Finansowym,
2/  wykonywanie obowiązków określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie praw i obowiązków głównych księgo-wych budżetowych
 jednostek budżetowych i gospodarstw pomocniczych.
3/  opracowywanie projektów budżetu gminy,
4/ kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań
 finansowych,
5/ wykonywanie budżetu i organizowanie gospodarki finansowej gminy,
6/ opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
7/  opracowywanie określonych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy,
 zgłaszanie swoich propozycji Radzie Gminy.
8/  kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych,
9/ prowadzenie księgowości i nadzór nad ewidencją gminy,
10/ nadzorowanie przestrzegania instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegi dowodów
 finansowo księgowych w Urzędzie.
 -Zakres czynności pracowników samorządowych określa Wójt w porozumieniu
z Sekretarzem Gminy.
 Zakresy czynności  pracowników zajmujących jednoosobowe stanowiska pracy  określają zakresy czynności prowadzonych  spraw  związanych z obsługą mieszkanców    i obsługą gminy .
Do podstawowego zakresu działania poszczególnych referatów i stanowisk pracy należy:
1.  Do zadań stanowiska pracy d/s organizacyjno - administracyjnych i kadr należy:
 1/  dbałość o zgodne z przepisami prawa działanie Urzędu oraz pomoc prawną,
  2/  prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Gminy,
 3/  prowadzenie kancelarii i archiwum zakładowego z zakresu Urzędu i Rady
   Gminy,
  4/ udzielanie informacji o kompetencji organów i instytucji,
  5/  prowadzenie ewidencji i kierowanie do załatwiania skarg i wniosków
   składanych do Urzędu,
 6/  wdrażanie uchwal Rady Gminy oraz nadzór nad ich
   wykonaniem,
 7/ obsługa prawna, kancelaryjna i organizacyjno - techniczna
   Komisji Rady, Wójta Gminy, Sesji Rady Gminy w tym: organizacja
   posiedzeń oraz przygotowywanie materiałów pod obrady prowadzenie
   ewidencji oraz publikacja Uchwał Rady Gminy przesyłanie wojewodzie
   w trybie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-dzie terytorialnym z późn.
   zmianami,
  - ewidencja  Zarządzeń  Wójta Gminy oraz posiedzeń wewnętrznych Wójta,
 8/  prowadzenie zbioru przepisów gminnych i udostępnienie ich do wglądu,
 9/ współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie zatrudnienia
   bezrobotnych,
 10/ organizacja współpracy z sołectwami, dbałość o organizację wywieszania flag
   przed budynkiem UG z okazji Świąt Państwowych oraz rocznic,
 11/ prowadzenie działalności związanej z funkcjonowaniem bibliotek,
 12/ tworzenie, łączenie, przekształcanie i znoszenie bibliotek,
 13/ wykonywanie działań koordynacyjnych nad działalnością placówek
  upowszechniania kultury, przedszkoli i szkół podstawowych,
2. Do zadań referatu finansowego, którego kierownikiem jest Skarbnik Gminy
 należy w szczególności:
  1/ przygotowywanie projektu budżetu gminy,
  2/  prowadzenie funduszy celowych i innych funduszy Rady Gminy,
  3/  wykonywanie budżetu, prowadzenie analiz dochodów i wydatków gminy oraz
   przedkładanie wniosków w przedmiocie gospodarki finansowej
    Radzie Gminy,
 4/  naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli
   w tym zakresie
 5/  kontrole gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych,
   podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych podlegających
   Radzie Gminy,
 6/  prowadzenie obsługi kasowej i księgowej Urzędu Gminy oraz podle-głych
   jednostek organizacyjnych,
 7/  prowadzenie ewidencji zakładów mienia gminy oraz zmian w tym zakresie,
 8/  współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym,
   Bankiem wykonującym obsługę kasową oraz bankiem finansującym,
 9/ opracowywanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych
  spraw,
 10/ opracowywanie i wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów
  szczególnych np. ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań
  i kompetencji Dz. U. Nr 34 poz. 198.
  11/ realizacja zadań wynikających z ustawy Zakładów Ubezpieczeń społecznych
   oraz PZU,
 12/ opracowywanie projektów potrzeb finansowych niezbędnych dla właściwego
  funkcjonowania szkół, przedszkoli, placówek kultury, sportu i dysponowania
  przyznanymi środkami z budżetu gminy, opracowywanie projektów
  wydatków i kontrola ich wydatkowania,
 13/ ukierunkowywanie i nadzorowanie pracy szkół i placówek oświatowo -
  - wychowawczych w zakresie spraw gospodarczych i finansowych,
 14/ sporządzanie listy płac wynagrodzeń, list zasiłków rodzinnych, chorobowych,
   macierzyńskich, porodowych, opiekuńczych dla nauczycieli, pracowników
   ekonomiczno-administracyjnych i obsługi wszystkich szkół i placówek
   oświatowo - wychowawczych objętych działalnością gminy,
 15/ prowadzenie kart wynagrodzeń dla nauczycieli i innych pracowników
 16/ prowadzenie ewidencji wpłat z osobowego funduszu płac, zasiłków
  chorobowych, nagród z zakładowego funduszu nagród i sporządzanie
  sprawozdawczości GUS w tym zakresie,
 17/ rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych z Urzędem
   Skarbowym,
 18/ naliczanie i rozliczanie wykorzystania funduszy świadczeń socjalnych,
 19/ rozliczanie inwentaryzacji szkół i placówek oświatowo-wychowawczy,
 20/ dokonywanie kontroli i uzgadnianie wartości majątku szkół,
      21/ organizowanie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola,
       22/ analiza projektów organizacyjnych publicznych szkół podstawowych
   i placówek oświatowo-wychowawczych,
      23/ przedkładanie wniosków w sprawie przyznawania dodatków funkcyjnych
  i motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowo – wychowaw-
  czych,
 24/ przedkładanie wniosków o przyznanie nagród dla dyrektorów szkół
   i placówek oświatowo-wychowawczych
       25/ przekazywanie do szkół i placówek oświatowo - wychowawczych zarzą-dzeń,
   instrukcji i wytycznych dotyczących organizacji szkolnictwa, działalności
   ekonomicznej, planistycznej, finansowej i inwesty-cyjnej,
 26/ analizowanie sieci szkolnej i wnioskowanie o jej zmiany,
 27/ prowadzenie ewidencji pomocniczej zatrudnionych w szkołach i placówkach
  oświatowo - wychowawczych nauczycieli i innych pracowników,
       28/ organizacja dowozu dzieci do szkół na terenie gminy,
       29/ organizowanie przetargów wynikających z działalności placówek oświatowych,
3. Do zadań stanowiska pracy d/s rozwoju gospodarczego, gospodarki przestrzennej i inwestycji należy w szczególności:
1/ inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych i prowadzenie działalności
informacyjnej oraz wydawanie pozwoleń z zakresu sieci handlowej
i usługowej,
2/ opracowywanie projektów programów rozwoju gospodarczego gminy, przygotowywanie projektów uchwał w sprawie opracowywania zmian oraz przystąpienia do opracowywania miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego gminy.
3/ dbałość o przestrzeganie zasad bhp oraz p.poż. w Urzędzie Gminy oraz
jednostek podległych i koordynacja tych przedsięwzięć,
- zapewnienie funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej i nadzór
 nad ich eksploatacją (wodociągi, kanalizacja, telefonizacja, drogi, mosty),
 oczyszczalnie, komunikacja i łączność i inne usługi oraz dbałość o ich
 rozbudowę zgodnie z zapotrzebowaniem użyteczności społeczności gminy,
 4/  przygotowywanie terenów budowlanych, współdziałanie z innymi
  podmiotami realizującymi inwestycje na terenie gminy oraz dbałość o stan
  komunalnych zasobów mieszkaniowych,
  5/  koordynowanie i wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych i remontów oraz     nadzór nad prowadzeniem inwestycji i remontów ,
  6/  prowadzenie i koordynacja spraw związanych z działalnością przedsiębiorstw
   innych jednostek gospodarczych gminy,
  7/  prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
 8/  wspieranie, stwarzanie warunków oraz podejmowanie działań organi--
   zatorskich w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku,
 9/  prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowanymi w zasobach
   komunalnych,
 10/ prowadzenie bieżącego nadzoru nad oświetleniem ulicznym i drogowym
 11/ zapewnienie prawidłowego stanu technicznego lokalnych zasobów
  mieszkalnych i obiektów gminy,
 12/ przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i dekla-racji
   o dochodach za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
 13/ sporządzanie list płac i zestawień przyznanych dodatków,
 14/ koordynowanie wykonawstwa poprzez nadzór nad inwestycjami, moderni-
   zacją i remontami kapitalnymi oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu
   realizacji zadań w tym zakresie,
 15/ organizowanie przetargów, zawieranie umów z wykonawcami,
 16/ rozliczanie inwestycji z wykonawcą robót, odbioru końcowego i przekazy-
  wanie do eksploatacji,
 17/ nadzór nad organizowaniem dowozu dzieci do szkół – rozliczanie dowozów,
 18/ organizowanie przetargów na zakup oleju, materiałów budowlanych,prac remontowo-budowlanych i innych o wartości powyżej 3000 EURO, 
 19/ udzielanie pomocy dyrektorom szkół i placówek oświatowo – wychowaw-
   czych w zakresie remontów bieżących,
4.  Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy w szczególności:
 1/ koordynowanie działalności gminnych placówek służby zdrowia oświatowo -
   - wychowawczych, opiekuńczych,
 2/  współpraca z organami inspekcji sanitarnej, zakładami lecznictw odwykowych
   i Domami Pomocy Społecznej,
 3/  prowadzenie spraw związanych z badaniem opinii społecznej,
 4/ opracowywanie i wykonywanie zadań gminy wynikających z przepisów
   szczególnych (np. ustawy z 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji
   Dz. U. Nr 34 poz. 198 art. 1 pkt 5,6,10,11,18,21,22,24 30 art. 2 pkt. 2, 3 art. 8
   pkt 4, 10, 17 art. 4 pkt. 4),
 5/  ustalanie form pomocy społecznej dla kombatantów i ich rodzin oraz zakresu
  opieki nad nimi,
  6/ przyznawanie indywidualnych świadczeń z zakresu pomocy społecznej dla
  osób kwalifikujących się do udzielenia pomocy,
 7/  opracowywanie wniosków dotyczących problemów socjalnych i przedkła-
  dania ich Wójtowi Gminy,
 8/ współdziałanie z placówkami pomocy społecznej, spółdzielczości
  inwalidzkiej, placówkami służby zdrowia, zakładów pracy, sołtysami,
  radnymi itp. w realizacji świadczeń na rzecz osób kwalifikujących się
  do pomocy społecznej,
 9/ wyszukiwanie kandydatów na opiekunów społecznych i wnioskowanie
  do Wójta Gminy o powołanie lub w razie niewłaściwego wywiązywania się
  z powierzonych zadań w zakresie sprawowania usług opiekuńczych
  odwoływanie ich,
 10/ prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobiega-nie stanom
  powodującym konieczność udzielania pomocy,
 11/ rozpoznawanie terenu - sporządzanie wywiadów środowiskowych w terenie
  we wszystkich sołectwach na terenie gminy w/g zgłaszanych potrzeb,
 12/ prowadzenie dokumentacji /kartotek/ zasiłków rodzinnych, chorobowych,
  macierzyńskich, porodowych, pielęgnacyjnych itp. oraz dokonywanie
  rozliczeń z ZUS-em,
5. Do zadań stanowiska pracy d/s rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki
 komunalnej należy w szczególności:
  1/ zarządzanie zasobami grantów komunalnych (gminnych),
 2/ kontrola wykorzystania gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
   decydowanie o wyłączeniu ich z produkcji rolnej,
 3/ prowadzenie spraw rekultywacji gruntów, które utraciły przydatność
   do produkcji rolnej,
  4/ inicjowanie przedsięwzięć na rzecz wzrostu produkcji rolnej,
 5/  koordynowanie i nadzór grupowego zarządu wspólnotami gruntowymi
   i mieniem gminnym,
  6/  koordynowanie spraw związanych z melioracją gruntów,
 7/  wykonywanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną,
  8/  prowadzenie dokumentacji i stanu przyrody,
 9/ zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oczyszczania, zieleni, usług
  komunalnych oraz współpraca z jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie,
 10/ bieżące dbanie o utrzymanie czystości i porządku w gminie, w organizowaniu
  właściwego składowania, zagospodarowania odpadów stałych i płynnych,
  11/  bieżące dbanie o utrzymanie zieleni komunalnej i zadrzewień,
 12/ zapewnienie należytego stanu technicznego, czystości i porządku,
 13/ nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem targowisk,
 14/ współdziałanie z Urzędem Stanu Cywilnego w zakresie Obrony Cywilnej,
 15/ przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o zachorowaniu zwierząt na chorobę
  zakaźną,
 16/ współdziałanie w organizowaniu zakładów lecznictwa dla zwierząt oraz
   punktów padliny,
 17/ prowadzenie spraw w zakresie ochrony roślin uprawnych przed choro-bami,
   szkodnikami i chwastami oraz przyjmowanie komunikatów,
 18/ prowadzenie spraw ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych powodzią,
 19/ organizacja inicjatyw społecznych w zakresie budowy i modernizacji urządzeń
  melioracyjnych i zaopatrzenia w wodę,
 20/ prowadzenie ewidencji mienia komunalnego w merytorycznym zakresie
   stanowiska pracy,
 21/ opracowywanie planów poprawy środowiska naturalnego,
 22/ ewidencjonowanie zakładów zanieczyszczających środowisko naturalne,
 23/ rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji na wycięcie drzew i krzewów
  oraz ustalenie i pobieranie opłat,
 24/ współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego,
  Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska i Terenową Stacją Sanitarno -
  - Epidemiologiczną,
 25/ prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody
  i gospodarki wodnej, ochrony przed zanieczyszczeniami oraz wykony-wanie
  kontroli w tym zakresie,
 26/ działanie w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzwyczaj-nym
  zagrożeniom środowiska,


6. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego - Sprawy Obywatelskie należy w szcze-
 gólności:
 1/ prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego,
 2/  prowadzenie kancelarii tajnej,
 3/  prowadzenie spraw wojskowych i z zakresu Obrony Cywilnej,
 4/  udzielanie zezwoleń i nadzorowanie zbiórek publicznych,
 5/  współdziałanie z Policją i Strażą Pożarną oraz utrzymywanie kontaktów
   ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi,
 6/  opracowywanie i wykonywanie zadań gminy wynikających z przepisów
  ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
 
Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:
1/ wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego,
 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu cywilnego, a mianowicie:
 1. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
 2. sporządzanie aktów: urodzenia, małżeństwa i zgonu, wydawanie wypisów
  z tych aktów,
 3. wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
 4. powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie
  postępowania z urzędu,
 5. ustanowienie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie,
 6. składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych dokumentów,
 7. prowadzenie archiwum zakładowego akt stanu cywilnego, przekazywanie
  ksiąg 100-letnich do archiwum państwowego,
 8. współdziałanie z innymi USC i komórkami ewidencji ludności w Urzędach
  miast i gmin.
2/  Z zakresu spraw obywatelskich:
 1. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
 2.  prowadzenie ewidencji ludności,
 3. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania
   i wymeldowania,
 4.  wydawanie decyzji na zorganizowanie zbiórek publicznych na terenie gminy
  i kontrola ich przebiegu,
3/  Z zakresu spraw wojskowych, obronnych i obrony cywilnej:
 1. wykonywanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego
   obowiązku obrony,
 2.  wydawanie decyzji o uznaniu poborowego za rolnika, opiekuna lub jedynego
  żywiciela rodziny,
 3. prowadzenie spraw przedterminowych zwolnień ze służby wojskowej,
 4.  doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przepro--
  wadzanych w trybie natychmiastowym oraz do czynnej służby wojskowej
  w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 5.  prowadzenie spraw z zakresu działania Wojewódzkiego Komitetu Obrony,
 6.  prowadzenie kancelarii tajnej,
 7.  planowanie działalności w zakresie realizacji zadań OC,
  8. przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania
  i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń, jak również
  przeprowadzanie okresowych treningów sprawdzających jego
  funkcjonowanie,
 9. opracowywanie planów obrony cywilnej,
 10.  tworzenie formacji obrony cywilnej,
 11. wydawanie decyzji w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych,
 12. współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu
  i Komendantem Gminnym OSP,
4/  Do zadań Komendanta Gminnego OSP należy:
 1. Sprawy operacyjne w OSP,
 2.  Obsługa zebrań strażackich,

§ 20.
W przypadku zmiany ustawy o samorządzie terytorialnym i ustaw szczególnych powodujących zmiany realizowanych zadań Wójt  Gminy do czasu stosownej zmiany niniejszego Regulaminu powierza ich wykonanie poszczególnym komórkom organizacyjnym.

§ 21.
Integralną część Regulaminu stanowi załącznik - schemat organizacyjny oraz załączniki:
zał. nr 1  -  Zasady planowania pracy w Urzędzie,
zał. nr 2  -  Zasady i tryb postępowania przy opracowywaniu i wydawaniu aktów
    prawnych,

zał. nr 3  -  Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidual-
    nych spraw Obywateli w Urzędzie Gminy,
zał. nr 4  -  Organizacja działalności kontrolnej,
zał. nr 5  -  Zasady podpisywania pism i decyzji,
zał. nr 6  -  Wykaz jednostek organizacyjnych gminy.
zał. nr 7  -  Regulamin kontroli wewnętrznej.

 SCHEMAT ORGANIZACYJNY
URZĘDU GMINY W KAZANOWIE

           Załącznik nr 1
          do regulaminu organizacyjnego
          Urzędu Gminy,

Z a s a d y  planowania pracy w Urzędzie Gminy,

l. Urząd Gminy oraz poszczególne jego komórki organizacyjne wykonują
 powierzone im zadania.
2.  Planowanie pracy w Urzędzie ma charakter zadaniowy - służy sprecyzowaniu
 zadań nałożonych na poszczególne komórki organiza-cyjne urzędu oraz
 wytyczeniu i koordynacji przedsięwzięć zmierzających do realizacji tych zadań.
3.  Podstawę planowania działalności urzędu stanowią zadania nie mające charakteru
 czynności rutynowych i powtarzalnych o dającym się określić, w horyzoncie
 czasowym wynikające w szczególności z:
 1/ zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie z zakresu administracji
   rządowej,
 2/  uchwał  rady gminy,
 3/ rozstrzygnięć mieszkańców gminy podejmowanych w głosowaniu
   powszechnym (w trakcie wyborów lub referendum),
 4/  postulatów zgłoszonych radnym przez wyborców, rozpatrzonych przez organy
  gminy i przyjętych przez nie do realizacji,
 5/  następstw czynności podjętych przez Wójta w sprawach nie cierpiących
   zwłoki związanych bezpośrednio z zagrożeniem interesu publicznego,
   należących do kompetencji zarządu gminy stwierdzonych na najbliższym
   jego posiedzeniu,
  6/  zarządzeń Wójta  Gminy zatwierdzonych na najbliższej sesji rady gminy
   po ich wydaniu,
  7/  postanowień (rozstrzygnięć) przyjętych przez organy jednostek pomocniczych
   utworzonych w gminie tj. zebrań wiejskich, rad sołeckich, ogólnych zebrań
   mieszkańców,
 8/  budżetu gminy,
 9/ obowiązków gminy wynikających z uczestnictwa gminy w związku
   komunalnym, określonych w statucie związku oraz wynikających
   z rozstrzygnięć przyjętych przez organy związku (zgromadzenie, zarząd).

 Załącznik nr 2
           do regulaminu organizacyjnego
           Urzędu Gminy.

Z a s a d y  i tryb postępowania przy opracowywaniu i wydawaniu aktów prawnych.

§ 1.
1. Na podstawie uprawnień ustawowych samorządowi gminy przysługuje prawo
 stanowienia powszechnie obowiązujących na obszarze gminy przepisów.
2.  W zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach
 powszechnie obowiązujących, rada gminy może wydawać przepisy porządkowe,
 jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla
 zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
3.  W sprawach przewidzianych ustawowo rozstrzyga się wyłącznie w drodze
 referendum lokalnego.
 Referendum może być prowadzone w każdej ważnej sprawie dla gminy. Tryb
 przeprowadzenia referendum określają ustawy.

§ 2.
Organy samorządu Gminy wydają akty prawne powszechnie obowiązujące (przepisy gminne) w formie uchwał i zarządzeń.

§ 3.
Akty prawne wymienione w § 2 ustanawiają:
1. Rada Gminy w formie uchwał, w sprawach określonych przepisami prawa
 i statutem gminy.
2.  Wójt  Gminy w formie zarządzeń .  
                                                                  § 4.
1.  Rada Gminy ponadto podejmuje uchwały w innych sprawach przewidzianych
 przepisami prawa i statutem gminy.                                                                                                                       Załącznik  nr   3
                                                                   do regulaminu organizacyjnego
                                                                                                                                 Urzędu    Gminy

O R G A N I Z A C J A    przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli
     w  Urzędzie  Gminy.

                        § .  1 .
1. Indywidualne sprawy obywateli złatwiane są w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, przepisach szczególnych oraz w zarządzeniu  Wojewody , wydanym w trybie art. 35 § 4 pka okreslającym rodzaje spraw, które można załawić w terminach sróconych.

2.   Pracownicy urzędu są  zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych
spraw obywateli i kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego .

3 .Odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe załatwianie indywidualnych spraw obywateli ponoszą kierownicy komórek organizacyjnych  urzędu oraz pracownicy  zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków 4. .
4 . Kontrolę   i koordynację działań komórek organizacyjnych  urzędu w zakresie załatwiania indywidualnych spraw obywateli w tym zwłaszcza skarg, wniosków i interwencji sprawuje komórka właściwa do spraw organizacyjnych .

5.  Komórkawłaściwa do spraw organizacyjnych zobowiązana jest do dokonywania okresowych ocen sposobu załatwiania indywidualnych spraw obywateli i przedkładania ich Sekretarzowi Gminy.

§ 2.

1.   Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez Obywateli określa Kodeks Postępowania Administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczególne dotyczące zwłaszcza organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków Obywateli .

2.   Sprawy wniesione przez Obywateli do urzędu są ewidencjonowane w spisach i rejestrach spraw..

3.   Komórka właściwa do spraw organizacyjnych prowadzi rejestr skarg i wniosków indywidualnych wpływających do urzędu  oraz skarg zgłoszonych w czasie przyjęć interesantów przez Wójta i Sekretarza
                                

           Załącznik  Nr 4
           do regulaminu organizacyjnego
           UrzęduGminy .
               
O R G A N I Z A C J A  działalności kontrolnej
                       § . 1 .
W Urzędzie  sprawowana jest kontrola wewnętrzna i zewnętrzna .

       § . 2 .
Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawuja :

1/  Wójt  Gminy , Sekretraz  Gminy ,  Skarbik  Gminy .

       §. 3 .
Kontrolę zewnętrzną wykonują w zakresie przyznanych  przez  Wójta  uprawnień – pełnomocnictw .

1. Skarbnik Gminy w stosunku do jednostek nadzorownych  w wykonaniu budżetu oraz prowadzenia działalności  przez jednostki organizacyjne podporządkowane gminie .
2. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie właśiwoći rzeczowej.
1. Pracownicy obsługujący interesantów  zobowiązani są do :

 - udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjasnienia treści obowiiązujących  przepisów,
 - rozstrzygniecia sprawy  , w miare możliwości na miejscu, a w pozostałych przypadkach  do określenia   terminu załatwnienia ,
  - informowania zainteresiowanych o stanie załatwnienia ich sprawy;
 -  powiadamiania o przedłużeniu terminu roztrzygniecia sprawy;
 - w przypadku  zaistnienia  takiej  konieczności ,
 -      informowanie o prrysługujących   środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia od wydanych   rozstrzygnięć.              2. Interesanci mają prawo  uzyskiwać informacje w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej lub telegraficznej

        §. 4 .
1. Wójt przyjmuje interesantów w sprawach sakrg i wniosków w wyznaczonym dniu tygodnia i w określonych godzinach .
2. Sekretazz Gminy i pracownicy Urzędu przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków każdego dnia w godzinach pracy.    . 
3. Z przyjęć interesantów w sprawach skarg iwniosków sporządzane są protokoły.

 

 

           Załącznik  nr  5
           do regulaminu organizacyjjnego
           Urzędu Gminy.

Z a  s a d y    podpisywania pism i decyzji.

       §. 1.
Wójt  osobiście podpisuje :
1. Zarządzenia, decyzje  i okólniki,
2. Dokumenty kierowane do organów administracji  rządowej,
3. Pisma do przedstawicielstw dyplomatycznych  oraz burmistrzów
4. Odpowiedzi na interepelacje radnych i wnioski posłów ,
5. Odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące podległych kierowników .

       §. 2 .
Sekretarz Gminy  lub upoważnuiony w ramach udzielonych mu upoważnień  przez Wójta pracownik Urzędu   dokonuje :
1/ wstępnej abrobaty spraw wymienionych w ust. 1,
2/ podpisywanie z upoważnienia  Wójta  decyzji i  odpowiedzi na sprawy okreslone w ust. 1 / w przypadku jego nieobecności/;
3/ podpisywanie korespondencji kierowanej do za-ców kierowników administracji rządowej i nnych ,

       §. 3 ./
1. Dokumenty  przedstawione do podpisu członkom kierownictwa urzędu powinny być uprzednio parafowane przez kierownika lub pracownika samodzielnego   stanowiska .
2. W dokumentach przedstawionych do podpisu członkom  kierownictwa  Urzędu  powinna być zamieszczona adnotacja  zawierająca  nazwisko i stanowisko pracownika , który opracował dokument. 


       §. 4 .
Wójt może upoważnić pracownika kierownika i pracowników samodzielnych stanowisk do podpisywania korespondencji dotyczącej spraw pozostajacych w zakresie czynności pracowników. 
z wyjątkiem spraw pozostających w zakresie czynności pracowników     z wyjątkiem spraw zastrzeżonych
do osobistej akceptacji Wójta,  w tym wydania decyzji  administracyjnych  z zakresu  administracji publicznej .

 

 


           Załacznik  nr  6 
           do regulaminu organizacyjnego
           Urzędu  Gminy.

W y k a z    jednostek  organizacyjnych   gminy.

1.  Publiczne Przedszkole   w  Kazanowie,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kazanowie
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalkowie
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzówkui
5. Publiczna Szkola Podstawowa  w Niedarczowie
6. Publiczne Gimnazjum w Kazanowie
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie
8. Gminna Biblioteka  Publiczna  w Kazanowie
z Filią   w Kowalkowie
9. Urząd Stanu Cywilnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                    Załącznik nr  7  do
                                    regulaminu organizacyjnego
                                    Urzędu   Gminy 


R E G U L A M I N

kontroli  wewnętrznej poszczególnych  odcinków gospodarki w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych,
a mianowicie : 
1. Sekretarz  Gminy   do sprawowania ogólnej kontroli w  Urzędzie Gminy :
 
 -  prawidłowość wydawanych decyzji  administracyjnych,

 -  kontrola mająca na celu ustalenie zgodności  stanu faktycznego  sprzętu biurowego  i zapisu ze  stanem      ewidencyjnym , w tym celu sprawuje nadzór nad inwentaryzacją    wyposażenia poszczególnych biur,
-   ustalenia zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym w zakresie druków ścisłego zarachowania.
Z przeprowadzonych inwentaryzacji sprzętu, druków ścisłego zarachowania sporządza się odpowiednie protokóły. Inwentaryzację, o której mowa przeprowadza się niezależnie od inwentaryzacji rocznej całego majątku jednostki dokonywanych na podstawie przepisów zawartych w Zarządzeniu Ministra Finansów.
Ponadto Sekretarz Gminy zobowiązany jest do sprawowania bezpośredniego nadzoru w zakresie protokolarnych przyjęć i przekazań sprzętu w przypadku zmiany na stanowisku osoby majątkowo odpowiedzialnej za ten sprzęt.
Sekretarz i Skarbnik Gminy oraz księgowa w zakresie gospodarki magazynowej: przechowywanie materiałów, dokumentów, zabezpieczenie przed kradzieżą i zniszczeniem wykonują kontrolę polegającą na kontrolowaniu poszczególnych stanowisk pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i planami kontroli wewnętrznej.
Kontrola naliczania neleżności podatkowych na rzecz budżetu gminy oraz naliczanie /prawidłowość naliczania podatków/.
Kontrola wszelkich dokumentów dotyczących spraw budżetowych.
Kontrola zabezpieczenia druków ścisłego zarachowania.

2. Skarbnik Gminy sprawuje kontrole zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Rady Ministrów w sprawie głównych księgowych oraz badanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych.
W związku z tym zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapoznania się szczegółowo z przepisami w tym zakresie.
Ponadto Skarbnik Gminy kontroluje:
- kasę,
- wymiar zobowiązań pieniężnych,
- prawidłowość i rzetelnośc sporządzania obiegu dokumentów niezbędnych dla rachunkowości jednostki, niezwłoczne powiadomienie Wójta Gminy o nieprawidłowościach w tym zakresie w celu wydania stosownych poleceń i zarządzeń wewnętrznych,
- prawidłowość dokumentacji i prowadzonej ewidencji księgowej w zakresie budżetu gminy i jednostek podległych,
Ponadto realizuje inne zlecenia wydane przez Wójta Gminy w miarę zachodzącej potrzeby.

Gospodarka środkami rzeczowymi.
Badanie kontroli wewnętrznej będzie polegać na określeniu, czy niniejsze wytyczne oraz inne zasady i przepisy w zakresie gospodarki środkami rzeczowymi są ściśle przestrzegane i wykonywane.
W szczególności kontrolą należy objąć:
a/ w zakresie gospodarki środkami trwałymi i przedmiotami nietrwałymi
- inwentaryzacja,
- stan i stopień wykorzystania środków, stan środków zbędnych i nieczynnych,
- konserwacja sprzętu,
- sposób i tryb wypożyczania środków innej jednostce – ruch środków wewnątrz jednostki,
- sposób likwidacji środków zbędnych oraz nie nadających się do użytku,
- udokumentowanie ruchu środków, zakup, nieodpłatnie otrzymane i przeznaczone do likwidacji,
- zgodność stanu faktycznego środków z ich stanem ewidencyjnym.
    


 

   

 
          


                                             

 

 

                                                                                                                        
        


REGULAMIN    PRACY  URZĘDU
GMINY W KAZANOWIE


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Regulanin określa porządek wewnętrzny i rozkład  czasu pracy Urzędu  Gminy Kazanów .
§ 2
1. Regulamin pracy obowiązuje wszystkich pracowników samorządowych  zatrudnionych w Urzędzie Gminy bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o zakładzie pracy  rozumie się przez to Urząd Gminy.

Organizacja   pracy
§ 3
1. Pracodawca jest obowiązany w szczególnosci :
a) zaznajomić pracowników z treścią regulaminu pracy, zakresem ich obowiązków, sposobem  wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku oraz ich podstawowymi  uprawnieniami,
b) organizowanie pracy w sposób zapewniajacy pełne wykorzystanie czsu pracy, a także osiąganie przez pracowniów, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
c) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematycznie szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
e) stosowac obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
f) wpływań na kształcowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
g) prowadzić dokumentacje w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,
h) zapewnić pracownikom odzież ochronną, roboczą i sprzęt ochronny osobistej oraz dopilnować, aby środki te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem,
i) informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami;

Podstawowe prawa i obowiązki
pracownika i zakładu pracy
§ 4
1/ rzetelne wykonywanie zadań nałożonych przez Urząd Gminy,
2/ przestrzeganie ustalonego czasu pracy i porządku,
3/ przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych,
4/ przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
5/ zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami podwładnymi, współpracownikami oraz kontaktach z petentami,
6/ dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych,
7/ sumienny stosunek do mienia zakładu pracy oraz wszelkich urządzeń i materiałów stanowiących własność gminy,
8/ przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym,
9/ przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu pracy;
10/ dbania o dobro pracodawcy, chronienia jego mienia  oraz zachowywanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie  mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
 1. Pracownikom zabrania się :
1/ spożywania na terenie zakładu pracy napojów alkoholowych i przyjmowania środków odurzających oraz  przebywania na terenie zakładu pracy pod wpływem takich napojów lub środków,
2/ palenia tytoniu na terenie zakładu pracy, oprócz miejsc do tego przeznaczonych, które zostaną wyraźnie oznaczone,
3/ opuszczanie w czasie pracy, bez zgody bezpośredniego przełożonego, miejsca pracy,
4/ wynoszenia z miejsca pracy, bez zgody przełożonego, jakichkolwiek rzeczy nie będących własnością pracownika,
5/ wykorzystywanie bez zgody przełożonego sprzętu i materiałów pracodawcy do czynności niezwiązanych z wykonywaną pracą, zabranie dokumentów oraz wyposażenia poza teren Urzędu wymaga zgody przełożonego,
6/ przebywanie w Urzędzie poza normalnym czasem pracy dopuszczalne jest jedynie za zgodą przełożonego;

Czas pracy i jego obowiązywanie
§ 4
1. Czasem  pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania  pracy.
2. Czas pracy wynosi 8 godz. na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
3. Dobowy wymiar czasu pracy może być podwyższony do 9 godzin na dobę.
4. Ustala się nastepujący wymiar czasu pracy w tygodniu:
1/ poniedziałek           700-1600
2/ wtorek                    730-1530
3/ środa                       730-1500
4/ czwartek                 730-1500
5/ piątek                      730-1500
5. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może  ustalić inny rozkład czasu pracy niż określony w punkcie 1.
6. Przyjmowanie interesantów przez pracowników samorządowych odbywa się codziennie w godzinach pracy Urzedu – zgodnie z § 6 pkt.1.
§ 5
1. Wójt Gminy lub Sekretarz Gminy uprawnieni sę do zarządzania w razie potrzeby pracy po ustalonym w § 6 pkt. 1 godzianch pracy jak również w dni ustawowo wolne od pracy.
2. W przypadku wymienionym w pkt. 1 § 7 pracownikowi należy za czas przepracowny ponad obowiązujący zapewnić inny wolny dzień od pracy w terminie wskazanym przez pracownika.

§ 6
1. Za początek pracy uważa sie przybycie pracownika na stanowisko i przystąpienie do pracy, a jako koniec pracy – opuszczenie stanowiska pracy.
2. Pracownik zobowiązany jest potwierdzić przybycie do pracy podpisem w liście obecności.
3. Ustala się, że lista obecnosci znajdować sie będzie u Sekretarza Gminy i w czasie 5-10 minut przed rozpoczęciem pracy tj. godzin określonych w § 6 pkt.1 pracownik zobowiązany jest podpisać listę.

 

§ 7
Ustala się, iż do czasu pracy wlicza się:
1/ przerwę 15-20 minutową dziennie przeznaczona na spożycie posiłku przy swoim stanowisku pracy,
2/ czas potrzebny na wizyte lekarza w nagłych przypadkach,
3/ w przypadku spóźnienia sie do pracy pracownik zobowiązany jest złożyc stosowne oświadczenie, w którym winien podać przyczynę spóźnienia; o zaliczeniu czasu spóźnienia do czasu pracy decyduje Wójt Gminy lub Sekretarz Gminy.
4/ pracownik, który przybył do pracy już po czasie ustalonym w § 6 pkt. 4 przybycie swoje odnotowuje w książce spóźnień, którą prowadzi Sekretarz gminy.
§ 8
1. Pracownik może opuścić miejsce pracy w czasie godzin pracy tylko za zgodą swojego bezpośredniego przełożonego.
2. Ewidencję wyjść służbowych i niesłużbowych oraz pracy poza godzianmi i dniami ustalonymi w § 6 pkt. 1 i w § 7 pkt. 1 prowadzi Sekretarz Gminy.


Zasady usprawiedliwienia
nieobecności w pracy i spóźnień do pracy

§ 9
1. O niemożnosci stawienia sie do pracy pracownik powinien uprzedzić swojego bezpośrednio przełożonego podając przyczynę nieobecnosci i czas jej trwania, jeżeli pracownik osobiście uczynić tego nie może o fakcie tym powiadomić może inna osoba lub sam pracownik przy pomocy łączności telefonicznej,poczty w tym przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.
2. Informacje o niemożności stawienia się do pracy należy złożyć w dniu jej trwania, nie później jednak niż w dniu następnym.
3. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w pkt. 2 jest usprawiedliwione jeżeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynie nieobecności.

 


§ 10
1. Pracwonik jest zobowiązanay usprawiedliwić nieobecność w pracy przedstawiając bezpośredniemu przełożonemu lub Sekretarzowi Gminy niezwłocznie przyczyny nieobecności, a na żądanie także odpowiednie dowody.
2. W razie nieobecności w pracy z przyczyn takich jek:
a/ niezdolność do pracy spowodowana chorobą pracownika lub jego izolacją z powodu choroby zakaźnej,
b/ nieobecności pracownika spowodowanej chorobą członka rodziny pracownika wymagającą sprawowania przez pracownika osobistej opieki pracownik jest obowiązany doręczyć zaświdczenie lekarskie najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy.
3. Nieobecnożść w pracy lub spóźnienie się do pracy usprawiedliwiają przyczyny umożliwiające stawienie się do pracy, a w szczególności:
a/ choroby pracownika lub jego izolacji z powodu choroby zakaźnej,
b/ odsunięcie od pracy na podstawie zaświadczenia /decyzji/ lekarza komisji lekarskiej lub inspektora sanitarnego, jeżeli zakład pracy nie zatrudni pracownika przy innej pracy odpowiedniej do stanu jego zdrowia.

§ 11
1. Czas pracy powinien byc w pełni wykorzystany na pracę zawodową.
2. Pracownik może byc zwolniony od pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzianach pracy jeżeli zachodzi nieunikniona i należycie uzasadniona potrzeba takiego zwolnienia.
3. Za czas zwolnienia od pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie jeżeli odpracował czas zwolnienia lub jeżeli Wójt podjął decyzję o zaliczeniu czasu zwolnienia do czasu pracy.

§ 12
1. Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w zakresie:
a/ ślubu pracownika   - 2 dni,
b/ urodzenia się dziecka pracownika   -2 dni
c/ ślubu dziecka   - 1 dzień,
d/ zgonu i pogrzebu siostry lub brata, teścia lub teściowej, babki lub dziadka, albo innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego opieką  - 1 dzień,
e/ zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca, matki  - 2 dni,
2. Zwolnień od pracy, o których mowa w pkt. 1 udziela Wójt Gminy lub Sekretarz Gminy.
 
§ 13
1. Zwolnienia od pracy w innych przypadkach uregulowane są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 roku w sprawie regulaminów pracy i udzielania zwolnień od pracy / Dz. U. nr 40 poz. 290 z póxn. zmianami/.
2. Pracownik powinien być poinformowany przez Sekretarza Gminy z  zwolnienie którego korzysta, jest za wynagrodzeniem, czy bez wynagrodzenia.
3. Decyzje, o których mowa w pkt.2 podejmuje Wójt Gminy.

URLOPY
§ 14
1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym przez przepisy Kodeksu Pracy.
2. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Co najmniej jedna częśc wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
3. Urlopy udzielane są w terminie ustalonym przez pracodawcę po porozumieniu z pracownikiem .
4. Urlopy winny być wykorzystane w terminach ustalonych planem.
5. Urlopu niewykorzystanego zgodnie  z tak ustalonym terminem pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi  najpóźniej do końca pierwszego   następnego roku kalendarzowego.
6. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.
7. Pracowni ma prawo do żądania czterech dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym w terminie przez niego wskzanym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.  
8. Decyzje o przsunięciu terminu urlopu podejmuje Wójt Gminy lub Sekreatrz Gminy.

Zasady zastępowania pracowników
§ 15
1. Nieobecnego w pracy Wójta Gminy zastępuje Sekretarz Gminy.
2. Nieobecnego sekretarza Gminy zastępuje Wójt Gminy.
3. Nieobecnego Skarbnika Gminy zastępuje Księgowa.
4. Nieobecnego w pracy Kierownika USC zastępuje Zastępca Kierownika USC.
5. Nieobecnych pracowników zajmujących jednoosobowe stanowiska pracy zastepują wyznaczeni przez Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy pracownicy.

 

 

Odpowiedzialność za naruszenie
obowiązków pracowniczych
i za szkodę wyrządzoną pracodawcy

§ 16
1. Szczególnie ciężkim naruszeniem przepisów pracowniczych jest:
   1/ złe i niedbałe wykonywanie pracy oraz psucie materiałów, narzędzi i maszyn, a także wykonywanie prac nie związanych ze stosunkiem pracy,
   2/ nie przybycie do pracy, spóźnienie się do pracy lub samowolne jej opuszczenie bez usprawiedliwienia,
   3/ stawianie się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu albo spożywaniu alkoholu w czasie pracy lub w   miejscu pracy,
   4/ zakłócenie porządku i spokoju w pracy,
   5/ niewykonywanie poleceń przełożonych,
   6/ niewłaściwy stosunek do przełożonych i współpracowników,
   7/ nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
   8/ nieprzestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej oraz ujawnienie tajemnic gospodarczych, a także zaniedbanie ochrony tych tajemnic,
   9/ dokonanie rażącego nadużycia wobec pracodawcy, w szczególności w zakresie obowiązku ochrony interesów i mienia zakładu pracy, posiadanych uprawnień / upoważnień/ oraz wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia, świadczeń i ubezpieczenia społecznego i świadczeń socjalnych,
   10/ popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w czasie lub miejscu pracy albo w związku z posiadanymi od pracodawcy upoważnieniami lub z użyciem mienia, piczątek i druków zakładu pracy,
   11/ wyrządzenie pracodawcy szkody umyślnej, lub wynikającej z niezachowania należytej staranności,
   12/ rażące naruszenie regulaminu pracy albo innego regulaminu, instrukcji lub urządzenia obowiązującego pracowników,
    13/ uporczywe naruszanie przez pracownika innych obowiązków pracowniczych lub innych postanowień obowiązujących w zakładzie pracy, regulaminów, instrukcji i zarządzeń, albo przepisów powszechnie obowiązujących.
2. Naruszenia określone w ust. 1 mogą stanowić podstawę do rozwiązywania stosunku pracy. Niezależnie od tego mogą być zastosowane kary określone w ust. 4 pkt. 2.
3. W przypadku dopuszczenia się innych naruszeń niż wymienionych w ust.1 Wójt Gminy lub Sekretarz Gminy może:
a/ zwrócić an piśmie uwagę pracownikowi, że dopuścił się naruszenia obowiązków pracowniczych lub obowiązującego w Urzędzie Gminy regulaminu instrukcji lub zarządzenia i przestrzec go, że dalsze ich naruszenie może spowodować rozwiązanie umowy o pracę lub zastosowanie kary porządkowej,
2/ zastosować w trybie określonym w kodesie pracy kary określone w art. 108 kodesku pracy to jest:
a/ karę upomnienia,
b/ karę nagany,
c/ oraz dodatkowo karę pieniężną za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia, stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.


Przepisy BHP i ochrona przeciwpożarowa

§ 17

1. Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przecipożarowych. W szczególności każdy pracownik jest zobowiązany:
     1/ znać przepisy i zasady BHP oraz przeciwpożarowe,
     2/ uczestniczyć w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach i ćwiczeniach z zakresu BHP i ochrony  przeciwpożarowej,
     3/ dbać o porządek i ład na własnym stanowisku pracy i w jego otoczeniu,
    4/ stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, zgodnie z ich przeznaczeniem,
    5/ poddawać się wyznaczonym przez pracodawcę badaniom lekarskim oraz stosować się do zaleceń i wskazań lekarskich,
    6/ niezwłocznie informować przełożonych o zauważonych wypadkach w miejscu pracy lub o stwierdzonych zagrożeniach życia lub zdrowia,
    7/ lojalnie współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wykonywaniu obowiązków dotyczących BHP,
2. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów wymienionych w ust. 1 w szczególności przez wydawanie stosownych poleceń, usuwanie ewentualnych uchybień lub zagrożeń oraz zapewnienie niezwłocznego wykonania zaleceń organów nadzoru nad warunkami pracy, w tym organów społecznego nadzory oraz wskazań lekarskich. W szczególności pracodawca jest zobowiązany do:
    1/ organizacja pracy i stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
    2/ zapoznawania pracowników z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej i przeprowadzania szkoleń w tym zakresie,
    3/ kierowania pracowników na badania lekarskie,
    4/ dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń i wyposażenia technicznego oraz o sprawności środków ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników i ich stosowanie zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 18
Zabrania się pracownikom:
1.Wykorzystywania wyposażenia technicznego niezgodnie z przeznaczeniem.
2. samowolnego przerabiania lub demontowania elementów wyposażenia technicznego, bez upoważnienia pracodawcy lub bezpośredniego przełożonego.

§ 19
Pracodawca może dopuścić pracownika do wykonywania pracy wyłącznie w wypadku gdy posiada on wszystkie wymagane kwalifikacje zawodowe oraz odbył niezbędne szkolenie wstępne w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej. Jeśli wykonywanie danej pracy wymaga stosowania środków ochrony indywidualnej lub odzieży i ubrania roboczego, dopuszczenie do pracy może nastąpić wyłącznie po odpowiednim wyposażeniu danego pracownika.

§ 20
Środki ochronyy indywidualnej, niezbędne do stosowania na określonych stanowiskach pracy, określa tabela środków ochrony indywidualnej stanowiąca załącznik nr 2 do regulaminu.

§ 21
1. Jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo innych osób, pracownik ma prawo i obowiązek powstrzymać się od wykonywania pracy i niezwłocznie zawiadomić o tym bezpośredniego przełożonego.
2. Jeżeli powstrzymanie się od pracy nie usuwa zagrożenia określonego w ust. 1, pracownik powinien natychmiast oddalić się z miejsca zagrożenia, niezwłocznie informując o tym bezpośredniego przełożonego.
3. Za okres powstrzymania sie od pracy w sytuacjach określonych powyżej, pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia.

§ 22
Wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom, zgodne z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, stanowią załącznik nr 3 i 4 do regulaminu.

 
Inne postanowienia

§ 23
1. Za wykonywaną pracę pracownicy otrzymują wynagrodzenie płatne przed upływem końca miesiąca kalendarzowego, za który ono przysługuje.
2. Wypłat, o których mowa w pkt. 1 dokonuje kasjer Urzędu Gminy na wniosek pracownika  – pracownicy posiadający konta bankowe otrzymują wypłaty przelewm na konta.
3. Wynagrodzenie jest wypłacane do rąk pracownika lub osoby pisemnie przez niego upoważnionej.
4. Składniki wynagrodzenie reguluje rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracownkiów samorządowych.


§ 24
1. Niedopuszczalne jest palenie tytoniu podczas narad, posiedzeń a także w pokojach / w miejscu pracy/ oraz na korytarzu i w łazienkach.
2. Przewy na palenie tytoniu są niedopuszczalne.
3. Niedopuszczalne jest zbieranie się pracowników  w jednym pokoju.

§ 25
1. Pracownik wychodzący w godzianch pracy z pokoju lub pomieszczeniam, w którym nie ma innej osoby obowiązany jest zamknąć pomioeszczenie na klucz i klucz oddać na przechowanie do sąsiedniego pokoju.
2. Po zakończeniu pracy pracownik obowiązany jest należycie zabezpieczyć pomieszczenie i sprzęt, a w szczególności:
- wyłączyć z kontaktów wszystkie maszyny i inne urządzenia,
- schować do szaf, biurek zamykanychna klucz akta, dokumenty oraz niewielkich rozmiarów maszyny,
- umieścić klucze od pokoju w miejscu wskazanym przez Sekretarza Gminy lub za jego zgodą zabrać ze sobą.
3. Wynoszenie jakichkolwiek przedmiotów stanowiących własność zakładu lub bez zezwolenia Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy jest zabronione.

§ 26
Po godzianch pracy pracownicy mogą przebywć w zakładzie po zgłoszeniu tego faktu Wójtowi Gminy lub Sekretarzowi Gminy i uzyskaniu na to jego zgody.

Postanowienia  końcowe

§ 27
Z postanowieniami regulaminu zapoznaje pracownika Sekretarz Gminy.


§ 28
Regulamin pracy powinie być podany do wiadomości każdego przyjętego do pracy pracownika przed jego przystąpieniem do pracy. Pracownik powinien podisać stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu pracy według określonego poniżej wzoru:

 

Wzór oświadczenia o pzapoznaniu się z treścią regulaminu pracy
 
  Nazwisko i imię                                                                    Kazanów, dnia......
  Stanowisko służbowe


Oświadczenie

                     Oświadczam, że w dniu przystąpienia do pracy, tj. ......................roku           
             zapoznałem się z treścią regulaminu pracy obowiązującego w Urzędzie Gminy
             Kazanów. 

                                                                                                       Podpis pracownika


§ 31

1.Regulamin niniejszy w niczym nie narusza przepisów ustawy o pracownikach samorządowych i przepisów kodeksu pracy oraz innych przepisów szczególnych.
2. Regulamin zostaje przyjęty na czas nieokreślony.
3. Regulamin może być przez pracodawcę zmieniony lub uzupełniony w trybie przewidzianym przez przepisy prawa pracy dla jego wydania.
4. Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, co każdy pracownik potwierdzi odrębnym pismem.
5. Pracownik nowo zatrudnoiny zobowiązany jest do zapoznania sie z regulaminem przd rozpoczęciem pracy.


Regulamin przekazano na stanowiska pracy w dniu................................

 

                                  
         

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-02-28 07:45:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Ginał Paulina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-16 14:47:29
  • Liczba odsłon: 1187
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 694399]

przewiń do góry