Strategia Rozwoju Gminy Kazanów

 

 

 

opracowana przez:

PPUH „BaSz”

przy współpracy

Urzędu Gminy Kazanów

 

Kazanów 2002

 

 

 

 SPIS TREŚCI

 

 Spis treści                                                                str.      2 
 Założenia i cel opracowania Strategii Rozwoju Gminy   str.     4
I.  Gmina Kazanów                                                  str.      6
1.1. Historia gminy Kazanów                                       str.      6
1.2. Informacje ogólne o gminie                                  str.      7
1.3. Położenie i środowisko przyrodnicze gminy             str.      8
1.4. Samorząd Gminy                                                 str.      9
 1.5. Działalność samorządu gminy w latach 1990-2001  str.    11
II.  Diagnoza stanu sfery społecznej                      str.    30
2.1. Ludność                                                               str.    30
2.2. Oświata                                                               str.    35
2.3. Służba zdrowia                                                     str.    38
2.4. Mieszkalnictwo                                                      str.    39
2.5. Kultura                                                                 str.    41
2.6. Opieka społeczna                                                  str.    43
2.7. Bezpieczeństwo publiczne                                      str.    45
2.8. Sport, turystyka, rekreacja                                    str.    48
2.9. Aktywność społeczna                                             str.    48
III.  Diagnoza stanu infrastruktury technicznej      str.    49
3.1. Zaopatrzenie w wodę                                             str.    49
3.2. Kanalizacja                                                           str.    49
3.3. Sieć gazownicza                                                    str.    49
3.4. Zaopatrzenie w ciepło                                            str.    53
3.5. Energetyka                                                           str.    53
3.6. Gospodarka odpadami                                           str.    55
3.7. Komunikacja                                                         str.    55
3.8. Telefonizacja                                                        str.    62


IV.  Diagnoza stanu sfery gospodarczej                 str.    64
4.1. Przemysł                                                              str.    64
4.2. Rolnictwo i leśnictwo                                              str.    64
4.3. Aktywność gospodarcza mieszkańców gminy           str.    72
4.3.1. Handel                                                               str.    74
4.3.2. Usługi                                                                str.    74
4.3.3. Gastronomia                                                      str.    74
4.4. Banki                                                                   str.    74
4.5. Struktura zatrudnienia                                           str.    75
 
 
V.  Diagnoza stanu środowiska                               str.    76
5.1. Ochrona powietrza                                               str.    76
5.2. Ochrona wód                                                       str.    77
5.3. Ochrona przyrody                                                str.    78
5.4. Eksploatacja złóż kopalin                                      str.    78


VI.  Raport z „Sesji Planowania Strategicznego”    str.    79
6.1. Geneza i zakres Raportu z Sesji Planowania
        Strategicznego                                                    str.    79
6.2. Geneza i zakres Raportu z Młodzieżowej Sesji
        Planowania Strategicznego                                   str.    88


VII.  Analiza zasobów gminy                                    str.    99
VIII.  Misja oraz cele strategiczne i cele operacyjne Gminy    str.  103
IX.  Optymalne kierunki rozwoju gminy
                    str.  122
9.1. Sfera społeczna                                                     str.  123
9.2. Infrastruktura techniczna                                        str.  123
9.3. Sfera gospodarcza                                                str.  124
9.4. Ekologia                                                                str.  124


X. Harmonogramy realizacyjne najważniejszych zadań   str.  125
XI. Zestawienie oczekiwanych efektów długofalowych realizacji              
      strategii          str.  149


CZĘŚĆ II

Plan zadań Gminy Kazanów do roku 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁOŻENIA I CEL OPRACOWANIA
STRATEGII ROZWOJU GMINY

 

Rozpoczynając proces planowania strategicznego w gminie musimy odpowiedzieć sobie na pytanie co rozumiemy przez planowanie strategiczne i dlaczego jest ono gminie potrzebne. Większość gmin posiada plany rozwojowe w poszczególnych dziedzinach życia społecznego, jednak kolejność i zakres ich wdrażania zależy zwykle od nacisków różnych grup czy możliwości pozyskania środków na określony typ zadań. Ponieważ praktycznie każdy samorząd ma      w swoim budżecie za mało środków w stosunku do potrzeb, zachodzi więc konieczność określenia priorytetów w taki sposób, aby osiągnąć możliwie najlepszą efektywność wydatkowanych środków.

Proces planowania strategicznego należy rozpoczęć od dokładnej analizy stanu gminy w podstawowych sferach życia społecznego. Wnioski z przeprowadzonej diagnozy powinny stanowić punkt wyjścia do określenia mocnych i słabych stron gminy a następnie zdefiniowania wynikających z nich szans i zagrożeń. Można w ten sposób wyznaczyć obszary priorytetowe oparte na mocnych stronach gminy i dla tych obszarów określić strategiczne cele          i zadania. Proces ten powinien mieć charakter ciągły - niezbędny jest bieżący monitoring i ocena wdrażania planów strategicznych. Pozwala to na wprowadzanie we właściwym czasie korekt i poprawek w programach realizacyjnych.

Ważnym aspektem planowania strategicznego jest możliwie szeroka konsultacja społeczna planowanych rozwiązań. Im większa grupa mieszkańców gminy jest zaangażowana w proces planowania, tym łatwiej w przyszłości wprowadzać w życie wnioski wynikające ze strategii. Ponadto doświadczenie     i znajomość problemów gminy stanowi najcenniejsze źródło informacji o lokalnych potrzebach i dążeniach.

 

 

 

 

 

 

I    GMINA KAZANÓW

1.1. Historia Gminy Kazanów
 
W XVI wieku znaczna część dzisiejszej gminy Kazanów należała do rodu Kazanowskich herbu Grzymała. W roku 1566 Marcin Kazanowski – hetman polny koronny – uzyskał od króla Zygmunta Augusta przywilej na założenie miasta na gruntach wsi Miechów. Miasto Kazanów lokowane było na prawie niemieckim, uzyskało prawo organizacji jarmarków i targów. Kolejni właściciele Kazanowa – rodzina Głogowskich herbu Grzymała – rozpoczynają

 

budowę kościoła parafialnego. W wieku XVII właściciel Kazanowa Remigian Strzałkowski herbu Prawdzic uzyskał od króla Jana III Sobieskiego przywilej na założenie wszystkich cechów. Kolejnymi właścicielami miasta i okolicznych posiadłości byli Chomętowscy herbu Lis, Tarłowie herbu Topór, Giebułtowscy herbu Lis, Dunin-Wąsowiczowie herbu Łabędź, Chociszewscy herbu Junosza, Nowosielscy herbu Sas, Kochanowscy herbu Korwin, Domańscy herbu Laryssa, Skrzyńscy herbu Zaremba i Pruszakowie herbu Leliwa. W roku 1866, na mocy ukazu carskiego, miasto uzyskało status „narodowego”. W tym samym roku utraciło prawa miejskie i zostało osadą. Mieszkańcy Kazanowa utrzymywali się z rolnictwa, znane są również tradycje rzemieślnicze – głównie szewskie            i krawieckie. W XIX wieku znaczną liczbę mieszkańców – dochodzącą do 45 % - stanowili Żydzi, zajmujący się przeważnie handlem i rzemiosłem. Największą liczbę mieszkańców – około 1500 – miał Kazanów na początku XX wieku.
Kazanów był kilkakrotnie palony i niszczony w trakcie wojen, co przy położeniu z dala od głównych szlaków komunikacyjnych przyczyniło się do ubożenia ludności i stopniowej utraty znaczenia. Od 1972 roku Kazanów jest siedzibą gminy.
Na dawnych dokumentach miejskich występuje herb Ostoja. Obecnie prowadzone są badania w archiwach, które pozwolą ustalić historyczny herb Kazanowa.
 
1.2. Informacje ogólne o gminie

Gmina  Kazanów położona jest w województwie mazowieckim, w południowo – zachodniej części powiatu zwoleńskiego. Graniczy: od północy z Gminą Tczów i Miastem i Gminą Zwoleń, od wschodu z Gminą Ciepielów, od południa z Miastem i Gminą Iłża oraz od zachodu z Miastem i Gminą Skaryszew.
Powierzchnia ogólna gminy wynosi 9476 ha i podzielona jest na 24 sołectwa. Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2001) wynosi 4941 osób.
Gmina Kazanów jest gminą typowo rolniczą – użytki rolne zajmują około 6438 ha, sady – 81 ha, łąki 749 ha, pastwiska – 409 ha.
Na terenie gminy funkcjonują: Publiczne Przedszkole w Kazanowie, 4 szkoły podstawowe: w Kazanowie, w Kowalkowie, w Zakrzówku i w Niedarczowie, Publiczne Gimnazjum w Kazanowie, Niepubliczny Ośrodek Zdrowia, apteka, Gminna Biblioteka Publiczna. Komisariat Policji w Kazanowie obsługuje dwie gminy: Kazanów i Tczów.

1.3. Położenie i środowisko przyrodnicze gminy

Obszar gminy Kazanów położony jest w obrębie Równiny Radomskiej, wchodzącej w skład wzniesień południowo - mazowieckich. Pod względem goemorfologicznym jest to plejstoceńska wysoczyzna denudacyjna, o prawie płaskiej powierzchni i nachyleniach nie przekraczających 5%. Wzniesienie nad poziom morza zawiera się w granicach 150 – 180 m. Pod względem geologicznym teren gminy położony jest na północno – wschodnim obrzeżu Gór Świętokrzyskich, stanowiąc fragment kredowej Niecki Mazowiecko – Lubelskiej. Pod względem hydrograficznym gmina należy do dorzecza Wisły – główną rzeką przepływającą przez jej obszar jest Iłżanka. Największym dopływem Iłżanki jest Modrzejowica (Modrzejowianka) z dopływem Tczówką (Strugą Tęczową). Ogólna długość rzek w gminie wynosi 51,13 km.
Gmina Kazanów położona jest w „radomskiej dzielnicy klimatycznej”, charakteryzującej się średnią roczną sumą opadów rzędu 590 mm, długością okresu wegetacyjnego – 210 dni, średnią roczną temperaturą:  +7,2 0C (dla lipca +18,0 0C, dla stycznia – 4,0 0C).
Lasy i grunty leśne zajmują około 1385 ha, co stanowi 14,6% ogólnej powierzchni gminy. Dominują lasy świeże borowe, z dominacją sosny                   i gatunkami domieszkowymi: brzoza, grab, olsza, osika, świerk, dąb.

1.4. Samorząd Gminy

Rada Gminy, wybrana w wyborach z 1998 roku pracowała przez dwa lata            i została odwołana w wyniku referendum (28 maja 2000, frekwencja – 34,7%). Skład Rady podano w tabeli. W dniu 16 lipca 2000 odbyły się przedterminowe wybory samorządowe. Do Rady Gminy kadencji 1998 – 2002 weszły następujące osoby:

L.p. Kadencja 1998 - 2000 Kadencja 2000 – 2002
1 Cibor Adam Cibor Adam
2 Kupidura Władysław Kupidura Władysław
3 Napieraj Kazimierz Stanisławek Czesław
4 Siedlecki Andrzej Siedlecki Andrzej
5 Puton Marek Puton Marek
6 Bernaciak Stefan Bernaciak Stefan
7 Wojtyniak Wiesław Adam Wojtyniak Wiesław Adam
8 Lipiec Czesław Jan Lipiec Czesław Jan
9 Bojek Józefa Bojek Józefa
10 Gleguła Marian Trybuła Witold
11 Wroński Arkadiusz Jaśkiewicz Waldemar
12 Jamka Jerzy Jamka Jerzy
13 Górski Stanisław Górski Stanisław
14 Głowacki Waldemar Głowacki Waldemar
15 Kalbarczyk Edward Adamczyk Waldemar
16 Posłuszny Władysław Posłuszny Władysław
17 Bronisz Władysław Pastuszka Jan
18 Jaśkiewicz Zbigniew Jaśkiewicz Zbigniew

 

Zarząd Gminy Kazanów

1. Bogusława Wojtunik – Wójt Gminy – Przewodnicząca Zarządu Gminy
2. Władysław Kupidura – Z-ca Wójta – Z-ca Przewodniczącego Zarządu
3. Władysław Posłuszny – Członek Zarządu
4. Zbigniew Jaśkiewicz – Członek Zarządu
5. Marek Puton – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Budżetu i Finansów

1. Cibor Adam – Przewodniczący
2. Jaśkiewicz Waldemar
3. Trybuła Witold

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

1. Cieciora Marian – Przewodniczący
2. Jaśkiewicz Zbigniew
3. Siedlecki Andrzej

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwpożarowa

1. Adamczyk Waldemar – Przewodniczący
2. Dzbuk Antoni
3. Pastuszka Jan

 


1.5. Działalność samorządu gminy  w latach 1990 – 2001

W niniejszym opracowaniu zostanie przedstawiona realizacja rocznych budżetów gminy, charakteryzująca działalność Samorządu Gminy Kazanów.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kazanów wg ważniejszych źródeł:


DOCHODY
  1990 
L.P Źródła pochodzenia kwota (PLN) %
1. Środki otrzymane z budżetu centralnego  
2. Środki otrzymane z budżetu wojewódzkiego 222.000 68,94
3. Dochody z majątku gminy  
4. Podatki i opłaty 100.000 31,06
 RAZEM 322.000 100


W roku 1991 zmieniła się klasyfikacja budżetowa. Dochody (w PLN) wg nowej klasyfikacji zamieszczono w poniższych tabelach.

  1991  1992  1993 
L.P Źródła pochodzenia kwota (PLN) % kwota (PLN) % kwota (PLN) %
1. Subwencja ogólna z budżetu 188.000 57,32 154.310 32,15 171.526 26,28
2. Dotacja celowa na zadania zlecone 33.000 10,06 61.010 12,71 55.812 8,55
3. Dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących      
4. Dotacja na dofinansowanie inwestycji     14.000 2,14
5. Dochody z majątku gminy   15.000 3,12 26.045 3,99
6. Podatki i opłaty 107.000 32,62 249.703 52,02 385.287 59,04
 RAZEM 328.000 100 480.023 100 652.670 100


  1994  1995  1996 
L.P Źródła pochodzenia kwota (PLN) % kwota (PLN) % kwota (PLN) %
1. Subwencja ogólna z budżetu 208.000 24,55 267.739 19,08 1.616.990 54,25
2. Dotacja celowa na zadania zlecone 110.866 13,09 181.223 12,92 272.293 9,14
3. Dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących     20.076 0,67
4. Dotacja na dofinansowanie inwestycji   300.000 21,38 240.000 8,05
5. Dochody z majątku gminy 9.500 1,12 14.370 1,02 15.146 0,51
6. Podatki i opłaty 518.634 61,24 639.781 45,60 815.893 27,38
  RAZEM 847.000 100 1.403.113 100 2.980.398 100

  1997  1998  1999 
L.P Źródła pochodzenia kwota (PLN) % kwota (PLN) % kwota (PLN) %
1. Subwencja ogólna z budżetu 2.033.101 56,56 2.441.593 59,05 3.201.262 66,14
2. Dotacja celowa na zadania zlecone 380.579 10,59 431.038 10,42 479.256 9,90
3. Dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących 16.926 0,47 22.078 0,54 58.731 1,21
4. Dotacja na dofinansowanie inwestycji 118.000 3,28    
5. Dochody z majątku gminy 16.925 0,47 66.679 1,61 67.843 1,40
6. Podatki i opłaty 1.028.903 28,63 1.173.549 28,38 1.033.038 21,35
  RAZEM 3.594.434 100 4.134.937 100 4.840.130 100

  2000  2001  2002 plan 
L.P Źródła pochodzenia kwota (PLN) % kwota (PLN) % kwota (PLN) %
1. Subwencja ogólna z budżetu 3.373.240 65,85 3.811.493 67,09 4.310.525 68,05
2. Dotacja celowa na zadania zlecone 507.723 9,91 481.029 8,47 470.469 7,43
3. Dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących 210.053 4,10 44.740 0,79 17.384 0,27
4. Dotacja na dofinansowanie inwestycji 30.000 0,59 130.000 2,29 40.000 0,63
5. Dochody z majątku gminy 59.314 1,16 280.646 4,94 465.400 7,35
6. Podatki i opłaty 941.943 18,39 933.330 16,42 1.030.350 16,27
  RAZEM 5.122.273 100 5.681.238 100 6.334.128 100
*  wg danych Urzędu Gminy Kazanów
 
 
* Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2001

 
 
* Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2001


 WYDATKI (w PLN)

W tabelach przedstawiono kwoty wydatków w poszczególnych działach           (w PLN), przeliczenie procentowe wydatków w stosunku do wydatków ogółem, kwotę wydatków na inwestycje w danym dziale i udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach danego działu. Pod tabelami przedstawiono wykaz ważniejszych inwestycji w danym roku budżetowym.
  1990      
Dział kwota % budżetu ogółem inwestycje - kwota % wydatków w dziale    
Rolnictwo        
Leśnictwo 59 0,02      
Transport 1.549 0,48      
Łączność        
Handel wewnętrzny        
Gospodarka komunalna 8.214 20,52      
Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne        
Oświata i wychowanie 217.629 66,78      
Kultura i sztuka 7.000 2,15      
Ochrona zdrowia        
Opieka społeczna 13.366 4,10      
Finanse        
Różna działalność 2.492 0,76      
Administracja państwowa i samorządowa 41.716 12,80      
Różne rozliczenia         
Inwestycje i remonty kapitalne 33.884 10,39 33.884 100    
Razem 325.909 100 33.884 10,40    

Główne inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z budżetu roku 1990:

 modernizacja dróg na terenie gminy

 

 

 


 

Wydatki inwestycyjne do 1995 roku odpowiadają innej strukturze dochodów gminy – nie było tzw. subwencji oświatowej. Najniższy wskaźnik wydatków inwestycyjnych w wydatkach budżetowych ogółem był w roku 2000 – w latach następnych następuje wzrost wskaźnika.

 

 


 

Inwestycje oświatowe, rozpoczęte w 1995 roku, angażują znaczną część wydatków budżetowych. Zwiększenie wydatków w latach 2001 – 2002 pozwoli zakończyć główne zadania w tym dziale.

 

 


  1991    1992  
Dział kwota %budżet inwestycje % kwota %budżet inwestycje %
Rolnictwo 17.238 4,88 8.013 46,48 37.684 7,92 36.363 96,49
Leśnictwo 490 0,14      
Transport 68.680 19,45 32.460 47,26 51.040 10,72 46.321 90,75
Łączność        
Handel wewnętrzny        
Gospodarka komunalna 17.720 5,02   16.652 3,50  
Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne 9.806 2,78   11.031 2,32  
Oświata i wychowanie 68.415 19,37   108.921 22,88 14.667 13,47
Kultura i sztuka 41.609 11,78 20.100 48,31 72.594 15,25 58.075 80,00
Ochrona zdrowia        
Opieka społeczna 29.706 8,41   58.197 12,22  
Kultura fizyczna i sport 1.300 0,37   1.210 0,25  
Różna działalność 4.336 1,23   7.347 1,54  
Administracja państwowa i samorządowa 93.869 26,57   111.393 23,40  
Bezpieczeństwo publiczne        
Różne rozliczenia         
Urzędy naczelnych organów władz kontroli i sądownictwa        
Razem 353.169 100 60.573 17,15 476.069 100 155.426 32,65

Główne inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z budżetu roku 1991:

 Budowa studni głębinowych w Kroczowie i Niedarczowie
 Modernizacja drogi na odcinku Kopiec – Wólka
 Budowa Ośrodka Kultury w Kazanowie

 

Główne inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z budżetu roku 1992:

 Budowa studni głębinowych w Dębnicy i Ostrownicy
 Modernizacja drogi na odcinku Kopiec – Wólka
 Budowa sali gimnastycznej w Kazanowie
 Budowa Ośrodka Kultury w Kazanowie

  1993    1994  
Dział kwota %budżet inwestycje % kwota %budżet inwestycje %
Rolnictwo 52.303 8,30 50.000 95,60 35.675 4,33 33.133 92,87
Leśnictwo 1.805 0,29   6.997 0,85  
Transport 131.427 20,85 124.000 94,35 100.843 12,25 76.553 75,91
Łączność        
Handel wewnętrzny        
Gospodarka komunalna 15.415 2,45   24.215 2,94  
Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne 16.575 2,63   24.895 3,02  
Oświata i wychowanie 154.087 24,45 12.000 7,79 270.024 32,80 80.124 29,67
Kultura i sztuka 35.411 5,62 14.000 39,54 27.571 3,35 280 1,02
Ochrona zdrowia        
Opieka społeczna 68.898 10,93   121.300 14,73  
Kultura fizyczna i sport 2.054 0,33   3.822 0,47  
Różna działalność 10.148 1,61      
Administracja państwowa i samorządowa 142.096 22,54   205.877 25,01 6.666 3,24
Bezpieczeństwo publiczne     2.000 0,25  
Różne rozliczenia         
Urzędy naczelnych organów władz kontroli i sądownictwa        
Razem 630.219 100 200.000 31,74 823.219 100 196.756 23,90

Główne inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z budżetu roku 1993:

 Budowa studni głębinowych w Kowalkowie, Osuchowie, Wólce, Zakrzówku
 Modernizacja drogi powiatowej na odcinku Kopiec – Kowalków
 Budowa sali gimnastycznej w Kazanowie
 Budowa Ośrodka Kultury w Kazanowie


Główne inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z budżetu roku 1994:

 Budowa studni głębinowych w Zakrzówku Kolonii i Kazanowie
 Modernizacja dróg gminnych
 Budowa Ośrodka Kultury w Kazanowie
 Modernizacja budynku Urzędu Gminy

 

 

Inwestycje drogowe (modernizacje i remonty) realizowane są systematyczne,    w miarę posiadanych środków. W roku 1999 poza modernizacjami, budowano drogę Ostrownica – Kowalków.

 

 

 

 

 

Inwestycje w dziale rolnictwo w latach 1991 – 1995 dotyczyły budowy studni głębinowych. Rozpoczęcie budowy sieci wodociągowych rozpocznie się w roku 2002 i będzie kontynuowane w następnych latach.

 

 


  1995    1996  
Dział kwota %budżet inwestycje % kwota %budżet inwestycje %
Rolnictwo 14.948 1,01 7.895 52,82 6.721 0,23  
Leśnictwo 2.779 0,19      
Transport 117.983 8,24 810 0,69 130.245 4,44 83.118 63,82
Łączność 4.169 0,29   9.971 0,34  
Handel wewnętrzny        
Gospodarka komunalna 27.933 1,95 6.909 24,73 39.980 1,36 19.325 48,34
Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne 31.843 2,22   49.601 1,69  
Oświata i wychowanie 721.724 50,43 452.214 62,66 1.987.177 67,77 546.440 27,50
Kultura i sztuka 47.317 3,31 10.228 21,62 84.641 2,88 34.240 40,45
Ochrona zdrowia 400 0,03   4.000 0,14  
Opieka społeczna 184.782 12,91   264.201 9,01  
Kultura fizyczna i sport 5.892 0,41   7.991 0,27  
Różna działalność 400 0,03      
Administracja państwowa i samorządowa 269.296 18,82   333.057 11,36  
Bezpieczeństwo publiczne        
Różne rozliczenia  1.790 0,16   5.675 0,19  
Urzędy naczelnych org. władz kontr. i sąd.     8.672 0,32  
Razem 1.431.256 100 478.056 33,40 2.931.932 100 683.123 23,30

Główne inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z budżetu roku 1995:

 Zakup działki pod drogę Ostrownica – Kowalków
 Ujęcie wody – studnia głębinowa w Zakrzówku Kolonii
 Dokumentacja techniczna wysypiska
 Budowa sal gimnastycznych w Kazanowie i Kowalkowie
 Budowa Ośrodka Kultury w Kazanowie

Główne inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z budżetu roku 1996:

 Modernizacja drogi na odcinku Kopiec – Kazanów
 Budowa sal gimnastycznych w Kazanowie i Kowalkowie
 Budowa Ośrodka Kultury w Kazanowie

 

  1997    1998  
Dział kwota %budżet inwestycje % kwota %budżet inwestycje %
Rolnictwo 9.124 0,26   8.723 0,21  
Leśnictwo        
Transport 251.398 7,12 191.498 76,17 342.898 8,17 54.782 15,98
Łączność 25.035 0,71 20.744 82,86 110.512 2,63 25.250 22,85
Handel wewnętrzny        
Gospodarka komunalna 16.548 0,47   78.720 1,87 31.779 40,37
Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne 99.462 2,82   76.092 1,81 645 0,85
Oświata i wychowanie 2.196.893 62,21 356.564 16,23 2.413.206 57,53 342.683 14,20
Kultura i sztuka 62.137 1,76   82.315 1,96  
Ochrona zdrowia 1.648 0,05   14.817 0,35  
Opieka społeczna 361.256 10,23   471.475 11,24  
Kultura fizyczna i sport 10.411 0,30   17.679 0,42  
Różna działalność 2.745 0,08   930 0,02  
Administracja państwowa i samorządowa 479.407 13,57   567.354 13,52  
Bezpieczeństwo publiczne     700 0,02  
Różne rozliczenia         
Urzędy naczelnych organów władz kontroli i sądownictwa 15.582 0,42   9.308 0,25  
Razem 3.531.646 100 568.806 16,11 4.194.729 100 455.139 10,85
Główne inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z budżetu roku 1997:

 Modernizacja dróg na odcinkach: Kopiec – Kazanów, Ostrownica – Kazanów, Niedarczów – Wólka
 Budowa przyłącza telefonicznego w przysiółku Ostrownica – Rochalina
 Budowa sal gimnastycznych w Kazanowie i Kowalkowie
 Adaptacja Ośrodka Kultury na przedszkole i OSP

Główne inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z budżetu roku 1998:

 Budowa drogi Ostrownica – Kowalków
 Budowa przyłącza telefonicznego w przysiółku Ostrownica – Dobiec
 Zakup 15 kontenerów na śmieci
 Budowa sali gimnastycznej w Zakrzówku
 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kazanowie (łącznik)
 Budowa budynku przedszkola i OSP
  1999    2000  
Dział kwota %budżet inwestycje % kwota %budżet inwestycje %
Rolnictwo 6.452 0,13   4.815 0,09  
Leśnictwo        
Transport 546.201 11,29 433.690 79,40 198.248 3,84 116.283 58,66
Łączność 9.340 0,19      
Handel wewnętrzny        
Gospodarka komunalna 97.383 2,01 32.905 33,79 85.077 1,65 15.872 18,66
Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne 78.703 1,63 6.207 7,89 146.832 2,84  
Oświata i wychowanie 2.750.748 56,88 301.859 10,97 3.184.141 61,69 312.494 9,81
Kultura i sztuka 105.171 2,17 18.620 17,70 71.057 1,38  
Ochrona zdrowia 54.798 1,13 25.943 47,34 55.284 1,07 26.818 48,51
Opieka społeczna 521.149 10,78   566.857 10,98  
Kultura fizyczna i sport 24.585 0,51   26.772 0,52  
Różna działalność 454 0,01   1.847 0,04  
Administracja państwowa i samorządowa 633.270 13,10 6.662 1,05 792.732 15,36 66.350 8,37
Bezpieczeństwo publiczne 5.000 0,10   1.600 0,03  
Różne rozliczenia         
Urzędy nacz. organów władz kontroli i sąd. 2.693 0,07   26.500 0,51  
Razem 4.835.947 100 825.886 17,08 5.161.762 100 537.817 10,42
Główne inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z budżetu roku 1999:
 Modernizacja dróg na odcinkach: Kopiec – Kazanów, Ostrownica – Kazanów, Niedarczów – Wólka
 Budowa drogi Ostrownica – Kowalków
 Zakup 4 kontenerów na śmieci
 Modernizacja ogrzewania w Bibliotece w Kowalkowie
 Budowa sali gimnastycznej w Zakrzówku
 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kazanowie
 Zakup sprzętu komputerowego dla szkoły

Główne inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z budżetu roku 2000:
 Budowa drogi Ostrownica – Kowalków
 Zakup 4 kontenerów na śmieci
 Budowa sali gimnastycznej w Zakrzówku
 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kazanowie
 Zakup sprzętu komputerowego
 Modernizacja budynku Urzędu Gminy
 


 
* Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2001
   2001     2002 plan  
Dział kwota %budżet inwestycje % kwota %budżet inwestycje %
Rolnictwo 17.605 0,31 14.000 79,52 465.300 6,38 460.000 98,86
Edukacyjna opieka wychowawcza 311.657 5,49   288.159 4,54  
Transport i łączność 93.210 1,64   324.000 5,10 170.000 52,47
Handel wewnętrzny        
Gospodarka komunalna 143.452 2,53 64.580 45,02 120.800 2,85 26.000 21,52
Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne 33.917 0,60   57.000 0,90  
Oświata i wychowanie 3.517.309 61,94 852.647 24,24 3.384.000 53,53 665.000 19,65
Kultura l sztuka 69.871 1,23   54.500 0,86  
Ochrona zdrowia 49.057 0,86   58.000 0,91 15.000 25,86
Opieka społeczna 514.493 9,06   501.000 7,89  
Kultura fizyczna i sport 29.928 0,53   34.000 0,54  
Różna działalność 5.412 0,10   1.200 0,02  
Administracja państwowa i samorządowa 784.241 13,80   938.287 14,78 49.000 5,22
Bezpieczeństwo publiczne 96.499 1,70   107.200 1,69  
Różne rozliczenia         
Urzędy naczelnych organów władz kontroli i sądownictwa 12.081 0,21   682 0,01  
Razem 5.678.732 100 931.227 16,40 6.334.128 100 1.385.000 21,87
*  wg danych Urzędu Gminy Kazanów
Główne inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z budżetu roku 2001:

 Budowa drogi na targowicy w Kazanowie
 Sporządzenie koncepcji wodociągowania i kanalizacji gminy
 Budowa oświetlenia drogowego w Kazanowie i Osuchowie
 Budowa sali gimnastycznej w Zakrzówku
 Budowa gimnazjum w Kazanowie
 Zakup sprzętu komputerowego

Główne inwestycje i zakupy inwestycyjne planowanie w budżecie roku 2002:

 Inwestycje drogowe
 Wodociągowanie i kanalizacja gminy
 Budowa sali gimnastycznej w Zakrzówku
 Budowa Gimnazjum

II  DIAGNOZA STANU SFERY SPOŁECZNEJ

2.1. Ludność

Gmina Kazanów liczy (stan na 31.12.2001) 4941 mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 50 osób/km2. Wskaźnik gęstości zaludnienia dla powiatu zwoleńskiego – 67 osób/km2, a dla województwa mazowieckiego – 143 osoby/km2. Przyrost naturalny (dane za 2000 r.) wyniósł +0,6 ‰, (dla powiatu zwoleńskiego i dla województwa mazowieckiego –0,8 ‰). Wysoki jest wskaźnik salda migracji: -8,3 ‰ dla gminy (-2,5 ‰ dla powiatu i +1,7 dla województwa). W gminie Kazanów przypada 102 osoby w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. Dla powiatu wskaźnik ten wynosi 78/100, dla województwa 65/100. W ciągu ostatnich 25 lat obserwuje się systematyczny spadek liczby i „starzenie się” mieszkańców gminy. W stosunku do roku 1975 (5875 osób) liczba mieszkańców zmniejszyła się o około 15%, a liczba osób w wieku poprodukcyjnym wzrosła o około 2%.

Ruch naturalny ludności gminy w latach 1990 – 2001

Rok Ogólna liczba ludności Zgony Zameldowania  na pobyt stały Wymeldowania Urodzenia  Małżeństwa
1990 5281 51 57 110 80 55
1991 5279 64 53 107 116 47
1992 5258 60 64 108 83 52
1993 5216 83 71 104 74 35
1994 5203 71 75 100 83 46
1995 5175 51 54 105 74 62
1996 5154 78 65 76 68 53
1997 5150 59 53 62 72 49
1998 5162 76 33 93 48 45
1999 5014 80 43 86 75 50
2000 4979 58 31 75 67 53
2001 4941 65 52 72 47 45
*  wg danych Urzędu Gminy Kazanów

 


 
* Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2001

 


 
* Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2001
 
Liczbę ludności w poszczególnych sołectwach (stan na 31.12.2001) przedstawia tabela:

Lp. Sołectwo Liczba mieszkańców
1. Dębniak 63
2. Dębnica 216
3. Borów 68
4. Kazanów 452
5. Kowalków Wieś 346
6. Kowalków Kolonia 207
7. Kopiec 218
8. Kroczów Większy 309
9. Kroczów Mniejszy 192
10. Miechów Kolonia 164
11. Miechów Wieś 151
12. Niedarczów Dolny Wieś 92
13. Niedarczów Dolny Kolonia 179
14. Niedarczów Górny Wieś 136
15. Niedarczów Górny Kolonia 199
16. Osuchów 411
17. Ostrownica Kolonia 124
18. Ostrownica Wieś 252
19. Ostrówka 133
20. Ranachów Wieś 145
21. Ruda 135
22. Wólka 198
23. Zakrzówek Kolonia 269
24. Zakrzówek Wieś 282
 RAZEM 4941
*  wg danych Urzędu Gminy Kazanów

 

 

 

 

Struktura wiekowa ludności w latach 1990 – 2001

Wiek 0-6  7-15  16-19  20-65 20-60 Pow.65 pow.60  Razem 
Płeć M K M K M K M K M K M K M+K
1990 291 311 447 487 242 262 877 819 635 910 2492 2789 5281
1991 290 325 437 484 233 257 901 867 605 880 2466 2813 5279
1992 291 327 432 482 232 255 919 885 580 855 2454 2804 5258
1993 292 325 430 480 229 255 932 908 545 820 2428 2788 5216
1994 293 326 426 486 232 255 962 918 515 790 2428 2775 5203
1995 287 319 421 478 229 248 976 952 495 770 2408 2767 5175
1996 274 304 420 451 218 233 1083 976 460 735 2455 2699 5254
1997 269 301 415 452 215 226 1106 1016 435 715 2440 2710 5150
1998 235 267 402 414 175 215 1203 1061 405 688 2420 2642 5062
1999 232 262 382 416 172 210 1253 1067 370 650 2409 2605 5014
2000 229 258 363 428 169 206 1278 1078 345 625 2384 2595 4979
2001 211 240 353 402 162 187 1373 1093 320 600 2419 2522 4941
*  wg danych Urzędu Gminy Kazanów


 

 

2.2. Oświata

Na terenie  gminy Kazanów funkcjonują następujące gminne placówki oświatowe:
 Publiczne Gimnazjum w Kazanowie
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kazanowie
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalkowie
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzówku
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedarczowie
  Publiczne Przedszkole w Kazanowie

Liczbę uczniów w poszczególnych latach szkolnych przedstawia tabela:

Rok szkolny SP Kazanów SP Kowalków SP Zakrzówek SP Niedarczów PP Kazanów PP Zakrzówek PP Kowalków PG Kazanów RAZEM
1990/91 383 120 205 46 63 32 30 - 879
1991/92 400 117 206 45 66 29 27 - 890
1992/93 380 129 214 41 63 22 20 - 869
1993/94 373 128 206 42 61 23 21 - 854
1994/95 376 131 217 39 65 21 19 - 868
1995/96 342 140 214 45 65 20 21 - 847
1996/97 345 141 213 45 65 29 22 - 860
1997/98 338 142 197 43 68 29 20 - 837
1998/99 354 135 207 39 62 27 19 - 843
1999/00 300 118 177 40 52 22 17 81 807
2000/01 243 105 134 44 56 26 15 157 780
2001/02 265 109 159 43 47 - - 225 848


Kwalifikacje kadry pedagogicznej  w latach 1990 – 2001 przedstawia tabela:
Rok szkolny Liczba nauczycieli Poziom wykształcenia
 szkoły przedszkola razem mgr WZ SN SP SZ
1990/91 61 10 71 17 10 37 7 -
1991/92 63 10 73 22 8 37 6 -
1992/95 54 10 64 19 6 34 5 -
1993/94 58 10 68 20 6 37 5 -
1994/95 63 10 73 25 1 42 5 -
1995/96 57 10 67 25 1 36 5 -
1996/97 58 10 68 28 1 35 4 -
1997/98 60 10 70 34 1 31 4 -
1998/99 59 10 69 41 8 8 2 -
1999/00 72 8 80 55 9 15 1 -
2000/01 67 8 75 55 5 14 1 -
2001/02 61 4 65 55 4 5 1 -
mgr – wykształcenie wyższe magisterskie, WZ – wyższe zawodowe, SN – Studium Nauczycielskie, SP –średnie pedagogiczne, SZ – średnie zawodowe
Kwalifikacje kadry pedagogicznej w Gminie Kazanów (rok szkolny 2001/2002) przedstawia tabela:
Lp. Placówka oświatowa Liczba uczniów Liczba nauczycieli  Wykształcenie
    mgr WZ SN SP SZ
1. PSP Kazanów 265 17 14 - 3 - -
2. PSP Kowalków 109 10 7 2 1 - -
3. PSP Zakrzówek 159 13 11 2 - - -
4. PSP Niedarczów 43 5 3 - 1 1 -
5. PG Kazanów 225 17 16 1 - - -
6. Publiczne Przedszkole Kazanów 47 3 3 - - - -
 RAZEM 848 65 54 5 5 1 -

Baza lokalowa placówek oświatowych w gminie przedstawia się następująco:

Nazwa placówki Liczba sal dydaktycznych Liczba miejsc dydaktycznych Powierzchnia użytkowa w m2 Sale gimnastyczne Powierzchnia dydaktyczna sali gimnastycznej w m2
SP Kazanów 11 290 1046 1 692 (wspólna z Gimnazjum)
SP Kowalków 8 290 955 1 380
SP Zakrzówek 8 180 969 1 432
SP Niedarczów 4 43 194 - -
Przedszkole 3 60 144 - -
Gimnazjum Kazanów 9 290 1104 1 (wspólna z SP Kazanów)

 

 

 

 

2.3. Służba zdrowia
 W Niepublicznym Ośrodku Zdrowia w Kazanowie funkcjonują poradnie:
 poradnia internistyczna – 1 etat
 poradnia pediatryczna – 1 etat
 gabinet stomatologiczny – 1 etat
 poradnia rehabilitacyjna – ¼ etatu
 poradnia ortopedyczna – ¼ etatu
 poradnia ginekologiczna – ¼ etatu
 gabinet zabiegowy

Ponadto w Ośrodku Zdrowia pracują: pielęgniarka zabiegowa, trzy pielęgniarki środowiskowe, położna (2/3 etatu) oraz rejestratorka.

Działalność Niepublicznego Ośrodka Zdrowia w 2000 roku przedstawia tabela:
Lp. Rodzaj  usług medycznych w 2001 r. OZ Kazanów
  Ilość
1. Wizyty domowe – dorośli 278
                              dzieci 78
2. Szczepienia 1755
3. Wizyty u noworodków do 1 r. ż. 236
4. Stomatologia - liczba przyjętych pacjentów 2350
                       - w tym wyleczenia 1370
                       - w tym usunięcia zębów 580
5. Porady w poradni K 326
6. Porady w poradni D 5946
                       - w tym patronaże 42
7. Porady dla dorosłych 10668
                       - w tym domowe 278
8. Porady ogólne razem 16614
9. Laboratorium ogółem 1345
                       - w tym morfologia 300
                       - w tym badanie moczu 344
                       - w tym badanie poziomu cukru 701
10. Zabiegi 1663 + 1240
                       - w tym iniekcje 1259 + 576
                       - inne zabiegi 404 + 132
 RR 370 + 532
 EKG 318
*  wg danych Urzędu Gminy Kazanów
W Kazanowie zlokalizowana jest apteka, obsługująca mieszkańców gminy oraz niektóre miejscowości z gmin sąsiednich.

2.4. Mieszkalnictwo

Dynamikę rozwoju budownictwa w gminie Kazanów obrazuje ilość wydanych w latach  1991 – 2001 pozwoleń na budowę. Liczba budowanych domów ulega wahaniom, zmniejsza się liczba budowanych obiektów gospodarczych.

   Budynki mieszkalne Budynki gospodarcze Budynki inwentarskie  Budynki inwentarsko – składowe Budynki letniskowe
Lp. Rok    Inwentarsko - gospodarcze 
l 1991 9 6 - - -
2 1992 23 7 1 1 -
3 1993 17 10 - - 1
4 1994 28 10 2 3 2
5 1995 5 - - - -
6 1996 17 2 1 - -
7 1997 9 1 1 - -
8 1998 12 2 1 - -
9 1999 21 7 - 2 -
10 2000 9 4 2 1 -
11 2001 25 1 1 2 -
*  wg danych Urzędu Gminy Kazanów – do 1998 r. i Starostwa Powiatowego w Zwoleniu od 1999r.

Według Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego liczba mieszkań w gminie Kazanów w roku 1999 wynosiła 1397, w roku 2000 – 1399. Wskaźnik liczby mieszkań w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynosi 296. Ten sam wskaźnik dla powiatu zwoleńskiego – 286, dla województwa mazowieckiego – 330.


Liczbę mieszkań w przeliczeniu na 1000 mieszkańców dla gmin powiatu zwoleńskiego przedstawia wykres:

 

 
 
* Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2001
 2.5. Kultura

Zadania z zakresu kultury w gminie realizuje Gminna Biblioteka Publiczna       w Kazanowie z filią w Kowalkowie. Księgozbiór biblioteki mieści się w lokalu o powierzchni 59 m2 i  liczy ponad 18 tys. woluminów, filia – w lokalu              o powierzchni 134 m2 posiada 6,7 tys. woluminów. W każdej placówce zatrudniona jest jedna osoba (niepełny etat – 20 godzin tygodniowo).                W bibliotece prowadzone są zajęcia świetlicowe z dziećmi, lekcje biblioteczne.
Działalność placówek w latach 1995 – 2001 przedstawia poniższa tabela:
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Biblioteka w Kazanowie       
Czytelnicy zarejestrowani 229 230 156 217 227 308 338
Liczba wypożyczeń 6265 6423 2695 6434 6994 5662 5641
Zakupy księgozbioru 106 231 225 164 234 47 71
Filia w Kowalkowie       
Czytelnicy zarejestrowani 166 164 176 168 175 167 171
Liczba wypożyczeń 5628 4929 5048 4891 4628 3973 3972
Zakupy księgozbioru 95 298 266 75 158 4 2

Na terenie gminy występują obszary i obiekty będące dobrami kultury                 i podlegające ochronie:
 zespół kościelny wybudowany w latach 1788 – 1790  w Kazanowie
 kapliczki przydrożne w Kowalkowie, Osuchowie, Dębnicy, Kopcu            i Niedarczowie
 cmentarz grzebalny gminy żydowskiej użytkowany od połowy XVIII wieku do roku 1942
 cmentarz parafialny założony w 1807 roku
 młyny wodne w Kroczowie, Rudzie, Kowalkowie
 układ urbanistyczny rynku w Kazanowie
 pojedyncze budynki w Kazanowie, Borowie, Dębnicy, Kopcu, Kowalkowie, Kroczowie, Miechowie, Niedarczowie, Ostrownicy, Ostrówce, Osuchowie, Rudzie, Wólce Gonciarskiej

Na terenie gminy znajduje się również kilkanaście miejsc pamięci narodowej, związanych przeważnie z okresem II wojny światowej oraz kilkanaście stanowisk archeologicznych.

 

 

 

2.6. Opieka społeczna

Podstawową działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia poniższe zestawienie:

 Rodzaj świadczenia
 Zasiłek stały Zasiłek okresowy Zasiłek celowy Ochrona macierzyństwa Renta Socjalna
 liczba Liczba liczba liczba liczba liczba liczba liczba liczba liczba
 osób, osób w osób, osób w osób, osób w osób, osób w osób, osób w
Rok którym rodzinie którym rodzinie którym rodzinie którym rodzinie którym rodzinie
 wydano  wydano  wydano  wydano  wydano 
 decyzję  decyzję  decyzję  decyzję  decyzję 
1991 - - 5 23 52 219 - - 19 19
1992 - - 5 23 41 134 - - 16 16
1993 - - 56 304 65 186 - - 21 54
1994 2 11 210 1658 73 391 1 2 19 52
1995 2 10 272 1391 38 182 49 232 19 56
1996 8 35 204 1143 30 113 55 207 18 65
1997 11 49 173 829 31 66 49 190 19 69
1998 11 49 179 789 67 148 50 175 22 77
1999 16 79 138 718 69 238 58 221 23 78
2000 19 106 188 881 126 379 59 289 26 81
2001 21 105 143 616 149 351 41 167 30 41
*  wg danych Urzędu Gminy Kazanów

Środki finansowe na opiekę społeczną wg źródeł pochodzenia przedstawia tabela:
Rok Zadania własne (kwota w PLN) Zadania zlecone (kwota w PLN)
1991 6.293 17.465
1992 4.037 42.929
1993 18.870 40.000
1994 20.920 83.500
1995 22.748 138.979
1996 30.086 203.323
1997 43.051 276.720
1998 64.462 351.430
1999 72.877 390.145
2000 92.301 396.909
2001 89.133 346.460
*  wg danych Urzędu Gminy Kazanów

 

 

 


 

 

 

2.7. Bezpieczeństwo publiczne

POLICJA

Komisariat Policji w Kazanowie obsługuje gminy Kazanów i Tczów – teren zamieszkały przez blisko 10 tysięcy osób. Obecnie komisariat dysponuje            4 etatami stałymi oraz 4 policjantami, delegowanymi z Komendy Powiatowej. Środki transportu – dwa „polonezy”, z których jeden ma około 10 lat oraz środki łączności wymagają wymiany lub modernizacji. Komisariat nie dysponuje komputerami, faksem, kserokopiarką – w tym zakresie korzysta z pomocy Urzędu Gminy. Samorządy finansują również dodatkowe paliwo oraz czynsz za lokal.

Statystykę najczęściej występujących na terenie gminy Kazanów przestępstw przedstawia zestawienie:

L.p. Kategoria przestępstwa 1999 2000 2001
l Rozboje i gwałty 2 2 4
2 Kradzieże 10 10 41
3 Włamania 11 9 17
4 Bójki i pobicia 5 6 11
5 Pożary 11 6 3
6 Wypadki drogowe - 1 10
7 Znęcania 14 16 14
8 Niealimentacja 7 6 4
9 Groźby karalne - 1 6
10 Nieumyślna śmierć 6 7 2
11 Inne wydarzenia  5 7 15
 Razem 71 71 127
     *  wg danych Komisariatu Policji w Kazanowie

 


OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Na terenie gminy Kazanów działa 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wyposażenie jednostek w sprzęt ratowniczo-gaśniczy  przedstawia poniższa tabela:
Miejscowość
OSP Rodzaj sprzętu


Kazanów

  Samochód Jelcz
 Samochód Star
 Samochód Żuk
 Motopompy – szt. 5
Kowalków
  Samochód Star
 Motopompy – szt. 2
Kroczów
  Samochód Żuk
 Motopompy – szt. 2
Niedarczów
  Samochód Star
 Motopompy – szt. 2
Osuchów
  Samochód Żuk
 Motopompy – szt. 3
Zakrzówek
  Samochód Żuk
 Motopompy – szt. 2
Dębnica  Motopompa – szt. 1
Wólka  Motopompy – szt. 2
*  wg danych Urzędu Gminy Kazanów
Statystykę działalności jednostek OSP w latach 1995 - 2001 przedstawia zestawienie:
Rok Ilość zdarzeń na terenie gminy Udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych poza gminą
1995 16 3
1996 17 4
1997 10 1
1998 9 1
1999 29 2
2000 19 6
2001 16 -
   *  wg danych Urzędu Gminy Kazanów

 

 

 

 

 


2.8. Sport, turystyka, rekreacja

Gmina Kazanów podjęła działania mające na celu turystyczno – rekreacyjne wykorzystanie jednej z najczystszych rzek regionu radomskiego – Iłżanki. Na zlecenie Związku Gmin n/Iłżanką opracowano koncepcję programową zagospodarowania doliny rzeki na odcinku o długości 78,6 km na terenie gmin Iłżą, Kazanów, Ciepielów i Chotcza.


2.9. Aktywność społeczna

Na terenie gminy funkcjonuje 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zrzeszających 300 strażaków. W Kazanowie od ponad 20 lat istnieje Klub Dawców Krwi. Jest to jedyny klub działający w gminie wiejskiej na terenach dawnego województwa radomskiego. Zrzesza 17 członków.
W dniu 28 maja 2000 r. w gminie Kazanów przeprowadzono Referendum          w sprawie odwołania Rady Gminy. Wzięło w nim udział 34,7% uprawnionych, w związku z powyższym Rada została odwołana. Wybory przedterminowe odbyły się 16 lipca 2000 r. Frekwencja wyniosła 67,55%. Udział mieszkańców gminy w wyborach na przestrzeni ostatnich lat przedstawia tabela:

Wybory Frekwencja (%)
Samorządowe – 1998 r. 48,2
Parlamentarne – 2001 r. 46,3
Prezydenckie – 2000 r. 50,1
 

 

 

III   DIAGNOZA STANU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

3.1. Zaopatrzenie w wodę

Na terenie gminy Kazanów nie ma sieci wodociągowej. W latach 1991 – 1995 wykonano system studni głębinowych i ujęć wody na terenie miejscowości: Kroczów (wydajność 16m3/h), Niedarczów Górny Kolonia (wydajność 25m3/h), Dębnica (wydajność 50 m3/h), Ostrownica (wydajność 25 m3/h), Kowalków (wydajność 48 m3/h), Osuchów (wydajność 18 m3/h), Wólka Gonciarska (wydajność 36 m3/h),  Zakrzówek (wydajność 50 m3/h), Zakrzówek Kolonia (ujęcie przy Szkole Podstwawowej – 72 m3/h ), Kazanów (wydajność 42 m3/h). W roku 2001 wykonana została koncepcja wodociągowania i kanalizacji gminy. Założenia na lata 2002 – 2005 przewidują wykonanie sieci wodociągowej wmiejscowościach: Kazanów, Miechów Wieś i Miechów Kolonia.

3.2. Kanalizacja

Na terenie gminy nie ma obecnie oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Ścieki       z zakładów użyteczności publicznej i prywatnych posesji wywożone są do oczyszczalni ścieków w Iłży. Opracowana w 2001 roku koncepcja wodociągowania i kanalizacji przewiduje w pierwszym etapie budowę oczyszczalni ścieków w Kazanowie oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Kazanów, Miechów Wieś i Miechów Kolonia.

3.3. Sieć gazownicza

Na terenie gminy nie ma obecnie sieci gazociągowej. Dwa gospodarstwa          w miejscowości Niedarczów podłączone są do sieci w gminie Skaryszew. Mieszkańcy korzystają z gazu w butlach.

 

 

 

 

 
 
* Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2001


 
* Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2001


 3.4. Zaopatrzenie w ciepło

Na terenie gminy nie funkcjonują sieci ciepłownicze. Ponad 90% gospodarstw domowych posiada indywidualne źródła ciepła, oparte na paliwie węglowym.  W budynkach użyteczności publicznej działają lokalne kotłownie:
L.p. budynek kotłownia moc
1 Urząd Gminy węglowa 160 kW
2 Szkoła Podstawowa w Kazanowie węglowa 600 kW
3 Gimnazjum w Kazanowie (wspólna z PSP) 
4 Budynek komunalny (po Szkole Podstawowej w Osuchowie) węglowa 100 kW
5 Szkoła Podstawowa w Zakrzówku węglowa 215 kW
6 Budynek komunalny (po Szkole Podstawowej w Kroczowie) węglowa 110 kW
7 Szkoła Podstawowa w Kowalkowie węglowa 160 kW
8 OSP i Przedszkole w Kazanowie olejowa b.d.
9 Biblioteka w Kowalkowie olejowa b.d.
10 Dom Nauczyciela w Zakrzówku węglowa 28 kW


3.5. Energetyka

Eksploatację i nadzór sieci i urządzeń elektroenergetycznych na terenie gminy Kazanów prowadzi Rejonowy Zakład Energetyczny w Zwoleniu. Podstawowe źródła zasilania stanowi 50 napowietrznych stacji transformatorowych 15/0,4 kV (28 stacji typu STS, 20 typu ŻH i 2 na żerdziach wirowanych). Długość linii napowietrznych średniego napięcia wynosi 56,6 km, sieci kablowej – 1,3 km. Sieć SN w pełni pokrywa lokalne zapotrzebowanie na energię elektryczną.


 

 

 

 

3.6. Gospodarka odpadami

Na terenie gminy nie ma wysypiska, posiadającego odpowiednie pozwolenia na składowanie odpadów stałych. W różnych rejonach gminy istnieją tzw. „dzikie wysypiska”. Odpady komunalne zbierane są do rozstawionych                           w poszczególnych sołectwach kontenerów (gmina posiada 34 szt.) i wywożone na wysypiska w Zwoleniu i Iłży.

3.7. Komunikacja

Układ komunikacyjny gminy Kazanów tworzą: 1 droga wojewódzka, 9 dróg powiatowych oraz 31 dróg gminnych. Stan nawierzchni jest zróżnicowany – konieczność modernizacji i remontów dotyczy przede wszystkim dróg gminnych. Wskaźniki długości dróg gminnych i dróg gminnych utwardzonych na km2 powierzchni gminy jest niższy od średniej powiatowej.

Długość i stan nawierzchni dróg w zależności od właściciela przedstawia tabela:

Lp. Drogi Długość w km Nawierzchnia
   ulepszona nie ulepszona
1. Krajowe - - -
2. Wojewódzkie 4,5 4,5 -
3. Powiatowe 46,34 46,34 -
4 Gminne 76,36 14,0 62,5
 Ogółem 127,2 64,84 62,3
*  wg danych Urzędu Gminy Kazanów

 


Wykaz dróg gminnych:

l.p. nr drogi kierunek długość (km) nawierzchnia
1 3437001 (Tczów) granica gminy – Dębnica – Kazanów 2,650 gruntowa
2 3437002 (Podzakrzówek) granica gminy – Zakrzówek 0,650 gruntowa
3 3437003 Kazanów – Kroczów Większy 2,060 gruntowa
4 3437004 Kolonia Osuchów – Osuchów 2,000 utwardzona
5 3437005 Kroczów Większy – granica gminy (Borowiec) 1,840 gruntowa
6 3437006 Kopiec – Niedarczów Górny – granica gminy (Dzierżkówek) 4,900 utwardzona
7 3437007 Od drogi nr 3437006 – Niedarczów Dolny Kolonia – Ruda 3,050 gruntowa
8 3437008 Od drogi nr 3437021 – Kowalków – granica gminy (Rochalina) 1,850 utwardzona
9 3437009 Ruda – Ostrownica – granica gminy (Kochanów) 5,400 gruntowa
10 3437010 (Rochalina) granica gminy – Ostrownica – Kolonia – Władysławów 2,750 gruntowa
11 3437011 Ruda – Ostrówka – Ostrownica – granica gminy (Kochanów) 4,450 gruntowa
12 3437012 Ostrownica – granica gminy (Marianki) 0,950 gruntowa
13 3437013 Kopiec – Niedarczów Dolny 1,550 gruntowa
14 3437014 Droga przez wieś Niedarczów Dolny 2,000 utwardzona
15 3437015 Dębniak – granica gminy (Tomaszów) 1,400 gruntowa
16 3437016 Kroczów Mniejszy (Kresy) – granica gminy (Pcinlas) 0,400 gruntowa
17 3437017 Ranachów Wieś – granica gminy (Ranachów B.) 1,200 gruntowa
18 3437018 Kroczów Mniejszy – Ranachów Wieś – granica gminy (Ciepielów) 3,350 utwardzona
19 3437019 Zakrzówek – Dębnica – Kroczów Mniejszy 10,970 utwardzona
20 3437020 (Tynica) granica gminy – Zakrzówek 2,450 utwardzona
21 3437021 Kazanów – Ostrówka – Kowalków 6,300 gruntowa
22 3437022 Ostrownica Kolonia – granica gminy (Kochanów) 1,450 utwardzona
23 3437023 Od drogi nr 3437010 – granica gminy (Czarnolas) 0,450 gruntowa
24 3437024 Od drogi nr 34555 – granica gminy (Poduchowne) 0,900 gruntowa
25 3437025 Ranachów Wieś – granica gminy (Pcin) 1,040 gruntowa
26 3437026 Kroczów Mniejszy – do drogi nr 34549 0,700 gruntowa
27 3437027 Borów – granica gminy (Tomaszów) 3,300 utwardzona
28 3437028 Od drogi nr 3437008 – Kowalków Kolonia – do drogi nr 34443 1,500 gruntowa
29 3437029 Droga przez wieś Kowalków Kolonia (Stoki) 1,950 gruntowa
30 3437030 Od drogi nr 34442 – Miechów Wieś – do drogi nr 34552 1,500 gruntowa
31 3437031 Od drogi nr 34549 Kroczów Mniejszy – granica gminy (Wielgie) 1,400 gruntowa
  RAZEM 76,360 
*  wg danych Urzędu Gminy Kazanów

 

 


Wykaz dróg powiatowych:

l.p. nr drogi kierunek długość (km) nawierzchnia stan nawierzchni
1 34442 Kazanów – Kopiec 7,118 utwardzona średni
2 34443 Odechów – Kowalków - Rzeczniów 6,270 utwardzona średni
3 34455 Wólka Gonciarska – Iłża 2,550 utwardzona średni
4 34449 Zwoleń – Kroczów – Kazanów 7,413 utwardzona średni
5 34552 Bartodzieje – Kazanów 3,000 utwardzona średni
6 34553 Osuchów – Wólka Gonciarska 5,830 utwardzona średni
7 34554 Kazanów – Ostrownica – Kowalków 9,795 utwardzona średni
8 34555 Kazanów – Wielgie 2,000 utwardzona średni
9 34556 Kroczów Mniejszy - Pcin 2,360 utwardzona średni
  RAZEM 46,336  
*  wg danych Urzędu Gminy Kazanów

Wykaz dróg wojewódzkich:

l.p. nr drogi Kierunek długość (km) nawierzchnia stan nawierzchni
1 733 Zakrzówek - Skaryszew 4,500 utwardzona średni
  RAZEM 4,500  
*  wg danych Urzędu Gminy Kazanów

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
* Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2001


 
* Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2001
 
3.8. Telefonizacja

Sieć telekomunikacyjna w gminie doprowadza łącza do wszystkich sołectw        i  składa się z centrali automatycznej w Kazanowie, centrali w Kowalkowie. Łączność międzymiastową zapewnia kabel światłowodowy relacji Kazanów – Tczów. W Kazanowie funkcjonują ogólnodostępne aparaty publiczne. Rozwój sieci telefonicznej w latach 1997 – 2001 przedstawia tabela:

Rok Liczba przyłączy telefonicznych
 
1997 288
1999 750
2000 1038
2001 1300

Teren gminy obejmują swoim zasięgiem sieci telefonii komórkowej.

 


* Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2001

 


 IV   DIAGNOZA STANU SFERY GOSPODARCZEJ

4.1. Przemysł

Na terenie gminy Kazanównie nie ma zakładów pracy, które można zakwalifikować do jako zakłady przemysłowe. Działające na terenie gminy firmy zostaną scharakteryzowane w opisie aktywności gospodarczej mieszkańców.

4.2. Rolnictwo i leśnictwo

ROLNICTWO

Użytki rolne stanowią prawie 80% powierzchni gminy i w związku z tym rolnictwo jest podstawową dziedziną gospodarki gminnej. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w gminie wynosi 7,4 ha ( powiat zwoleński – 6,1 ha, województwo mazowieckie – 7,2 ha). Ponad 97% powierzchni użytków rolnych jest we władaniu sektora prywatnego. Produkcja roślinna dostosowana jest do możliwości kompleksów glebowych – dominują uprawy zbóż (prawie 70% gruntów ornych) - głównie żyta (ponad połowa ogólnego areału zbóż) oraz ziemniaków – około 10% powierzchni gruntów ornych. Uprawy roślin przemysłowych zajmują obszar około 100 ha. W produkcji zwierzęcej dominuje hodowla bydła i trzody chlewnej – wskaźniki ilości sztuk na 100 hektarów użytków rolnych są wyższe niż odpowiednie wskaźniki dla subregionu radomskiego, ale niższe niż wskaźniki dla województwa mazowieckiego. Liczbę osób pracujących w rolnictwie szacuje się na około 80% ludności w wieku produkcyjnym. Wskaźnik zatrudnienia w rolnictwie wynosi 26 osób na 100 ha użytków rolnych (29 osób – subregion radomski, 24 osoby – średnia krajowa).

Strukturę indywidualnych gospodarstw rolnych przedstawia poniższa tabela:

L.p. Wielkość gospodarstwa (ha) Liczba gospodarstw Łączna powierzchnia % łącznej powierzchni
1 1 - 2 473 609 9
2 2 - 5 534 1517 22
3 5 – 7 219 1213 17
4 7 – 15 315 3034 43
5 Powyżej 15 40 620 9
 RAZEM 1581 6993 100

Ponadto w gminie jest 675 gospodarstw o powierzchni do 1 ha (tzw. grupa „K”), zajmujących łączną powierzchnię 405 ha.


 

 


Strukturę własnościową powierzchni (w ha) gminy Kazanów przedstawia tabela:

Grupy rejestrowe Pow. ogólna   Użytki rolne   Lasy Wody Tereny budów Pozost. grunty
  Grunty orne Sady Łąki Pastwiska Razem    
Grunty w zasobie  AWRSP 88 79 - 9 - 88 - - - -
Grunty w zasobie ALP 797 10 - 3 5 18 779 - - -
Pozostałe grunty Skarbu  Państwa 865 445 - 36 35 516 75 41 210 23
Grunty komunalne Gminy - - - - - - - - - -
Indywidualne gospodarstwa 7398 5643 70 686 381 6780 529 3 - 86
Inne grunty indywidualne 253 178 5 50 20 253 - - - -
Grunty spółdzielni 86 81 - - - 81 5 - - -
Grunty Kościołów 3 2 - - 1 3 - - - -
Grunty wspólnot wiejskiej 3 - - 3 - 3 - - - -
Razem 9493 6438 75 787 442 7742 1388 44 210 109
*  wg danych Urzędu Gminy Kazanów

Struktura użytkowania gruntów gminy Kazanów:
  ha %
Ogólna powierzchnia ewidencyjna  9493 100
użytki rolne razem  7742 81,56
w tym: grunty orne 6438 83,15
 użytki zielone 1304 16,85
lasy oraz tereny zadrzewione  1388 14,62
grunty pod wodami  44 0,46
tereny pozostałe  319 3,36
*  wg danych Urzędu Gminy Kazanów

 
 
* Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2001

 Gleby w gminie Kazanów według klas bonitacyjnych:
 GRUNTY ORNE UŻYTKI ZIELONE
Lp klasa ha % klasa ha %
l. I - - I - -
2. II - - II - -
3. IIIa 350 7 IIIa - -
4. IIIb 1001 11 IIIb - -
5. IVa - - IVa 390 31
6. IVb 1427 19 IVb 397 32
7. V - - V 322 26
8. VI 4730 63 VI 120 11
9. VIz - - VIz - -
 Razem 7508 100 Razem 1229 100
*  wg danych Urzędu Gminy Kazanów
Udział gleb według kompleksów w gminie Kazanów:
Lp. Kompleks przydatności Powierzchnia
  Ha %
l. l - pszenny bardzo dobry - -
2. 2 - pszenny dobry - -
3. 3 - pszenny wadliwy - -
4. 4 - żytni bardzo dobry 650 12
5. 5 - żytni dobry 645 10
6. 6 - żytni słaby 1303 21
7. 7 - żytni bardzo słaby 2122 35
8. 8 - zbożowo-past. mocny 274 14
9. 9 - zbożowo-past. słaby 552 8
 Razem 6204 100

Powierzchnia  zasiewu (w ha) głównych upraw
Zasiewy Powierzchnia zasiewu 1994 Powierzchnia zasiewu 1998
Zboża: 4294 4275
- żyto 2258 2258
- pszenica 187 187
- jęczmień 99 80
- mieszanki 685 685
- owies 478 478
-pszenżyto 587 587
Pozostałe 413 323
Ziemniaki 670 670
Ogółem 5377 5268
*  wg danych Urzędu Gminy Kazanów

Stan pogłowia zwierząt w latach 1994 – 1998 przedstawia tabela:
Wyszczególnienie 1994 1998
Ogółem bydło 2994 3042
w tym: krowy 1817 2065
Trzoda chlewna 5482 5502
*  wg danych Urzędu Gminy Kazanów

Porównanie wskaźników hodowli zwierząt gospodarskich wygląda następująco:
Zwierzęta gospodarskie w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych w 1998 r. Gmina
Kazanów Województwo mazowieckie Polska
Ogółem bydło 40 42,9 37,7
w tym: krowy 25 25,2 19,2
Trzoda chlewna 73 88,8 103,9


LEŚNICTWO

Ogólna powierzchnia lasów na terenie gminy Kazanów wynosi 1372 ha, w tym 590 ha (co stanowi 43%) jest własnością sektora prywatnego.
Opracowany program „Granice polno – leśne” przewiduje objęcie zalesieniami 2.288,11 ha leżących w obszarze gminy. Prawie cały ten obszar (2.274,81 ha) stanowią użytki rolne i nieużytki, będące we władaniu sektora prywatnego. Pozostałe 13,30 ha – to tereny w administracji Lasów Państwowych. Pierwszy etap realizacji programu przewiduje zalesienie 674,82 ha na terenie poszczególnych sołectw.

 

 


 

 

 

 

 

 
* Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2001
 4.3. Aktywność gospodarcza mieszkańców gminy

Dynamikę zmian liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych                w Urzędzie Gminy Kazanów w ostatnich latach przedstawia poniższe zestawienie:

Lp. Rok Handel Usługi Gastronomia
    
1.  1990 5 8 1
2. 1991 5 10 1
3. 1992 6 12 1
4. 1993 10 15 1
5. 1994 6 15 1
6. 1995 12 20 1
7. 1996 10 15 1
8. 1997 32 25 1
9. 1998 32 27 1
10. 1999 32 27 1
11. 2000 32 29 1
12. 2001 31 30 1
*  wg danych Urzędu Gminy Kazanów


 

Aktywność gospodarcza mieszkańców poszczególnych sołectw gminy Kazanów – liczba podmiotów gospodarczych w 1999 r., 2000 r. i 2001 r.
L.p. Sołectwo  Handel   Usługi   Gastronomia 
  1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
1 Borów - - - - - - - - -
2 Dębniak - - - - 1 1 - - -
3 Debnica 1 1 1 - - - - - -
4 Kazanów 8 8 8 4 3 3 1 1 1
5 Kowalków 4 4 4 2 2 2 - - -
6 Kowalków Kol. - 1 1 2 2 2 - - -
7 Kopiec - - - - - - - - -
8 Kroczów Mniejszy 1 2 2 - - - - - -
9 Kroczów Większy 1 1 1 - - - - - -
10 Miechów Wieś 2 2 2 - - - - - -
11 Miechów Kol. - - - - - - - - -
12 Niedarczów Dolny Kolonia - - - 1 1 1 - - -
13 Niedarczów Dolny Wieś - - - 1 1 1 - - -
14 Niedarczów Górny Kolonia 2 2 2 - - - - - -
15 Niedarczów Górny Wieś - - - 1 1 1 - - -
16 Ostrówka 1 1 1 - - - - - -
17 Osuchów 4 3 3 - - - - - -
18 Ostrownica Wieś 1 1 1 - - - - - -
19 Ostrownica Kolonia - - - - - - - - -
20 Ranachów - - - - - - - - -
21 Ruda - 1 1 - - - - - -
22 Wólka 2 2 2 2 2 2 - - -
23 Zakrzówek Kol. 1 1 1 - - - - - -
24 Zakrzówek Wieś 3 3 3 - 2 2 - - -
 RAZEM 31 33 33 13 15 15 1 1 1
*  wg danych Urzędu Gminy Kazanów

4.3.1. Handel

Działalność handlową na terenie gminy prowadzą:
 Gminna Spółdzielnia SCh Kazanów – sklepy spożywczo-przemysłowe, masarnia i sklep mięsny
 Osoby prywatne – sklepy spożywczo-przemysłowe, sklep odzieżowy


4.3.2. Usługi

Na terenie gminy funkcjonuje 15 zakładów usługowych. Główne branże to: usługi budowlano – remontowe, usługi transportowe, układanie kostki brukowej. W Kazanowie działa jeden zakład fryzjerski.

4.3.3. Gastronomia

W Kazanowie funkcjonuje jeden bar „Nad Iłżanką”.
Ponadto działa 6 pijalni piwa (w tym 4 prowadzone przez GS SCh)

4.4. Banki

W miejscowości Kazanów mają swoje siedziby dwie placówki bankowe:
 Bank Spółdzielczy w Zwoleniu – filia Kazanów
 Bank Spółdzielczy w Iłży – filia Kazanów

 


4.5. Struktura zatrudnienia

Poziom bezrobocia na terenie gminy Kazanów w latach 1992-1999
      
Lata Bezrobotni
 Ogółem Z prawem do zasiłku
1992 300 b.d.
1993 413 b.d.
1994 357 b.d.
1995 342 b.d.
1996 322 b.d.
1997 280 b.d.
1998 282 b.d.
1999 389 96
2000 447 87
2001 466 84
*  wg danych Urzędu Gminy Kazanów

Strukturę bezrobocia w gminie Kazanów w 2001 r. przedstawia tabela:
Ogółem   W tym 
 kobiety absolwenci Pozostający bez pracy powyżej 12 m-cy Z prawem do zasiłku
466 196 20 288 84

Poziom bezrobocia na terenie gminy Kazanów w latach 1992-2000
      
Lata Bezrobotni Z prawem do zasiłku Absolwenci
 Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety
1992 300 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
1993 413 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
1994 357 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
1995 342 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
1996 322 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
1997 280 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
1998 282 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
1999 389 168 96 26 21 12
2000 447 202 87 23 40 23
2001 466 196 84 29 20 14


V   DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA


5.1. Ochrona powietrza

Nie prowadzi się szczegółowych badań zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Kazanów. Najbliższe stałe punkty pomiarowe znajdują się w Radomiu (odległość około 25 km) i w Pionkach (odległość około 25 km).

Wyniki pomiarów stężenia SO2 i NO2 w w/w punktach przedstawia tabela:

L.p. Rodzaj zanieczyszczenia Wartość dopuszczalna
(μg /m3rok) Radom Pionki
1 Dwutlenek siarki 40  10,80 8,20
2 Dwutlenek azotu 40  12,25 12,90
* wg “Raportu wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska – Warszawa 1999”

Średnie (roczne) wartości emisji zanieczyszczeń gazowych dla powiatu zwoleńskiego wynosiły:
Rodzaj zanieczyszczenia powietrza 1999 2000
dwutlenek siarki (ton/km2) 4 3
tlenki azotu (ton/km2) 1 1
dwutlenek węgla (ton/km2) 778 631
* „Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2000”
* „Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2001”

 

Badania poziomu opadu pyłów oraz metali ciężkich prowadzone są m.in. dla rejonu Radomia
L.p. Rodzaj zanieczyszczenia Wartość dopuszczalna
 Radom
3 Opad pyłu  200 (μg /m3rok) 103,6
4 Opad ołowiu 100 (mg /m3rok) 12,0
5 Opad kadmu 10 (mg /m3rok) 1,6
* wg “Raportu wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska – Warszawa 1999”

5.2. Ochrona wód

Na obszarze gminy Kazanów prowadzone są badania czystości odcinków rzeki Iłżanka. Wyniki badań (1997 rok) przedstawia poniższa tabela:

      Klasyfikacja rzek (km)    
 Badana dł.  fizyko-chemiczna   bakteriologiczna   ogólna 
  II III non II III non II III non
Iłżanka 60,5 0 47,0 13,5 0 47,0 13,5 0 47,0 13,5
* wg “Raportu wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska – Warszawa 1999”

W roku 2000 – wg danych „Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego 2001” z badanych 60,5 km rzeki Iłżanki stan czystości             w zależności od kryterium przedstawiał się następująco:
      Kryterium 
      fizykochemiczne       Kryterium
     bakteriologiczne 
Klasa czystości II III II III
Odcinek badany (%) 56,7 43,3 41,0 59,0
Odcinek badany (km) 34,3 26,2 24,8 35,7

Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie wpłynie docelowo na poprawę wskaźników czystości wód.
5.3. Ochrona przyrody

W rejestrze powiatu zwoleńskiego znajdują się następujące pomniki przyrody, zlokalizowane na terenie gminy Kazanów:
L.p. Nr rejestru Opis obiektu Szczegółowa lokalizacja
   
1  Grupa drzew (6 modrzewi) – 150 lat Dobiec
(Nadleśnictwo Marcule –  Obręb Osuchów)
2  Aleja  - kasztanowce Wzdłuż drogi Kazanów – Kroczów
3  „Źródełko” Kolonia Kowalków – dolina rzeki Iłżanki
*  wg danych Urzędu Gminy Kazanów

5.4. Eksploatacja złóż kopalin

Na terenie gminy występują złoża pisaków ze żwirem. Obecnie eksploatuje się  sześć złóż. Lokalizację i zasoby przedstawia poniższe zestawienie:

L.p. Lokalizacja Zasoby wg bilansu
(w tys. m3) Wydobycie
(w tys. ton/rok)
1 Ranachów 6000 6,0
2 Dębniak Brak ostatecznej decyzji – obszar 3ha 

 

 

 

 

 

 

 

VI. RAPORT Z „SESJI PLANOWANIA STRATEGICZNEGO”


6.1. Geneza i zakres Raportu z Sesji Planowania Strategicznego

W dniu 07 kwietnia 2002 r. w Szkole Podstawowej w Kazanowie               - w ramach prac nad „Strategią Rozwoju Gminy” odbyła się „Sesja Planowania Strategicznego”.
W sesji uczestniczyli mieszkańcy Gminy zaproszeni przez władze samorządowe oraz przedstawiciele PPUH „BaSz”.
Celem sesji było wypracowanie metodą analizy SWOT danych wyjściowych do określenia optymalnych kierunków rozwoju gminy. Uczestnicy sesji pracowali w czterech grupach. Każda z grup, wspólnie z moderatorem prowadzącym zajęcia, określała misję, mocne i słabe strony gminy oraz zagrożenia i szanse jej rozwoju. Na zakończenie sesji zostały przedstawione wstępne wyniki prac w każdej grupie.


Raport zawiera:
 listę uczestników sesji,
 zestawienia najważniejszych zagadnień w każdym z elementów analizy SWOT w poszczególnych grupach,
 listę osób wybranych przez poszczególne grupy do uczestnictwa           w „Warsztatach Planowania Strategicznego”
 

 

 

LISTA OBECNOŚCI
GRUPA  „A”
1. Anna Szczucka
2. Jan Dąbrowski
3. Andrzej Siedlecki
4. Marek Sajnóg
5. Waldemar Głowacki
6. Adam Szymański
7. Benedykt Nowotnik
8. Stanisław Pyrka
9. Kazimierz Rzeszot
10. Sławomir Przepiórka
11. Waldemar Jaśkiewicz
12. Edward Łodygowski
13. Krystyna Gajdzińska
14. Marzena Choroś
15. Elżbieta Marsula
16. Józefa Bojek
17. Łucja Wlazłowska
18. Jadwiga Oleksiewicz
19. Mieczysław Szczepanowski
20. Zbigniew Gołąbek
21. Władysław Kupidura
22. Czesław Stanisławek
23. Bogusłąwa Wojtunik

GRUPA  „B”
1. Mirosław Czerwonka
2. Tadeusz Zych
3. Ewa Szczepanowska
4. Franciszek Wach
5. Andrzej Szczypiór
6. Władysław Postuła
7. Stefan Szewczyk
8. Alina Kacperczyk
9. Liliana Jasińska
10. Barbara Kołodziejczyk
11. Ewa Borkowska
12. Halina Szczepanowska
13. Marek Puton
14. Jan Pastuszka
15. Zbigniew Skórkiewicz
16. Czesław Lipiec
17. Wojciech Hernik
GRUPA  „C”
1. Jan Otrębowski
2. Tadeusz Grunt
3. Aneta Szmit
4. Beata Rusin
5. Katarzyna Nędzi
6. Bożena Tyburska
7. Krzysztof Molenda
8. Teresa Karolik
9. Andrzej Olczak
10. Jacek Mizerski
11. Wiesław Wojtuniak
12. Andrzej Rybiński
13. Krzysztof Zbiciak 
14. Wiesław Przepiórka
15. Korneliusz Borycki
16. Jan Byzdra
17.  Stanisław Górski
18. Jerzy Jamka
19. Bogusław Bernaciak
20. Adam Dąbrowski
21. Krzysztof Kazimierski
22. Jadwiga Marsula

GRUPA  „D”
1. Jacek Choroś
2. Krzysztof Jaworski
3. Józef Nachyła
4. Jan Molenda
5. Witold Trybuła
6. Waldemar Adamczyk
7. Maria Chalot
8. Jadwiga Gąbka
9. Agnieszka Kalbarczyk
10. Sławomir Gołąbek
11. Kamil Sułkowski
12. Czesław Szczypiór
13. Marianna Sulima
14. Helena Głód
15. Zbigniew Jaśkiewicz
16. Tadeusz Gołąbek


MISJA
Grupy wypracowały następujące definicje Misji:
Grupa „A”
Gmina Kazanów to gmina czysta ekologicznie, zapewniająca wykształconym mieszkańcom zatrudnienie w gospodarstwach specjalistycznych, agroturystyce, zakładach przetwórstwa płodów rolnych oraz w jednostkach usługowych, dająca szansę młodym ludziom, zapewniająca mieszkańcom bezpieczne i wygodne życie; otwarta na inicjatywy.
Grupa „B”
Gmina Kazanów jest gminą rolniczo - agroturystyczną, w której mieszkańcy swoje dochody uzyskują ze sprzedaży zdrowej żywności, handlu i usług. Gmina wykorzystuje swoje walory geograficzne. Zapewnia swoim mieszkańcom miejsca pracy, stwarza możliwości dobrego wykształcenia, mieszkańcy czują się bezpiecznie i znajdują uznanie.
Grupa „C”
Gmina Kazanów jest gminą z pełną infrastrukturą komunalną, przyjazną środowisku naturalnemu, dającą pracę wszystkim chętnym, realizującą marzenia młodych i starszych mieszkańców, utrzymującą się z prężnie rozwijających się gospodarstw rolnych i turystów wypoczywających nad zalewem.
Grupa „D”
Gmina Kazanów jest gminą rolniczą z dobrze rozwiniętym przemysłem przetwórczym, dobra bazą agroturystyczną i sportowo rekreacyjną, znaną           z czystych wód, pięknych lasów i gmina przyjazną inwestorom.

 


W wyniku dyskusji ustalono następującą hierarchię ważności „mocnych stron”:

Grupa „A”
L.p. TEMAT
1 Walory przyrodnicze i turystyczne (czyste środowisko, położenie w pobliżu rzeki, lasy)
2 Tradycje rolnicze (baza zaopatrzenia rolnego)
3 Korzystne położenie gminy
4 Siec dróg
5 Baza sportowa
6 Baza oświatowa
7 Opieka medyczna

Grupa „B”
L.p. TEMAT
1 Położenie gminy, rzeka Iłżanka
2 Czyste środowisko naturalne
3 Atrakcyjne tereny dla wypoczynku i rekreacji oraz napływu ludności
4 Dobrze zorganizowane szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, zdolna młodzież
5 Aktywni mieszkańcy i działające środowisko lokalne

Grupa „C”
L.p. TEMAT
1 Mocna i aktywna kadra nauczycielska
2 Czyste i przyjazne środowisko naturalne
3 Przepływająca przez gminę rzeka Iłżanka
4 Położenie w centralnej Polsce
5 Dobra baza lokalowa w oświacie

Grupa „D”
L.p. TEMAT
1 Położenie sprzyjające rozwojowi agroturystyki (las, rzeka, powietrze, roślinność)
2 Ekologiczne rolnictwo
3 Duży procent wykształconych mieszkańców
4 Dobra baza oświatowa
5 Gęsta sieć dróg

 

W wyniku dyskusji ustalono następującą hierarchię ważności „słabych stron”:

Grupa „A”
L.p. TEMAT
1 Infrastruktura (brak wodociągów, kanalizacji, brak wysypisk, słaba nawierzchnia dróg)
2 Problemy rolnictwa
- rozdrobnienie gospodarstw rolnych
- słabe gleby
3 Brak miejsc pracy (np. zakładów, placówek usługowych)
4 Brak ośrodków kultury
5 Słaba promocja gminy

Grupa „B”
L.p. TEMAT
1 Wysokie bezrobocie
2 Brak jakiejkolwiek infrastruktury (wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, wysypisko, sieć gazowa)
3 Zły stan dróg
4 Słabe gleby w gminie
5 Brak przemysłu i miejsc pracy
6 Brak rynków zbytu dla produkcji rolnej
7 Brak ośrodków kultury i oferty dla młodzieży
8 Wysokie podatki od działalności gospodarczej
9 Problemy środowiska lokalnego

Grupa „C”
L.p. TEMAT
1 Wysoki poziom bezrobocia
2 Brak infrastruktury komunalnej
3 Zły stan dróg
4 Niska jakość gleb
5 Brak zaplecza kulturalnego (domy kultury, kino itp.)

Grupa „D”
L.p. TEMAT
1 Słabo rozwinięta infrastruktura (wodociągi, kanalizacja, wysypiska śmieci, oczyszczalnia)
2 Słabe nawierzchnie dróg
3 Brak zakładów przemysłowych, bezrobocie, brak inwestorów
4 Brak szkół średnich
5 Niskie dochody gminy
W wyniku dyskusji ustalono następującą hierarchię ważności „zagrożeń”:

Grupa „A”
L.p. TEMAT
1 Bezrobocie
2 Słaba sytuacja finansowa gminy
3 Niewłaściwa polityka państwa dotycząca rolnictwa oraz prowadzenia działalności gospodarczej
4 Brak perspektyw dla młodzieży
5 Spadek poczucia bezpieczeństwa

Grupa „B”
L.p. TEMAT
1 Nieopłacalność aktualnej produkcji rolnej
2 Zła sytuacja gospodarcza kraju obniża poziom życia mieszkańców
3 Niewielkie możliwości kształcenia młodzieży w szkołach wyższych, związane z możliwościami finansowymi rodzin wiejskich
4 Postępujące bezrobocie
5 Brak oferty zorganizowania czasu wolnego dla młodzieży
6 Niż demograficzny
7 Brak poczucia bezpieczeństwa
8 Brak inwestorów i rynków zbytu

Grupa „C”
L.p. TEMAT
1 Wysokie bezrobocie
2 Patologie społeczne (alkoholizm, przestępczość)
3 Ubożenie społeczeństwa
4 Utrudnione dalsze kształcenie młodzieży (szkolnictwo średnie   i wyższe)
5 Brak odpowiedniej polityki rolnej

Grupa „D”
L.p. TEMAT
1 Niepewność związana z wejściem do Unii Europejskiej
2 Starzenie się społeczeństwa w gminie
3 Ubożenie społeczeństwa
4 Wzrost przestępczości, alkoholizm, narkomania
5 Brak zagospodarowania czasu wolnego

W wyniku dyskusji ustalono następującą hierarchię ważności „szans”:

Grupa „A”
L.p. TEMAT
1 Rozwój rolnictwa
- gospodarstwa ekologiczne
- gospodarstwa specjalistyczne
2 Agroturystyka
3 Tworzenie zakładów przetwórstwa płodów rolnych
4 Promocja gminy
5 Zalesianie nieużytków i słabych gleb
6 Stworzenie szans dla młodzieży

Grupa „B”
L.p. TEMAT
1 Budowa wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków
2 Budowa zalewu nad Iłżanką
3 Zalesianie słabych gleb
4 Zainteresowanie firm inwestycjami w gminie
5 Rozwój agroturystyki
6 Zorganizowanie czasu wolnego dla młodzieży
7 Dobre funkcjonowanie samorządu
8 Pomoc finansowa państwa

Grupa „C”
L.p. TEMAT
1 Utworzenie gospodarstw agroturystycznych
2 Wybudowanie zbiornika wodnego na rzece Iłżance
3 Zalesianie słabych gleb
4 Wybudowanie wodociągów i kanalizacji
5 Wybudowanie domu kultury
6 Poprawa stanu nawierzchni dróg

Grupa „D”
L.p. TEMAT
1 Budowa zalewu i tworzenie kompleksów turystyczno – rekreacyjnych wzdłuż Iłżanki
2 Rozbudowa przemysłu przetwórczego na usługi rolnictwa
3 Fundusze pomocowe Unii Europejskiej
4 Przygotowanie terenów pod inwestycje
5 Promocja gminy

LISTA OSÓB WYBRANYCH PRZEZ GRUPY DO UCZESTNICTWA    W WARSZTATACH PLANOWANIA STRATEGICZNEGO


GRUPA  A

Andrzej Siedlecki
Anna Szczucka
Kazimierz Rzeszot
Waldemar Jaśkiewicz
Edward Łodygowski
Krystyna Gajdzińska

GRUPA  B

Andrzej Szczypiór
Franciszek Wach
Wojciech Hernik
Barbara Kołodziejczyk
Tadeusz Zych
Ewa Szczepanowska

GRUPA  C

Aneta Szmit
Beata Rusin
Bożena Tyburska
Wiesław Przepiórka
Krzysztof Kazimierski

GRUPA  D

Józef Nachyła
Jacek Choroś
Tadeusz Gołąbek
Marianna Sulima
Zbigniew Jaśkiewicz

Ponadto w Warsztatach wezmą udział członkowie Zarządu Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy w Kazanowie.

 

6.2. Geneza i zakres Raportu z Młodzieżowej Sesji Planowania Strategicznego


W dniu 18 marca 2002 r. w Gimnazjum w Kazanowie - w ramach prac nad „Strategią Rozwoju Gminy” odbyła się „Młodzieżowa Sesja Planowania Strategicznego”.
W sesji uczestniczyli uczniowie ze szkół z terenu Gminy zaproszeni przez władze samorządowe oraz przedstawiciel PPUH „BaSz”.
Celem sesji było wypracowanie metodą analizy SWOT danych wyjściowych do określenia optymalnych kierunków rozwoju gminy. Uczestnicy sesji pracowali w czterech grupach. Każda z grup określała misję, mocne i słabe strony gminy oraz zagrożenia i szanse jej rozwoju. Na zakończenie sesji zostały przedstawione wstępne wyniki prac w każdej grupie.


Raport zawiera:
 listę uczestników sesji,
 zestawienia najważniejszych zagadnień w każdym z elementów analizy SWOT w poszczególnych grupach,
 uwagi do wniosków uczestników sesji młodzieżowej

 

 

 


LISTA OBECNOŚCI

GRUPA  „A”

L.p. Imię i Nazwisko Klasa Miejscowość
1 Magdalena Sulima II c Ostrówka
2 Paweł Heda III a Zakrzówek
3 Marcin Jaśkiewicz III a Zakrzówek
4 Magdalena Kołodziejczyk III a Kopiec
5 Anna Fijałkowska III a Miechów Kolonia

GRUPA  „B”

L.p. Imię i Nazwisko Klasa Miejscowość
1 Jakub Król II b Kazanów
2 Katarzyna Wawrzak II c Kroczów
3 Anna Siedlecka III c Osuchów – Dobiec
4 Agnieszka Marsula III c Osuchów
5 Joanna Szymańska III c Osuchów


GRUPA  „C”

L.p. Imię i Nazwisko Klasa Miejscowość
1 Katarzyna Kowalczyk I c Osuchów
2 Agata Siwiec II b Niedarczów
3 Magdalena Jędra I c Zakrzówek
4 Marcin Ciechowicz I b Kowalków
5 Marcin Bukalski III b Wólka


GRUPA  „D”

L.p. Imię i Nazwisko Klasa Miejscowość
1 Konrad Bernaciak III c Kowalków
2 Katarzyna Chmielewska III b Kroczów
3 Rafał Czerwonka III c Kazanów
4 Krystian Gajdziński III c Kazanów
5 Łukasz Tyburski III c Kazanów

MISJA

Grupy wypracowały następujące definicje Misji:

Grupa „A”
Rok 2017. Nasza gmina jest gminą rolniczo-turystyczną. Dzięki powstałej kanalizacji i oczyszczalni ścieków, a także wysypisk śmieci w dużym stopniu poprawił się stan środowiska i komfort życia ludzi. Gmina dzięki dobrej reklamie zyskała wielu turystów. Powstało kilkadziesiąt gospodarstw agroturystycznych, których właściciele czerpią duże zyski. Rozwiązaliśmy problem bezrobocia poprzez wybudowanie kilku zakładów przemysłowych,      w których pracują ludzie mieszkający na terenie gminy. Właściciele gospodarstw łączą się w grupy, co ułatwia im sprzedaż towarów. W obecnym momencie gmina liczy około 10.000 ludności. W ostatnim okresie rozbudowaliśmy i wyposażyliśmy placówki szkolne, medyczne, policyjne          i strażackie, co wpłynęło na bezpieczeństwo ludzi. Naprawiono drogi gminne. Unia Europejska, widząc nasze starania, dofinansowała nasze rolnictwo. Współpracujemy z innymi gminami. Istnieje wiele ośrodków kulturalnych            i sportowych. Jesteśmy zadowoleni z naszego trudu i wysiłku, który włożyliśmy w rozbudowę naszej gminy.

Grupa „B”
Jest 2017 rok. Minęło 15 lat od ostatniego pobytu w mojej rodzinnej miejscowości. Po przyjeździe okazało się, że słabo funkcjonująca i niepozorna gmina Kazanów przemieniła się w dobrze prosperujący region rolniczo-turystyczny. Ludzie, którzy nie bali się zainwestować w nasze tereny dziś odnoszą sukcesy i czerpią zyski. Wszystkie miejscowości posiadają wodociągi, kanalizację i dobrze rozwiniętą sieć drogową. Miałam okazję przespacerować się brzegiem cudownego zalewu, który znajduje się w Osuchowie. Następnie udałam się do Kazanowa. O Jezu! Co ja widzę! W centrum znajduje się piękny, przepełniony zielenią park i nieopodal stoi Dom Kultury. Zmniejszyło się bezrobocie. Utworzono wiele nowych stanowisk pracy, opartych na przemyśle spożywczym. Powstała nowoczesna oczyszczalnia ścieków. Wreszcie jest gdzie składować śmieci. W Kroczowie znajduje się stadnina koni oraz muzeum. Nikt nie narzeka na brak pieniędzy. Gmina Kazanów znalazła wielu inwestorów, współpracuje z innymi państwami. Żaden z mieszkańców nie narzeka, że został na wsi. Wracając do domu walnęłam samochodem w drzewo i karetką pojechałam do szpitala w Kazanowie. Opieka zdrowotna była cudowna.


Grupa „C”
Jest rok 2017. Nasza gmina w ciągu ostatnich 15-tu lat bardzo się zmieniła. Wprowadzono wiele renowacji, a przede wszystkim:
1. Powstała sieć wodociągów, kanalizacji i gazociągów
2. Zmodernizowano drogi
3. Wybudowano wiele ośrodków kultury i oświaty
4. Rozwinęła się znacznie agroturystyka. Obecnie mamy wiele ośrodków turystyczno-wypoczynkowych
5. Znacznie wzrosło zaangażowanie mieszkańców w sprawy gminy
6. Stadnina koni w zalew w Osuchowie ściągają wielu turystów
7. W związku z powstaniem wielu fabryk zmniejszyła się stopa bezrobocia
8. Wybudowano oczyszczalnię ścieków
9. Założono kółka rolnicze
10. Powstały kluby sportowe
Gmina Kazanów rozsławiła się na całą Polskę i Świat.

Grupa „D”
Gmina za 15 lat:
 Gmina rozwinięta turystycznie
 Baza noclegowo-gastronomiczna
 Rozbudowana infrastruktura
 Kompleksy sportowe i kulturalne
 Zwiększona dbałość o ochronę środowiska
 Uskuteczniona współpraca z innymi gminami
 Nie występuje bezrobocie
 Słabe gleby zalesione
 Euroregion
 Rozwinięta oświata

 

 

 

 


W wyniku dyskusji ustalono następującą hierarchię ważności „mocnych stron”:

Grupa „A”
L.p. TEMAT
1 Czyste środowisko
2 Oświata – baza lokalowa
3 Położenie
4 Łączność
5 Bezpieczne tereny

Grupa „B”
L.p. TEMAT
1 Regiony, które można przeznaczyć pod agroturystykę
2 Walory turystyczne: lasy, rzeka, stawy, czyste, świeże powietrze, bliski kontakt z przyrodą, zabytki (kapliczka, cmentarz żydowski, pozostałości po młynach wodnych, pomniki pamięci narodowej)
3 Tereny, które można przeznaczyć pod budowę zalewu (okolice Osuchowa)
4 Zlikwidowane placówki oświatowe można przeznaczyć na stworzenie nowych miejsc pracy.
5 Rozwinięta sieć telekomunikacyjna
6 Dobra łączność z byłym miastem wojewódzkim
7 Rozwój sportu

Grupa „C”
L.p. TEMAT
1 Czyste środowisko naturalne
2 Atrakcyjne położenie sprzyjające rozwojowi turystyki
3 Dobrze funkcjonująca administracja
4 Rozwijająca się kultura i oświata
5 Dobre warunki naturalne

Grupa „D”
L.p. TEMAT
1 Czyste środowisko
2 Rzeka płynąca przez gminę
3 Duży potencjał leśny
4 Możliwość rozwoju agroturystyki
5 Położenie w pobliżu miast
6 Sieć teleinformatyczna

W wyniku dyskusji ustalono następującą hierarchię ważności „słabych stron”:

Grupa „A”
L.p. TEMAT
1 Słabe dofinansowanie służby zdrowia
2 Brak rodzimych zakładów pracy
3 Małe nakłady pieniężne na gospodarkę
4 Brak oczyszczalni ścieków
5 Niska jakość dróg i mostów
6 Brak kanalizacji i wodociągów
7 Brak miejsc rozrywki dla dorosłych i młodzieży
8 Problem dzikich wysypisk

Grupa „B”
L.p. TEMAT
1 Duże bezrobocie – brak miejsc pracy
2 Duże zanieczyszczenie środowiska spowodowane: dzikimi wysypiskami śmieci, brakiem oczyszczalni, dużą ilością pieców węglowych
3 Słabo rozwinięta sieć drogowa, wodociągowa, kanalizacja, gazociągi
4 Brak miejsc, gdzie młodzież może spędzić wolny czas (dom kultury, ośrodek sportowy, salon gier, kafejka internetowa)
5 Słabo rozwinięta opieka zdrowotna
6 Słabe gleby, uniemożliwiające rozwój rolnictwa
7 Słabo rozwinięty przemysł spożywczy
8 Słabo funkcjonująca pomoc drogowa
9 Nieumiejętne wykorzystywanie walorów naturalnych
10 Brak środków na inwestycje

Grupa „C”
L.p. TEMAT
1 Słaby rozwój gospodarczy
2 Brak infrastruktury (wodociągi, gazociągi, kanalizacja)
3 Bezrobocie
4 Słabe zaangażowanie mieszkańców w sprawy gminy
5 Brak ośrodków kultury
6 Dzikie wysypiska śmieci

 

Grupa „D”

L.p. TEMAT
1 Niskie dochody gminy
2 Słabo rozwinięta infrastruktura
3 Zniszczone drogi
4 Słabe gleby
5 Brak ośrodków kulturalnych
6 Zaniedbana ochrona środowiska
7 Brak ośrodków sportowych

 

W wyniku dyskusji ustalono następującą hierarchię ważności „zagrożeń”:

Grupa „A”
L.p. TEMAT
1 Upadek małych gospodarstw po wstąpieniu do UE
2 Bezrobocie
3 Powodzie
4 Zmniejszenie napływu finansów
5 Zanieczyszczenie środowiska
6 Pożary lasów

Grupa „B”
L.p. TEMAT
1 Dziura budżetowa
2 Małe dofinansowanie, uniemożliwiające rozwój gminy
3 Likwidacja miejsc pracy np. w miastach, co wpływa na zwiększenie liczby bezrobotnych na wsi
4 Konkurencja ze strony innych miejscowości, a nawet państw -  pod względem gospodarczych, agroturystycznym
5 Duży import żywności, który powoduje trudności ze zbytem rodzimej produkcji
6 Emigracja ludności wiejskiej do miast
7 Kryzys gospodarczy w kraju i na świecie
8 Wzrost inflacji
9 Mały przyrost naturalny
10 Słabe zainteresowanie losami naszej gminy
11 Brak inwestorów z kraju i zagranicy
12 Kataklizmy (powodzie, pożary)
13 Duże podatki

Grupa „C”
L.p. TEMAT
1 Brak rynków zbytu dla produktów rolnych
2 Konkurencja
3 Spadek cen produktów rolnych
4 Bezrobocie
5 Zagrożenia naturalne (powodzie, pożary lasów)
6 Wysoko oprocentowane pożyczki dla rolników
7 Brak dofinansowania dla infrastruktury

 

Grupa „D”
L.p. TEMAT
1 Bezrobocie
2 Wyludnienie
3 Inflacja
4 Dziura budżetowa
5 Konkurencja zagraniczna
6 Wstąpienie do Unii Europejskiej
7 Wysokie podatki
8 Ciemnota społeczeństwa
9 Brak inwestorów zagranicznych

 


W wyniku dyskusji ustalono następującą hierarchię ważności „szans”:

Grupa „A”
L.p. TEMAT
1 Ściągnięcie kapitału
2 Wejście do UE
3 Rozwój agroturystyki
4 Stworzenie odpowiednich warunków mieszkaniowych, sprzyjających napływowi ludności z zewnątrz
5 Inwestowanie w młodzież
6 Odpowiednie zareklamowanie się


Grupa „B”
L.p. TEMAT
1 Zlikwidowanie dziury budżetowej
2 Pozyskanie inwestorów z kraju i zagranicy
3 Utworzenie nowych miejsc pracy
4 Stworzenie warunków dla lepszego funkcjonowania gminy
5 Poprawa stosunków handlowych z innymi krajami (szczególnie ze wschodem)
6 Euroregiony
7 Uświadomienie mieszkańców o wartości i ochronie środowiska (edukacja proekologiczna)
8 Zmniejszenie podatków
9 Zmniejszenie oprocentowania kredytów dla rolników, co spowoduje inwestycje w unowocześnienie gospodarstw
10 Wstąpienie do Unii Europejskiej

Grupa „C”
L.p. TEMAT
1 Promocja gminy
2 Dobre zagospodarowanie nieużytków (zalesianie)
3 Przystąpienie do Unii Europejskiej
4 Dobre wykorzystanie budżetu gminy
5 Atrakcyjne oferty dla inwestorów
6 Rozwój agroturystyki
7 Rolnictwo ekologiczne
8 Stworzenie miejsc pracy

Grupa „D”
L.p. TEMAT
1 Dofinansowanie z zagranicy
2 Euroregiony
3 Unia Europejska
4 Wzrost gospodarczy państwa
5 Dotacje ze skarbu państwa
6 Współpraca z innymi krajami

 

 


WNIOSKI
1. Misja gminy Kazanów w ujęciu każdej z grup odbiega od przyjętego ogólnie schematu misji – jest raczej zbiorem postulatów i „spraw do załatwienia”. Uczestnicy Młodzieżowej Sesji Planowania Strategicznego chcieliby, aby te problemy udało się rozwiązać w ciągu najbliższych piętnastu lat.

2. Główne zagadnienia wybijające się z przyjętych definicji misji to:
 poprawa poziomu życia mieszkańców gminy (infrastruktura techniczna          i społeczna)
 stan środowiska naturalnego – przedstawiany jako jeden z najistotniejszych czynników, warunkujących rozwój
 wykorzystanie walorów gminy do rozwoju agroturystyki
 pozyskanie środków zewnętrznych na rozwój gminy (dotacje, subwencje oraz pozyskanie inwestorów)

3. Szczególną uwagę uczestnicy Sesji zwrócili na „inwestowanie w młodzież” – podnoszenie poziomu oświaty, rozwój kultury, sportu oraz niezbędnej do tego bazy i zaplecza. Lepsza organizacja czasu wolnego zmniejsza zagrożenie patologiami społecznymi.

4. Mocne strony gminy to – zdaniem uczestników Sesji – walory turystyczno-rekreacyjne, wynikające z warunków naturalnych (rzeka, lasy) oraz czystego, nieskażonego środowiska.

5. Słabe strony gminy to głównie brak istotnych elementów infrastruktury – wodociągów, kanalizacji, wysypisk śmieci, zły stan dróg oraz praktycznie zerowa oferta rynku pracy. Młodzież zwraca też uwagę na sprawy dla niej najistotniejsze – m.in. brak możliwości spędzania wolnego czasu.

6. Głównymi zagrożeniami dla rozwoju gminy są – zdaniem młodzieży – brak środków na inwestycje oraz rosnące bezrobocie. Dla rozwoju agroturystyki    i produkcji zdrowej żywności duże znaczenie ma stan środowiska naturalnego.

7. Szanse na rozwój gminy wiążą się głównie z napływem kapitału (inwestorzy, dotacje, środki pomocowe Unii Europejskiej) oraz rolnictwem (zdrowa żywność, przetwórstwo, agroturystyka). Na uwagę zasługuje docenienie konieczności inwestowania w młodzież i edukację, bo nie jest możliwy rozwój bez dobrze wykształconych kadr. Pojawiające się w zestawie „szans” słowo przemysł odnosi się raczej do ogólnie pojętej działalności gospodarczej i, jak ustalono w czasie dyskusji, wyklucza uciążliwość dla środowiska naturalnego.
VII. ANALIZA ZASOBÓW GMINY

Podsumowanie „Analizy SWOT” przeprowadzone w ramach „Warsztatów Planowania Strategicznego”:

MOCNE STRONY
1. Funkcjonujące gospodarstwa rolne
2. Walory przyrodnicze, sprzyjające rozwojowi agroturystyki                        i ekologicznego rolnictwa
3. Dobra baza oświatowa
4. Położenie gminy  - atrakcyjne tereny rekreacyjne i inwestycyjne
5. Aktywni mieszkańcy

SŁABE STRONY
1. Brak wodociągów, kanalizacji, gazociągów, wysypiska odpadów
2. Zły stan nawierzchni większości dróg na terenie gminy
3. Brak miejsc pracy – słaby sektor MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw)
4. Niskie klasy gleb i rozdrobnione gospodarstwa rolne
5. Niewystarczająca baza kulturalna i sportowa

ZAGROŻENIA
1. Rosnące bezrobocie i związane z nim ubożenie mieszkańców gminy
2. Brak wsparcia zewnętrznego dla rolnictwa i samorządów
3. Zagrożenie patologiami – spadek poczucia bezpieczeństwa
4. Starzenie się wsi – emigracja młodzieży
5. Niewystarczające środki na ochronę środowiska


SZANSE
1. Rozwój nowoczesnego rolnictwa (gospodarstwa ekologiczne, specjalistyczne, agroturystyczne, przetwórstwo)
2. Pozyskanie inwestorów – tworzenie nowych miejsc pracy
3. Zwiększanie atrakcyjności turystycznej gminy – budowa zbiorników wodnych, zalesianie nieużytków)
4. „Inwestowanie w młodzież”
5. Promocja gminy


„Stan posiadania” gminy Kazanów został szczegółowo przedstawiony                    w rozdziałach opisujących diagnozę stanu obecnego gminy. W tej części „Strategii” zostaną szerzej omówione te zasoby gminy, które uczestnicy „Sesji Planowania Strategicznego” oraz „Warsztatów Planowania Strategicznego”  uznali za „mocne strony”, i z którymi wiążą swoje plany rozwojowe.


7.1. Funkcjonujące gospodarstwa rolne

Rolnictwo jest wiodącym sektorem gospodarki gminnej:
 użytki rolne stanowią prawie 80% powierzchni gminy.
 ponad 97% powierzchni użytków rolnych jest we władaniu sektora prywatnego – średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w gminie wynosi 7,4 ha.
 w produkcji roślinnej dominują uprawy zbóż (prawie 70% gruntów ornych) - głównie żyta (ponad połowa ogólnego areału zbóż) oraz ziemniaków – około 10% powierzchni gruntów ornych.
 w produkcji zwierzęcej dominuje hodowla bydła i trzody chlewnej.
 liczbę osób pracujących w rolnictwie szacuje się na około 80% ludności w wieku produkcyjnym.
Gospodarstwa rolne – w zdecydowanej większości będące gospodarstwami rodzinnymi – są głównym źródłem dochodów ludności. Osoby pracujące          w rolnictwie posiadają kierunkowe wykształcenie i wieloletnią praktykę.

7.2. Walory     przyrodnicze,     sprzyjające     rozwojowi     agroturystyki
        i   ekologicznego   rolnictwa

Istotnym walorem gminy Kazanów jest dobry stan środowiska naturalnego – wynikający z oddalenia dużych ośrodków przemysłowych i braku lokalnych źródeł zanieczyszczeń. Planowana budowa systemu oczyszczania ścieków oraz utylizacji odpadów stałych wpłyną na dalszą poprawę czystości rzek, gleb           i powietrza. Umożliwi to powstawanie gospodarstw agroturystycznych oraz gospodarstw produkujących żywność w sposób ekologiczny.  Przepływająca przez gminę rzeka Iłżanka, zasilająca zbiorniki retencyjne i stawy rybne, daje możliwość dalszych inwestycji, podnoszących walory turystyczno – rekreacyjne.

7.3. Dobra baza oświatowa

Sieć placówek oświatowych na terenie gminy Kazanów zapewnia niezbędną liczbę miejsc dydaktycznych i odpowiednie warunki nauki. Dzięki inwestycjom prowadzonym w latach 1992 – 2002 (budowa sal gimnastycznych                     w Kazanowie, Kowalkowie, Zakrzówku, adaptacja budynku na przedszkole, rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa gimnazjum w Kazanowie) stan bazy oświatowej można uznać jako dobry.


7.4. Położenie gminy – atrakcyjne tereny rekreacyjne i inwestycyjne

Gmina Kazanów położona jest poza głównymi szlakami komunikacyjnymi – co podnosi atrakcyjność położonych tu terenów pod zabudowę rekreacyjną. Jednocześnie odległości od dużych miast (Radom, Lublin, Warszawa) umożliwiają łatwy i szybki dojazd. Gmina posiada również tereny, które można zaoferować inwestorom na działalność gospodarczą, nie wpływającą na pogorszenie stanu środowiska naturalnego. Rozbudowa sieci infrastruktury technicznej zwiększy gminną ofertę w zakresie działek budowlanych.

7.5. Aktywni mieszkańcy

Na terenie gminy działają jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, zrzeszające około 300 osób i Klub Dawców Krwi – jedyna tego typu organizacja w gminach wiejskich dawnego województwa radomskiego. Nauczyciele, zatrudnieni           w gminnych placówkach oświatowych, systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. Przygotowania do rozpoczęcia inwestycji wodociągowych na terenie gminy spowodowały wzrost aktywności społecznej mieszkańców            i lepszą współpracę z samorządem.

 

 

 

 


VIII. MISJA  ORAZ  CELE  STRATEGICZNE  I  CELE
OPERACYJNE  GMINY  KAZANÓW

Planowanie rozwoju gminy
Proces planowania rozwoju gminy, oparty o przeprowadzoną analizę stanu obecnego gminy i uwzględniający wnioski z analizy SWOT ma na celu ustalenie w jakim kierunku powinna zdążać gmina przez najbliższe kilkanaście lat. Określenie i dokładne zdefiniowanie celu (celów) działania pozwala na dobór optymalnych rozwiązań umożliwiających osiągnięcie zamierzeń. Proces planowania przebiega zgodnie z przedstawionym niżej schematem.

Dążenie strategiczne (misja)

 

Cele strategiczne

 

Cele operacyjne

 

Strategie wdrażania

 

Programy

    

Konkretne działania


Zakres niniejszego dokumentu (Strategii Rozwoju Gminy) obejmuje ustalenie misji, celów strategicznych i celów operacyjnych oraz określenie harmonogramów głównych zadań gminy (programów).

Dążenie Strategiczne (Misja)

Dążeniem strategicznym gminy jest zapewnienie wzrostu poziomu życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju gminy w oparciu o posiadane zasoby i możliwości. Wszelkie działania podejmowane przez Samorząd powinny służyć tym właśnie celom. Realizacja misji wymaga podejmowania szeregu działań. Wybór optymalnych dróg rozwoju powinien być poprzedzony rzetelną analizą możliwości gminy i możliwie szeroką konsultacją społeczną. Efektem tego procesu jest określenie celów strategicznych.

Cel Strategiczny

Cel Strategiczny jest to miejsce, do którego chcemy dojść, wykorzystując -określone w analizie SWOT dla gminy - mocne strony do realizacji - również określonej w analizie SWOT - szansy rozwoju. Do realizacji celów strategicznych niezbędna jest akceptacja społeczna, gdyż czas realizacji celów obejmuje zwykle kilka kadencji władz samorządowych.
Celem strategicznym może być również podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie określonych w analizie SWOT słabych stron gminy.

Mocne Strony
 Odpowiadające im Szanse Rozwoju Cel strategiczny

  

Słabe Strony Strategia Konwersyjna Mocna Strona
(Zneutralizowane Zagrożenie)

  

Dążenie strategiczne (misję) Gminy Kazanów, opierając się na wynikach sesji planowania strategicznego i warsztatów planowania strategicznego, można zdefiniować następująco:


Gmina Kazanów to nowoczesna, ekologiczna gmina rolnicza – z dobrze rozwiniętym przetwórstwem, wykorzystująca w pełni swoje walory turystyczno – rekreacyjne. Kompleksowa infrastruktura techniczna i dobre drogi zapewniają wysoki standard życia mieszkańców oraz przyciągają inwestorów. Budowa obiektów infrastruktury społecznej sprzyja podnoszeniu poziomu edukacji, rozwojowi kultury i sportu.


Analizując wyniki sesji planowania strategicznego w gminie Kazanów można również określić cele strategiczne, które mają poparcie społeczne i dają szanse na rozwój gminy.

 

 

 

 

 


CELE STRATEGICZNE

I. Kazanów – nowoczesna gmina rolnicza

Gmina Kazanów jest gminą rolniczą – użytki rolne stanowią prawie 80% powierzchni całkowitej i większość mieszkańców utrzymuje się z pracy            w gospodarstwach rolnych. Warunki naturalne, dobre usprzętowienie gospodarstw oraz kwalifikacje rolników pozwalają zakładać, że w gminie nadal będzie dominować sektor rolniczy. Konieczne jest jednak podjęcie szeregu działań restrukturyzacyjnych, których celem będzie zwiększenie opłacalności produkcji rolnej, poprawa konkurencyjności gospodarstw, poszerzenie oferty produktów rolnych (m.in. o przetwory), pozyskanie nowych rynków zbytu. Dostosowanie rolnictwa do funkcjonowania w warunkach rynkowych, współdziałanie producentów pokrewnych branż, racjonalizacja zatrudnienia      w rolnictwie przez rozwój przetwórstwa i usług to działania niezbędne dla realizacji założonego celu strategicznego.

Mocne Strony
 Odpowiadające im Szanse Rozwoju Cel strategiczny
 Walory przyrodnicze, sprzyjające rozwojowi agroturystyki             i ekologicznego rolnictwa
 Funkcjonujące gospodarstwa rolne
 Aktywni mieszkańcy  Rozwój nowoczesnego rolnictwa (gospodarstwa ekologiczne, specjalistyczne, agroturystyczne, przetwórstwo)
  Pozyskanie inwestorów – tworzenie nowych miejsc pracy I Cel Strategiczny:

Kazanów – nowoczesna gmina rolnicza

II. Gmina Kazanów zapewnia wysoki poziom życia swoim mieszkańcom

Wspieranie tworzenia nowych, atrakcyjnych miejsc pracy, rozbudowa infrastruktury technicznej i dostosowanie infrastruktury społecznej do lokalnych potrzeb to główne zadania niezbędne do realizacji celu strategicznego - podniesienia poziomu życia mieszkańców. Sukcesywny rozwój sieci infrastrukturalnych ułatwi realizację pozostałych celów strategicznych, a tym samym zwiększy atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną gminy. Niwelowanie różnic warunków życia na obszarach wiejskich i w mieście zmniejszy zagrożenie dla rozwoju wynikające z „ucieczki młodych” i starzenia się społeczności wiejskiej.

Słabe Strony Strategia Konwersyjna Mocna Strona
(Zneutralizowane Zagrożenie)
 Brak wodociągów, kanalizacji, gazociągów, wysypiska odpadów
 Zły stan nawierzchni większości dróg na terenie gminy
  Brak miejsc pracy – słaby sektor MŚP
 Niewystarczająca baza kulturalna i sportowa II Cel Strategiczny:

Gmina Kazanów zapewnia wysoki poziom życia swoim mieszkańcom  Pełna infrastruktura techniczna
 Dobry stan systemu komunikacyjnego
 Nowe miejsca pracy
 Infrastruktura społeczna odpowiadająca lokalnym potrzebom

 


III. Kazanów – gmina atrakcyjna dla inwestorów i turystów

Położenie gminy w sąsiedztwie Radomia, w odległości około 2 godzin jazdy samochodem do aglomeracji warszawskiej i od Lublina, walory środowiskowo-krajobrazowe oraz potencjał dla rozwoju ekologicznego rolnictwa dają szansę na rozwój funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych i agroturystyki na terenie gminy oraz na zainteresowanie mieszkańców dużych aglomeracji działkami rekreacyjnymi w tym rejonie.

Mocne Strony
 Odpowiadające im Szanse Rozwoju Cel strategiczny
 Położenie gminy  - atrakcyjne tereny rekreacyjne                i inwestycyjne
 Walory przyrodnicze, sprzyjające rozwojowi agroturystyki             i ekologicznego rolnictwa
 Aktywni mieszkańcy
 Funkcjonujące gospodarstwa rolne  Zwiększanie atrakcyjności turystycznej gminy – budowa zbiorników wodnych, zalesianie nieużytków)
 Rozwój nowoczesnego rolnictwa
 Promocja gminy
 Pozyskanie inwestorów – tworzenie nowych miejsc pracy III Cel Strategiczny:

Kazanów  - gmina atrakcyjna dla inwestorów              i turystów

 

 


Cele strategiczne powinny określać kierunki działań zmierzających do likwidacji lub złagodzenia głównych problemów utrudniających rozwój gminy. Hierarchię zdefiniowanych celów w zestawieniu z głównymi problemami gminy (określonymi na Sesji Planowania Strategicznego) można przedstawić przy pomocy „Macierzy celów i problemów”. Pomoże to zidentyfikować te zagadnienia i obszary problemowe, które mają istotny wpływ na realizację założonych celów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MACIERZ CELÓW I PROBLEMÓW GMINY KAZANÓW

 

  Zgodność problemów z celem 


Problemy / cele I Cel Strategiczny

Kazanów – nowoczesna gmina rolnicza II Cel Strategiczny

Gmina Kazanów zapewnia wysoki poziom życia swoim mieszkańcom III Cel Strategiczny

Kazanów – gmina atrakcyjna dla inwestorów
i turystów

Problemy
społeczne

PSp 1 – bezrobocie

PSp 2 – słabe       
              wyposażenie
              placówek
              infrastruktury
              społecznej

PSp 3 – starzenie się wsi

PSp 4 – ubożenie
              mieszkańców

 

 

 PSp 1
Rozwój przetwórstwa i usług na rzecz rolnictwa umożliwi powstanie nowych miejsc pracy

 PSp 3
Restrukturyzacja rolnictwa i rozwój przetwórstwa stworzy nowe miejsca pracy dla młodych, wykształconych ludzi

 PSp 4
Rozwój przetwórstwa i usług na rzecz rolnictwa pozwoli zwiększyć dochody mieszkańców gminy
 

 

 PSp 1 
Rozbudowa infrastruktury – elementu warunkującego poziom życia mieszkańców wpłynie również na rozwój działalności gospodarczej i nowe miejsca pracy

 PSp 2
Poprawa wyposażenia placówek infrastruktury społecznej podniesie standard życia mieszkańców gminy

 PSp 3
Poprawa warunków życia w gminie zmniejszy odpływ młodych ze wsi

 PSp 4
Powstawanie nowych miejsc pracy dzięki inwestycjom w infrastrukturę techniczną    i społeczną zmniejszy bezrobocie i zwiększy dochody mieszkańców
 

 

 PSp 1 
Wykorzystanie walorów gminy dla rozwoju agroturystyki i rekreacji pozwoli stworzyć nowe miejsca pracy

 PSp 2
Lepiej wyposażona baza oświatowa, kulturalna, sportowo-rekreacyjna zwiększy atrakcyjność turystyczną gminy

 PSp 4
Rozwój agroturystyki        i rekreacji pozwoli mieszkańcom gminy osiągnąć dodatkowe dochody

 

 

 

 

 


  Zgodność problemów z celem 


Problemy / cele I Cel Strategiczny

Kazanów – nowoczesna gmina rolnicza II Cel Strategiczny

Gmina Kazanów zapewnia wysoki poziom życia swoim mieszkańcom III Cel Strategiczny

Kazanów – gmina atrakcyjna dla inwestorów
i turystów

Problemy ekologiczne

PE 1 –  brak wodociągów
             i  kanalizacji
             sanitarnej i      
             oczyszczalni

PE 2 – niska świadomość
            ekologiczna
             mieszkańców

PE 3 – nierozwiązany
          problem utylizacji
         odpadów
         „dzikie” wysypiska
          odpadów


 

 

 PE 1
Budowa wodociągów        i systemu kanalizacji sanitarnej umożliwi rozwój przetwórstwa płodów rolnych i usług na rzecz rolnictwa

 PE 2
Edukacja proekologiczna umożliwi poprawę jakości produkcji rolnej i powstawanie gospodarstw produkujących zdrową żywność

 PE 3
Sprawny system zbierania i utylizacja odpadów poprawi warunki dla rozwoju ekologicznego rolnictwa

 

 

 PE 1 
Budowa wodociągów i systemu kanalizacji sanitarnej podniesie komfort życia mieszkańców gminy


 PE 3
Rozwiązanie problemu utylizacji odpadów podniesie estetykę gminy

 

 

 PE 1 
Budowa wodociągów        i systemu kanalizacji sanitarnej podniesie walory turystyczne             i agroturystyczne gminy

 PE 2
Edukacja proekologiczna przyczyni się do lepszego wykorzystania walorów turystyczno – rekreacyjnych gminy

 PE 3
Likwidacja dzikich wysypisk poprawi estetykę gminy i podniesie jej walory turystyczno – rekreacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zgodność problemów z celem 


Problemy / cele I Cel Strategiczny

Kazanów – nowoczesna gmina rolnicza II Cel Strategiczny

Gmina Kazanów zapewnia wysoki poziom życia swoim mieszkańcom III Cel Strategiczny

Kazanów – gmina atrakcyjna dla inwestorów
i turystów

Problemy infrastruktury technicznej

PI 1 – brak wodociągów,
           kanalizacji
           sanitarnej i      
           oczyszczalni

PI 2 – zły stan dróg w
          gminie

PI 3 – nierozwiązany
          problem utylizacji
         odpadów

PI 4 – brak gazyfikacji

 

 


 PI 1
Kompleksowa kanalizacja sanitarna zmniejszy zanieczyszczenie gleby     i przyczyni się do rozwoju ekologicznego rolnictwa; sieć wodociągowa i  kanalizacja umożliwi powstanie zakładów przetwórczych

 PI 2
Poprawa stanu dróg w gminnym układzie komunikacyjnym ułatwi transport środków produkcji i płodów rolnych

 PI 3
Rozwiązanie problemu utylizacji odpadów ułatwi rozwój przetwórstwa         i usług na rzecz rolnictwa

 PI 4
Budowa sieci gazociągowej umożliwi powstawanie firm, wymagających dla swej działalności „czystych” nośników energetycznych
 

 


 PI 1 
System odprowadzania ścieków z mieszkań likwiduje uciążliwości wynikające z eksploatacji szamb; sieć wodociągowa umożliwi korzystanie z uzdatnionej wody

 PI 2
Poprawa jakości dróg i infrastruktury drogowej w gminie usprawni transport wewnątrzgminny i poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym

 PI 3
Sprawny system zbierania i utylizacji odpadów poprawi estetykę gminy

 PI 4
Gazyfikacja gminy daje możliwość przechodzenia z ogrzewania węglowego na mniej uciążliwe w eksploatacji i „przyjazne” dla środowiska ogrzewanie gazowe mieszkań
 

 


 PI 1 
Budowa wodociągów         i systemu kanalizacji poprawi stan czystości gleby, wód powierzchniowych i gruntowych, zwiększając tym samym atrakcyjność turystyczną gminy

 PI 2
Dobry stan dróg                 i infrastruktury drogowej jest argumentem zachęcającym potencjalnych turystów

 PI 3
Sprawny i efektywny system utylizacji odpadów stałych wpływa na estetykę i atrakcyjność turystyczną gminy

 

 

 

 

 

 


  Zgodność problemów z celem 


Problemy / cele I Cel Strategiczny

Kazanów – nowoczesna gmina rolnicza II Cel Strategiczny

Gmina Kazanów zapewnia wysoki poziom życia swoim mieszkańcom III Cel Strategiczny

Kazanów – gmina atrakcyjna dla inwestorów
i turystów

Problemy strukturalne

PS 1 – brak miejsc pracy

PS 2 – brak
            restrukturyzacji
            rolnictwa

PS 3 – brak rynków zbytu

PS 4 – brak bazy
            turystyczno –
            rekreacyjnej

 

 


 PS 1
Rozwój nowoczesnego rolnictwa, przetwórstwa      i usług okołorolniczych przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy

 PS 2
Restrukturyzacja rolnictwa przyczyni się do poprawy struktury agrarnej gospodarstw, ułatwi wejście nowych rodzajów upraw i hodowli na lokalny rynek, poprawi opłacalność produkcji

 PS 3
Promocja gminnej oferty w dziedzinie rolnictwa i przetwórstwa umożliwi pozyskanie nowych rynków zbytu

 PS 4
Powstanie nowych obiektów rekreacyjno – wypoczynkowych ułatwi rozwój agroturystyki       w gminie
 

 


 PS 1 
Polityka gminy, sprzyjająca rozwojowi sektora małych i średnich firm w gminie poprawi stan rynku pracy i sytuację materialną rodzin

 PS 2
Restrukturyzacja i dostosowanie gminnego rolnictwa do aktualnych wymogów rynku ma znaczący wpływ na poziom życia mieszkańców rolniczej gminy

 PS 3
Pozyskanie nowych rynków zbytu umożliwi rozwój gospodarczy gminy i poprawę sytuacji materialnej mieszkańców

 PS 4
Rozwój turystyki i agroturystyki umożliwi uzyskanie dodatkowych dochodów przez gospodarstwa oraz firmy handlowe i usługowe

 

 


 PS 1 
Podnoszenie atrakcyjności turystycznej gminy pozwoli uruchomić program robót publicznych i prac interwencyjnych

 PS 2
Zainteresowanie rolników produkcją zdrowej żywności  i agroturystyką poprawi dochodowość gospodarstw, zwiększając jednocześnie atrakcyjność turystyczno – rekreacyjną gminy

 PS 4
Powstanie nowych obiektów turystyczno –rekreacyjnych umożliwi poszerzenie gminnej oferty dla turystów

 

 

 

 

 


CELE OPERACYJNE

Realizacja celów strategicznych wymaga podjęcia szeregu działań. Główne kierunki tych działań definiuje się jako cele operacyjne. W większości przypadków wykonanie zadań wynikających z celu operacyjnego przybliża nas do kilku celów strategicznych - działania uzupełniają się wzajemnie, tworząc pewien spójny program rozwoju gminy. Przedstawione niżej propozycje celów operacyjnych zostały określone po analizie „macierzy celów i problemów”         i przybliżają nas do osiągnięcia oczekiwanych efektów.


A. Restrukturyzacja rolnictwa.
B. Rozwój przetwórstwa i usług okołorolniczych.
C. Poprawa stanu środowiska naturalnego. 
D. Kompleksowa infrastruktura techniczna w gminie.
E. Modernizacja systemu komunikacji w gminie.
F. Dostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb mieszkańców
G. „Inwestowania w młodych”.
H. Przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia.
I. Pobudzenie aktywności mieszkańców gminy.
J. Wspieranie rozwoju sektora MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw).
K. Tereny pod inwestycje
L. Zwiększanie atrakcyjności turystycznej gminy.
M. Promocja gminy.
N. Współpraca gminy Kazanów z samorządami i instytucjami.

 


CELE STRATEGICZNE GMINY KAZANÓW

 

         II
       Gmina Kazanów            III
         I                           zapewnia wysoki        Kazanów - gmina
            Kazanów -              poziom życia swoim            atrakcyjna dla
    nowoczesna gmina      mieszkańcom                         inwestorów
  rolnicza          i turystów
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A     B      C      D      E     F     G    H      I     J       K      L    M       N


CELE OPERACYJNE GMINY KAZANÓW

 


 Restrukturyzacja rolnictwa.

Nie najlepsze gleby, niekorzystna struktura agrarna gospodarstw rolnych i brak stabilnych rynków zbytu spowodują konieczność poszukiwania rozwiązań, gwarantujących opłacalność produkcji rolnej. Analiza struktury upraw                i hodowli w gminie Kazanów wskazuje na zdecydowaną przewagę gospodarstw wielokierunkowych. W związku z tym powinien zostać opracowany program restrukturyzacji rolnictwa w gminie, który wskaże optymalne kierunki działania, dostosowujące sektor do funkcjonowania w ramach gospodarki rynkowej. Główne kierunki restrukturyzacji to rozwój rolnictwa ekologicznego, popularyzacja nowych rodzajów upraw i hodowli, tworzenie grup producenckich i  współdziałanie rolników w celu pozyskania nowych rynków zbytu.

 Rozwój przetwórstwa i usług okołorolniczych.

Rozwój lokalnych firm przetwarzających miejscowe produkty rolne pozwala na wyeliminowanie części pośredników między producentem a konsumentem, którzy przejmują znaczną część dochodów. Powstanie przetwórni daje rolnikom możliwość ukierunkowania produkcji, organizacji zbytu. Produkty przetworzone lub uszlachetnione są łatwiej zbywane. Znaczna część uczestników Sesji Planowania Strategicznego widzi miejscowe przetwórstwo jako szansę rozwoju gminy.

 

 

 Poprawa stanu środowiska naturalnego. 

Działalność inwestycyjna samorządu powinna mieć na celu poprawę (niedopuszczenie do pogorszenia) stanu środowiska naturalnego. Ważnym czynnikiem, sprzyjającym ekologii, jest edukacja społeczności lokalnej                 i wytworzenie „zapotrzebowania społecznego” na inwestycje w tym zakresie (gazyfikacja i modernizacja sieci elektroenergetycznych jako umożliwienie korzystania z alternatywnych źródeł ogrzewania, sieć kanalizacyjna i system utylizacji odpadów – działania poprawiające stan gleb i czystość rzek). Dla poprawy atrakcyjności turystycznej konieczne jest ponadto opracowanie             i wdrożenie programu poprawy estetyki gminy, obejmującego m.in. likwidację dzikich wysypisk śmieci.

 Kompleksowa infrastruktura techniczna w gminie.

Realizacja celu operacyjnego, jakim jest doprowadzenie do posiadania przez gminę kompleksowej infrastruktury technicznej jest podstawową sprawą, warunkującą realizację misji i wszystkich celów strategicznych gminy. Konieczne jest opracowanie szczegółowych programów obejmujących:
 Budowę sieci wodociągowych
 Budowę systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych
 Modernizację gminnych sieci elektroenergetycznych
 Budowę systemu gazociągowego
 Rozwiązanie problemu utylizacji odpadów stałych
Sukcesywna realizacja zadań, wynikających z przedstawionych wyżej programów umożliwi przygotowanie terenów pod inwestycje gospodarcze, mieszkaniowe i rekreacyjne.

 Modernizacja systemu komunikacji w gminie.

Sprawny system komunikacji wewnątrzgminnej jest niezbędny dla rozwoju funkcji gospodarczych oraz turystyczno-rekreacyjnych gminy. Sieć drogowa       w gminie została pozytywnie oceniona przez jej mieszkańców, duże zastrzeżenia zgłoszono do stanu nawierzchni i parametrów technicznych dróg. Dla realizacji tego celu niezbędne jest więc opracowanie docelowego modelu układu komunikacyjnego w gminie i opracowanie harmonogramów działań, niezbędnych do jego wdrożenia. Ważnym elementem układu są urządzenia tzw. infrastruktury drogowej – chodniki, parkingi, oświetlenie uliczne, tablice informacyjne oraz np. ścieżki rowerowe, umożliwiające dotarcie do atrakcyjnych turystycznie obszarów.

 Dostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb mieszkańców

Działające na terenie gminy placówki oświatowe powinny zapewniać uczącej się tam młodzieży poziom kształcenia, który umożliwi im dobre przygotowanie do nauki w szkołach średnich i wyższych. Wymaga to zarówno poprawy warunków nauczania (baza lokalowa), wyposażenia placówek w pomoce naukowe oraz stałego podnoszenia kwalifikacji przez kadrę pedagogiczną. Podobne działania powinny być podjęte w celu poprawy zakresu i jakości świadczonych dla mieszkańców usług medycznych. Opracowanie i wdrożenie gminnego programu rozwoju kultury to działanie mające lepiej zintegrować lokalną społeczność oraz poprawić atrakcyjność turystyczną regionu.

 

 „Inwestowania w młodych”.

„Inwestowanie w młodych” to jedna z propozycji uczestników „Sesji Planowania Strategicznego” w czasie dyskusji o braku perspektyw dla młodzieży i „ucieczce” do dużych miast. Konieczne jest opracowanie projektu działań, które stworzą alternatywę dla „budki z piwem”. Program powinien być oparty o wykorzystanie istniejącej bazy kulturalno-oświatowej, powinien zakładać rozbudowę gminnej bazy sportowo-rekreacyjnej i  wymaga ścisłego współdziałania samorządu, placówek oświatowych, kulturalnych, sportowych oraz zaproszenia do współpracy wielu osób zainteresowanych pracą dla młodzieży.

 Przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia.

Realizacja celu, jakim jest pomoc dla osób i rodzin dotkniętych bezrobociem, powinna koncentrować się na współdziałaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i odpowiednich służb Urzędu Gminy przy realizacji prac interwencyjnych i robót publicznych oraz podjęciu działań organizacyjnych, które umożliwią organizację szkoleń dla bezrobotnych, mających na celu przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji.

 Pobudzenie aktywności mieszkańców gminy.

Nowe miejsca pracy można również tworzyć w oparciu o lokalny kapitał         (np. grup producenckich) i wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych.       W realizacji tego celu pomocne będzie m.in. umożliwienie mieszkańcom gminy korzystania z doradztwa i szkoleń w zakresie prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej.

 Wspieranie rozwoju sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Najefektywniejszym sposobem przeciwdziałania bezrobociu jest wspieranie rozwoju sektora MŚP, ponieważ organizacja miejsca pracy w małej               (np. rodzinnej) firmie jest znacznie mniej kosztowna niż utworzenie takiego samego miejsca w przemyśle. Działania, jakie w tym zakresie powinien podjąć samorząd powinny koncentrować się na tworzeniu nowych terenów pod różnego rodzaju inwestycje (doprowadzenie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej) oraz opracowaniu i wdrożeniu systemu ulg dla firm i osób tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy. Oferta w zakresie terenów oraz preferencji dla inwestorów powinna być jednym z głównych elementów programu promocji gminy.

 Tereny pod inwestycje

Gmina powinna przygotować i na bieżąco aktualizować ofertę dla potencjalnych inwestorów. W miarę zwiększania się zasięgu pełnej infrastruktury technicznej, będą powstawały atrakcyjne tereny, zarówno przeznaczone na działalność gospodarczą, jak i budownictwo jednorodzinne i rekreacyjne. Ważną sprawą jest uregulowanie stanu prawnego działek. Oferta ta powinna być ważnym elementem gminnego systemu promocji.

 Zwiększanie atrakcyjności turystycznej gminy.

Rozwój turystyczno-rekreacyjnych funkcji gminy nie może opierać się wyłącznie o istniejące zasoby i walory. Konieczne jest podjęcie długofalowych działań, które podniosą atrakcyjność gminy – zarówno dla turystów, jak i osób poszukujących terenów pod domki letniskowe. Dla realizacji tego celu konieczne jest opracowania i wdrożenie:
 Programu zalesiania gleb nieprzydatnych rolniczo
 Programu małej retencji
 Programu rozbudowy bazy turystyczno-rekreacyjnej
 Programu rozwoju agroturystyki

 Promocja gminy.

Opracowanie gminnego programu promocji, który zapewni dotarcie                   z odpowiednią ofertą do potencjalnego odbiorcy, musi uwzględniać specyfikę „produktów” (produkty rolnicze, zdrowa żywność, usługi agroturystyczne, tereny pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, rekreację) i tzw. grup docelowych. 

 Współpraca gminy Kazanów z samorządami i instytucjami.

Jednym z założeń Strategii Rozwoju Gminy jest konieczność pozyskania środków zewnętrznych, zwłaszcza na inwestycje infrastrukturalne. Aby zrealizować to zadanie gmina powinna posiadać zespół pracowników, którzy będą w stanie przygotowywać profesjonalne wnioski o środki pomocowe, prowadzić i rozliczać inwestycje. Pozytywne efekty dla gminy może przynieść również nawiązanie współpracy z innymi samorządami – w kraju i za granicą. Wymiana doświadczeń samorządowych, kontakty gospodarcze, wymiana kulturalna           i wymiana młodzieży to przykładowe możliwości obszarów współpracy.

 

 

IX.   OPTYMALNE KIERUNKI ROZWOJU GMINY

Optymalne kierunki rozwoju gminy wynikają z jej realnych możliwości              i powinny odpowiadać preferencjom mieszkańców. Ustalając główne kierunki rozwoju w poszczególnych sferach funkcjonowania gminy należy uwzględnić następujące zasady:
 zasada zrównoważonego rozwoju, polegająca na uwzględnieniu w planach rozwojowych zarówno aspektów społecznych jak i finansowych,                    z jednoczesnym uwzględnieniem wymogów ekologii.
 wielofunkcyjny rozwój gminy, polegający na równomiernym rozwijaniu nowoczesnego rolnictwa oraz preferowanych przez mieszkańców gałęzi przemysłu, rzemiosła, handlu i usług.
 zgodność kierunków rozwoju gminy z celami i priorytetami strategicznymi, zapisanymi w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego:
 1.1.Zwiększenie konkurencyjności metropolii warszawskiej            i regionu w układzie europejskim i globalnym
 1.2. Przeciwdziałanie  nadmiernym, społecznie nieakceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i warunkach życia ludności w województwie
 1.3. Poprawa jakości środowiska przyrodniczego Mazowsza
 1.4.Wydłużenie trwania życia mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez zmianę stylu życia oraz poprzez zmniejszenie rozpowszechnienia chorób, ze szczególnym uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych i uzależnień
 1.5. Ukształtowanie tożsamości kulturowej regionu
 1.6. Bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni


9.1. Sfera społeczna

Zrównoważony rozwój gminy wymaga – zdaniem uczestników Sesji                     i Warsztatów Planowania Strategicznego – podjęcia następujących działań:
 poprawa sytuacji na rynku pracy – tworzenie sprzyjających warunków dla powstawania nowych miejsc pracy
 poprawa stanu bazy lokalowej i wyposażenia placówek oświatowych, kulturalnych i ochrony zdrowia
 poprawa stanu bezpieczeństwa (przeciwdziałanie patologiom społecznym)
 zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (budowa obiektów sportowych, działalność kulturalna itp.)
 działania edukacyjne dla dorosłych (kursy, szkolenia dotyczące działalności gospodarczej, agroturystyki, produkcji zdrowej żywności itp.)

9.2. Infrastruktura techniczna

Samorząd gminy Kazanów rozpoczyna proces kompleksowej rozbudowy sieci infrastruktury technicznej. Skala potrzeb przekracza możliwości finansowe gminy – konieczne będzie więc ubieganie się o środki zewnętrzne (z budżetu państwa i środki pomocowe Unii Europejskiej). Niezbędne będzie opracowanie   i wdrożenie programów dotyczących następujących zagadnień:
  wodociągowanie i kanalizacja gminy
  utylizacja odpadów stałych
 modernizacja systemu elektroenergetycznego
 gazyfikacja gminy
  poprawa jakości systemu komunikacyjnego
Zadaniem samorządu będzie opracowanie optymalnego harmonogramu inwestycji, uwzględniającego potrzeby społeczne i możliwości finansowe gminy.

9.3. Sfera gospodarcza

Rozwój sektora małych i średnich firm jest najefektywniejszym sposobem pobudzenia sfery gospodarczej w gminie. Działania samorządu powinny koncentrować się na przygotowywaniu terenów pod inwestycje (infrastruktura techniczna) oraz opracowaniu i wdrożeniu gminnego systemu ulg i preferencji dla osób i firm (miejscowych i zewnętrznych) tworzących nowe miejsca pracy. Ważnym zadaniem będzie również organizacja edukacji dla mieszkańców oraz systemu informacji gospodarczej i promocji. Program rozwoju nowoczesnego rolnictwa, oparty o lokalne tradycje i specjalistyczną bazę oświatową, powinien preferować tworzenie zakładów przetwarzających miejscowe produkty oraz firm działających w sektorze usług okołorolniczych.

9.4. Ekologia

Dbałość samorządu o stan środowiska naturalnego będzie mierzona intensywnością rozbudowy systemu kanalizacyjnego, skutecznością zbierania     i utylizacji odpadów stałych oraz zwiększaniem liczby ekologicznych systemów grzewczych na terenie gminy. Równolegle do tych inwestycji muszą być prowadzone działania edukacyjne, zwiększające świadomość ekologiczną wśród młodzieży i dorosłych. Ważnym elementem poprawy stanu środowiska będzie budowa nowych zbiorników retencyjnych i zalesianie gleb o niższych klasach bonitacyjnych.

 

 


X.   HARMONOGRAMY REALIZACYJNE
       NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ

 Zdefiniowane w poprzednim rozdziale cele strategiczne Gminy Kazanów wymagają podjęcia szeregu zadań. Mają one różny „ciężar gatunkowy” i ich realizacja zajmie okresy czasu o różnej długości. Ważne jest możliwie szybkie rozpoczęcie działania i późniejszy stały monitoring osiąganych rezultatów. Poniższe zestawienia zawierają najważniejsze zadania, jakie należy podjąć, aby w założonym czasie osiągnąć zamierzone cele.

 Treść zadania - zapisana hasłowo - definiuje pewne obszary, których szczegółowe „rozpracowanie” niezbędne jest do osiągnięcia celów operacyjnych.
 Sposób realizacji - to zestawienie głównych działań, które trzeba podjąć. Część z nich może wykonać gmina. Przy realizacji innych konieczna będzie współpraca z różnymi instytucjami. Zawsze jednak stroną inicjującą                    i koordynującą zadanie musi być samorząd.
 Podmiot realizujący - w tej rubryce podano propozycję instytucji, które    z racji swej działalności i obowiązków statutowych, powinny włączyć się         w realizację zadania (niektóre zadania – ważne dla gminy – należą do zadań własnych innych instytucji - np. Powiatu czy Zakładu Energetycznego. Wiodącą rolę pełnić więc powinny te instytucje, a Zarząd Gminy funkcję pomocniczą) . W niektórych przypadkach można założyć współfinansowanie zadania.
 Termin realizacji - szacunkowy termin rozpoczęcia i zakończenia zadania. W niektórych przypadkach działania powinny być prowadzone            w sposób ciągły i mogą być kontynuowane również po roku 2017.
 Źródła finansowania - w każdym przypadku budżet gminy będzie miał udział w finansowaniu zadania. Gmina musi podjąć starania w celu pozyskania środków „zewnętrznych” na realizację określonych przedsięwzięć.


Program restrukturyzacji rolnictwa 1
 Treść zadania Restrukturyzacja rolnictwa powinna mieć na celu poprawę dochodowości gospodarstw. Działania restrukturyzacyjne muszą być wielokierunkowe             – i dotyczyć poprawy struktury agrarnej gospodarstw, popularyzacji „alternatywnych” rodzajów upraw            i hodowli, współpracy rolników (np. grupy producenckie), produkcji zdrowej żywności                   i agroturystyki itp. Pierwszym krokiem powinno być opracowanie rzetelnego raportu o stanie sektora rolnego w gminie.
Sposób realizacji  Opracowanie raportu o stanie rolnictwa w gminie
 Opracowanie systemu wspierania restrukturyzacji gospodarstw rolnych
 Opracowanie programu tworzenia grup producenckich
 Popularyzacja alternatywnych upraw i hodowli
 Opracowanie programu pozyskania rynków zbytu
 Podmiot realizujący Rada Gminy Kazanów
Termin realizacji 2002 – 2017
Źródło finansowania  Środki własne gminy
 Środki rolników
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej

 

 

Program rozwoju przetwórstwa i usług 2
 Treść zadania Rozwój (opartego o lokalne surowce) przetwórstwa, którego celem jest zwiększenie dochodów gminnego rolnictwa przez eliminację pośredników powinien rozpocząć się od przeprowadzenia analizy stanu obecnego tej branży i oceny możliwości jej rozwoju. Przeprowadzenie badania rynku pozwoli na opracowanie realnego programu, którego efektem będą nowe miejsca pracy i zwiększenie opłacalności produkcji.
Sposób realizacji  Opracowanie analizy stanu przetwórstwa rolno-spożywczego w gminie
 Opracowanie programu rozwoju przetwórstwa
 Wdrożenie programu
 Podmiot realizujący Rada Gminy Kazanów
Termin realizacji 2002 – 2017
Źródło finansowania  Środki własne gminy
 Środki rolników
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej

 

 

 

 

 

Program podnoszenia świadomości ekologicznej w gminie 3
 Treść zadania Popularyzacja postaw proekologicznych powinna być adresowana do dzieci i młodzieży (programy edukacyjne) oraz do dorosłych (inwestycje infrastrukturalne chroniące środowisko). Docelowym efektem realizacji programu powinna być całkowita likwidacja dzikich wysypisk, eliminacja wywożenia ścieków komunalnych z detergentami na pola i do lasów itp. Ważnym elementem programu powinno być zwiększenie zapotrzebowania społecznego na podniesienie walorów środowiska (zalesianie, budowa zbiorników retencyjnych)
Sposób realizacji  Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży
 Popularyzacja inwestycji proekologicznych
 Podmiot realizujący Rada Gminy Kazanów
Termin realizacji 2002 – 2017
Źródło finansowania  Środki własne gminy
 Fundacje wspierające edukację proekologiczną
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej

 

 

 

 


Program wodociągowania gminy 4
 Treść zadania Brak wodociągów w gminie to jedna z głównych barier dla rozwoju gminy. System wodociągowania powinien docelowo obejmować cały obszar gminy, zapewniając dobrą jakościowo wodę wszystkim gospodarstwom domowym i podmiotom gospodarczym. Pozwoli to ograniczyć korzystanie z indywidualnych studni, bardzo wrażliwych na zanieczyszczenia biologiczne       i chemiczne (nawozy sztuczne, detergenty). Ze względu na znaczny zakres prac i związane z tym koszty niezbędne jest podjęcie starań o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji.
Sposób realizacji  Opracowanie harmonogramów wodociągowania gminy
 Opracowanie dokumentacji technicznej
 Pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji
 Realizacja programu
 Podmiot realizujący Rada Gminy Kazanów
Termin realizacji 2002 – 2017
Źródło finansowania  Środki własne gminy
 Środki mieszkańców gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej

 

 

Program kanalizacji gminy 5
 Treść zadania Poprawa standardu życia mieszkańców gminy, możliwość powstania nowych podmiotów gospodarczych oraz poprawa stanu środowiska to przewidywane efekty budowy systemu kanalizacyjnego. Pierwszy etap to opracowanie koncepcji kompleksowej kanalizacji, który powinien określić optymalny system kanalizacji dla poszczególnych sołectw i przewidywane harmonogramy inwestycji. Ze względu na znaczny zakres prac i związane z tym koszty niezbędne jest podjęcie starań o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji.
Sposób realizacji  Opracowanie koncepcji kanalizacji gminy
 Opracowanie harmonogramów inwestycji
 Opracowanie dokumentacji technicznej
 Pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji
 Realizacja programu
 Podmiot realizujący Rada Gminy Kazanów
Termin realizacji 2002 – 2017
Źródło finansowania  Środki własne gminy
 Środki mieszkańców gminy
 Fundusze wspierające ochronę środowiska
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej

 

Program gazyfikacji gminy 6
 Treść zadania Budowa systemu gazociągów w gminie będzie uzależniona od społecznego zapotrzebowania na ten rodzaj energii. Tempo odchodzenia od tradycyjnego, węglowego sposobu ogrzewania mieszkań będzie zależało od tendencji cenowych nośników energii. Przygotowanie koncepcji gazyfikacji oraz opracowanie wstępnych harmonogramów prac pozwoli na oszacowanie kosztów inwestycji i podjecie decyzji przez mieszkańców i przez Samorząd. Ze względu na znaczny zakres prac i związane z tym koszty niezbędne jest podjęcie starań o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji.
Sposób realizacji  Opracowanie koncepcji gazyfikacji gminy
 Opracowanie wstępnych harmonogramów prac
 Pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji
 Realizacja programu
 Podmiot realizujący Rada Gminy Kazanów
Termin realizacji 2002 – 2017
Źródło finansowania  Środki własne gminy
 Środki mieszkańców gminy
 Fundusze wspierające ochronę środowiska
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej

 


Program utylizacji odpadów stałych 7
 Treść zadania Ze względów ekonomicznych i eksploatacyjnych preferowane są duże wysypiska, obsługujące kilka lub kilkanaście sąsiadujących gmin (np. powiat). W takim przypadku łatwiejsze jest zabezpieczenie przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do wód gruntowych, możliwa jest lepsza utylizacja oraz odzyskiwanie surowców wtórnych. Zadaniem gminy będzie usprawnianie systemu zbierania odpadów (docelowo z wstępną segregacją) oraz likwidacja „dzikich” wysypisk.
Sposób realizacji  Analiza możliwości współpracy międzygminnej     w zakresie utylizacji odpadów
 Opracowanie docelowego systemu zbiórki odpadów na terenie gminy
 Likwidacja dzikich wysypisk
 Podmiot realizujący Rada Gminy Kazanów
Termin realizacji 2002 – 2017
Źródło finansowania  Środki własne gminy
 Fundusze wspierające ochronę środowiska
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej

 

 

 

Program modernizacji sieci elektroenergetycznych 8
 Treść zadania Stan sieci elektroenergetycznych w gminie jest ważnym czynnikiem, warunkującym możliwości rozwojowe gminy. Konieczne będzie opracowanie – wspólnie        z Zakładem Energetycznym, zarządzającym lokalnymi liniami – koncepcji i harmonogramów prac modernizacyjnych. Elementem programu powinno być również oświetlenie dróg gminnych, powiatowych         i wojewódzkich w rejonach zabudowanych.
Sposób realizacji  Opracowanie analizy stanu urządzeń elektroenergetycznych w gminie
 Opracowanie harmonogramów modernizacji sieci
 Opracowanie harmonogramów modernizacji oświetlenia drogowego
 Realizacja zadań
 Podmiot realizujący Zakład Energetyczny
Rada Gminy Kazanów
Termin realizacji 2002 – 2017
Źródło finansowania  Środki Zakładu Energetycznego
 Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej

 

 

 

Program poprawy stanu sieci drogowej w gminie 9
 Treść zadania Sieć dróg na terenie gminy, stanowiąca element lokalnego układu komunikacyjnego, powinna zapewniać dobre połączenia między poszczególnymi miejscowościami w gminie oraz sąsiednimi gminami. Dobra jakość nawierzchni oraz parametry dróg są istotnym czynnikiem wpływającym na standard życia mieszkańców, stanowią też ważny argument dla potencjalnych inwestorów.
Sposób realizacji  Analiza stanu obecnego dróg w gminie
 Opracowanie harmonogramów remontów                  i modernizacji dróg
 Pozyskanie środków pomocowych na dofinansowanie inwestycji
 Realizacja zadań
 Podmiot realizujący Rada Gminy Kazanów
Samorząd Powiatowy
Samorząd Wojewódzki
Termin realizacji 2002 – 2017
Źródło finansowania  Środki własne gminy
 Środki z budżetu powiatu
 Środki z budżetu województwa
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej

 

 

Program rozwoju infrastruktury drogowej i komunikacyjnej 10
 Treść zadania Równolegle z modernizacją sieci drogowej konieczna jest budowa infrastruktury drogowej – chodników, parkingów, oznakowania dróg itp. Ma to wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców gminy. W celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu warto rozważyć wytyczenie i budowę ścieżek rowerowych, łączących atrakcyjne miejsca.
Sposób realizacji  Opracowanie raportu o stanie infrastruktury drogowej w gminie
 Opracowanie harmonogramów prac
 Pozyskanie środków pomocowych na dofinansowanie inwestycji
 Realizacja inwestycji
 Podmiot realizujący Rada Gminy Kazanów
Samorząd Powiatowy
Samorząd Wojewódzki
Termin realizacji 2002 – 2017
Źródło finansowania  Środki własne gminy
 Środki z budżetu powiatu
 Środki z budżetu województwa
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej

 

 


Program poprawy stanu bazy i wyposażenia placówek infrastruktury społecznej 11
 Treść zadania Poprawa stanu wyposażenia placówek oświatowych     w gminie, rozbudowa bazy sportowo – rekreacyjnej oraz rozwój bazy placówek kulturalnych to najważniejsze  elementy programu „inwestowania       w młodych”. Wyposażenie Ośrodka Zdrowia ma istotny wpływ na jakość usług medycznych i dostępność tych usług dla mieszkańców gminy.
Sposób realizacji  Analiza stanu bazy oświatowej w gminie
 Analiza potrzeb służby zdrowia
 Analiza potrzeb w zakresie kultury
 Opracowanie harmonogramów działań
 Realizacja zadań
 Podmiot realizujący Rada Gminy Kazanów
Termin realizacji 2002 – 2017
Źródło finansowania  Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej

 

 

 

 


Program rozwoju kultury 12
 Treść zadania Działalność kulturalna w gminie ma do spełnienia kilka funkcji. Program rozwoju kultury powinien uwzględniać m.in. takie zagadnienia: integracja lokalnej społeczności, organizacja czasu wolnego młodzieży, wspieranie działalności turystycznej i agroturystycznej przez organizację cyklicznych imprez, promocja gminy.
Sposób realizacji  Opracowanie gminnego programu rozwoju kultury
 Realizacja programu
 Podmiot realizujący Rada Gminy Kazanów
Termin realizacji 2002 – 2017
Źródło finansowania  Środki własne gminy
 Fundacje i fundusze wspierające rozwój kultury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Program poprawy stanu bezpieczeństwa 13
 Treść zadania Poprawa warunków życia mieszkańców oraz rozwój turystyki wymagają podjęcia szeregu działań, efektem których będzie poprawa stanu bezpieczeństwa. Elementami kompleksowego programu powinny być m.in. programy edukacyjne, organizacja czasu wolnego dla młodzieży, poprawa wyposażenia Policji i OSP itp.
Sposób realizacji  Opracowanie raportu o stanie bezpieczeństwa          w gminie
 Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju OSP
 Opracowanie   i   wdrożenie   programu przeciwdziałania patologiom społecznym
 Podmiot realizujący Rada Gminy Kazanów
Termin realizacji 2002 – 2017
Źródło finansowania  Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej

 

 

 

 

 


Program dla młodzieży 14
 Treść zadania Przeciwdziałanie „ucieczce młodych” powinno być prowadzone w wielu płaszczyznach.  Najistotniejszymi działaniami w tym zakresie będzie tworzenie nowych, atrakcyjnych miejsc pracy oraz rozbudowa infrastruktury, poprawiająca warunki życia na wsi. Oprócz działań „przyszłościowych” konieczne jest podnoszenie poziomu kształcenia oraz wyjście do młodzieży z ofertą (kulturalną, sportową, rozrywkową itp.) organizacji wolnego czasu.
Sposób realizacji  Opracowanie i wdrożenie programu organizacji wolnego czasu dla młodzieży
 Podmiot realizujący Rada Gminy Kazanów
Termin realizacji 2002 – 2017
Źródło finansowania  Środki własne gminy
 Fundacje i fundusze wspierające programy edukacyjne
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej

 

 

 

 


Program łagodzenia skutków bezrobocia 15
 Treść zadania Równoległym do tworzenia nowych miejsc pracy działaniem samorządu powinna być doraźna pomoc dla rodzin dotkniętych bezrobociem. W oparciu o dane Ośrodka Pomocy Społecznej można dotrzeć do najbardziej potrzebujących z ofertą prac interwencyjnych i robót publicznych. W uzyskaniu środków zewnętrznych na te cele pomocny będzie długofalowy program udziału bezrobotnych w pracach na rzecz gminy.
Sposób realizacji  Opracowanie raportu o stanie rodzin dotkniętych bezrobociem
 Opracowanie długofalowego programu robót publicznych i prac interwencyjnych
 Podmiot realizujący Rada Gminy Kazanów
Powiatowy Urząd Pracy
Ośrodek Pomocy Społecznej
Termin realizacji 2002 – 2017
Źródło finansowania  Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej

 

 

 

 


Program pobudzenia aktywności mieszkańców 16
 Treść zadania Celem programu pobudzenie aktywności  mieszkańców jest m.in. zachęcenie ich do podjęcia pracy na własny rachunek. Często osoby, które dysponują odpowiednim zapleczem, pomysłem i wiedzą fachową nie decydują się na utworzenie własnej firmy, obawiając się problemów z księgowością, wypełnianiem dokumentów finansowych itp. Krótkie szkolenie może ułatwić podjęcie decyzji o działalności gospodarczej. Zaangażowanie lokalnych społeczności ułatwia realizacje inwestycji infrastrukturalnych i pozyskiwanie środków pomocowych na te cele.
Sposób realizacji  Analiza potrzeb szkoleniowych mieszkańców gminy
 Organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla mieszkańców
 Współpraca i instytucjami prowadzącymi edukację gospodarczą i doradztwo
 Podmiot realizujący Rada Gminy Kazanów
Termin realizacji 2002 – 2017
Źródło finansowania  Środki własne gminy
 Środki mieszkańców gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej

 

 

 

Program wspierania sektora MŚP 17
 Treść zadania Sektor małych i średnich przedsiębiorstw może tworzyć miejsca pracy w praktycznie każdym rejonie i przy stosunkowo niewielkim nakładzie środków. Wspieranie powstawania małych firm jest najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania bezrobociu, jaki może prowadzić samorząd.
Sposób realizacji  Opracowanie gminnego programu preferencji dla osób i firm tworzących nowe miejsca pracy
 Wdrożenie programu
 Podmiot realizujący Rada Gminy Kazanów
Termin realizacji 2002 – 2017
Źródło finansowania  Środki własne gminy
 Fundacje i fundusze wspierające rozwój sektora MŚP
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej

 

 

 

 

 


Program przygotowania terenów pod inwestycje 18
 Treść zadania Gmina powinna dysponować stałą, aktualizowaną na bieżąco ofertą inwestycyjną (działki budowlane             i rekreacyjne, działki pod działalność gospodarczą). Nowe tereny inwestycyjne będą powstawały w miarę rozbudowy sieci infrastruktury technicznej – działki będące własnością gminy powinny być reklamowane    w systemie promocji gminy.
Sposób realizacji  Inwentaryzacja potencjalnych terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą
 Opracowanie harmonogramów doprowadzenia sieci infrastrukturalnych do tych terenów
 Promocja oferty gminy
 Podmiot realizujący Rada Gminy Kazanów
Termin realizacji 2002 – 2017
Źródło finansowania  Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej

 

 

 

 

 

Program małej retencji 19
 Treść zadania Budowa zbiorników retencyjno – rekreacyjnych zwiększy atrakcyjność turystyczną gminy oraz poprawi stan bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Analiza możliwości budowy takich obiektów pozwoli opracować harmonogramy pozyskania terenów              i działań inwestycyjnych. Ze względu na ponadgminne znaczenie zbiorników retencyjnych należy podjąć starania o umieszczenie ich w powiatowych                   i wojewódzkich programach rozwoju.
Sposób realizacji  Analiza możliwości budowy zbiorników retencyjnych na terenie gminy
 Opracowanie harmonogramów działań
 Realizacja programu
 Podmiot realizujący Rada Gminy Kazanów
Termin realizacji 2002 – 2017
Źródło finansowania  Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej

 

 

 

 


Program zalesień 20
 Treść zadania Wycofanie z użytkowania rolniczego gleb najniższych klas i ich zalesienie poprawia stosunki wodne w glebie, podnosi (perspektywicznie) atrakcyjność turystyczną gminy, umożliwia (również perspektywicznie) gospodarcze wykorzystanie lasu. Jest więc to dobra inwestycja, która powinna objąć kwalifikujące się do zalesienia tereny zarówno gminne, jak i prywatne.
Sposób realizacji  Opracowanie „mapy terenów pod zalesienia”
 Opracowanie harmonogramów zalesień
 Realizacja zadań
 Podmiot realizujący Rada Gminy Kazanów
Starostwo Powiatowe
Termin realizacji 2002 – 2017
Źródło finansowania  Środki własne gminy
 Środki Starostwa
 Środki rolników
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej

 

 

 

 


Program rozbudowy bazy turystyczno – rekreacyjnej  21
 Treść zadania Budowa obiektów turystyczno-rekreacyjnych nie jest bezpośrednio zadaniem gminy. Samorząd powinien ocenić zapotrzebowanie na takie obiekty, przewidzieć optymalną lokalizację w planach zagospodarowania przestrzennego i zabiegać o pozyskanie inwestorów.
Sposób realizacji  Opracowanie raportu o stanie zaplecza turystyczno-rekreacyjnego w gminie
 Opracowanie programu rozwoju bazy turystyczno-rekreacyjnej
 Pozyskanie inwestorów
 Podmiot realizujący Rada Gminy Kazanów
Termin realizacji 2002 – 2017
Źródło finansowania  Środki inwestorów
 Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej

 

 

 

 

 

 

 


Program promocji gminy 22
 Treść zadania Opracowanie kompleksowego programu promocji powinno uwzględniać wszystkie walory gminy oraz ofertę lokalnej produkcji i usług. Dotarcie                       z odpowiednią ofertą do grupy zainteresowanych odbiorców wymaga profesjonalnego badania rynku        i opracowania różnorodnych form promocji. Utworzenie w gminie wyspecjalizowanej komórki ułatwi wdrażanie przyjętego programu.
Sposób realizacji  Powołanie gminnego zespołu ds. promocji gminy
 Opracowanie i wdrożenie programu promocji
 Podmiot realizujący Rada Gminy Kazanów
Termin realizacji 2002 – 2017
Źródło finansowania  Środki własne gminy

 

 

 

 

 

 

 

Program współpracy z partnerami zewnętrznymi 23
 Treść zadania Możliwość korzystania ze środków pomocowych m.in. na budowę infrastruktury powoduje konieczność posiadania przez gminę odpowiednio przeszkolonych pracowników, którzy będą w stanie profesjonalnie przygotować aplikację do programów Unii Europejskiej, prowadzić monitoring inwestycji              i sprawozdawczość oraz rozliczyć całość zadania. Współpraca z innymi samorządami w kraju i za granicą powinna być stałym punktem działalności gminy
Sposób realizacji  Utworzenie gminnego zespołu ds. współpracy          z instytucjami wspierającymi rozwój lokalny
 Organizacja szkoleń dla członków zespołu
 Opracowanie oferty współpracy z innymi gminami
 Nawiązanie kontaktów z wybranymi gminami
 Podmiot realizujący Rada Gminy Kazanów
Termin realizacji 2002 – 2017
Źródło finansowania  Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej

 

 

 

 

XI.   ZESTAWIENIE OCZEKIWANYCH EFEKTÓW
        DŁUGOFALOWYCH REALIZACJI STRATEGII

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy muszą być działaniami wielokierunkowymi. Niektóre zadania, przedstawione w harmonogramach realizacyjnych, nie wymagają dużych nakładów finansowych, ale intensywnych działań organizacyjnych i podjęcia dodatkowych zadań przez pracowników Urzędu Gminy i Gminnych Jednostek Organizacyjnych. Część zadań nie jest możliwa do zrealizowania w zakładanym czasie bez wsparcia zewnętrznego, dlatego bardzo istotnym czynnikiem musi być konsolidacja mieszkańców            i zgodna współpraca przy staraniach o środki pomocowe. Podjęcie realizacji przedstawionych propozycji powinno umożliwić Gminie zrealizowanie swojej Misji i osiągnięcie określonych w niniejszym dokumencie celów strategicznych.

Oczekuje się, że do roku 2017, w efekcie podjętych działań:
 
 rozpocznie się proces restrukturyzacji rolnictwa, który zaowocuje poprawą struktury agrarnej gospodarstw, podjęciem nowych rodzajów upraw  i hodowli przez lokalne gospodarstwa, szerszą współpracą  rolników i zwiększeniem opłacalności produkcji
 rozwinie się przetwórstwo i usługi na rzecz rolnictwa
 rozwiną się gospodarstwa agroturystyczne oraz gospodarstwa ekologiczne, jako dodatkowe źródło dochodów gospodarstw rolnych
 ulegnie poprawie stan środowiska naturalnego (efekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej, gazyfikacji gminy i wprowadzenia systemu zbiórki i segregacji odpadów stałych)
 w strukturach samorządowych działać będą komórki przygotowane do profesjonalnej współpracy z instytucjami realizującymi programy pomocowe
 podniesie się standard życia mieszkańców dzięki rozbudowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 poprawi się dostępność urządzeń infrastruktury technicznej dla działających w gminie podmiotów gospodarczych
 poprawi się stan lokalnych i ponadlokalnych dróg na terenie gminy
 rozwinie się budownictwo mieszkaniowe i rekreacyjne
 poprawi się stan bazy oświatowej, kulturalnej, sportowej i służby zdrowia
 zwiększy się liczba atrakcyjnych miejsc pracy, oferowanych przez nowe podmioty gospodarcze
 poprawi się atrakcyjność turystyczna gminy przez zwiększenie powierzchni lasów oraz budowę rekreacyjnych zbiorników wodnych
 profesjonalny system promocji pozwoli przedstawić gminną ofertę na szerokim forum
 zostaną nawiązane kontakty i współpraca z gminami partnerskimi w kraju i za granicą

Realizacja przyjętych zamierzeń możliwa jest jedynie przy dużym zaangażowaniu zarówno Samorządu, jak i mieszkańców Gminy. Konieczny jest również stały monitoring i bieżąca kontrola stanu realizacji poszczególnych zadań.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Wiącek
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-02-18 13:43:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Wiącek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-02-18 13:43:19
  • Liczba odsłon: 2279
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 693457]

przewiń do góry