OGŁOSZENIE

Wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Kazanów w roku 2013.

 

 

W wyniku otwartego konkursu ogłoszonego na realizację zadania wymienionego powyżej została wybrana oferta:

 

1. Nazwa oferenta:

Uczniowsko – Ludowy Klub Sportowy w Kazanowie

 

2. Nazwa zadania:

 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu „Tenis łączy pokolenia”

 

3. Wysokość przyznanej dotacji

Kwota 70 000zł.

 

 

 

 

Wójt Gminy

Marian Karolik

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

  OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. 234, poz. 1536 z 2010 r. / Wójt Gminy Kazanów ogłasza:

 

 

OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY KAZANÓW W ROKU 2013

 

I. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

1.    Organizacje pozarządowe,

2.    Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rodzaj zadania :Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2013 roku .

II. Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadań:

1.    Organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.

2.    Organizacja imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i ogólnopolskim.

3.    Dofinansowanie Ludowego Klubu Sportowego "Iłżanka" Kazanów, Uczniowsko-Ludowego Klubu Sportowego w Kazanowie.

4.    Zatrudnienie kadry trenerskiej.

5.    Zakup sprzętu sportowego.

6.    Utrzymanie obiektu sportowego i konserwacja urządzeń sportowych.

Wysokość środków publicznych .

III. Łączna wartość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie tych zadań: 70.000zł

( słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)

 

IV. Termin składania ofert:

Oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonaniu zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania          / Dz. U Nr 6, poz. 25 z 2011 r./ należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kazanowie ( pok. nr 9, I - piętro) lub pocztą ( liczy się data wpływu do Urzędu ) na adres: Urząd Gminy w Kazanowie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „ Oferta realizacji zadania publicznego” w terminie do 06.02.2013   roku. Oferty które wpłyną   po terminie nie będą rozpatrywane.

Do oferty należy dołączyć:

● kopię   aktualnego   wypisu   z KRS lub innego rejestru ewidencji ( wydanego nie wcześniej   niż   3 miesiące przed złożeniem oferty.   Oferty niekompletne i nieprawidłowe wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert. Oferty ocenia Komisja Konkursowa, która dokonuje wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:

  

     1.   Ocena formalna

2.ocena merytoryczna wartość oferty (atrakcyjność oferty, sposób promocji zadania i popularyzacji sportu),zgodność z warunkami konkursowymi

3.możliwości realizacji zadania przez oferenta (posiadana baza sportowa, zasoby rzeczowe, wykwalifikowana kadra trenerska),wkład rzeczowy osobowy

4.ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania ( przejrzystość i szczegółowość kalkulacji, zaangażowanie środków pozabudżetowych),planowany prze oferenta udział środków własnych oraz z innych źródeł   .

5dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,

6.ilość uczestników i beneficjentów zadania,

7.zasięg przedsięwzięcia,

 

O wynikach konkursu oferent zostanie poinformowany pisemnie. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna.

 

 

Powyższe ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kazanowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kazanów (po adresem www.kazanow.bip.org.pl) oraz na stronie internetowej   www.kazanow.pl.

 

 

 

Wójt Gminy

Marian Karolik

 

 

Kazanów, dnia 15.01.2013r.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

wyniki_konsultacji_19.11.2012.doc

-----------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie

 

Konsultacje społeczne – pożytek publiczny

 

 

Ogłoszenie

 

       Wójt Gminy Kazanów zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U.2010 nr.234 poz.1536 z późniejszymi zmianami) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu programu współpracy Gminy Kazanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 . Klubami sportowymi, mieszkańcami, radnymi, organizacjami społecznymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013.

Konsultacje będą trwały od 18 października do 08 listopada 2012r.

Opinie i wnioski uwagi oraz propozycje należy składać na załączonym formularzu do 08 listopada 2012r.

Urząd Gminy w Kazanowie /sekretariat/

ul. Plac Partyzantów 28

26-713 Kazanów.

 

Treść projektu uchwały został zamieszczony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów .

Spotkanie konsultacyjne: zapraszamy również do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu programu współpracy na rok 2013, które odbędzie się w Urzędzie Gminy w Kazanowie w dniu 09 listopada 2012r. o godz. 12.00 w Sali konferencyjnej.

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

Marian Karolik

18.10.2012r.

 

formular_konsultacje.doc

uchwala-pozytek_publiczny.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-18 13:54:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-19 15:27:56
  • Liczba odsłon: 211
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 694176]

przewiń do góry