Zobacz podgałęzie

ZAPROSZENIE NR 1/2010

DO SKŁADANIA OFERT NA

Usługi integracji społecznej


W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina uzyskała dotację w wysokości 261.117,57 PLN, część tej dotacji w wysokości 110.307,86 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług na terenie Gminy Kazanów.


 1. ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Kazanów, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.


 1. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, sala konferencyjna, dnia 20.05.2010r. (czwartek) o godzinie 800 .


 1. PROCEDURA

Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl . Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.


 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)


I Usługi dla dzieci i młodzieży


Zorganizowanie na terenie Gminy różnych form usług dla dzieci i młodzieży mających na celu wyrównywanie szans życiowych, promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, poprzez organizowanie alternatywnych i innowacyjnych form spędzania czasu wolnego.


OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli Oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno-finansowych na każdą część. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.


Część I. Organizacja aktywnych wakacji na terenie Gminy Kazanów – w formie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu całej gmin.

Część II. Organizacja zabaw i zajęć ruchowych dla młodszych dzieci na terenie bezpiecznych placów zabaw na terenie Gminy Kazanów.

Część III. Organizacja zajęć sportowych na terenie gminy dla młodzieży z terenu Gminy Kazanów w okresie wakacyjnym.


Termin wykonania zamówienia: od 28 czerwca 2010r do 31 sierpnia 2010r.

Na realizację tych usług przeznacza się kwotę ok. 96.307,86 zł. PLN


WARIANTY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


II Usługi łączone dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin

Część I. Organizacja jednodniowego festynu na terenie Gminy Kazanów skierowanego do wszystkich mieszkańców Gminy Kazanów. Celem imprezy ma być wzmocnienie więzi międzypokoleniowych, a także pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.


Termin wykonania zadania: sierpień 2010r.

Na realizację tych usług przeznacza się kwotę ok. 14.000 zł.


WARIANTY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.
Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych (nie dotyczy działań realizowanych w ramach PPWOW), lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;

 • usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.


 1. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

 1. Organizacje pozarządowe (NGOs)

 2. Organizacje kościelne

 3. Prywatni usługodawcy: firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,

 4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze

 5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne. 1. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ

 1. W odniesieniu do punktu 4. I. część I

- zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

- posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry,

- przedstawienie spójnego, ramowego programu i zakresu zajęć dla dzieci i młodzieży,

- posiadanie odpowiedniego zaplecza lokalowego (na podstawie tytułu własności, umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, itp.),

- posiadanie ubezpieczenia OC.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

  • Oświadczenie oferenta o wypełnieniu warunków wymienionych w punkcie 6. 1.


 1. W odniesieniu do punktu 4. I. część II

- zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

- posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry,

- przedstawienie spójnego, ramowego programu i zakresu zajęć dla dzieci,

- posiadanie terenu pod plac zabaw (na podstawie tytułu własności, umowy dzierżawy, najmu, użyczenia itp.),

- posiadanie ubezpieczenia OC.


Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

  • Oświadczenie oferenta o wypełnieniu warunków wymienionych w punkcie 6. 2.


 1. W odniesieniu do punktu 4. I. część III

- zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

- posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry,

- przedstawienie spójnego, ramowego programu i zakresu zajęć dla młodzieży,

- posiadanie odpowiedniego zaplecza lokalowego (na podstawie tytułu własności, umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, itp.),

- posiadanie ubezpieczenia OC.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

  1. Oświadczenie oferenta o wypełnieniu warunków wymienionych w punkcie 6. 3.

 1. W odniesieniu do punktu 4. II. Część I

- zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

- posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry,

- przedstawienie spójnego, ramowego programu imprezy,

- posiadanie miejsca do organizacji imprezy (na podstawie tytułu własności, umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, itp.),

- posiadanie ubezpieczenia OC.


Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

  1. Oświadczenie oferenta o wypełnieniu warunków wymienionych w punkcie 6.4 1. PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT


SKŁADANIE OFERT

 1. Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Kazanowie , ul. Plac Partyzantów 28, 26 – 713 Kazanów , I p., p. 9 w terminie do 04 czerwca 2010r. do godziny 14,00 W podanym wyżej terminie oferta musi wpłynąć do Zamawiającego.

 2. Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)

 3. Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Oferta na świadczenie usług: [tytuł usługi taki jak w pkt. 4]”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.


OCENA OFERT

 1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:

  1. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6

  2. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).
   Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.

  3. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),

 2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 14 tygodni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

 3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

 4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia. 1. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p Anną Malec. tel. 048/676-60-33 wew. 12 faks:, 048/676-60-55 e-mail: opieka@kazanow.pl 

 1. ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz Oferty

 2. Kwestionariusz niezależności

 3. Wzór sprawozdania

Wójt Gminy

Marian Karolik


Kazanów, dn. 12.05.2010r.

 

załączniki:

1. zal.nr2-umowa.doc

2. zal.nr1-oferta.doc

3. zal._nr3-wzor_sprawozdania.doc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPROSZENIE Nr 4/2009

DO SKŁADANIA OFERT NA

Usługi integracji społecznej


W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina uzyskała dotację w wysokości 239.585,30 PLN, część tej dotacji w wysokości 8.600 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług na terenie Gminy Kazanów.


 1. ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Kazanów, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.


 1. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, sala konferencyjna, dn. 9 lipca 2009r. (czwartek) o godz. 13,00.


 1. PROCEDURA

Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl . Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.


 1. OPIS PRZEDMI OTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)


I Usługi dla dzieci i młodzieży


Zorganizowanie na terenie Gminy różnych form usług dla dzieci i młodzieży mających na celu wyrównywanie szans życiowych, promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, poprzez organizowanie alternatywnych i innowacyjnych form spędzania czasu wolnego.


Część I. Organizacja aktywnych wakacji na terenie gminy – w formie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu całej gminy.

Termin wykonania zadania: od 28 lipca 2009r. do 28 sierpnia 2009r..

Na realizację tych usług przeznacza się kwotę ok. 8.600 PLN


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

WARIANTY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych (nie dotyczy działań realizowanych w ramach PPWOW), lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;

 • usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.
 1. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

 1. Organizacje pozarządowe (NGOs)

 2. Organizacje kościelne

 3. Prywatni usługodawcy: firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,

 4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze

 5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne.


6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ


 1. W odniesieniu do punktu 4. I. część I

- zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

- posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry,

- przedstawienie spójnego, ramowego programu i zakresu zajęć dla dzieci i młodzieży,

- posiadanie odpowiedniego zaplecza lokalowego (na podstawie tytułu własności, umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, itp.),

- posiadanie ubezpieczenia OC.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

  • Oświadczenie oferenta o wypełnieniu warunków wymienionych w punkcie 6. 1.


Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.


7.PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT


SKŁADANIE OFERT

 1. Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów I p., p. 9 w terminie do 27 lipca 2009r. do godz. 9,00. W podanym wyżej terminie oferta musi wpłynąć do Zamawiającego.

 2. Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)

 3. Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Oferta na świadczenie usług: [tytuł usługi taki jak w pkt. 4]”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.


OCENA OFERT

 1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie w 3 etapach:

  1. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6

  2. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).
   Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.

  3. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),

 2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 3 tygodni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

 3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

 4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.8.KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p Anną Malec. tel., 048/676-60-33 wew. 12, faks: 048/676-60-55, e-mail: opieka@kazanow.pl


                                                                                  Wójt Gminy

Marian Karolik

9. Załączniki

 1. zal.nr1-oferta.doc

 2. zal.nr2-umowa.doc

 3. zal._nr3-wzor_sprawozdania.doc


Kazanów, dnia 03.07.2009r.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kazanów , dnia 27.05.2009r.

 

Zmianan terminu składanie ofert na usługi społeczne - dotyczy zaproszenia z dnia 14.05.2009r.

Wójt Gminy przedłuża termin składania ofert do dnia 15 czerwca 2009r., do godz. 10.00.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Usługi integracji społecznej


W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina uzyskała dotację w wysokości 239.585,30 PLN, część tej dotacji w wysokości 54.900 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług na terenie Gminy Kazanów.


 1. ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Kazanów, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.


 1. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, sala konferencyjna, dn. 18 maja 2009r. (poniedziałek) o godz. 13,00.


 1. PROCEDURA

Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ( (ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl . Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.


 1. OPIS PRZEDMI OTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)I Usługi dla dzieci i młodzieży


Zorganizowanie na terenie Gminy różnych form usług dla dzieci i młodzieży mających na celu wyrównywanie szans życiowych, promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, poprzez organizowanie alternatywnych i innowacyjnych form spędzania czasu wolnego.


Część I. Organizacja aktywnych wakacji na terenie gminy – w formie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu całej gminy.

Termin wykonania zadania: od 22 czerwca 2009r. do 28 sierpnia 2009r..

Na realizację tych usług przeznacza się kwotę ok. 43.000 PLN

WARIANTY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.II. Usługi dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin


Część I. Organizacja jednodniowego festynu na terenie Gminy Kazanów skierowanego do wszystkich mieszkańców Gminy Kazanów. Celem imprezy ma być wzmocnienie więzi międzypokoleniowych, a także pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.


Termin wykonania zadania: lipiec – wrzesień 2009r.

Na realizację tych usług przeznacza się kwotę ok. 11.900 PLN

WARIANTY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych (nie dotyczy działań realizowanych w ramach PPWOW), lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;

 • usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.
 1. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

 1. Organizacje pozarządowe (NGOs)

 2. Organizacje kościelne

 3. Prywatni usługodawcy: firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,

 4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze

 5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne.


6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ


 1. W odniesieniu do punktu 4. I. część I

- zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

- posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry,

- przedstawienie spójnego, ramowego programu i zakresu zajęć dla dzieci i młodzieży,

- posiadanie odpowiedniego zaplecza lokalowego (na podstawie tytułu własności, umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, itp.),

- posiadanie ubezpieczenia OC.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

  • Oświadczenie oferenta o wypełnieniu warunków wymienionych w punkcie 6. 1.

 1. W odniesieniu do punktu 4. II. część I

- zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

- posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry,

- przedstawienie spójnego, ramowego programu imprezy,

- zapewnienie miejsca do organizacji imprezy (na podstawie tytułu własności, umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, itp.),

- posiadanie ubezpieczenia OC.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

  • Oświadczenie oferenta o wypełnieniu warunków wymienionych w punkcie 6. 2.


Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.


7.PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT


SKŁADANIE OFERT

 1. Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów I p., p. 9 w terminie do 05 czerwca 2009r. do godz. 9,00. W podanym wyżej terminie oferta musi wpłynąć do Zamawiającego.

 2. Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)

 3. Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Oferta na świadczenie usług: [tytuł usługi taki jak w pkt. 4]”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.


OCENA OFERT

 1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie w 3 etapach:

  1. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6

  2. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).
   Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.

  3. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) ( jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne ),

 2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 3 tygodni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

 3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

 4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.8.KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p Anną Malec. tel., 048/676-60-33 wew. 12, faks: 048/676-60-55, e-mail: opieka@kazanow.pl


9.ZAŁĄCZNIKI

 1. zal.nr1-oferta.doc
 2. zal.nr2-umowa.doc
 3. zal._nr3-wzor_sprawozdania.doc

Kazanów, dnia 14.05.2009r .

Wójt Gminy

Marian Karolik


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Usługi integracji społecznej


W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina uzyskała dotację w wysokości 239.585,30 PLN, część tej dotacji w wysokości 21.000 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług na terenie Gminy Kazanów.


 1. ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Kazanów, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.


 1. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, sala konferencyjna, dn. 16 kwietnia 2009r. (czwartek) o godz. 13,00.


 1. PROCEDURA

Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ( (ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl . Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.


 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)I Usługi dla osób starszych


Utworzenie i prowadzenie zespołu muzycznego, ludowego w miejscowości Kazanów.

Termin wykonania zadania: od 01 maja - 15 grudnia 2009r..

Na realizację tych usług przeznacza się kwotę ok. 21.000 PLN

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.


WARIANTY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.


Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę, lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;

 • usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.
 1. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

 1. Organizacje pozarządowe (NGOs)

 2. Organizacje kościelne

 3. Prywatni usługodawcy: firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,

 4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze

 5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne.


6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ


 1. W odniesieniu do punktu 4. 1.

- zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

- posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry,

- przedstawienie spójnego, ramowego programu i zakresu zajęć,

- posiadanie odpowiedniego zaplecza lokalowego (na podstawie tytułu własności, umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, itp.),

- posiadanie ubezpieczenia OC.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

  • Oświadczenie oferenta o wypełnieniu warunków wymienionych w punkcie 6. 1.


7.PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT


SKŁADANIE OFERT

 1. Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów I p., p. 9 w terminie do 27 kwietnia 2009r. do godz. 9,00. W podanym wyżej terminie oferta musi wpłynąć do Zamawiającego.

 2. Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)

 3. Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Oferta na świadczenie usług: [tytuł usługi taki jak w pkt. 4]”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.


OCENA OFERT

 1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie w 3 etapach:

  1. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6

  2. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).
   Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.

  3. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) ( jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne ),

 2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 3 tygodni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

 3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

 4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.8.KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p Anną Malec. tel., 048/676-60-33 wew. 12, faks: 048/676-60-55, e-mail: opieka@kazanow.pl


9.ZAŁĄCZNIKI

 1. zal.nr1-oferta.doc

 2. zal.nr2-umowa.doc

 3. zal._nr3-wzor_sprawozdania.doc


Wójt Gminy

Marian Karolik

Kazanów, 03.04.2009r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Usługi integracji społecznej


W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina uzyskała dotację w wysokości 239.585,30 PLN , część tej dotacji w wysokości 59.000 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług na terenie Gminy Kazanów.


 1. ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Kazanów, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.


 1. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, sala konferencyjna, dn. 19 lutego 2009r. (czwartek) o godz. 14,00.


 1. PROCEDURA

Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ( (ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl . Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.


 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)


I Usługi dla dzieci i młodzieży

Zorganizowanie na terenie gminy różnych form usług dla dzieci i młodzieży mających na celu wyrównywanie szans życiowych, promowanie aktywnego trybu życia, kształtowanie postaw obywatelskich, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, poprzez organizowanie alternatywnych i innowacyjnych form spędzania czasu wolnego.


Część I Organizacja i prowadzenie kół zainteresowań, prowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych (np.: edukacja muzyczna, kulturalna, itp.)

Część II. Prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla najmłodszych na terenie placu zabaw

Część III Umożliwienie szerszego dostępu do różnorodnych form aktywnego wypoczynku poprzez sport i rekreacje oraz wycieczki dzieci i młodzieży z terenu całej gminy


Termin wykonania zamówienia: marzec- czerwiec 2009r.

Na realizację tych usług przeznacza się kwotę ok. 35.000 PLN.


Usługodawca nie dopuszcza składania ofert częściowych.


WARIANTY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


II Usługi dla osób starszych

Zorganizowanie na terenie gminy różnych form usług dla osób starszych mających na celu integrację osób starszych z całą społecznością, utrzymywanie aktywności społecznej osób starszych, promowanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, a także tworzenie grup wolontariuszy.


OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli Oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno-finansowych na każdą cześć. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.


Część I Cykliczne prowadzenie zajęć integracyjnych, oświatowych, rekreacyjnych świadczonych dla osób starszych na terenie Gminy.

Część II Zorganizowanie wycieczki integracyjnej

Część III Pomoc i opieka nad osobami starszymi świadczona przez grupy wolontariuszy


Termin wykonania zadania: marzec – czerwiec 2009r.

Na realizację tych usług przeznacza się kwotę ok. 20.000 PLN


WARIANTY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


III Usługi dla rodzin

Zorganizowanie na terenie gminy specjalistycznego punktu poradnictwa psychologicznego, prawnego, pedagogicznego dla członków rodzin dysfunkcjonalnych zamieszkałych na terenie Gminy Kazanów.


Część I Zorganizowanie na terenie gminy specjalistycznego punktu poradnictwa psychologicznego, prawnego, pedagogicznego dla członków rodzin dysfunkcjonalnych zamieszkałych na terenie Gminy Kazanów.WARIANTY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


Termin wykonania zadania: marzec – czerwiec 2009r.

Na realizację tych usług przeznacza się kwotę ok. 4.000 PLN


Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.


Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę, lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;

 • usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.
 1. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

 1. Organizacje pozarządowe (NGOs)

 2. Organizacje kościelne

 3. Prywatni usługodawcy: firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,

 4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze

 5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne.


6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ


 1. W odniesieniu do punktu 4. 1., część I

- zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

- posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry,

- przedstawienie spójnego, ramowego programu i zakresu zajęć dla dzieci i młodzieży,

- posiadanie odpowiedniego zaplecza lokalowego (na podstawie tytułu własności, umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, itp.),

- posiadanie ubezpieczenia OC.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

  • Oświadczenie oferenta o wypełnieniu warunków wymienionych w punkcie 6. 1.

 1. W odniesieniu do punktu 4. 1., część II

- zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

- posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry

- przedstawienie spójnego, ramowego programu zajęć dla dzieci świadczonych na placu zabaw,

- posiadanie prawa własności bądź umowy dzierżawienia terenu pod plac zabaw

- posiadanie ubezpieczenia OC.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

  • Oświadczenie oferenta o wypełnieniu warunków wymienionych w punkcie 6. 2.


 1. W odniesieniu do punktu 4. 1., część III

- zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

- posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry

- przedstawienie spójnego, ramowego programu i zakresu zajęć dla dzieci i młodzieży,

- posiadanie odpowiedniego zaplecza lokalowego (na podstawie tytułu własności, umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, itp.),

- posiadanie ubezpieczenia OC.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

  • Oświadczenie oferenta o wypełnieniu warunków wymienionych w punkcie 6. 3.

 1. W odniesieniu do punktu 4. 2., część I

- zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

- posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry

- przedstawienie spójnego, ramowego programu i zakresu zajęć dla osób starszych,

- posiadanie odpowiedniego zaplecza lokalowego (na podstawie tytułu własności, umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, itp.),

- posiadanie ubezpieczenia OC.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

  • Oświadczenie oferenta o wypełnieniu warunków wymienionych w punkcie 6. 4.


 1. W odniesieniu do punktu 4. 2., część II

- zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

- posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry

- przedstawienie spójnego, ramowego programu wycieczki,

- posiadanie ubezpieczenia OC.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

  • Oświadczenie oferenta o wypełnieniu warunków wymienionych w punkcie 6. 5.

 1. W odniesieniu do punktu 4. 2., część III

- zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

- posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry

- przedstawienie spójnego, ramowego programu i zakresu pomocy i opieki nad osobami starszymi.

posiadanie odpowiedniego zaplecza lokalowego (na podstawie tytułu własności, umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, itp.),

- posiadanie ubezpieczenia OC.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

  • Oświadczenie oferenta o wypełnieniu warunków wymienionych w punkcie 6. 6.

 1. W odniesieniu do punktu 4. 3., część I

- zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

- posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry

- przedstawienie spójnego, ramowego programu i zakresu świadczonych usług dla członków rodzin dysfunkcyjnych

- posiadanie odpowiedniego zaplecza lokalowego (na podstawie tytułu własności, umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, itp.),

- posiadanie ubezpieczenia OC


Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

  • Oświadczenie oferenta o wypełnieniu warunków wymienionych w punkcie 6. 7.7.PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT


SKŁADANIE OFERT

 1. Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów I p., p. 9 w terminie do 11 marca 2009r. do godz. 9,00. W podanym wyżej terminie oferta musi wpłynąć do Zamawiającego.

 2. Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)

 3. Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„ Oferta na świadczenie usług: [tytuł usługi taki jak w pkt. 4]”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.


OCENA OFERT

 1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:

  1. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6

  2. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).
   Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.

  3. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),

 2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 14 tygodni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

 3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

 4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

8.KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p Anną Malec. tel., 048/676-60-33 wew. 12, faks: 048/676-60-55, e-mail: opieka@kazanow.pl

 

Wójt Gminy

Marian Karolik

9.ZAŁĄCZNIKI

 1. zal.nr1-oferta.doc

 2. zal.nr2-umowa.doc

 3. zal._nr3-wzor_sprawozdania.doc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Usługi integracji społecznej


W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina uzyskała dotację w wysokości 239.585,30 PLN, część tej dotacji w wysokości 58.500 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług na terenie Gminy Kazanów.


 1. ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Kazanów, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.


 1. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, sala konferencyjna, dn. 26 września 2008r. o godz. 12,30.


 1. PROCEDURA

Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ( (ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl . Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.


 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)


I Usługi dla dzieci i młodzieży

Zorganizowanie na terenie gminy różnych form usług dla dzieci i młodzieży mających na celu wyrównywanie szans życiowych, promowanie aktywnego trybu życia, kształtowanie postaw obywatelskich, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, poprzez organizowanie alternatywnych i innowacyjnych form spędzania czasu wolnego.

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli Oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno-finansowych na każdą cześć. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.


Część I Organizacja i prowadzenie kół zainteresowań, prowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych (np.: edukacja muzyczna, kulturalna, itp.)

Część II. Prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla najmłodszych na terenie placu zabaw

Część III Umożliwienie szerszego dostępu do różnorodnych form aktywnego wypoczynku poprzez sport i rekreacje oraz wycieczki dzieci i młodzieży z terenu całej gminy


Termin wykonania zamówienia: październik – grudzień 2008 r.

Na realizację tych usług przeznacza się kwotę ok. 34.000 PLN


WARIANTY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


II Usługi dla osób starszych

Zorganizowanie na terenie gminy różnych form usług dla osób starszych mających na celu integrację osób starszych z całą społecznością, utrzymywanie aktywności społecznej osób starszych, promowanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, a także tworzenie grup wolontariuszy.


OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli Oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno-finansowych na każdą cześć. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.


Część I Cykliczne prowadzenie zajęć integracyjnych, oświatach, rekreacyjnych świadczonych dla osób starszych na terenie Gminy.

Część II Zorganizowanie wycieczki integracyjnej

Część III Pomoc i opieka nad osobami starszymi świadczona przez grupy wolontariuszy


Termin wykonania zadania: październik – grudzień 2008 r.

Na realizację tych usług przeznacza się kwotę ok. 20.000 PLN


WARIANTY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


III Usługi dla rodzin

Zorganizowanie na terenie gminy specjalistycznego punktu poradnictwa psychologicznego, prawnego, pedagogicznego dla członków rodzin dysfunkcjonalnych.


OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


Termin wykonania zadania: październik – grudzień 2008 r.

Na realizację tych usług przeznacza się kwotę ok. 4.500 PLNUsługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań. 1. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ


 1. W odniesieniu do punktu 4. 1., część I

- zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

- posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry,

- przedstawienie spójnego, ramowego programu i zakresu zajęć dla dzieci i młodzieży,

- posiadanie odpowiedniego zaplecza lokalowego (na podstawie tytułu własności, umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, itp.),

- posiadanie ubezpieczenia OC.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

  • Oświadczenie oferenta o wypełnieniu warunków wymienionych w punkcie 5. 1.

 1. W odniesieniu do punktu 4. 1., część II

- zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

- posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry

- przedstawienie spójnego, ramowego programu zajęć dla dzieci świadczonych na placu zabaw,

- posiadanie prawa własności bądź umowy dzierżawienia terenu pod plac zabaw

- posiadanie ubezpieczenia OC.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

  • Oświadczenie oferenta o wypełnieniu warunków wymienionych w punkcie 5. 2.


 1. W odniesieniu do punktu 4. 1., część III

- zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

- posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry

- przedstawienie spójnego, ramowego programu i zakresu zajęć dla dzieci i młodzieży,

- posiadanie odpowiedniego zaplecza lokalowego (na podstawie tytułu własności, umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, itp.),

- posiadanie ubezpieczenia OC.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

  • Oświadczenie oferenta o wypełnieniu warunków wymienionych w punkcie 5. 3.

 1. W odniesieniu do punktu 4. 2., część I

- zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

- posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry

- przedstawienie spójnego, ramowego programu i zakresu zajęć dla osób starszych,

- posiadanie odpowiedniego zaplecza lokalowego (na podstawie tytułu własności, umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, itp.),

- posiadanie ubezpieczenia OC.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

  • Oświadczenie oferenta o wypełnieniu warunków wymienionych w punkcie 5. 4.


 1. W odniesieniu do punktu 4. 2., część II

- zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

- posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry

- przedstawienie spójnego, ramowego programu wycieczki,

- posiadanie ubezpieczenia OC.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

  • Oświadczenie oferenta o wypełnieniu warunków wymienionych w punkcie 6. 5.

 1. W odniesieniu do punktu 4. 2., część III

- zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

- posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry

- przedstawienie spójnego, ramowego programu i zakresu cyklicznie świadczonych zajęć dla osób starszych

posiadanie odpowiedniego zaplecza lokalowego (na podstawie tytułu własności, umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, itp.),

- posiadanie ubezpieczenia OC.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

  • Oświadczenie oferenta o wypełnieniu warunków wymienionych w punkcie 5. 6.

 1. W odniesieniu do punktu 4. 3., część I

- zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

- posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry

- przedstawienie spójnego, ramowego programu i zakresu świadczonych usług dla członków rodzin dysfunkcyjnych

- posiadanie odpowiedniego zaplecza lokalowego (na podstawie tytułu własności, umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, itp.),

- posiadanie ubezpieczenia OC


Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.


 1. PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT


SKŁADANIE OFERT

 1. Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów I p., p. 9 w terminie do 13 października 2008r. do godz. 10. W podanym wyżej terminie oferta musi wpłynąć do Zamawiającego.

 2. Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)

 3. Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Oferta na świadczenie usług: [tytuł usługi taki jak w pkt. 4]”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.


OCENA OFERT

 1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:

  1. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6

  2. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).
   Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.

  3. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),

 2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 14 tygodni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

 3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

 4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia. 1. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p Anną Malec. tel., 048/676-60-33 wew. 12, faks: 048/676-60-55, e-mail: opieka@kazanow.pl


 1. ZAŁĄCZNIKI

1. oferta-zalacznik_nr1.doc

2. kwestionarisz_niezaleznosci_-_zalacznik_nr_1a.doc

3. sprawozdanie_z_realizacji_zadania_-_zalacznik_nr_3.doc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zmiana terminu składania ofert

 


 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Usługi integracji społecznej


W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina uzyskała dotację w wysokości 239.585,30 PLN , część tej dotacji w wysokości 79.861,00 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług na terenie Gminy Kazanów.


 1. ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Kazanów, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.


 1. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, sala konferencyjna, dnia 08.07.2008r. (wtorek) o godzinie 9 00 .


 1. PROCEDURA

Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ( (ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl . Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.


 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)


I Usługi dla dzieci i młodzieży

Zorganizowanie na terenie Gminy różnych form usług dla dzieci i młodzieży mających na celu wyrównywanie szans życiowych, promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, poprzez organizowanie alternatywnych i innowacyjnych form spędzania czasu wolnego.


OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli Oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno-finansowych na każdą część. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.


         Część I . Organizacja aktywnych wakacji na terenie Gminy – w formie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu całej Gminy.

Część II. Organizacja i prowadzenie kół zainteresowań, prowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych (np. edukacja muzyczna, kulturalna itp.)

Część III. Organizacja zajęć ruchowych na świeżym powietrzu.


Termin wykonania zamówienia: lipiec – grudzień 2008 r.

Na realizację tych usług przeznacza się kwotę ok. 50.000 PLN


WARIANTY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


II Usługi dla osób starszych

Zorganizowanie na terenie Gminy różnych form usług dla osób starszych mających na celu integrację osób starszych z całą społecznością, utrzymywanie aktywności społecznej osób starszych, promowanie aktywnego sposobu spędzania czasu walnego, a także tworzenie grup wolontariuszy.


OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli Oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno-finansowych na każdą cześć. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.Część I. Organizacja czasu wolnego dla osób starszych

- cykliczne prowadzenie zajęć integracyjnych, oświatowych, rekreacyjnych świadczonych dla osób starszych,

- posiadanie lub znalezienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry,

- posiadanie zaplecza lokalowego (na podstawie tytułu własności, umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, itp.) na potrzeby organizacji szkoleń, spotkań integracyjnych osób starszych.

Część II. Pomoc i opieka nad osobami starszymi świadczona poprzez grupy wolontariuszy.

Część III. Zorganizowanie wycieczki integracyjnej.


Termin wykonania zadania: wrzesień – grudzień 2008 r.

Na realizację tych usług przeznacza się kwotę ok. 17.861 PLN


WARIANTY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


III Usługi łączone dla rodzin

Część I. Organizacja jednodniowego pikniku rodzinnego na terenie Gminy Kazanów skierowanego do wszystkich mieszkańców Gminy Kazanów. Celem imprezy ma być wzmocnienie więzi międzypokoleniowych, a także pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.


OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


Termin wykonania zadania: sierpień - wrzesień 2008 r.

Na realizację tego zadania przeznacza się kwotę ok. 12.000 PLNUsługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.


Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę, lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;

 • usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.


 1. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

 1. Organizacje pozarządowe (NGOs)

 2. Organizacje kościelne

 3. Prywatni usługodawcy: firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,

 4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze

 5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne. 1. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ


 1. W odniesieniu do punktu 4. I część I.

- zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

- posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry,

- przedstawienie spójnego, ramowego programu i zakresu zajęć dla dzieci i młodzieży,

- posiadanie odpowiedniego zaplecza lokalowego (na podstawie tytułu własności, umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, itp.),

- posiadanie ubezpieczenia OC.


Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

  • Oświadczenie oferenta o wypełnieniu warunków wymienionych w punkcie 6. 1. 1. W odniesieniu do punktu 4. I. część II

- zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

- posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry,

- przedstawienie spójnego, ramowego programu i zakresu zajęć dla dzieci i młodzieży,

- posiadanie odpowiedniego zaplecza lokalowego (na podstawie tytułu własności, umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, itp.),

- posiadanie ubezpieczenia OC.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

  • Oświadczenie oferenta o wypełnieniu warunków wymienionych w punkcie 6. 2.


 1. W odniesieniu do punktu 4. I. część III

- zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

- posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry,

- przedstawienie spójnego, ramowego programu i zakresu zajęć dla dzieci i młodzieży,

- posiadanie ubezpieczenia OC.


Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

  • Oświadczenie oferenta o wypełnieniu warunków wymienionych w punkcie 6. 3.


 1. W odniesieniu do punktu 4. II. Część I

- zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

- posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry,

- przedstawienie spójnego, ramowego programu i zakresu zajęć dla osób starszych,

- posiadanie odpowiedniego zaplecza lokalowego (na podstawie tytułu własności, umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, itp.),

- posiadanie ubezpieczenia OC.


Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

  • Oświadczenie oferenta o wypełnieniu warunków wymienionych w punkcie 6. 4. 1. W odniesieniu do punktu 4. II, część II

- zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

- posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry

- przedstawienie spójnego, ramowego programu i zakresu świadczonych usług,

- posiadanie odpowiedniego zaplecza lokalowego (na podstawie tytułu własności, umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, itp.),

- posiadanie ubezpieczenia OC.


Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

  • Oświadczenie oferenta o wypełnieniu warunków wymienionych w punkcie 6. 5.


 1. W odniesieniu do punktu 4. II, część III.

- zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

- posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry,

- posiadanie ubezpieczenia OC.

   - przedstawienie spójnego, ramowego programu wycieczki

- zapewnienie odpowiedniego środka transportu,

- przedstawienie kosztorysu wycieczki.


Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

  • Oświadczenie oferenta o wypełnieniu warunków wymienionych w punkcie 6. 6.

7) W odniesieniu do punktu 4. III, część I

- zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

- posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry,

- przedstawienie spójnego, ramowego programu imprezy integracyjnej,

- zapewnienie miejsca do organizacji imprezy,

- posiadanie ubezpieczenia OC.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

- Oświadczenie oferenta o wypełnieniu warunków wymienionych w punkcie 6.7


Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.


 1. PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT


SKŁADANIE OFERT

 1. Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Kazanowie , ul. Plac Partyzantów 28, 26 – 713 Kazanów , I p., p. 9 w terminie do 22 lipca 2008r. do godziny 9 00 W podanym wyżej terminie oferta musi wpłynąć do Zamawiającego.

 2. Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)

 3. Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„ Oferta na świadczenie usług: [tytuł usługi taki jak w pkt. 4]”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

 

OCENA OFERT

 1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:

   -Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6

   -Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).
   Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.

   - Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),

 2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 14 tygodni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

 3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

  KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p Anną Malec. tel. 048/676-60-33 wew. 12 faks:, 048/676-60-55 e-mail: opieka@kazanow.pl


 1. ZAŁĄCZNIKI

1. oferta-zalacznik_nr1.doc

2. kwestionarisz_niezaleznosci_-_zalacznik_nr_1a.doc

3. sprawozdanie_z_realizacji_zadania_-_zalacznik_nr_3.doc

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Wiącek
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-07-04 14:38:57
 • Informacja zaktualizowana przez: Renata Wiącek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-17 12:37:07
 • Liczba odsłon: 2267
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 694227]

przewiń do góry