Wybory ławnika do Sądu Rejonowego w Zwoleniu na kadencję 2012-2015

 

Ławnika do Sądu Rejonowego w Zwoleniu (w liczbie-1) wybiera Rada Gminy w Kazanowie w głosowaniu tajnym. Na podstawie art. 158 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2001r. Nr 98 poz.1070) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty do zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370 ) ławnikiem może być osoba, która :

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2. jest nieskazitelnego charakteru,

3. ukończyła 30 lat,

4. jest zatrudniona lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5. nie przekroczyła 70 lat,

6. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,

7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie Gminy Kazanów w terminie do 30 czerwca 2011r. ( pokój Nr 9). Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na „Karcie zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego”

Wymagane dokumenty:

1. 3 fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

2. informację z Krajowego Rejestru Karnego,

3. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, 4. zaświadczenie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

5. dodatkowo do karty złożonej do obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona)  nazwiska , numer ewidencyjny PESEL , miejsce stałego zamieszkania na terenie gminy i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.

 

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenie zawierające kartę zgłoszeniową niewypełnioną zgodnie z wymogami określonymi w ustawie oraz rozporządzeniu lub które wpłynęło po upływie określonego terminu (30.06.2011r) pozostawia się bez biegu.

Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

 Kartę zgłoszenia udostępnia Sekretarz Urzędu Gminy w Kazanowie (pokój Nr 9), oraz jest dostępna za pośrednictwem internetu – na stronie oznaczonej: www.ms.gov.pl.

 

 

Wójt Gminy

Marian Karolik

 

karta_zgloszeniowa.rtf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-05-10 14:01:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-10 14:02:15
  • Liczba odsłon: 739
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 694211]

przewiń do góry