Wpis do ewidencji działalności gospodarczej


Zgodnie z ustwą Prawo o działalności gospodarczej, przedsiębiorca może podjąć działalność zarobkową po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców.

   Działalnośc gospodarcza w zależności od formy prawnej, w jakiej jest prowadzona, wymaga zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gmnię (dzielnicę), bądź rejestracji przedsiębiorców w Krajowym rejestrze Sądowym.

      Zgłoszeniu do ewidencji podlega działalność gospodarcza osoby fizycznej, którą zamierza ona prowadzić samodzielnie lub w spółce cywilne. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorstwe, tylko przedsięwzięciem prowadzonym wspólnie przez idywidualnych przedsiębiorców, dlatego każdy ze wspólników musi uzyskać odrębny wpis do ewidencji.

       Formularz można otrzymać w urzędzie gminy, natomiast dane jakie powinno zawierać ogłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej określa ustawa, a mianowicie:

  • oznaczenie przedsiębiorcy, to znaczy imię i nazwisko oraz nazwa pod jaką będzie prowadzona działalność,jego numer ewidencyjny PESEL
  • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli przedsiębiroca stale wykonuje działalnośc poza miejscem zamieszkania - należy również wskazać siedzibę i adres zakładu głownego, oddziału lub innego miejsca wykonywania działalności przez przedsiębiorcę,
  • określenie przedmiotu wykonywania działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
  • wskazanie planowanej daty rozpoczęcia działalności 

      Zgłoszenie składa się w miejscowym urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania. Przedsiębiorca może miec tylko jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dlatego wszelka działalność gospodarcza osoby fizycznej, zarówno samodzielna jak i w spółce cywilnej prowadzona jest na podstawie jednego łączego wpisu do ewidencji.

Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna.

Zgłoszenie o dokonanie wpisu powinno zawierać:

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w kwocie 100 zł, a jeżeli zgłoszenie dotyczy zmiany wpisu opłata wynosi 50 zł. Opłaty wnoszone są w kasie tutejszego urzędu.

Organ ewidencyjny doręcza z urzędu przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

Przedsiębiorca powinien w ciągu 14 dni zgłosić zmiany stanu faktycznego i prawnego. W organie ewidencyjnym przedsiębiorca może wraz ze zgłoszeniem ewidencyjnym złożyć wniosek do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz zgłoszenia identyfikacyjne lub aktualizacyjne NIP.

Wniosek o REGON przedsiębiorca (osoba fizyczna) składa w urzędzie statystycznym województwa według miejsca zamieszkania.

Wniosek o nadanie NIP-u składa się w urzędzie skarbowym wskazanym przez przedsiębiorcę wraz z zaświadczeniem o wpisie numeru PESEL.

Przedsiębiorca ma obowiązek zgłoszenia do ZUS:

- w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia dla każdej osoby objętej obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi;
- 7 dni dla płatników składek od daty zatrudnienia pierwszego pracownika.

                      ODMOWA WPISU
Organ ewidencyjny odmawia dokonania wpisu w następujących przypadkach:
- zgłoszenie działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy,
- zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,
- prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

                  WYKREŚLENIE WPISU

Organ ewidencyjny w drodze decyzji administracyjnej orzeka o wykreśleniu wpisu w przypadku:
- zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej,
- jeżeli po dokonaniu wpisu wystąpią okoliczności, które uzasadniają odmowę wpisu,
- wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki powstałej z przekształcenia spółki cywilnej w części objętej przedmiotem działalności przekształconej spółki cywilnej- po przesłaniu właściwym organom samorządu terytorialnego danych o wpisaniu przedsiębiorcy – sprecyzowanie przepisu przewiduje przypadek, gdy przedsiębiorca część działalności prowadzi w formie spółki cywilnej i w tym zakresie następuje przekształcenie, zaś w dalszej części działalność prowadzi samodzielnie,
- zmiany miejsca zamieszkania przedsiębiorcy,
- gdy organ ewidencyjny dokonał wpisu do działalności z naruszeniem prawa lub dowody, na których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się podrobione lub przerobione,
- organ ewidencyjny może wykreślić z urzędu wpis zawierający dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Wiącek
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-04-08 14:45:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Wiącek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-08 14:45:28
  • Liczba odsłon: 592
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 694235]

przewiń do góry