UCHWAŁA NR XV/82/2012

Rady Gminy w Kazanowie

z dnia 30 października 2012r.

 

W sprawie:   Podziału Gminy Kazanów na okręgi wyborcze

 

                                         Na podstawie   art.419 § 2 i 4 w związku z art.418 ust.1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r – Kodeks wyborczy (Dz. U Nr 21,poz. 112 z późniejszymi zmianami) i art.13 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U Nr 21, poz. 113 z późniejszymi zmianami), w związku z art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 42,poz.1591 z późniejszymi zmianami) na wniosek Wójta Gminy Kazanów   - Rada Gminy w Kazanowie uchwala co następuje:

 

§   1

Dokonuje się podziału Gminy Kazanów na   okręgi wyborcze wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu.

 

§ 3

 

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kazanów.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Mirosław Bernaciak

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/82/2012

Rady Gminy w Kazanowie

                                                                                                                     z dnia 30 października 2012r.

 

 

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba wybieranych radnych

1.

Sołectwo: Kazanów ul.: Kościelna, Targowa, Zwoleńska

1

2.

Sołectwa: Kazanów ul.: Batalionów Chłopskich, Plac Partyzantów i Ostrówka

1

3.

Sołectwa: Miechów Wieś, Miechów Kolonia

1

4.

Sołectwo: Kroczów Większy

1

5.

Sołectwo: Kowalków Wieś

1

6.

Sołectwo: Kowalków Kolonia, Wólka

1

7.

Sołectwo: Zakrzówek Kolonia

1

8.

Sołectwo: Zakrzówek Wieś

1

9.

Sołectwo: Kopiec, Niedarczów Górny Wieś

1

10.

Sołectwo: Niedarczów Dolny Wieś, Ruda , Borów, Dębniak

1

11.

Sołectwo: Niedarczów Dolny Kolonia, Niedarczów Górny Kolonia

1

12.

Sołectwa: Kroczów Mniejszy, Ranachów Wieś

1

13.

Sołectwa: Ostrownica Wieś, Ostrownica Kolonia

1

14.

Sołectwa: Dębnica

1

15.

Sołectwo: Osuchów

1

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Mirosław Bernaciak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-15 11:14:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-15 11:15:25
  • Liczba odsłon: 175
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 694161]

przewiń do góry