ZEZWOLENIA

Zezwolenia wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:
1) oznaczenie przedsiębiorcy,
2) siedzibę i adres przedsiębiorcy,
3) numer w rejestrze przedsiębiorców,
4) miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
5) wnioskowany limit
6) wnioskowany termin ważności zezwolenia.

 Zezwolenia wydaje się oddzielnie na obrót hurtowy następującymi rodzajami napojów alkoholowych:
 1) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
 2) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa,
 3) o zawartości powyżej 18% alkoholu.
 Zezwolenia na obrót hurtowy wydaje się na czas oznaczony:
 1) napojami alkoholowymi, o których mowa w  pkt 1 i 2 - nie dłuższy niż 2 lata,
 2) napojami alkoholowymi, o których mowa w  pkt 3 - nie dłuższy niż rok.
Dla zezwoleń, o których mowa w pkt 3, określa się limit w wysokości minimum 500 tys. litrów 100% alkoholu rocznie.

Warunkiem prowadzenia działalności na podstawie zezwoleń jest:
 1) przekazywanie organowi zezwalającemu informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych, w terminie do dnia 31 stycznia za rok poprzedni,
 2) sprzedaż napojów alkoholowych, wymienionych w zezwoleniu, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,
 3) prowadzenie obrotu hurtowego tylko napojami alkoholowymi oznaczonymi znakami akcyzy, o ile wymóg oznaczania tymi znakami wynika z innych przepisów,
 4) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami,
 5) posiadanie tytułu prawnego do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych,
 6) niezaleganie przez przedsiębiorcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych oraz wynikających z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 7) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscach wymienionych w zezwoleniu,
 8) zgłaszanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki lub właściwemu marszałkowi województwa zmian stanu faktycznego i prawnego przedsiębiorcy, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
 9) przestrzeganie innych warunków określonych przepisami prawa.
 Zezwolenia, o których mowa w ustawie minister właściwy do spraw gospodarki lub właściwy marszałek województwa cofa w przypadku:
 1) nieprzestrzegania warunków określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości,
 2) wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
 3) popełnienia przestępstwa, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
 4) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu,
 5) orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem,
 6) zlecania przez przedsiębiorcę, na podstawie umów, prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi innym przedsiębiorcom.

Zezwolenia wygasają w przypadku:
 1) likwidacji przedsiębiorstwa lub zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi,
 2) upływu terminu ważności zezwolenia,
 3) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej.
     Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z przyczyn wymienionych powyżej, minister właściwy do spraw gospodarki lub właściwy marszałek województwa wydaje zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych. Termin, określony w zezwoleniu na wyprzedaż, nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
  
Sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, prowadzi się w punktach sprzedaży, którymi są:
 1) sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych,
 2) wydzielone stoiska - w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 200 m2,
 3) pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych.
Gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Opłatę wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
 1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3) 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata, o której mowa w ppkt 2, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Opłatę przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
 1) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 2) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 3) 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
       W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
 Zezwolenia nie podlegają opłacie skarbowej.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Wiącek
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-08-13 10:59:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Wiącek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-08-13 10:59:59
  • Liczba odsłon: 349
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 694172]

przewiń do góry