OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. 234, poz. 1536 z 2010 r. z późn zm. / Wójt Gminy Kazanów ogłasza:

 

 

OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY KAZANÓW W ROKU 2014

 

I. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

1.    Organizacje pozarządowe,

2.    Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rodzaj zadania :Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2014 roku .

II. Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadań:

1.    Organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.

2.    Organizacja imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i ogólnopolskim.

3.    Dofinansowanie Ludowego Klubu Sportowego "Iłżanka" Kazanów, Uczniowsko-Ludowego Klubu Sportowego w Kazanowie- w     Sekcji Tenisa Stołowego.

4.    Zatrudnienie kadry trenerskiej.

5.    Zakup sprzętu sportowego.

6.    Utrzymanie obiektu sportowego i konserwacja urządzeń sportowych.

Wysokość środków publicznych .

III. Łączna wartość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie tych zadań: 70.000zł

( słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)

 

IV. Termin składania ofert:

Oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonaniu zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania          / Dz. U Nr 6, poz. 25 z 2011 r./ należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kazanowie ( pok. nr 9, I - piętro) lub pocztą ( liczy się data wpływu do Urzędu ) na adres: Urząd Gminy w Kazanowie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „ Oferta realizacji zadania publicznego” w terminie do 12.02.2014   roku. Oferty które wpłyną   po terminie nie będą rozpatrywane.

Do oferty należy dołączyć:

● kopię   aktualnego   wypisu   z KRS lub innego rejestru ewidencji ( wydanego nie wcześniej   niż   3 miesiące przed złożeniem oferty.   Oferty niekompletne i nieprawidłowe wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert. Oferty ocenia Komisja Konkursowa, która dokonuje wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:

  

     1.   Ocena formalna

2.ocena merytoryczna wartość oferty (atrakcyjność oferty, sposób promocji zadania i popularyzacji sportu),zgodność z warunkami konkursowymi

3.możliwości realizacji zadania przez oferenta (posiadana baza sportowa, zasoby rzeczowe, wykwalifikowana kadra trenerska),wkład rzeczowy osobowy

4.ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania ( przejrzystość i szczegółowość kalkulacji, zaangażowanie środków pozabudżetowych),planowany prze oferenta udział środków własnych oraz z innych źródeł   .

5dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,

6.ilość uczestników i beneficjentów zadania,

7.zasięg przedsięwzięcia,

 

O wynikach konkursu oferent zostanie poinformowany pisemnie. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna.

 

 

Powyższe ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kazanowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kazanów (po adresem www.kazanow.bip.org.pl) oraz na stronie internetowej   www.kazanow.pl.

 

 

 

Wójt Gminy

Marian Karolik

 

Kazanów, dnia 21.01.2014r.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. 234, poz. 1536 z 2010 r./ Wójt Gminy Kazanów ogłasza:

 

 

OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY KAZANÓW W ROKU 2011

 

I. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

1.   Organizacje pozarządowe,

2.   Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

II. Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadań:

1.   Organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.

2.   Organizacja imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i ogólnopolskim.

3.   Dofinansowanie Klubu "LZS – ORŁY Kowalków", Ludowego Klubu Sportowego "Iłżanka" Kazanów, Koła Wędkarskiego w Kazanowie.

4.   Zatrudnienie kadry trenerskiej.

5.   Zakup sprzętu sportowego.

6.   Utrzymanie obiektu sportowego i konserwacja urządzeń sportowych.

 

III. Łączna wartość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie tych zadań: 50.000zł

( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

 

IV. Termin składania ofert:

Oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonaniu zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania        / Dz. U Nr 6, poz. 25 z 2011 r./ należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kazanowie ( pok. nr 9, I - piętro) lub pocztą ( liczy się data wpływu) na adres: Urząd Gminy w Kazanowie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „ Oferta realizacji zadania publicznego” w terminie do 21.04.2011  roku.

Do oferty należy dołączyć:

● aktualny wypis z KRS ( ważny do 3 m-cy od daty wystawienia ) lub innej ewidencji,

● sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2010 rok,

● statut podmiotu,

 

Oferty niekompletne i nieprawidłowe wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert. Oferty ocenia Komisja Konkursowa, która dokonuje wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:

1.   zgodność oferty z warunkami konkursowymi,

2.   merytoryczna wartość oferty (atrakcyjność oferty, sposób promocji zadania i popularyzacji sportu),

3.   możliwości realizacji zadania przez oferenta (posiadana baza sportowa, zasoby rzeczowe, wykwalifikowana kadra trenerska),

4.   ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania ( przejrzystość i szczegółowość kalkulacji, zaangażowanie środków pozabudżetowych),

5.   dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,

6.   ilość uczestników i beneficjentów zadania,

7.   zasięg przedsięwzięcia,

 

O wynikach konkursu oferent zostanie poinformowany pisemnie. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna.

 

 

Powyższe ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kazanowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kazanów (po adresem www.kazanow.bip.org.pl ).

 

 

 

Wójt Gminy

Marian Karolik

 

Kazanów, dnia 29.03.2011r.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm./ Wójt Gminy Kazanów ogłasza:OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY KAZANÓW W ROKU 2010


I. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 1. Organizacje pozarządowe,

 2. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


II. Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadań:

 1. Organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.

 2. Organizacja imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i ogólnopolskim.

 3. Dofinansowanie Klubu "LZS – ORŁY Kowalków", Ludowego Klubu Sportowego "Iłżanka" Kazanów, Koła Wędkarskiego w Kazanowie.

 4. Zatrudnienie kadry trenerskiej.

 5. Zakup sprzętu sportowego.

 6. Utrzymanie obiektu sportowego i konserwacja urządzeń sportowych.


III. Łączna wartość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie tych zadań: 50.000zł

( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)


IV. Termin składania ofert:

Oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonaniu zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz. U Nr 264, poz. 2207/ należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kazanowie ( pok.nr 9, I-piętro) lub pocztą ( liczy się data wpływu) na adres: Urząd Gminy w Kazanowie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „ Oferta realizacji zadania publicznego” w terminie do 01.03.2010 roku.

Do oferty należy dołączyć:

● aktualny wypis z KRS ( ważny do 3 m-cy od daty wystawienia ) lub innej ewidencji,

● sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2009 rok,

● statut podmiotu,


Oferty niekompletne i nieprawidłowe wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert. Oferty ocenia Komisja Konkursowa, która dokonuje wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:

 1. zgodność oferty z warunkami konkursowymi,

 2. merytoryczna wartość oferty (atrakcyjność oferty, sposób promocji zadania i popularyzacji sportu),

 3. możliwości realizacji zadania przez oferenta (posiadana baza sportowa, zasoby rzeczowe, wykwalifikowana kadra trenerska),

 4. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania ( przejrzystość i szczegółowość kalkulacji, zaangażowanie środków pozabudżetowych),

 5. dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,

 6. ilość uczestników i beneficjentów zadania,

 7. zasięg przedsięwzięcia,


O wynikach konkursu oferent zostanie poinformowany pisemnie. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna.Powyższe ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kazanowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kazanów (po adresem www.kazanow.bip.org.pl ), na łamach gazety „Echo Dnia ”.
Wójt Gminy

Marian KarolikKazanów, dnia 21.01.2010r.


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm./ Wójt Gminy Kazanów ogłasza:
OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY KAZANÓW W ROKU 2009I. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 1. Organizacje pozarządowe,

 2. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


II. Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadań:

 1. Organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.

 2. Organizacja imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i ogólnopolskim.

 3. Dofinansowanie Klubu "LZS – ORŁY Kowalków", Ludowego Klubu Sportowego "Iłżanka" Kazanów, Koła Wędkarskiego w Kazanowie.

 4. Zatrudnienie kadry trenerskiej.

 5. Zakup sprzętu sportowego.

 6. Utrzymanie obiektu sportowego i konserwacja urządzeń sportowych.III. Łączna wartość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie tych zadań: 50.000zł

( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)


IV. Termin składania ofert:

Oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonaniu zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz. U Nr 264, poz. 2207/ należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kazanowie ( pok.nr 9, I-piętro) lub pocztą ( liczy się data wpływu) na adres: Urząd Gminy w Kazanowie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „ Oferta realizacji zadania publicznego” w terminie do 27.02.2009 roku.


Do oferty należy dołączyć:

● aktualny wypis z KRS ( ważny do 3 m-cy od daty wystawienia ) lub innej ewidencji,

● sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2008 rok,

● statut podmiotu,


Oferty niekompletne i nieprawidłowe wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert. Oferty ocenia Komisja Konkursowa, która dokonuje wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:

 1. zgodność oferty z warunkami konkursowymi,

 2. merytoryczna wartość oferty (atrakcyjność oferty, sposób promocji zadania i popularyzacji sportu),

 3. możliwości realizacji zadania przez oferenta (posiadana baza sportowa, zasoby rzeczowe, wykwalifikowana kadra trenerska),

 4. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania ( przejrzystość i szczegółowość kalkulacji, zaangażowanie środków pozabudżetowych),

 5. dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,

 6. ilość uczestników i beneficjentów zadania,

 7. zasięg przedsięwzięcia,


O wynikach konkursu oferent zostanie poinformowany pisemnie. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna.Powyższe ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kazanowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kazanów (po adresem www.kazanow.bip.org.pl ), na łamach gazety „Echo Dnia”.
Wójt Gminy

Marian KarolikKazanów, dnia 26.01.2009r.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

OGŁOSZENIE

OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

NA TERENIE GMINY KAZANÓW W ROKU 2008

pobierz:

ogloszenie.doc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm./ Wójt Gminy Kazanów ogłasza:OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY KAZANÓW W ROKU 2007I. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 1. organizacje pozarządowe,

 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;


II. Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadań:

 1. Organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.

 2. Organizacja imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i ogólnopolskim.

 3. Dofinansowanie Klubu "LZS – ORŁY Kowalków", Ludowego Klubu Sportowego "Iłżanka" Kazanów, Koła Wędkarskiego w Kazanowie.


III. Łączna wartość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie tych zadań: 47.000zł

( słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych)


IV. Termin składania ofert:

  Oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonaniu zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz. U Nr 264, poz. 2207/ należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kazanowie ( pok.nr 9, I-piętro) lub pocztą ( liczy się data wpływu) na adres: Urząd Gminy w Kazanowie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „ Oferta realizacji zadania publicznego” w terminie do 27.04.2007 roku.


Do oferty należy dołączyć:

● aktualny wypis z KRS ( ważny do 3 m-cy od daty wystawienia ) lub innej ewidencji,

● sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2006 rok,

● statut podmiotu,


Oferty niekompletne i nieprawidłowe wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

  Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert. Oferty ocenia Komisja Konkursowa, która dokonuje wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:

 1. zgodność oferty z warunkami konkursowymi,

 2. merytoryczna wartość oferty (atrakcyjność oferty, sposob promocji zadania i popularyzacji sportu),

 3. możliwości realizacji zadania przez oferenta (posiadana baza sportowa, zasoby rzeczowe, wykwalifikowana kadra trenerska),

 4. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania ( przejrzystość i szczegółowość kalkulacji, zaangażowanie środków pozabudżetowych),

 5. dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,

 6. ilość uczestników i beneficjentów zadania,

 7. zasięg przedsięwzięcia,


O wynikach konkursu oferent zostanie poinformowany pisemnie. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna.Powyższe ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kazanowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kazanów (po adresem www.kazanow.bip.org.pl ), na łamach gazety „Echo Dnia”.
Wójt Gminy

Marian Karolik

Nr faxu (048)6766055

Kazanów, dnia 21.03.2007 r
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm./ Wójt Gminy Kazanów ogłasza:OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY KAZANÓW W ROKU 2006I. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 1. organizacje pozarządowe,

 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;


II. Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadań:

 1. Organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.

 2. Organizacja imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i ogólnopolskim.


III. Łączna wartość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie tych zadań: 45.000 zł

( słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych)


IV. Termin składania ofert:

Oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonaniu zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz. U Nr 264, poz. 2207/ należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kazanowie ( pok.nr 9, I-piętro) lub pocztą ( liczy się data wpływu) na adres: Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „ Oferta realizacji zadania publicznego” w terminie do 18 kwietnia 2006 roku.


Do oferty należy dołączyć:

● aktualny wypis z KRS ( ważny do 3 m-cy od daty wystawienia ) lub innej ewidencji,

● sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2005 rok,

● statut podmiotu,


Oferty niekompletne i nieprawidłowe wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert. Oferty ocenia Komisja Konkursowa, która dokonuje wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:

 1. zgodność oferty z warunkami konkursowymi,

 2. merytoryczna wartość oferty (atrakcyjność oferty, sposob promocji zadania i popularyzacji sportu),

 3. możliwości realizacji zadania przez oferenta (posiadana baza sportowa, zasoby rzeczowe, wykwalifikowana kadra trenerska),

 4. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania ( przejrzystość i szczegółowość kalkulacji, zaangażowanie środków pozabudżetowych),

 5. dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,

 6. ilość uczestników i beneficjentów zadania,

 7. zasięg przedsięwzięcia,


O wynikach konkursu oferent zostanie poinformowany pisemnie. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna.Powyższe ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kazanowie, w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Gminy Kazanów (po adresem www.ugkazanow.bip.org.pl ), na łamach gazety „Słowo Ludu”.Wójt Gminy Kazanów


Marian KarolikKazanów, 14 marca 2006 roku


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marianna Sulima
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-21 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-24 10:07:29
 • Liczba odsłon: 66775
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 694201]

przewiń do góry