Zobacz podgałęzie

                                                                

                                                                                                                                         Kazanów, dnia 14 sierpnia 2013r.

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

O UDZIELENIE   ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO

 

 

1.Nazwa oraz adres zamawiającego

 

Gmina Kazanów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie

ul. Plac Partyzantów 28, 26 – 713 Kazanów

tel. 48/676 60 33 wew. 12, 22

fax 48/676 63 05

                                                                                                                 

2.Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz zamawiającego kursu prawo jazdy Kat. B, C dla uczestników projektu „Lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80411200-0

 

3. Opis przedmiotu zamówienia

 

3.1 Wykonawca przeprowadzi kursy max do 40 km od miejscowości Kazanów.

3.2 Zamawiający przewiduje przeprowadzenie kursów;

 

1)        Prawo jazdy kat. B dla 5 uczestników projektu

2)        Prawo jazdy kat. C dla 3 uczestników projektu

 

3.3 Wymienione w pkt. 3.2 ilości uczestników poszczególnych kursów mają charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia kursu dla mniejszej ilości uczestników niż podane ilości szacunkowe.

Zaoferowana cena powinna zawierać w szczególności:

- koszt ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków,

- zwrot uczestnikom kosztów za dojazdy z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się zajęć i z powrotem,

- badania lekarskie,

- pokrycie kosztów egzaminu państwowego,

- materiały szkoleniowe wspomagające przyswajanie wiedzy teoretycznej oraz materiały biurowe (notes, długopis).

- zapewnić uczestnikom szkolenia podczas zajęć teoretycznych wyżywienie:

  obiadu, zgodnie z poniższym opisem:

·          zupa

·          ciepłe danie główne

·          kompot lub napój lub woda mineralna -   – 200 ml (podane w dzbankach)

  serwisu kawowego (w trakcie którego podawana będzie kawa, mleko do kawy, herbata, woda mineralna, ciasteczka) – dwa razy w każdym dniu szkoleniowym (zajęcia teoretyczne), w czasie określonym w harmonogramie szkolenia;

 

Zamawiający przyjmuje, że godzina szkolenia ma trwać 1 godzinę dydaktyczną (45 min), a ćwiczenia praktyczne 1 godzinę zegarową (60 min).

 

 

 

Zamawiający dopuszcza dołączenie uczestników skierowanych przez siebie do grup odbywających już takie kursy.

 

4. Podstawowe parametry:

1.Rodzaje kursów:

 

L.p.

 

Zakres szkolenia - tematyka

Ilość osób

Ilość godz. dydaktycznych (teoretycznych i praktycznych) na 1 osobę

1

Prawo jazdy kat. B

 

5

60

2.

Prawo jazdy kat. C

3

50

 

 

5. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

1. Przygotowanie szkolenia, w tym zapewnienie warunków lokalowo-technicznych, placu manewrowego, jak i przeprowadzenie szkolenia poprzez zapewnienie osób prowadzących szkolenia posiadających wymagane ku temu kwalifikacje w zależności od danego rodzaju szkolenia, zapewnienie stosownych badań i środków bezpieczeństwa itp.

 

2.   Opracowanie programu szkoleń w zakresie objętym zamówieniem. Wykonawca przedłoży program szkoleń w zakresie wszystkich szkoleń objętych umową jako załącznik do oferty.

Program musi określać:

a)        nazwa i zakres szkolenia

b)       czas trwania i sposób organizacji szkolenia, ilość godz. teoretycznych, praktycznych

c)        plan nauczania

d)       miejsce szkolenia

e)        sposób sprawdzania efektów szkolenia

f)         uzyskane kwalifikacje po szkoleniu

 

Program musi uwzględniać przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2006r. Nr 31 poz. 216).

 

Przeprowadzenie zajęć, zarówno praktycznych jak i teoretycznych, winno być potwierdzone w karcie przeprowadzonych zajęć każdorazowo po ich zakończeniu przez osobę prowadzącą zajęcia i uczestnika zajęć. Zajęcia praktyczne winny się odbywać na terenie miasta, gdzie ma siedzibę WORD.

Zajęcia teoretyczne muszą odbywać się codziennie, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach między 8,00 do 17,00.

Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom niezbędną dokumentację, celem przystąpienia do egzaminu państwowego.

 

 

6. Wykonawca zobowiązany jest do promocji projektu poprzez oznaczenia (ostemplowania, oplakatowania) przy użyciu znaków przedstawiających logo EFS oraz programu Kapitał Ludzki

zgodnie   z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Stosowania na wszystkich dokumentach związanych z realizacją zlecenia obowiązujących logotypów oraz oznaczania pomieszczeń, w których prowadzony jest   Projekt systemowy zgodnych z

Wytycznymi dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , które umieszczone są na stronie internetowej   www.mazowia.eu .

Informowania uczestników Projektu i społeczeństwa o realizacji Projektu systemowego   współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

7. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia:

- dziennika zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych,

- protokół z egzaminu, jeżeli został przeprowadzony,

 

- rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu,

- dokumentację fotograficzną szkoleń.

- listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych,

- listy potwierdzającej odbiór cateringu

 

8. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedstawienia harmonogramu szkoleń jako załącznik do oferty.

 

9. Wykonawca na okres trwania szkolenia musi na własny koszt:

 

a/ zapewnić i wyposażyć sale szkoleniowe w odpowiedni sprzęt dydaktyczny, a uczestników w materiały szkoleniowe niezbędne do prawidłowej realizacji programu kursu;

b/ zapewnić, aby zajęcia z użyciem komputera odbywały się przy jednoosobowej obsadzie przy każdym z komputerów

c/ zapewnić warunki zgodne z przepisami BHP w trakcie trwania szkolenia

d/badania lekarskie

e/ dojazd uczestników

f/ pokrycie kosztów jednego egzaminu teoretycznego i jednego egzaminu praktycznego.

 

10. Wykonawca ma obowiązek na swój koszt ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku ze szkoleniem i w drodze z domu do miejsca szkolenia   i z miejsca szkolenia do domu.

 

11. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia ewaluacji szkoleń – dokona oceny szkoleń za pomocą ankiet ewaluacyjnych opracowanych w porozumieniu z Zamawiającym.

 

12. Miejsce realizacji zamówienia

 

Miejscem realizacji świadczenia przez wykonawcę będzie miejsce wskazane w ofercie Wykonawcy.

(max. do 40 km od miejscowości Kazanów).

 

13. Termin realizacji zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia do dnia 30 listopada 2013r.

 

14. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:

Anna Malec – kierownik GOPS Kazanów

Tel. 48/6766033 wew. 12

e-mail: opieka@kazanow.pl

 

15. Sposób przygotowania oferty.

 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej tj. na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką na formularzu oferty zgodnym z treścią załącznika nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Oferta na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B, C w ramach projektu „Lepsza przyszłość”.

 

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

- W przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie zastrzega sobie prawo zwrócenia się do oferenta z wnioskiem o uzupełnienie lub wyjaśnienie oferty.

 

Forma dokumentów i oświadczeń:

 

Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika,

W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.

 

16. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien dołączyć do „Formularza oferty” stanowiący załącznik nr 1 następujące dokumenty:

 

1.        Zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

2.        Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

3.        Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych

4.        Programy szkoleń.

5.        Harmonogram szkoleń.

6.        Załączniki nr 2, 3, 4 do niniejszego Zapytania

 

17. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę sporządzoną wg. wzoru załączonego do niniejszego zaproszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie kursu Prawa jazdy kat. B, C w ramach projektu „Lepsza przyszłość” osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Gmina Kazanów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26 – 713 Kazanów w godz. 7.30 do 15.00 w terminie do 30 sierpnia 2013r. do godz. 8,00.

 

Oferty wysłane pocztą należy nadać z takim wyprzedzeniem, na ryzyko wykonawcy, aby one mogły być doręczone przez pocztę najpóźniej w terminie określonym wyżej.

Oferty złożone po terminie bez otwierania zostaną zwrócone wykonawcy.

 

18. Sposób obliczania ceny oferty

 

1.Wykonawca określi wynagrodzenie za wszystkie elementy zamówienia w sposób określony we wzorze oferty – załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

2. W wynagrodzeniu wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w szczególności koszty pomocy szkoleniowych i dydaktycznych, zapewnia sprzęt w podziale na kursy, pokrycie kosztów niezbędnych badań lekarskich wynikających ze specyfiki szkolenia, ubezpieczenie uczestników szkoleń od następstw nieszczęśliwych wypadków, wyżywienie uczestników w trakcie trwania szkolenia, pokrycie kosztów egzaminu, wydanie zaświadczenia, innych dokumentów potwierdzających zakończenia szkolenia/kursu inne koszty wynikające z realizacji nałożonych na niego obowiązków   określonych w wzorze umowy i zaproszeniu.

 

19. Warunki płatności

Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego Faktura VAT.

 

20. Ocena ofert

1.W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów.

 

Lp.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

 

1.

 

Najniższa cena

 

100%

   

2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu cenowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

3. Zamawiający powiadomi o wynikach postepowania wszystkich wykonawców telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

 

21. Oferta z rażąco niską ceną.

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy oraz wpływ pomocy udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

                                                                                Anna Malec

                                                                                     Kierownik GOPS Kazanów

 

Załączniki:

 

1.        Oferta – zał. nr 1 do niniejszego zapytania

         formularz_ofertowy_prawo_jazdy-_zal._nr_1.doc

2.        Oświadczenie – zał. nr 2 do niniejszego zapytania

        oswiadczenie_prawo_jazdy-_zal._nr_2.doc

3.        Wykaz wykonanych i odebranych zadań w ostatnich trzech latach tj. 2010-2012 – zał. nr 3 do niniejszego zapytania

        doswiadczenie_prawo_jazdy_-_zal._nr_3.doc

4.        Wykaz kadry zał. nr 4 do niniejszego Zapytania

      kadra_prawo_jazdy-_zal._nr_4.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-08-14 13:58:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-27 12:32:40
  • Liczba odsłon: 195
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 693500]

przewiń do góry