Rok 2005

---------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr XX/94/2005
RADY Gminy w Kazanowie
z dnia 21 kwietnia 2005r.

 

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Kazanów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z póź. zm./ Rada Gminy w Kazanowie ustala, co następuje:


§ 1

Uchwala się Plan Rozwoju Miejscowości Kazanów, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
                

                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                        Marek Puton

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

UCHWAŁA NR XX/92/2005
Rady Gminy Kazanów
z dnia 21 kwietnia 2005roku

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kazanów


           Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późń.zm.) , art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. z 2001 r. Nr 62,poz.627 z późń.zm.), art.14 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 628 z późń.zm.) oraz pozytywnej opinii Marszałka Województwa Mazowieckiego – Uchwała Nr 283/169/05 z dnia 22 lutego 2005 roku oraz Zarządu Powiatu w Zwoleniu – Uchwała Nr 126/2005 z dnia 24 marca 2005 roku, Rada Gminy w Kazanowie uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się ,,Program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami dla Gminy Kazanów,, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się Wójta Gminy Kazanów do sporządzania co dwa lata i składania Radzie Gminy raportu z wykonania ,, Programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Kazanów,,.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kazanów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


            Przewodniczący Rady Gminy

    Marek Puton

----------------------------------------------------------------------------------

Rok 2004
 


   Uchwała  Nr XVII/75/2004   Rady Gminy  w    Kazanowie
z dnia 26 listopada 2004
w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .
 
          Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40, ust.1, art. 41ust.1 i art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. nr 142 z 2001 roku, poz.1591, z późn. zm./ art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  1 / tekst jednolity: Dz. U. nr 9 z 2002 roku, poz.84, z późn. zm./, Rada Gminy w Kazanowie  u c h w a l a  co następuje :
§ 1
Ustala wysokość stawek podatku od środków transportowych w następującej wysokości :
1/ od samochodu ciężarowego  o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 12 ton :
a/ od 3,5 t do 5,5 t włącznie                                              -   500,00  zł
b/ powyżej 5,5 t do 9 t włącznie                                       -   700,00 zł  
c/ powyżej 9 t i poniżej 12 t                                              -   850,00 zł
d/ powyżej 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia stawki określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2/ od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej :
a/ od 3,5 t do 12 ton włącznie                                         - 1.200,00 zł
b/ od 12 ton do 36 ton stawki określa załącznik nr 2
    do niniejszej uchwały 
3. od autobusu – w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
a/ do 30 miejsc                                                                - 1.400,00 zł
b/ 30 miejsc i powyżej                                                    - 1.770,00 zł
4. od przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą pojazdu :
a/ 7 ton i poniżej 12 ton                                                  -1.100,00 zł
b/ powyżej 12 ton i do 36 ton  stawki określa
    załącznik nr 3 do uchwały do niniejszej uchwały
                                                              -2-

§ 2

Zwalnia się od podatku od środków transportu środki transportowe będące w posiadaniu jednostek  Ochotniczych Straży  Pożarnych . 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
           
Traci  moc uchwała Nr XI/47/03 Rady Gminy  w Kazanowie  z  dnia  9
grudnia  2003 roku w  sprawie  ustalenia  wysokości  stawek  podatku  od środków  transportowych .   
      § 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma  zastosowanie od roku podatkowego 2005 . 

1Niniejsza  ustawa dokonuje  w  zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych  zasad dla  niektórych  typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi / D. Urz. WE  L 368 z 17.12.1992/,   2/  dyrektywy1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za używanie niektórych typów infrastruktury   przez  pojazdy ciężarowe / Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 / . Dane  dotyczące ogłoszenia aktów  prawa  Unii  Europejskiej , zamieszczone  w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania  przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w  Unii  Europejskiej – dotyczą  ogłoszenia tych  aktów w  Dzienniku  Urzędowym Unii  Europejskiej – wydanie  specjalne ; tekst   jedn .  Dz. U. z 2002 r. Nr 9 , poz.84 ze  zm. / .
 
                              Załącznik nr 1 do  uchwały
                              Rady Gminy  w  Kazanowie
                              Nr XVII/75/2004  z  dnia 26 listopada  2004 roku
 
Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.
 
Liczba osi
Dopuszczalna masa
całkowita
 Stawka podatku dla przyczepy i naczepy z pojazdem silnikowym
                                         / w zł /
 z osią  jezdną z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  z innymi systemami zawieszenia
 Dwie osie  
od 12 t do 13 t
od 13 t do 14 t
od 14 t do 15 t
od 15 t i powyżej 1.250,00
1.300,00
1.350,00
1.400,00 1.300,00
1.350,00
1.400,00
1.450,00
Trzy osie  
od 12 t do 17 t
od 17 t do 19 t
od 19 t do 21 t
od 21 t do 23 t
od 23 t do 25 t
od 25 t i powyżej
 1.250,00
1.300,00
1.350,00
1.400,00
1.450,00
1.500,00 1.300,00
1.350,00
1.400,00
1.450,00
1.577,00
1.577,00
Cztery osie i więcej 
od 12 t do 25 t
od 25 t do 27 t
od 27 t do 29 t
od 29 t do 31 t
od 31 t i powyżej 1.600,00
1.700,00
1.800,00
1.900,00
2.000,00 1.700,00
1.800,00
1.900,00
2.452,80
2.452,80
 
      
                                              Załącznik nr 2 do uchwały 
                                             Rady Gminy  w Kazanowie
                                Nr XVII/75/2004 z  dnia 26 listopada 2004 roku

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton :

Liczba osi
dopuszczalna masa całkowita
 
Stawka podatku dla ciągników siodłowych z naczepą         i ciągników balastowych z naczepą /w zł/
 z osią jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoznaczne z innymi systemami zawieszenia
dwie osie 
od 12 t do 18 t
od 18 t do 25 t
od 25 t do 31 t
od 31 t  i powyżej
 1.200,00
1.300,00
1.400,00
1.500,00
 1.250,00
1.350,00
1.450,00
1.937,76
trzy osie 
od 12 t do 40 t włącznie
 40 t i powyżej
 1.600,00
1.722,97
 1.722,97
2.548,65
 
                                                Załącznik nr 3
                                    Do  uchwały  Nr XVII/75 /2004
                                       Rady Gminy w  Kazanowie
                                    z  dnia  26 listopada  2004  roku
      

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższa niż 12 ton.

Liczba osi
dopuszczalna masa całkowita Stawki podatku dla przyczep i naczep i pojazdem silnikowym w / zł/
 z osią jezdną z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  z innymi systemami zawieszenia
jedna oś 
od 12 t do 18 t
od 18 t do 25 t
od 25 t i powyżej 1.150,00
1.250,00
1.350,00 1.200,00
1.300,00
1.400,00
dwie osie 
od 12 t do 28 t
od 28 t do 33 t
od 33 t do 36 t włącznie
powyżej 36 t do 38 t
38 t i powyżej 1.200,00
1.300,00
1.400,00
1.500,00
1.600,00 1.300,00
1.350, 00
1.439,00
1.550,00
1.700,00
trzy osie 
od 12 t do 36 t włącznie
powyżej 36 t do 38 t
od 38 t i powyżej 1.300,00
1.500,00
1.600,00 1.400,00
1.550,00
1.650,00

                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                       Marek Puton  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Uchwała Nr XVII/74/04
      Rady Gminy w Kazanowie z dnia 26 listopada 2004 roku
              w sprawie : ustalenia stawek podatku od nieruchomości 
             
                  Na podstawie art.18, ust.2 pkt. 8, art.40, ust.1, art.41, ust.1 i art.42  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity:
 Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz.1591 z póź. zm./ art. 5, art. 6, ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1  / tekst jednolity: Dz. U. nr 9 z 2002r. poz.84 z późn. zm./
Rada Gminy w Kazanowie uchwala, co następuje:
                                                            § 1.
I. Ustala wysokość stawek podatku od nieruchomości w następującej  wysokości :
1.  Stawki podatku dla powierzchni gruntów :
 a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na  
      sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,40 zł za
      1 metr kwadratowy,
b/  pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni  
      wodnych – 3,52 zł za 1 hektar ,
c / pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,20 zł za 1 metr kwadratowy .
2. Stawki podatku dla powierzchni użytkowej budynków lub ich
    części :
a/ mieszkalnych – 0,35 zł za 1 metr kwadratowy,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części
     budynków   mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności  
     gospodarczej – 10,50 zł za 1 metr kwadratowy,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
    kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,37 zł za 1 metr kwadratowy ,
d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania 
    świadczeń  zdrowotnych  - 3,61 zł za 1 metr kwadratowy,
e/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej  działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
 -3,10 zł za 1 metr kwadratowy.

3. Stawka podatku dla budowli : 
 2 % ich wartości .
 
§ 2.
ZWALNIA  się od podatku od nieruchomości :
- budynki mieszkalne położone na gruntach gospodarstw rolnych służące wyłącznie działalności rolniczej.
- nieruchomości lub ich części zajęte na biblioteki oraz budynki i grunty wykorzystywane na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych.
  
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.
Traci moc uchwała Rady Gminy w Kazanowie Nr XI/46/03 z dnia 09 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia stawki podatku od nieruchomości.
§ 5. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
                                                                                       

1 Niniejsza  ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
 ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992, 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia  17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za używanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jednolity
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz84 ze zm.).

                                         

                     Przewodniczący Rady Gminy

                Marek Puton
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Uchwała Nr XVII/76/04
      Rady Gminy w Kazanowie  z dnia 26 listopada 2004 roku
                                  
 w sprawie:  obniżenia średniej  ceny skupu żyta na rok 2005 dla celów podatku rolnego.     
   

                     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40, ust.1, art.41,ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity;
 Dz. U. nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź. zm./ art.6 ust.3 i art.6a, ust.11 ustawy z dnia 15 listopada  1984 roku o podatku rolnym / tekst jednolity Dz. U. nr 94, z 1993 r. poz.431, z póź. zm./
Rada Gminy w Kazanowie  u c h w a l a  co następuje :

§ 1.
 1.Obniża  się cenę 1 q żyta  przyjętego do ustalania wymiaru podatku rolnego na 2005 rok do kwoty  32,00 zł.
   2. Podatek rolny na 2005 rok dla gruntów  gospodarstw rolnych z 1 ha   
        przeliczeniowego wynosi 80,00 zł.
   3. Podatek rolny na 2005 rok od 1 ha pozostałych gruntów wynosi 160,00zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni  od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2005.  

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                     Marek Puton

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Wiącek
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-04-29 12:59:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Wiącek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-29 13:07:17
  • Liczba odsłon: 422
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 693516]

przewiń do góry