Zobacz podgałęzie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazanowie

ogłasza nabór na stanowisko: asystent rodzinny

 

Stanowisko: ASYSTENT RODZINY

Forma zatrudnienia: umowa- zlecenie.

Przewidywany okres zatrudnienia: 01.08.2013r. do 31.12.2013r.

 

KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW:

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

3) niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny

5) wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu asystenta rodziny:

- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami  podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

- wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także kandydat udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej)

6) kandydat/kandydatka nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

7) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy kodeks rodziny i opiekuńczego oraz ustawy o pomocy społecznej

2) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny

3) umiejętność nawiązania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej

4) samodzielność w działaniu oraz wykazywaniu własnej inicjatywy

5) umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków

6) umiejętność organizowania pracy własnej

7) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność

8) umiejętność pracy w zespole

9) odporność na sytuacje stresowe

10) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

11) znajomość obsługi komputera i programów biurowych

12) dyspozycyjność

13) wysoka kultura osobista

14) prawo jazdy kat. B i własny środek transportu.

 

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodzin.

Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W związku z tym do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

- diagnozowanie sytuacji rodzin;

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

- pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych i psychologicznych  w rodzinie;

- pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów wychowawczych z dziećmi;

- wspieranie aktywności społecznej rodzin;

- motywowanie członków rodzin do podnoszenia  kwalifikacji zawodowych;

- udzielani pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;;

- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodzin;

- współpraca z pracownikami socjalnymi;

- sporządzanie, na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;

- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, a także współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

4. Dokumenty wymagane:

a) CV

b) list motywacyjny

c) kopie dokumentów potwierdzającym wykształcenie

d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia ukończenia kursów i szkoleń, dyplomy).

d) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy

e) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do lekarza medycyny pracy)

f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

g) oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

h) oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej  oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona .

i) oświadczenie kandydata o wypełnieniu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do osoby wynika z tytułu egzekucyjnego lub o fakcie nie posiadania w/w obowiązku.

 

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą: „ Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr101, poz. 926 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223poz. 1458 z późn.zm.)”.

 

5.Termin i sposób składania ofert: 

Dokumenty w zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą: „Dotyczy naboru na stanowisko asystenta rodziny rok 2013”, należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Kazanowie w godz. 7,30 do godz. 15,00 lub pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plac Partyzantów 28

26-713 Kazanów

w  nieprzekraczalnym  terminie do dnia 23 lipca 2013r. do godz. 15.00.

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazanowie.

Dokumenty niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kazanowie (www.ugkazanow.bip.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń GOPS Kazanów.

Kierownik GOPS

Anna Malec

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-12 14:11:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-12 14:11:36
  • Liczba odsłon: 801
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 694463]

przewiń do góry