GMINA KAZANÓW                                         Kazanów ,17 listopada 2015 r.

 

 

Znak : RGK- D-6220.1.2015.

 

D E C Y Z J A

 

               Na podstawie art. 71 ust.1, ust.2 pkt. 2 , art. 75 ust.1 pkt.4 , art. 80 ust.1, art.82 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko     ( Dz.U. z 2013r.,poz.1235, ze zm. ,zwanej dalej ,,ustawą ooś,, ) i § 3 ust.1 pkt. 88 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09. Listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2013r., poz.

267 , ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Kazanów   w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach   planowanego przedsięwzięcia pn.

,, Budowa zbiornika małej retencji na działkach o nr ew. 944/5,945/1,946/1 ,2016 i 2037        w miejscowości Kazanów , gmina Kazanów , pow. zwoleński , woj. mazowieckie ,,                           i przeprowadzeniu postępowania w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz uzgodnieniu z   Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie ( Postanowienie Nr WOOŚ-II.4242.20.2015. AWI.5   z dnia 04 listopada 2015 r.)     i   Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zwoleniu (Opinia Sanitarna            Nr ZNS.7010.1.2015 z dn. 14 lipca 2015 r.)

orzekam:

realizację przedsięwzięcia pn. ,, Budowa zbiornika małej retencji

  na działkach o nr Ew. 944/5,945/1,946/1,2016 i 2037 zlokalizowanym w miejscowości Kazanów,   gmina Kazanów , pow. zwoleński , woj. mazowieckie   i określam warunki jego realizacji:

 

 1. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

   

 1. wszelkie prace wykonywać   przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego   i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie   środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw;

 2. zaplecze budowy zlokalizować poza bezpośrednim sąsiedztwem cieków;

   

 3. roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów pod konstrukcję upustu oraz remont przepustu pod drogą powiatową, które wymagają odwodnienia , przeprowadzać przy zastosowaniu technologii ścianek szczelnych;

 4. na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych przewoźnych toalet: zbiorniki systematycznie opróżniać ( nie można dopuścić do ich przepełnienia) przez uprawniony do tego celu podmiot i wywozić do oczyszczalni ścieków;

 5. wody opadowe i roztopowe z terenu pobliskiego parkingu oraz drogi , po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych , odprowadzać systemem rowów opaskowych do rzeki Iłżanki;

 6. zbiornik retencyjny wraz z systemem upustowym regularnie i terminowo poddawać konserwacjom: wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać;

 7. utrzymywać porządek i systematycznie czyścić teren inwestycji;

 8. podczas ewentualnego transportu zabezpieczyć materiały pyliste przed rozwiewaniem( np. poprzez przykrywanie plandekami);

 9. na etapie realizacji inwestycji zapewnić stały nadzór przyrodniczy;

 10. wszelkie prace realizacyjne prowadzić w terminie od 1 sierpnia do 1 marca;

 11. nachylenie skarp zbiornika od strony odwodnej wykonać z brzegami łagodnie opadającymi ( o nachyleniu skarp od 1: 3 do 1: 5 ) bez tzw. ,,wysokich grobli,,;

 12. wschodnią część działki o nr Ew. 946/1 zlokalizowaną poza czaszą projektowanego zbiornika, pozostawić w stanie naturalnym ( ukształtowanie terenu , drzewa, krzewy)   na etapie budowy projektowanego zbiornika na tej części działki i w jej sąsiedztwie nie magazynować   materiałów budowlanych   i nie parkować maszyn, pojazdów i sprzętu budowlanego;

 13. na etapie realizacji przedsięwzięcia teren w południowo-wschodniej części działki o nr ew. 946/1 w czasy zbiornika oznaczyć i zabezpieczyć przed uszkodzeniami powodowanymi w trakcie prowadzonych prac przez pojazdy i urządzenia mechaniczne;

 14. groble projektowanego zbiornika skutecznie zabezpieczyć( np. zakopać stalową siatkę) przed uszkodzeniami powodowanymi przez bobry;

 15. powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne w tym masy ziemne niewykorzystane do budowli grobli) magazynować selektywnie w pojemnikach / kontenerach lub luzem ( w zależności od rodzaju odpadu) w wyznaczonym miejscu , w sposób który zabezpieczy przed pyleniem , rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do odzyskowi lub unieszkodliwieniu;

 16. powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych , szczelnych i oznakowanych pojemnikach, odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym o utwardzonym podłożu miejscu; odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania; miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnio9nych i zwierząt.

 1. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji , której mowa w art.72 ust.1 ,,ustawy ooś,, ( w projekcie budowlanym ) należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowisk.

 1. zaprojektowanie i wykonanie w południowo – wschodniej części działki o nr ew. 946/1 w czaszy zbiornika, obszaru z aktualną szatą roślinną bez zmiany ukształtowania terenu o powierzchni co najmniej 30 arów;

 2. zaprojektowanie i wykonanie w południowej części zbiornika co najmniej         2 wypłyceń   przybrzeżnych o głębokości do 1,0 m przy normalnym poziomie piętrzenia ; zapewnienie powierzchni każdego płatu minimum 300 m 2 oraz łącznej powierzchni wypłaceń minimum 700 m 2 ; powstałe   wypłycenia obsadzić roślinnością szuwarową ( pałką szerokolistną) oraz grążelem żółtym     w proporcjach powierzchni : 70% dla pałki szerokolistnej ,30 % dla grążela żółtego;

 3. zaprojektowanie systemu rowów opaskowych;

 4. zaprojektowanie grobli podłużnych i bocznych;

 5. zaprojektowanie budowli upustowej;

 6. zaprojektowanie przepustu pod drogą powiatową

   

 1. Należy zrealizować następujące działania dotyczące zapobiegania , ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

   

 1. w trakcie eksploatacji zbiornika zaplanować i wykonać przez okres co najmniej 3 lat monitoring roczny zasiedlenia zbiornika przez gatunki fauny (awifauny , ssaków, płazów i gadów ichtiofauny i bezkręgowców) ; wyniki monitoringu w postaci raportów przesyłać do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie corocznie , nie później niż 1 miesiąc od daty upływu roku monitoringu , przy czym ostatni raport powinien stanowić podsumowanie prowadzonych czynności za cały 3 letni okres prowadzonego monitoringu.

   

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. wykonać analizę   porealizacyjną   w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na gatunki fauny (awifauny,ssaków, płazów i gadów ,ichtiofauny   i bezkręgowców) oraz ocenę planowanych działań zapobiegawczych z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia i działaniami podjętymi dla jego ograniczenia; analizę porealizacyjną przedstawić   do regionalnego Dyrektora   Ochrony Środowiska w Warszawie w terminie trzech miesięcy od zakończenia ostatniego rocznego monitoringu.

   

   

   

   

   

  V.   Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdza się konieczności

         przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania

        w sprawie wydania decyzji , o których mowa w art. 72 ust.1 ustawy ooś.

   

 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

   

             Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie

              znacząco oddziaływać na środowisko , o których mowa w art. 59 ust.1 pkt.2 ustawy

              ooś oraz w § 3 ust. 1 pkt. 88 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada      

             2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

             ( Dz. U. Nr 213 , poz. 1397 , ze zm.) , tj.,, gospodarowanie wodą w rolnictwie

             polegające na melioracji łąk lub nieużytków,,..

   

Planowane przedsięwzięcie polega   na   budowie   zbiornika na działkach o nr ew. 944/5,945/1,946/1,2016 i 2037 w miejscowości Kazanów , gmina Kazanów.

Powierzchnia lustra wody w planowanym zbiorniku małej retencji wyniesie ok.3 ha Planowany zbiornik zostanie wykonany na gruntach innych niż orne. Teren znajduje się na tarasie zalewowym rzeki Iłżanki i jest regularnie zalewany w okresie przejścia wysokich wód. Obecnie przedmiotowe działki nie są użytkowane rolniczo.                 Część działki o nr Ew. 946/1 stanowi zakole starorzecza rzeki Iłżanki, które jest trwale wypełnione wodą i częściowo zarośnięte roślinnością wodną i bagienną . pomiędzy działkami o nr Ew. 944/5 i 945/1 znajduje się stare koryto rzeki Iłżanki ( działka o nr Ew. 2037) odprowadzające do iłżanki wody z terenów znajdujących się po zachodniej stronie drogi powiatowej. Na skutek istniejących naturalnych przewałów powyżej km 30 + 270 z istniejącego koryta rzeki Iłżanki wody rzeczne , przy przejściu wielkich wód przelewają się do starego koryta i na tereny znajdujące się po zachodniej stronie drogi powiatowej. Ponadto stare koryto rzeki Iłżanki posiada niewielką własną zlewnię o powierzchni ok. 1,0 -1,5 km 2 , obejmującą tereny stale nadmiernie wilgotne oraz zasilane niewielkimi źródłami warstwowymi występującymi u podnóża lokalnych wzniesień. Zlewnia ta uaktywnia się w okresach mokrych. Odprowadzanie tych wód odbywa się przez istniejący przepust rurowy D 150 pod drogą powiatową nr 451 Kazanów Wielgie, znajdujący się w odległości   160 m przed mostem od strony południowej.

 

Budowa zbiornika małej retencji ma służyć:

-   poprawie struktury bilansu wodnego zlewni rzeki Iłżanki , czyli zmniejszeniu udziału szybkiego odpływu powierzchniowego na rzecz zdecydowanie powolniejszego odpływu gruntowego- powoduje to   obniżenie przepływów maksymalnych w ciekach i podniesienie przepływów niżówkowych oraz zwiększa zasilanie zasobów wód gruntowych i dostępna retencję glebową ;

- zwiększeniu i ochronie zasobów wodnych zlewni   doliny rzeki Iłżanka oraz zwiększeniu zasobów dyspozycyjnych dla potrzeb produkcji np. rolniczej :

-   ograniczeniu erozji wodnej gleb i cieków poprzez zmniejszenie szybkości spływu wód , w tym opadowych ;

-   podniesieniu wizualnych walorów krajobrazu i zwiększeniu   turystyczno – rekreacyjnej wartości   regionu doliny rzeki Iłżanki i terenu gminy Kazanów ;

-   poprawie mikroklimatu.

 

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się:

-   wykonanie grobli podłużnej , oddzielającej wody zbiornika od koryta rzeki Iłżanki z podłużnym przelewem awaryjnym ;

-   wykonanie grobli bocznych od strony południowej i wschodniej , wraz z drogą i rowami opaskowymi;

-   wybudowanie budowli upustowej umożliwiającej opróżnienie zbiornika w okresie przepływów niżówkowych w korycie rzeki Iłżanki ;

-   uszczelnienia   nasypu drogi powiatowej;

-   wykonanie remontu i przebudowy wraz z zamknięciem istniejącego przepustu   D 150 pod   drogą powiatową;

-   uporządkowanie koryta ulgi po zachodniej stronie drogi powiatowej.

 

Planowane groble wykonane zostaną z wykorzystaniem gruntów , które zostaną zdjęte spycharkami do głębokości wód gruntowych z terenu przeznaczonego pod zbiornik.

 

Podstawowe parametry techniczne przedsięwzięcia:

-   lokalizacja zbiornika w 30+090 km   rzeki Iłżanki ( wylot budowli upustowej) ;

-   długość grobli podłużnej od strony Iłżanki – 185 m ;

-   długość grobli bocznych – 440 m ;

-   rzędna korony grobli – 148,5 m n.p.m. ;

-   nachylenie skarp odwodnej – 1:5 ;

-   nachylenie skarpy odpowietrznej – 1 : 2 ;

-   szerokość krawędzi przelewu podłużnego – 25 m     ;

-   rzędna krawędzi przelewu   - 147,5 m n.p.m. ;

-   głębokość maksymalna zbiornika – 1,9 m ;

-   głębokość średnia zbiornika – 1,4 m ;

-   rzędna spustu – 145,6 m   n.p.m. ;

-   długość rowów opaskowych – 370 m .

 

Zbiornik będzie alimentowany poprzez naturalne przewały z istniejącego koryta rzeki.    Roboty ziemne na terenie projektowanego zbiornika będą składać się ze zdjęcia spycharkami warstw gruntu do poziomu wody gruntowej oraz przemieszczenia   i zhałdowania tego urobku w celu jego ujednolicenia i przesuszenia do wilgotności optymalnej 8 – 10 % .W celu uszczelnienia grobli i nasypu drogi powiatowej praz poprawienia warunków posadowienia obwałowania przewiduje się zastosowanie odpowiednich geowłókien wbudowanych w nasypy. Gruntu wbudowane w nasypy będą wymagały odpowiedniego zagęszczenia. Przewiduje się zbilansowanie mas ziemnych w ramach przedsięwzięcia , bez potrzeby dowozu dodatkowych ilości ziemi z zewnątrz budowy Część grobli podłużnej w obniżeniu przelewu awaryjnego planuje się ubezpieczyć obrukiem z elementów betonowych. W dnie zbiornika występują głównie grunty przepuszczalne.

 

Do wykonania robót betonowych przewiduje się dowóz gotowej mieszanki betonowej o wymaganych parametrach do miejsca wbudowania samochodami z lokalnej wytwórni. Należy przewidzieć ułożenie tymczasowej drogi dojazdowej z płyt drogowych betonowych. Planowany upust zostanie zlokalizowany w skarpie rzeki Iłżanki. W trakcie budowy zbiornika , zostanie zachowana rożność starego koryta rzeki Iłżanki odprowadzającego do Iłżanki wody z terenów znajdujących się po zachodniej stronie drogi powiatowej . Teren przeznaczony pod inwestycje jest włączony w system melioracji podstawowej doliny Iłżanki, jednakże istniejące obecnie rowy nie są konserwowane od wielu lat , są pozarastane roślinnością trawiastą i krzaczastą , ich stan techniczny jest zły. Napełnienie projektowanego zbiornika   retencyjnego do projektowanej rzędnej 147,5 m n.p.m. spowoduje w początkowym okresie wzmożone zjawisko infiltracji wód do rzeki i do wód gruntowych.

Sąsiedztwo planowanej inwestycji stanowi rzeka iłżanka , droga oraz tereny niezabudowane. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 100 m od planowanego przedsięwzięcia. Tern , na którym realizowane będzie planowane przedsięwzięcie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W trakcie   realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji do powietrza oraz hałasu , spowodowana przede wszystkim pracą maszyn wydobywających masy ziemne oraz środkami transportu. Uciążliwości te będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac realizacyjnych . W celu zminimalizowania emisji substancji do powietrza oraz ochrony środowiska gruntowo-wodnego wszystkie maszyny i urządzenia wykorzystywane   podczas prac budowlanych utrzymane będą w dobrym stanie technicznym oraz konserwowane   systematycznie w sposób prawidłowy. Materiały pyliste zabezpieczone zostaną przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie ich plandekami) , a teren inwestycyjny utrzymywany będzie w należytym porządku.

Przeprowadzone w raporcie ooś analizy: rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu oraz oddziaływania akustycznego wykazały, że na etapie realizacji przedsięwzięcia dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz dopuszczalne poziomy   hałasu na terenach chronionych akustycznie zostaną dotrzymane.

Zaplecze budowy zorganizowane zostanie poza bezpośrednim sąsiedztwem cieków. Na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnych zbiorników bezodpływowych przewoźnych toalet i wywożone do oczyszczalni ścieków.  

 

W rejonie planowanej inwestycji znajduje się jeden wspólny poziom wody gruntowej w czwartorzędowych   holoceńskich i plejstoceńskich piaskach. Występuje on na głębokości 0,1 -0,6 m p.p.t. , tj. na rzędnych 146,9 – 146,8 m n.p.m. Głębokość jego występowania uzależniona jest od stanu wody w rzece i starorzeczu . Podnosi się w okresie wiosenno-letnim i opada w okresie jesienno-zimowym . Obserwuje się niewielkie nachylenie zwierciadła wody w kierunku wschodnim , zgodnie z kierunkiem spływu powierzchniowego.

 

W celu ograniczenia wpływu planowanej inwestycji na środowisko gruntowo-wodne roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów pod konstrukcję upustu oraz remont przepustu   pod drogą powiatową , które będą wymagały odwodnienia , prowadzone będą przy zastosowaniu technologii ścianek szczelnych minimalizującej powstawanie leja depresji do obrębu wykopu.

 

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją budowa zbiornika w obrębie   holoceńskich i plejstoceńskich utworów piaszczystych , charakteryzujących się znaczną przepuszczalnością wpłynie na niewielką zmianę warunków hydrogeologicznych   najbliższym sąsiedztwie.             W wyniku piętrzenia wód powierzchniowych nastąpi nieznaczne odniesienie się naturalnej podstawy drenażu , co spowoduje niewielkie zmniejszenie głębokości do zwierciadła wód podziemnych. Podniesie się poziom wód gruntowych w sąsiedztwie zbiornika wpłynie korzystnie na warunki zaopatrzenia w wodę w rejonie Kazanowa.

 

Ze względu na korzystny charakter utworów geologicznych w obrębie pierwszego poziomu wodonośnego i jego bezpośredni kontakt hydrauliczny z wodami powierzchniowymi , nastąpi wzrost zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. Planowany zbiornik przyczyni się wyrównania (złagodzenia ) zmienności przepływów w rzece Iłżance , a w szczególności złagodzenia fal kulminacyjnych oraz głębokich niżówek.

 

Przedsięwzięcie położone jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych 87 (JCWPd) i zajmuje obszar 2100km 2 obejmujący nieciągłe piętro czwartorzędowe , zalegające lokalnie na poziomach: mioceńskim, górnokredowym , górnojurajskim . Stan chemiczny jednostki określony przez Państwową Służbę Hydrogeologiczną   jako dobry. Zbiornik małej retencji nie spowoduje zmian chemizmu wód oraz nie spowoduje emisji zanieczyszczeń do wód czy gleby. Wody opadowe z pobliskiego parkingu oraz drogi, które będą spływały w obręb zbiornika będą podczyszczane i odprowadzane do rowu opaskowego.

Zbiornik będzie alimentowany poprzez naturalne przewały z istniejącego koryta rzeki.

W związku z powyższym realizowane przedsięwzięcie nie pogorszy istniejącego stanu wód.

Teren planowanej inwestycji położony jest na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP0 PLRW2000192369 – Iłżanka od Modrzejowianki do ujścia, która jest częścią scalonych wód powierzchniowych SW0303. Rzeka Iłżanka na analizowanym odcinku została zakwalifikowana do rzek nizinnych piaszczysto-gliniastych . Jej stan oceniono jako dobry i na przedmiotowym odcinku nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego stanu wód.

Ocena stanu poszczególnych elementów, wg danych Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska , dla ww. JCWP przedstawia się następująco:

-   elementy biologiczne – klasa III – stan umiarkowany;

-   elementy fizykochemiczne – klasa II – stan dobry ;

-   elementy hydromorfologiczne – klasa I – stan bardzo dobry.

Nie określono derogacji dla tej części wód.

Projektowany zbiornik małej retencji nie wymaga budowy żadnych urządzeń piętrzących wodę w korycie rzeki Iłżanki. Będzie on zasilany przez stare koryto rzeki , które jest wypełniane poprzez istniejące naturalne przewały z wypełnionego koryta rzeki powyżej km 30+270. Realizacja planowanej inwestycji nie wpłynie w znacznym stopniu na obecny stan środowiska rzecznego , gdyż przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane w obrębie koryta rzeki Iłżanki( koryto rzeki nie będzie przebudowywane) , w związku z tym nie ulegną zmianie obecne warunki hydromorfologiczne na przedmiotowym odcinku rzeki.

Planowana inwestycja nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Na terenie przedsięwzięcia i w zasięgu jego oddziaływania nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza formami ochrony przyrody , chronionymi z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2015r. poz. 1651. Najbliższe obszary Natura 2000 zlokalizowane są:

-   w odległości   około 12,0 km – obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Kozienicka PLB140013 oraz specjalny obszar ochrony   siedlisk Puszcza Kozienicka PLH140035 ‘

-   w odległości około 11,5 km specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Zwolenki PLH140006.

 

Pozostałe formy ochrony przyrody zlokalizowane są;

-   w odległości około 12,0 km – otulina Kozienickiego Parku Krajobrazowego Imienia Profesora Ryszarda Zaręby oraz Kozienicki Park Krajobrazowy Imienia Profesora Ryszarda Zaręby.

-   w odległości około 11,5 km – Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Zwolenki.

 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w starorzeczu rzeki Iłżanki . Na podstawie danych opracowania dokonanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez prof. Włodzimierza Jędrzejewskiego wraz z zespołem pt. ,,Kompleksowy projekt korytarzy ekologicznych w Polsce,,( 2005r.) – Dolina rzeki Iłżanki jest korytarzem ekologicznym i migracyjnym o randze regionalnej.

 

Na etapie sporządzania raportu ooś , dokonano inwentaryzacji przyrodniczej miejsca inwestycji , dzięki któremu rozpoznano siedliska oraz gatunki zwierząt i roślin , na które przedsięwzięcie może oddziaływać.

Negatywne oddziaływanie inwestycji w stosunku do zwierząt wystąpi jedynie w fazie realizacji przedsięwzięcia i będzie wynikać z faktu płoszenia zwierząt w czasie prac.

Oddziaływanie to będzie miało charakter lokalny i okresowy.

W związku z tym , że w raporcie   ooś zdiagnozowane zostały gatunki fauny zasiadujące przedmiotowy teren   , wprowadzone zostały działania minimalizujące oddziaływanie inwestycji na projektowanym zbiorniku , jak i poza jego obszarem.

  W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na gatunki fauny i flory oraz siedliska przyrodnicze w sentencji niniejszej decyzji wprowadzono warunki.

Na etapie realizacji inwestycji zostanie zapewniony stały nadzór przyrodniczy.

Wszelkie prace będą prowadzone w terminie od 1 sierpnia do 1 marca, tj. poz okresem lęgowym ptaków o okresem rozrodczym płazów.

 

W trakcie eksploatacji zbiornika zostanie zaplanowany i wykonany przez okres co najmniej 3 lat monitoring roczny zasiedlenia zbiornika przez gatunki fauny ( awifauny , ssaków, płazów i gadów, ichtiofauny i bezkręgowców) . Wyniki monitoringu w postaci raportów zostaną przesłane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie corocznie nie później niż 1 miesiąc od daty upływu roku monitoringu , przy czym ostatni raport stanowić   będzie podsumowanie prowadzonych czynności za cały 3 letni okres prowadzonego monitoringu .Ponadto   wykonana zostanie analiza porealizacyjna w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia zawierająca ocenę planowanych działań zapobiegawczych z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia i działaniami podjętymi dla jego ograniczenia, a następnie zostanie przedstawiona do Regionalnego Dyrektora   Ochrony Środowiska w Warszawie w terminie trzech miesięcy od zakończenia ostatniego rocznego monitoringu.

 

Biorąc pod uwagę wartości przyrodnicze ternu , dotychczasowe jego wykorzystanie , zakres , skalę i rozmiar inwestycji stwierdza się , ze jej realizacja nie wpłynie znacząco negatywnie na środowisko przyrodnicze oraz nie wpłynie w sposób znaczący na spójność i integralność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

 

 1. Oddziaływanie transgraniczne:

  Ze względu na rodzaj instalacji , a także jej lokalizację nie stwierdzono możliwości występowania trans granicznego oddziaływania.

   

 1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia stanowią załączniki do niniejszej decyzji.

  Raport opracowany przez Przedsiębiorstwo   Geologiczne POLGEOL S.A. ul. Berezyńska 39, 03-908 Warszawa

   

  Uzasadnienie

   

          W dniu 2011-10-12   roku wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia   polegającego na: Budowa zbiornika małej retencji na działkach 944/5, 945/1 , 946/1,2016 , 2037   gmina Kazanów, powiat zwoleński , woj. mazowieckie,,.

         Wszczynając wyżej wymienione postępowanie organ właściwy do wydania decyzji pismem z dnia 2011-10-13 znak : RGK-6220/4/11 wystąpił do   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie   oraz   do Państwowego Powiatowego Inspektora w Zwoleniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko   i ewentualnego zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w wezwaniu znak : WOOŚ-II.420.1461.2011.JC z dnia 31.10.2011r. wzywa do złożenia wyjaśnień do informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia dotyczącym : zweryfikowania rozbieżności zawartych we wniosku, a dotyczących numerów działek , na których planowana jest budowa zbiornika małej retencji , podanie informacji dotyczących parametrów budowli piętrzących wodę i podania wysokości piętrzenia oraz podanie informacji dotyczących budowli piętrzących wodę znajdujących się na rzece Iłżance lub na cieku połączonych z tą rzeką , w promieniu 5 km od planowanego zbiornika.

  Wnioskodawca przy piśmie znak RGK-6220/4-1/11 z dnia 2011-11.14 przedłożył wymagane wyjaśnienia , a jednoznacznie określił przy piśmie znak RGK.1-3.2015 z dnia 2015.10.29.

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska   w Warszawie w wydanym postanowieniu znak : WOOŚ-II.4240.1461.2011.JC z dnia 25 listopada 2011r. wyraził opinię , że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji,   na działkach o nr Ew. 944/5 ,945/1,946/1 zlokalizowanym w miejscowości Kazanów ,   i konieczne jest przeprowadzenie   oceny oddziaływania na środowisko , a zakres raportu powinien być zgodny z art.66 ustawy ooś , ze szczególnym uwzględnieniem analizy elementów takich jak: zagadnień dotyczących ochrony przyrody , w szczególności : oddziaływania planowanych robót na rzekę Iłżankę w rejonie objętym przedsięwzięciem , w aspekcie wpływu wykonania zbiornika retencyjnego na organizmy wodne, wpływu na siedliska oraz gatunki fauny i flory związane ze środowiskiem wodno-błotnym ,oddziaływania skumulowanego w związku z zamierzeniem budowy ,,Małej Elektrowni Wodnej w m. Kroczów Większy oraz wpływu na gatunki ichtiofauny jak również w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi.

    Państwowy Powiatowy Inspektor   Sanitarny w Zwoleniu w Opinii Sanitarnej znak :           SZN-712.26.2011 z dnia   15 listopada 2011r.   stwierdza – odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko   dla planowanego przedsięwzięcia pn.,, Budowa zbiornika małej retencji na działkach 944/5 ,945/1 ,946/1 w m. Kazanów gm. Kazanów ,,  

            Biorąc powyższe   pod uwagę   Wójt Gminy Kazanów wydał   postanowienie znak : RGK- P- 6220/4/11 z dnia 2011.12.12.   w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

  Inwestor spełnił obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska i przy piśmie znak RGK-6220.1.2015 z dnia 2015.06.30   przedłożył wymagany Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji na dz. o nr ew. 944/5 ,945/1 , 946/1 w m. Kazanów   pow. zwoleński , woj. mazowieckie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zwoleniu .

   

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu w wydanej opinii sanitarnej znak: ZNS.7011.1.2015 z dnia 14 lipca 2015r. pozytywnie zaopiniował realizację przedmiotowego przedsięwzięcia . Inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi .W ramach budowy zbiornika nie przewiduje się żadnego wyłączenia powierzchni biologicznie czynnej.

  Nieużytki w V klasie bonitacyjnej zostaną zamienione na grunty pod wodami .

   

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w   wezwaniu   z dnia   04 sierpnia 2015znak : WOOŚ.II.4242.270.2015. AWI wzywa do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia   w zakresie dotyczącym : Gospodarki odpadami , gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód , ochrony przyrody   i innych.

  Wnioskodawca przedłożył niezbędne uzupełnienia   w formie pisemnej do raportu przy piśmie znak : RGK-6220.1-1.2015 z dnia 20`15.08.21, które przesłane zostały do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w wezwaniu   z dnia 23 września 2015r. znak : WOOŚ-II.4242.270.2015.AWI.3 wzywa do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia w zakresie : ogólnym - odnoszącym się do działek, na których będzie realizowany zbiornik , przedstawić i opisać racjonalny wariant   alternatywny realizacji inwestycji ,   ochrony przyrody – raport winien spełniać zapisy , o których mowa w art. 66 ust.1 pkt.2,6,7,13 ustawy ooś. Należy uzupełnić opis przewidzianych znacząco oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko ,    po uwzględnieniu wszystkich elementów obejmujących bezpośrednie, pośrednie, wtórne , skumulowane, krótko ,- średnio i długoterminowe , stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko oraz gatunki fauny , flory oraz siedliska przyrodnicze.

  Wnioskodawca przedłożył niezbędne uzupełnienia do raportu w formie pisemnej przy pismach : Znak RGK.62201-22015   z dnia 2015.10.12 i Znak : RGK-6220.1-3.2015 z dnia 2015.10.29.

   

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie   w wydanym postanowieniu   z dnia     04 listopada 2015r. znak: WOOŚ-II.4242.270.2015.AWI.6 - uzgodnił realizację przedsięwzięcia   i określił warunki jego realizacji, które zawarte są w orzeczeniu niniejszej decyzji i należy je podjąć , a dotyczą one :

  - określonych działań na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia,

  - wymagań , które należy uwzględnić w projekcie budowlanym,

  - monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

  - analizy porealizacyjnej   inwestycji   wraz z oceną planowanych działań zapobiegawczych

     z rzeczywistym oddziaływaniem   przedsięwzięcia.

   

  Prowadząc postępowanie nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji , o których mowa w art. 72 ust.1 ustawy ooś , biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

 1. posiadane dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie   i ustalić warunki realizacji;

 2. biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami nie istnieje obecnie możliwość ponadnormatywnego kumulowania się odziaływań tego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami zlokalizowanymi poza terenem należącym do Gminy:

 3. nie wystąpi niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

  Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

   

          Mając na względzie stan faktyczny oraz prawny , uwzględniając materiał dowodowy zebrany w przeprowadzonym postępowaniu orzeczono jak w sentencji decyzji.

   

  Od decyzji niniejszej służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 za pośrednictwem Wójta Gminy Kazanów w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

   

                                                                              Wójt Gminy

                                                                  mgr Teresa Pancerz-Pyrka

                                           

   

   

  Otrzymują :

 1. Gmina Kazanów ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów

 2. Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Zwoleńskiego ul. Wł. Jagiełły 4 ,        26-700 Zwoleń.

 3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3 ,                00-015 Warszawa .

 4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny   ul. Bogusza 37, 26-700 Zwoleń

 5. Sołtys Wsi Kazanów zam. ul. Zwoleńska 6 , 26-713 Kazanów.

 6. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kazanów.

 7. Strona internetowa gminy.

 8. BIP gminy

 9. A/a.

    wniosek_do_rdos_i__ppis.doc , kaz-karta-zb.doc , raport_o_oddzialywaniu_kazanow.pdf  , zal._1.pdf  , zal._2.pdf , zal._3.pdf  , zal._4.pdf  , uzupelnienie.docx , zal._18.pdf  , zal._19.pdf  , zal._20.pdf  , zal._21.pdf  , zal._22.pdf  , zal._23.pdf  , zal._24.pdf , dec._srodow._zbiornik_retencyjny_kazanow.doc

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-11-24 12:56:23
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-24 14:28:39
 • Liczba odsłon: 170
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 694506]

przewiń do góry