Wersja archiwalna 2009-01-02 13:23:07

 

GPI-341/8/2008                                                      Kazanów 2008.12.30


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia : Modernizacja boiska sportowego w Kazanowie.


Zamówienie zostało ogłoszone w BZP pod numerem 380595-2008 dnia 29. 12.2008 roku


 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Kazanów reprezentowana przez Wójta – Pana Mariana Karolika

Urząd Gminy w Kazanowie , ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów

tel (048 )676-66033

 1. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Kazanowie , ul. Plac Partyzantów 28 ,

26-713 Kazanów , pok. Nr 7 w godz. 7.30-15.00 , adres strony internetowej: www.kazanow.pl, www.ugkazanow.bip.org.pl

 1. Przedmiot zamówienia: Modernizacja boiska sportowego w Kazanowie ul. Kościelna 50 polegająca na wykonaniu

a/ bieżni boiska

b/ wyposażenie boiska: montaż bramek oraz siedzeń na trybunach

c/ montaż wiat stadionowych

d/ ogrodzenie boiska

e/ boisko wielofunkcyjne: kosz do koszykówki–2szt. bramki ręczne–2 szt.

Oznaczenie CPV 45.21.22.21-1

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 1. Termin realizacji zamówienia – od daty podpisania umowy do 15.06.2009 roku

 2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział dostawcy, którzy spełniają warunki

- nie podlegają wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” ( Dz. U. Nr 19, poz. 177)

- prowadzą działalność gospodarczą o profilu związanym z przedmiotem zamówienia.

- Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie przedłożonych przez oferenta, wraz z ofertą cenową, stosownych oświadczeń i dokumentów, które zostały wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Informacja na temat wadium:

Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 2000,00 złotych

 1. Kryteria oceny i ich znaczenie:

Cena – 100 %

 1. Oferty w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta – Modernizacja boiska sportowego w Kazanowie” należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Kazanowie ul. Plac Partyzantów 28 pokój nr 9

10.Termin składania ofert upływa dnia 30.01.2009 roku godzina 9.45

 1. Otwarcie ofert nastąpi 30.01.2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego – sala konferencyjna

 2. Termin związania ofertą - 30 dni


                                                                                      Wójt Gminy

Marian Karolik

 

załączniki:

1. specyfikacja_-boisko_kazanow.doc

2. wzor_umowy-_boisko.doc

3. inne_zalaczniki_do_boiska.doc


Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry