GMINA KAZANÓW

RGK- Pn-271/1/2016.

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zam. Publicznych.

Wójt Gminy

Kazanów

z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów

ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów

tel. 48/6766033 fax.48/6766055

e-mail; sekretariat@kazanow.pl

www.kazanow.pl

 

ogłasza  nieograniczony przetarg na roboty budowlane w zakresie:

 

,,Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami  ( kategoria obiektu XXVI)   na dz. o nr Ew. wg. wykazu dołączonego do wniosku w miejscowościach: Wólka Gonciarska , Kowalków Kolonia , Kowalków Wieś , Borów , Dębniak , Ruda , gmina Kazanów w ramach inwestycji ,,WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA,, w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania – II etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Kowalków Wieś i część w  msc. Kowalków Kolonia.

Zamieszczenia ogłoszenia : obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : Tak , numer ogłoszenia w BZP: 68172-2016  z dnia 24.03.2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia : nie.

SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY

1.1)           Nazwa i Adres: Urząd Gminy w Kazanowie , pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów , woj. mazowieckie , Tel 48/6766033 , 6766035,fax. 048 6766055.

1.2)           RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego:  Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami na dz. o nr Ew. wg wykazu dołączonego do wniosku  w miejscowościach: Wólka Gonciarska , Kowalków Kolonia , Kowalków Wieś , Borów, Dębniak , Ruda ,  gm. Kazanów  w ramach inwestycji ,,WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA ,, w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania- II etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Kowalków Wieś i część                         w  msc. Kowalków Kolonia.

II.2) Rodzaj Zamówienia: roboty budowlane

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres niezbędny do wykonania sieci wodociągowej wraz z przyłączami obejmuje: roboty ziemne  i roboty montażowe  sieci wodociągowej przesyłowej, roboty ziemne i roboty montażowe na przejścia rurociągów sieci przesyłowej przez przeszkody terenowe , roboty ziemne i roboty montażowe przyłączy wodociągowych , roboty ziemne i roboty montażowe  na przejścia rurociągów dla przyłączy przez przeszkody terenowe . Sieć wodociągowa przesyłowa o łącznej długości  6439,30 m w tym : rurociąg przesyłowy z rur PEHD śr. 63 mm – 58,50 m , z rur PVC śr. 90 mm – 53,70 m ,z rur PVC śr. 110mm – 1178,10 m , z rur PVC śr. 160mm – 4808,00 m ,z rur PE 100RC SDR 17 śr. 160mm – 341 m . Ilość przyłączy wodociągowych – 134 szt. o łącznej długości – 2572,00 m. Studzienki wodomierzowe z polietylenu (PEHD) śr. 400mm z zestawem wodomierzowym – 28 szt. Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe śr. 20mm i z zaworem antyskażeniowym -106 szt. Hydranty nadziemne p.poż. śr. 80 mm – 44 kpl. i zasuwy sieciowe hydrantowe kołnierzowe do zabudowy naziemnej śr. 100mm – 2 szt. i o śr. 150 m – 14 szt. Zasuwy samonawiertki do zabudowy naziemnej śr. 160mm – 93 szt. i o śr. 90-110mm –              37 szt.

Inwestor wymaga wykonania sieci wodociągowej ściśle według projektu.

Miejsce wykonania robót budowlanych : miejscowość Kowalków Wieś i część w  msc. Kowalków Kolonia.

 

II.4) Wspólny słownik zamówień (CPV) : 45.23.13.00-8

 Czas trwania zamówienia do 30 września 2016 roku.

W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 tejże ustawy.

Wymagane wadium w wysokości 9.000,00  zł.

Kryterium oceny ofert : najniższa cena – 100 %.

 Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kazanów Pl. Partyzantów 28 ,                            26-713 Kazanów sekretariat pokój nr 8 do 12 kwietnia 2016 r. do godz. 10 :00.

Data , godzina i miejsce otwarcia ofert:  12 kwietnia 2016r. o godz. 10:15 – Urząd Gminy Kazanów ul. Pl. Partyzantów 28 sala konferencyjna Urzędu II piętro.

Termin związania z ofertą: 30 dni od ostatniego terminu składania ofert.

Kazanów , 2016.03.24.  . 

        

Ogłoszenie zostało zamieszczone:                                                      Wójt Gminy

  1. BZP  68172-2016 z dn. 24.03.2016r.
  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie.                                           mgr Teres Pancerz-Pyrka
  3. Strona internetowa Urzędu.
  4. Strona BIP Urzędu Gminy

siwz_wodoc_ii_etap.doc
 ccf20160325_00000.jpg

ccf20160325_00001.jpg

ccf20160325_00002.jpg

ccf20160325_00003.jpg

ccf20160325_00004.jpg

ccf20160325_00005.jpg

ccf20160325_00006.jpg

ccf20160325_00007.jpg

ccf20160325_00008.jpg

ccf20160325_00009.jpg

ccf20160325_00010.jpg

ccf20160325_00011.jpg

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-25 13:12:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-29 13:52:10
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry