GMINA KAZANÓW                                            Kazanów , 2015-12.21.

 

Znak : RGK-Pn-271/2-1/2015

WYJAŚNIENIA

 

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

,, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu  gminy Kazanów w roku 2016.

  1. Zapytanie:

Jaka jest przewidywana ilość odpadów do zbiórki w roku 2016? Ewentualnie – jakie były ilości odpadów odebranych z terenu Gminy Kazanów w latach ubiegłych ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje , że w załączniku  nr 6 do SIWZ – Projekt umowy w paragrafie 1 podane są szacunkowe ilości odpadów komunalnych , odpadów zebranych selektywnie  i odpadów zgromadzonych w PSZOKu.                                

Szacunkowe ilości wynoszą :

1)      odpady komunalne – 131 Mg.

2)      Odpady zebrane selektywnie – 164 Mg  z podziałem na 3 frakcje np. papier i tekturowe – 9,5 Mg , tworzywa sztuczne , opakowania wielomateriałowe , metale – 51,4 Mg , szkło i opakowania szklane – 103,1 Mg.

3)      Odpady zgromadzone w PSZOKu:

elekto – 0,5 Mg , meble i inne odpady wiekogabarytowe – 6,0 Mg , odpady budowlane i rozbiórkowe – 3 Mg , zużyte opony – 3,0 Mg , przeterminowane leki - 0,2, Mg.

2. Poprawny znak sprawy  w załączniku Nr 1 do SIWZ to : RGK –PN-271/2/2015

                                                                             Wójt Gminy

                                                                                 mgr Teresa Pancerz-Pyrka

..........................................................................................................

GMINA KAZANÓW

RGK-PN-271/2/2015

 

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam. publicznych

 

Wójt Gminy

Kazanów

z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów

ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów

tel. (048) 6766033 Fax. 6766055

(e-mail) sekretariat@kazanow.pl

www.kazanow.pl

 

ogłasza nieograniczony przetarg na wykonanie usługi w zakresie: ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2016,,

Upoważniony do kontaktów –Krzysztof Kazimierski tel. 6766033 w. 18 lub 24

Zamówienie ogłoszone w spisie BZP Nr 343184 -2015  z dnia  15.12.2015  r.

Szczegółowe warunki zakresu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można uzyskać w Urzędzie Gminy Kazanów Pl. Partyzantów 28 pokój nr 4 lub za zaliczeniem pocztowym .

SIWZ oraz niezbędna dokumentacja zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazanów  www.kazanow.pl

Opis przedmiotu zamówienia: Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie: a) odpadów komunalnych gromadzonych przez mieszkańców gminy Kazanów, ) odpadów zbieranych selektywnie, c) odpadów wielkogabarytowych i opon z terenu gminy Kazanów, d) odpadów budowlanych i odpadów                    z remontów, e) odpadów elektro z terenu gminy Kazanów, f) odpadów ulegających biodegradacji,          g) oraz obsługa administracyjna wywozu odpadów z terenu gminy . Obszar gminy zajmuje 9495 ha . Liczba ludności 4693 osób. W skład gminy wchodzi 24 sołectwa.

Miejsce wykonania usługi  : cały teren gminy

Wspólny słownik zamówień (CPV) : 90.51.10.00-2 , 90.51.20.00-9,90.53.30.00-2

Czas trwania zamówienia od 01stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 

W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 tejże ustawy.

Wymagane wadium :  nie dotyczy

Kryteria oceny ofert – najniższa cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kazanów ( sekretariat) , ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów –  30.12.2015 r. (środa)  do godz. 1000.

Data , godzina i miejsce otwarcia ofert:   30 .12. 2015 r. godzina 1015 ,

Urząd Gminy w Kazanowie , ul. Pl. Partyzantów 28 sala konferencyjna Urzędu - II piętro.

Termin związania z ofertą : 30 dni od ostatniego terminu składania ofert .

Kazanów , 2015-12- 15  .

 

         

  Ogłoszenie zostało zamieszczone:

1.        BZP nr .343184-2015 z dn.  15.12.  2015r.

2.        Tablica ogłoszeń w Urzędzie.

3.        Strona internetowa Urzędu.

4.        a/a                                                                                         Wójt Gminy

 

                                                                                mgr Teresa Pancerz -Pyrka


załączniki:

1. siwz_odpady_2016r..doc

2. umowa_odpady_na_rok_2016_zal.6_siwz.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-16 14:27:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-21 14:05:37
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry