GMINA KAZANÓW

GPI- PN-271/8/2015

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam. publicznych

 

Wójt Gminy

Kazanów

z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów

ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów

tel. (048) 6766033 Fax. 6766055

(e-mail) sekretariat @ kazanow.pl

www.kazanow.pl

 

ogłasza nieograniczony przetarg na :

wykonanie  usługi w zakresie: „ Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 1317  na długości 505 mb w miejscowości  Miechów  Kolonia   ,,

Upoważniony do kontaktów –  Danuta Ziarkowska- Lis  Tel   ( 48) 6766033 w. 24

Zamówienie ogłoszone w spisie BZP  nr   139523-2015  z dnia  22.09.2015 r.

Szczegółowe warunki zakresu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia którą można odebrać w Urzędzie Gminy Kazanów  w pokoju nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym .

SIWZ oraz niezbędna dokumentacja zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazanów  www.kazanow.pl , www.ugkazanow.bip.org.pl

Opis przedmiotu zamówienia:  Przebudowa drogi gminnej o nr  ew. 1317 na długości 505 mb w miejscowości Miechów  Kolonia  zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do  SIWZ

Miejsce wykonania usługi  :  sołectwo  Miechów  Kolonia

Wspólny słownik zamówień (CPV) : 45.00.00.00-7

Czas trwania zamówienia  do  29.10 .2015 roku

W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 tejże ustawy.

Wymagane wadium : PLN  -  4000 złotych

Kryteria oceny ofert – najniższa cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kazanów ( sekretariat) , ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów –   09.10.2015r.  do godz. 11.00

Data , godzina i miejsce otwarcia ofert:  09.10.2015 r. godzina 11.15 ,

Urząd Gminy w Kazanowie , ul. Pl. Partyzantów 28 sala konferencyjna Urzędu - II piętro.

Termin związania z ofertą : 30 dni od ostatniego terminu składania ofert .

 

Kazanów ,  22.09  2015 .          

                                 

                                                                          WÓJT GMINY

                                                                               

                                                                                                     Teresa Pancerz -Pyrka

Ogłoszenie zostało zamieszczone:

  1. BZP nr  139523-2015  z dnia  22.09.2015 r.
  2. Tablica ogłoszeń  w Urzędzie.
  3. Strona internetowa Urzędu., BIP

załączniki:

droga_mierchow_specyfikacja.doc
droga_miechow_przedmiar_robot.pdf 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-09-23 14:27:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-23 14:27:17

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry