zawiadomienie_o_wyniku_przetargu.pdf

-----------------------------------------------------------------------------

GMINA KAZANÓW

RGK- Pn-271/1/2015.

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zam. Publicznych

Wójt Gminy

Kazanów

z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów

ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów

tel. 48/6766033 fax.48/6766055

e-mail; sekretariat@kazanow.pl

www.kazanow.pl

 

ogłasza  nieograniczony przetarg na roboty budowlane w zakresie:

 

,,Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami  ( kategoria obiektu XXVI)   na dz. o nr Ew. wg. wykazu dołączonego do wniosku w miejscowościach: Wólka Gonciarska , Kowalków Kolonia , Kowalków Wieś , Borów , Dębniak , Ruda , gmina Kazanów w ramach inwestycji ,,WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA,, w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania – I etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Wólka Gonciarska.

Zamieszczenia ogłoszenia : obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : Tak , numer ogłoszenia w BZP: 175504. z dnia 2015.07.14 .

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia : nie.

SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY

1.1)           Nazwa i Adres: Urząd Gminy w Kazanowie , pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów , woj. mazowieckie , Tel 48/6766033 , 6766035,fax. 048 6766055.

1.2)           RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego:  Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami na dz. o nr Ew. wg wykazu dołączonego do wniosku  w miejscowościach: Wólka Gonciarska , Kowalków Kolonia , Kowalków Wieś , Borów, Dębniak , Ruda ,  gm. Kazanów  w ramach inwestycji ,,WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA,,w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania- I etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Wólka Gonciarska.

II.2) Rodzaj Zamówienia: roboty budowlane

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres niezbędny do wykonania sieci wodociągowej wraz z przyłączami obejmuje: roboty ziemne i pomiarowe  sieci , roboty budowlane  sieci wodociągowej, roboty ziemne i pomiarowe przyłączy, roboty montażowe przyłącza do budynków. Zakres robót dla całego zadania inwestycyjnego obejmuje następujące elementy:  Sieć wodociągowa z rur PE 100 RC/PE 100 RC SDR 17 PN 10 o średnicach DN 63 -225 o długości L=5.782 m.

 Ilość przyłączy 113 szt. L= 1440 m. Studzienki wodomierzowe mrozoodporne z pokrywą klasy A15 z zestawem wodomierzowym DN 20 mm na konsoli z zaworem antyskażeniowym (komplet) – 49 szt. Wodomierze skrzydełkowe domowe DN 20 na konsoli w zestawie z zaworami odcinającymi z zaworem antyskażeniowym – 58 szt. Wodomierze skrzydełkowe domowe DN 20 w zestawie w istniejących studzienkach – 6 szt.  Do wykonani a sieci i przyłączy przyjeto jeden rodzaj rur, które można układać przewiertem sterowanym horyzontalny , oraz w wykopie . Hydranty nadziemne wraz z zasuwami – 26 szt. DN 80 mm na ciś.  PN 10 (1 MPa) wg. PN-EN – 14339.Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach oPE o śr. nomin. 80 mm – 26 szt. Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCV i PE o śr. nomin. 150 mm – 23 szt.

Inwestor wymaga wykonania sieci wodociągowej ściśle według projektu.

Miejsce wykonania robót budowlanych : miejscowość Wólka Gonciarska

II.4) Wspólny słownik zamówień (CPV) : 45.23.13.00-8

 

Czas trwania zamówienia do 10 listopada 2015 roku.

W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 tejże ustawy.

Wymagane wadium w wysokości 11.500,00 zł.

Kryterium oceny ofert : najniższa cena – 100 %.

 Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kazanów Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów sekretariat pokój nr 8 do 28 lipca 2015 r. do godz. 10 :00.

Data , godzina i miejsce otwarcia ofert:  28 lipca 2015r. o godz. 10:15 – Urząd Gminy Kazanów ul. Pl. Partyzantów 28 sala konferencyjna Urzędu II piętro.

Termin związania z ofertą: 30 dni od ostatniego terminu składania ofert.

Kazanów , 2015.07.14.  . 

         Wójt Gminy

mgr Teres Pancerz-Pyrka


załączniki:

siwz_wodoc._i_etap_wolka_gonc._2015r..doc
ogolna_charakterystyka_obiektu.pdf
obmiar_-_przylacza_siec.pdf
mapa_calosc.pdf
mapy_wolka_gonciarska.pdf
skan_1.pdf
skan_2.pdf
skan_3.pdf
skan_4.pdf
skan_5.pdfOgłoszenie zostało zamieszczone:                                                     

  1. BZP nr 175504-2015
  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie.                                           
  3. Strona internetowa Urzędu.
  4. 4. Strona BIP Urzędu Gminy


zapytania_-_odpowiedzi_do_przetargu.pdf
zapytania_i_odpowiedzi_do_przetargu_nr_2_.pdf

na roboty budowlane w zakresie:

 

,,Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami   ( kategoria obiektu XXVI)     na dz. o nr Ew. wg. wykazu dołączonego do wniosku w miejscowościach: Wólka Gonciarska , Kowalków Kolonia , Kowalków Wieś , Borów , Dębniak , Ruda , gmina Kazanów w ramach inwestycji ,,WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA,, w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania – I etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Wólka Gonciarska.


 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-15 08:42:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-29 14:53:07
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry