zawiadomienie.pdf

----------------------------------------------------------------------------


GMINA KAZANÓW

GPI- PN-271/4/2015

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam. publicznych

 

Wójt Gminy

Kazanów

z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów

ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów

tel. (048) 6766033 Fax. 6766055

(e-mail) sekretariat @ kazanow.pl

www.kazanow.pl

ogłasza nieograniczony przetarg na :

wykonanie  usługi w zakresie: „  Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie przy ul. Zwoleńskiej,,

Upoważniony do kontaktów – Krzysztof Kazimierski,   Danuta Ziarkowska- Lis  Tel  (48) 6766033 wew. 18 , ( 48) 6766033 w. 24

Zamówienie ogłoszone w spisie BZP  nr   103911-2015 z dnia  13.07.2015  r.

Szczegółowe warunki zakresu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia którą można odebrać w Urzędzie Gminy Kazanów  w pokoju nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym .

SIWZ oraz niezbędna dokumentacja zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazanów  www.kazanow.pl , www.ugkazanow.bip.org.pl

Opis przedmiotu zamówienia:  Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie przy ul. Zwoleńskiej  polegająca na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej , zmiana pokrycia  dachowego , elewacje.

Miejsce wykonania usługi  :  sołectwo  Kazanów ul. Zwoleńska

Wspólny słownik zamówień (CPV) : 45.2111350-7

Czas trwania zamówienia  do  30 .09.2015 roku

W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 tejże ustawy.

Wymagane wadium : PLN  -  4000 złotych

Kryteria oceny ofert – najniższa cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kazanów ( sekretariat) , ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów –   27.07.2015r.  do godz. 11.00

Data , godzina i miejsce otwarcia ofert:  27.07.2015 r. godzina 11.15 ,

Urząd Gminy w Kazanowie , ul. Pl. Partyzantów 28 sala konferencyjna Urzędu - II piętro.

Termin związania z ofertą : 30 dni od ostatniego terminu składania ofert .

 

Kazanów ,  14.07  2015 .          

                                 

                                                                                          WÓJT GMINY 

                                                                                                     Teresa Pancerz – Pyrka  


 załączniki:

siwz_temomodrnizacja_przedszkola.doc

przedmiar_robot_strona_tytulowa.pdf

przedmiar_robot-termomodernizacja.pdf 

st-00.00_wymagania_ogolne.pdf 

st_001_roboty_rozbiorkowe_i_demontazowe.pdf 

st_002_stolarka_i_slusarka.pdf   

st_003_wykonanie_pokryc_i_konstrukcji_dachowych.pdf  

st_004_elewacja.pdf 

st_005_roboty_elektryczne.pdf  

zestawienie_specyfikacji_technicznych.pdf 

                                                                                                                                                                            

Ogłoszenie zostało zamieszczone:

  1. BZP nr 103911-2015  z dnia  13.07.2015 r.
  2. Tablica ogłoszeń  w Urzędzie.
  3. Strona internetowa Urzędu BIP
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-13 15:46:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-28 13:35:36
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry