zawiadomienie_o_przetargu.pdf

odpowiedzi_na_zapyt_przetar__most__przepust_2015r___wyjasnienie_ii.doc

odpowiedzi_na_zapytanie_do_przetargu..doc

................................................................................................


GMINA KAZANÓW

GPI- PN-271/2/2015

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam. publicznych

 

Wójt Gminy

Kazanów

z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów

ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów

tel. (048) 6766033 Fax. 6766055

(e-mail) sekretariat @ kazanow.pl

www.kazanow.pl

 

ogłasza nieograniczony przetarg na :

wykonanie  usługi w zakresie: „ Remont mostu betonowego na rzece Iłżanka Kowalków Stoki Kowalków Kolonia nr drogi 450129W od km 1+935 do km 1+950,

Przebudowa przepustu rurowego o przekroju 80 cm  w ciągu drogi od km 4 + 300 do 4+310 nr drogi 450106 W w  miejscowości Niedarczów Górny Kolonia  ,,

Upoważniony do kontaktów – Krzysztof Kazimierski  Tel  (48) 6766033 wew. 18 ,

Danuta Ziarkowska- Lis  tel. ( 48) 6766033 w. 24

Zamówienie ogłoszone w spisie BZP  nr  97276- 2015 z dnia  28.04.2015 r.

Szczegółowe warunki zakresu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia którą można odebrać w Urzędzie Gminy Kazanów  w pokoju nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym .

SIWZ oraz niezbędna dokumentacja zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazanów  www.kazanow.pl , www.ugkazanow.bip.org.pl

Opis przedmiotu zamówienia:  Remont mostu betonowego na rzece Iłżanka Kowalków Stoki Kowalków Kolonia nr drogi 450129W od km 1+935 do km 1+950 ,

Przebudowa przepustu rurowego o przekroju 80 cm w ciągu drogi od km 4+300 do 4+310 nr drogi 450106W w miejscowości Niedarczów Górny Kolonia

Miejsce wykonania usługi  :  most – Kowalków Kolonia , przepust – Niedarczów Górny Kolonia

Wspólny słownik zamówień (CPV) : 45.22.11.0-6

Czas trwania zamówienia  do  15 .09.2015roku

W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 tejże ustawy.

Wymagane wadium : PLN  -  2000 złotych

Kryteria oceny ofert – najniższa cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kazanów ( sekretariat) , ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów –   13.05.2015r.  do godz. 11.00

Data , godzina i miejsce otwarcia ofert:  13.04.2015 r. godzina 11.15 ,

Urząd Gminy w Kazanowie , ul. Pl. Partyzantów 28 sala konferencyjna Urzędu - II piętro.

Termin związania z ofertą : 30 dni od ostatniego terminu składania ofert .

 

Kazanów ,  27 kwiecień  2015 .          

                                 

                                                                        WÓJT GMINY

                                                                              

                                                                                                 Teresa Pancerz -Pyrka

Ogłoszenie zostało zamieszczone:

  1. BZP nr .  97276-2015  z dnia  28.04.2015 r.
  2. Tablica ogłoszeń  w Urzędzie.
  3. Strona internetowa Urzędu., BIP


1. ogloszenie_o_zam._most_przepust.doc

2. most_przepust_kowalkow_specyfikacja.doc

3. budowa_przepustu_w_niedarczowie_gk.pdf

4. projekt_most_kowalkow.pdf

5. sst_remont_mostu_kowalkow.pdf
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry