GPI-341/7/2014                                                                                     Kazanów 2014.09.15

 

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

 

Przetarg nieograniczony   o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

                                                 

Przedmiot zamówienia : Dostawa opału do jednostek komunalnych na terenie gminy w sezonie grzewczym 2014/2015

 

Zamówienie zostało ogłoszone w BZP pod numerem  196145-2014  dnia 15.09.2014 r.

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Kazanów  reprezentowana przez Wójta – Pana Mariana Karolika

Urząd Gminy w Kazanowie , ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów

 tel (048 )676-66033

 1. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony

     Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Kazanowie , ul. Plac Partyzantów 28 ,

 26-713 Kazanów , pok. Nr 5 w godz. 9.00-13.00 , adres strony  internetowej:  www.kazanow.pl

3.      Przedmiot zamówienia: Dostawa opału do jednostek komunalnych na terenie gminy w sezonie grzewczym 2014/2015

Oznaczenie CPV 09.11.12.10-5

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 1. Termin realizacji : 15.10 2014 -  30.04.2015 roku
 2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział dostawcy, którzy spełniają warunki  

         - nie podlegają wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  „Prawo zamówień publicznych” ( Dz. U. 10.113.759)

- prowadzą działalność gospodarczą o profilu związanym z przedmiotem zamówienia.

- Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie przedłożonych przez oferenta, wraz z ofertą cenową, stosownych oświadczeń i dokumentów, które zostały wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Informacja na temat wadium:

Nie przewiduje się wnoszenia wadium

 1. Kryteria oceny i ich znaczenie:

Cena – 100 %

 1. Oferty w zamkniętej kopercie oznaczonej :

„ Dostawa opału na sezon grzewczy 2014/2015 „  należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Kazanowie ul. Plac Partyzantów 28 pokój nr 9

10. Termin składania ofert  upływa dnia  25.09 2014 roku godzina 10.45

11.  Otwarcie ofert nastąpi   25.09.2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie  zamawiającego – sala konferencyjna

12.Termin związania ofertą -  30 dni 

 

 

                                                                                                                                                      Wójt Gminy Kazanów

                                                                                                                                                            Marian Karolik


załączniki:

spec_dostawa_opalu-w_m_k.doc
oferta-opal.doc
umowa-weg.doc
os__opal.doc


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-09-16 08:41:42
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-16 11:15:12
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry