OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościam  (t. j. Dz. U. z 2014r., Nr 0,poz.518 ze  zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207,poz.2108 z późn. zm.)

Wójt Gminy Kazanów

ul.Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów

powiat zwoleński woj. mazowieckie  

 

ogłasza drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo-zagrodową  położonej w obrębie Wólka Gonciarska  oznaczoną  w ewidencji gruntów numerem 303/1  o  pow. 2300 m2  stanowiącą własność Gminy Kazanów  ujawnionej w księdze wieczystej RA1Z/00020588/1 . Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Cena wywoławcza  netto-25.520,00 zł. Słownie: Dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych.

Wadium – 2.552,00 zł.  Słownie : Dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa złotych.

Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym , że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej netto  to jest – 256,00 zł. słownie: Dwieście pięćdziesiąt  sześć złotych .

Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT – 23%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce  w wysokości 10% ceny wywoławczej netto w  kwocie – 2.552,00  zł.  Słownie: Dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa złotych na konto Urzędu Gminy Kazanów –   Bank Spółdzielczy Iłża    Filia Kazanów   Nr -24 9129 0001 0020 0240 0448 0008 lub w kasie Urzędu Gminy  Kazanów  z takim wyprzedzeniem , aby w dniu  06 października  2014r.  nastąpiło uznanie rachunku bankowego.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 października 2014r.( tj. czwartek ) o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Kazanów ul. Pl. Partyzantów 28 – sala konferencyjna II piętro.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu  lub zamknięciu przetargu.

Forma nabycia gruntu- na własność  : za cenę  osiągniętą w przetargu brutto płatną jednorazowo.     Na dzień zawarcia umowy notarialnej winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Kazanów ustaloną kwotą brutto. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu    21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej obciążają nabywcę

Wadium ulega przepadkowi  w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika , który wygrał przetarg.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu .

Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem :

/ 0-48 / 6766033 w . 18 lub w Urzędzie Gminy Kazanów pokój nr 4.

Kazanów , 01 wrzesień  2014 rok . 

                                                                Wójt Gminy

 

                                                                 Marian Karolik

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości:

1.        Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kazanów.

2.        Ogłoszenie otrzymują  Sołtysi w terenie .

3.        Wydruk w prasie lokalnej .

4.        Strona internetowa Urzędu

5.        A/a.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-09-02 08:55:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-02 08:55:38

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry