Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogloszenie_o_udziel._zam_suw.doc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GMINA KAZANÓW

RGK- Pn-271/1/2014.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zam. Publicznych

Wójt Gminy

Kazanów

z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów

ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów

tel. 48/6766033 fax. 48/6766055

e-mailsekretariat@kazanow.pl

www.kazanow.pl

ogłasza  nieograniczony przetarg na roboty budowlane w zakresie:

,,Budowa stacji uzdatniania wody wraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 410/1,410/2,412,407,433 położonych w miejscowości Wólka Gonciarska , gmina Kazanów w ramach inwestycji ,,WODCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA,,

Zamieszczenia ogłoszenia : obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : Tak , numer ogłoszenia w BZP: 147029-2014r. dnia 08.07.2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia : nie.

SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY

1.1) Nazwa i Adres: Urząd Gminy w Kazanowie , pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów , woj. mazowieckie , Tel 48/6766033 , 6766035,fax. 048 6766055.

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego:  Budowa Stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. o nr Ew. 410/1,410/2,412,407,433 położonych w m. Wólka Gonciarska  gm. Kazanów w ramach inwestycji ,,WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA,,.

II.2) Rodzaj Zamówienia: roboty budowlane

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: zgodnie z SIWZ

1.Budowa budynku w części architektoniczno-konstrukcyjnej – budynek o wym. 6,0 x 9,0 m.

2.Budowa instalacji sanitarnych technologicznych oraz własnych:

    a) zainstalowanie pompy głębinowej w istniejącej studni Qmax.36m3/h,

    b) budowa zbiorników retencyjnych wody pitnej o poj.100 m3 – 2 szt.

    c) zainstalowanie kompaktowego urządzenia do podwyższenia ciśnienia,

    d) zainstalowanie kompletnej stacji dezynfekcji z zastosowaniem podchlorynu sodu ze

        zbiornikiem poj. 60 l.

    e) budowa instalacji wewnętrznej wod- kan , grzewczej, el. Konwektory , wentylacji  i

       przyłączy wod-kan wraz z e zbiornikiem żelbetowym poj. 10 m3  szt. na ścieki z chlorowni

      i stacji wodociągowej.

3.Budowa inst.elektr.wewnętrznych , sterowniczych , odgromowych oświetleniowych.

4.Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 3548W Iłża- Wólka G. na działkę nr Ew. 410/2 – 33 m2

    wraz z utwardzeniem placu.

Inwestor wymaga wykonania stacji uzdatniania wody ściśle według projektu.

Miejsce wykonania robót budowlanych : miejscowość Wólka Gonciarska

Wspólny słownik zamówień (CPV) : 45.00.00.00.-7      45231300-8

Czas trwania zamówienia do 15  listopada  2014r.

W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegający wykluczeniu z art.24 tejże ustawy.

Wymagane wadium : PLN – 12.000,00 zł.

Kryterium oceny ofert – najniższa cena – 100%

Zmiana umowy:

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty , na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy- Tak

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tylko z powodu zaistnienia okoliczności o charakterze ,, siły wyższej,, lub wyjątkowych okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kazanów ul. Pl. partyzantów 28 , 26-713 Kazanów ( sekretariat pokój nr 9) do 24 lipca 2014r. do godz. 1000.

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 24 lipca 2014r. godz. 1015 – Urząd Gminy Kazanów ul. Pl. Partyzantów 28 sala konferencyjna Urzędu II piętro.

Termin związania z ofertą : 30 dni od ostatniego terminu składania ofert.

Informacja dodatkowa , w tym dotycząca finansowania projektu:

Przyznanie pomocy w ramach działania ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013,,

Kazanów ,2014.07.08.

Ogłoszenie zostało zamieszczone:                                                                      Wójt Gminy

  1. BZP nr . 147137 z dnia 08.07.2014r,
  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie.                                                              Marian Karolik
  3. Strona internetowa Urzędu.
  4. Strona BIP Urzędu Gminy.

Załączniki:

1.SIWZ :siwz_suw_wolka_g..doc

2.Przedmiary:

-branza_budowlana_stacji_uzdatniania_wody.pdf

-przedmiar_instalacja_elektryczna_pdf.pdf

-przedmiar_instalacje_odgromowe.pdf

-przedmiar_oswietlenie_zewnetrzne.pdf

-suw_wolka_giii_ost.pdf

-zjazd_publiczny_i_placiiiost.pdf

3.Architektura i konstrukcja:

-a2.pdf

-a3.pdf

-a4.pdf

-a5.pdf

-a6.pdf

-a7.pdf

-a8.pdf

-k1.pdf

-k2.pdf

-opinia_zudp.pdf

-opis_techniczny_branza_arch._konstr..pdf

-projekt_zagospodarowania_terenu.pdf

4. Branża drogowa:

-d2.pdf

-d4.pdf

-d5.pdf

-d6.pdf

-d7.pdf

-decyzja_zpz.pdf

-opinia_zudp_.pdf

-opis_techniczny_branza_drogowa.pdf

-projekt_zagospodarowania._terenu.pdf

-rys._d1a.pdf

-rys._d3.pdf

-uzgodnienie_zjazdu.pdf

5. branża elektryczna:

-instalacja_grzewcza.pdf

-instalacja_odgromowa.pdf

-opinia__zudp.pdf

-projekt_instalacji.pdf

-opis_techniczny_branza_elektryczna.pdf

-projekt_zagospodarowania_terenu_.pdf

-schemat_jednokreskowy.pdf

-warunki.pdf

6. branża sanitarna:

-_opinia_zudp_.pdf

-opis_techniczny_branza_sanitarna.pdf

-projekt__zagospodarowania_terenu_.pdf

-rys._2.pdf

-rys._3.pdf

-rys._4.pdf

-rys._5.pdf

-rys._6.pdf

-rys._7.pdf

-rys._8.pdf

-rys._9.pdf

-rys._10.pdf

-rys._11.pdf

-rys._11a.pdf

-rys._11b.pdf

-rys._11c.pdf

-rys._12a.pdf

-rys._12b.pdf

-rys._12c.pdf

-rys._12d.pdf

-rys._12e.pdf

-rys._13.pdf

-rys._14.pdf

-rys._15.pdf

-rys._16.pdf

-rys._k-1.pdf

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry