Zawiadomienie o wyborze oferty

                                                           zawiadomieni_o_wyb_oferty_debnica.doc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

GMINA KAZANÓW

GPI-341/2/2014.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam. publicznych

Wójt Gminy

Kazanów

z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów

ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów

tel. (048) 6766033 Fax. 6766055

(e-mail) sekretariat @ kazanow.pl

www.kazanow.pl

ogłasza nieograniczony przetarg na :

wykonanie  usługi w zakresie: „ Przebudowa drogi gminnej nr 450119 W  na długości 369 m w miejscowości  Dębnica  ,,

Upoważniony do kontaktów – Danuta Ziarkowska- Lis  tel. 6766033 w. 24

Zamówienie ogłoszone w spisie BZP  nr  219498- 2014  z dnia  01.07.2014 r.

Szczegółowe warunki zakresu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia którą można odebrać w Urzędzie Gminy Kazanów  w pokoju nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym .

SIWZ oraz niezbędna dokumentacja zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazanów  www.kazanow.pl

Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 4501119 W na długości 5369  m w miejscowości  Dębnica

Miejsce wykonania usługi  :  droga  -  Dębnica

Wspólny słownik zamówień (CPV) : 45.00.00.00-7

Czas trwania zamówienia  do  15 .09.2014 roku

W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 tejże ustawy.

Wymagane wadium : PLN  -  3000 złotych

Kryteria oceny ofert – najniższa cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kazanów ( sekretariat) , ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów –   18.07.2014r.  do godz. 1045.

Data , godzina i miejsce otwarcia ofert:  18.07.2014 r. godzina 11.00 ,

Urząd Gminy w Kazanowie , ul. Pl. Partyzantów 28 sala konferencyjna Urzędu - II piętro.

Termin związania z ofertą : 30 dni od ostatniego terminu składania ofert .

Kazanów ,  lipiec  2014 .          

                                 

                                                                                                      WÓJT GMINY

                                                                               

                                                                                                      Marian Karolik

Ogłoszenie zostało zamieszczone:

1.        BZP nr .  219498-2014  z dnia  01.07.2014 r.

2.        Tablica ogłoszeń w Urzędzie.

3.        Strona internetowa Urzędu., BIP

 Załączniki:

 Nr. 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: specyf._budowa_drogi__debnica._369_m_doc.doc

 Nr. 2 Załączniki do Specyfikacji IWZ: droga_debnica__wies_369m_-___wszystkie_zalaczniki..doc

 Nr. 3 Przedmiar robót: przed._robot.jpg przed._robot_1.jpg

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-07-02 08:41:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-22 14:35:13
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry