GMINA KAZANÓW

RGK-PN-271/3/2013

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam. publicznych

 

Wójt Gminy

Kazanów

z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów

ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów

tel. (048) 6766033 Fax. 6766055

(e-mail) sekretariat @ kazanow.pl

www.kazanow.pl

 

ogłasza nieograniczony przetarg na wykonanie usługi w zakresie: ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2014,,

Upoważniony do kontaktów –Krzysztof Kazimierski tel. 6766033 w. 18 lub 24

Zamówienie ogłoszone w spisie BZP Nr 247513 -2013  z dnia   21.11.2013r.

Szczegółowe warunki zakresu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można uzyskać w Urzędzie Gminy Kazanów Pl. Partyzantów 28 pokój nr 4 lub za zaliczeniem pocztowym .

SIWZ oraz niezbędna dokumentacja zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazanów  www.kazanow.pl

Opis przedmiotu zamówienia: Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie: a) odpadów komunalnych gromadzonych przez mieszkańców gminy Kazanów, ) odpadów zbieranych selektywnie, c) odpadów wielkogabarytowych i opon z terenu gminy Kazanów, d) odpadów budowlanych i odpadów z remontów, e) odpadów elektro z terenu gminy Kazanów, f) odpadów ulegających biodegradacji g) oraz obsługa administracyjna wywozu odpadów z terenu gminy .Obszar gminy zajmuje 9495 ha . Liczba ludności 4693 osób. W skład gminy wchodzi 24 sołectwa.

Miejsce wykonania usługi  : cały teren gminy

Wspólny słownik zamówień (CPV) : 90.51.10.00-2 , 90.50.00.00-2

Czas trwania zamówienia od 01stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. 

W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 tejże ustawy.

Wymagane wadium :  nie dotyczy

Kryteria oceny ofert – najniższa cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kazanów ( sekretariat) , ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów –  02.12.2013r. (poniedziałek)  do godz. 1000.

Data , godzina i miejsce otwarcia ofert:   02 .12. 2013 r. godzina 1015 ,

Urząd Gminy w Kazanowie , ul. Pl. Partyzantów 28 sala konferencyjna Urzędu - II piętro.

Termin związania z ofertą : 30 dni od ostatniego terminu składania ofert .

Kazanów , 2013-11- 21  .

 

         

  Ogłoszenie zostało zamieszczone:

1.        BZP nr . 247513-2013  z dn.  21.11.  2013r.

2.        Tablica ogłoszeń w Urzędzie.

3.        Strona internetowa Urzędu.

4.        a/a                                                                                                                             Wójt Gminy

 

                                                                                                                               Marian Karolik

załączniki:

1. siwzodpady_2014.doc

 

Zawiadomienie o wyborze oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2014

zawiadom_oferentow_o_wyborze_oferty-odpady_w_r_2014.doc


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia naOdbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kazanów w roku 2014

oglosz._o_udzieln._zam_odpady_2014r..doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-11-21 12:04:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-19 08:50:26
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry