GMINA KAZANÓW

RGK- Pn-271/2/2013.

 

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE

 

 

Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami w m. Kopiec , wg. projektu indywidualnego na dz. o nr Ew. wg. wykazu obręb: Osuchów, Kopiec gmina Kazanów

Zamieszczenia ogłoszenia : obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : Tak , numer ogłoszenia w BZP: 176395-2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia : nie.

SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY

1.1) Nazwa i Adres: Urząd Gminy w Kazanowie , pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów , woj. mazowieckie , Tel 48/6766033 , 6766035,fax. 048 6766055.

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego:  Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami w m. Kopiec , wg. projektu indywidualnego na dz. o nr Ew. wg. wykazu obrębu: Osuchów , Kopiec gm. Kazanów.,,

II.2) Rodzaj Zamówienia: roboty budowlane

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres niezbędny do wykonania sieci wodociągowej wraz z przyłączami obejmuje: roboty ziemne sieci , roboty montażowe sieci, roboty ziemne przyłączy, roboty montażowe przyłączy. Zakres robót dla całego zadania inwestycyjnego obejmuje następujące elementy: Łączna dł. Sieci wodociągowej wynosi- 6615,5 m w tym: PVC-U o średnicy D160L=5305,5 m PVC-U o średnicy D110 L=1310,0 m. Łączna ilość przyłączy 73 szt. ( w tym 16 szt. do studzienek wodomierzowych o łącznej dł. 2208 m. Hydranty pożarowe nadziemne Dn80 – 23 szt. Przewierty pod drogami 20 szt. łącznie o dł. 267m.

II.4) Wspólny słownik zamówień (CPV) : 45.23.13.99.8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb Udzielania Zamówienia : Przetarg nieograniczony.

III.2) Informacje Administracyjne

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : nie

SEKCJA IV : UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) Data udzielenia zamówienia: 03.09.2013r.

IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 4

IV.3) Liczba odrzuconych ofert : 0

IV.4) Nazwa i Adres Wykonawcy, któremu udzielono Zamówienia:

Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki Kozłów 91, 26-613 Radom

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) : 388.912,65 PLN.

IV.6) Informacja o Cenie Wybranej Ofert oraz o Ofertach z Najniższą i Najwyższą Ceną:

Cena wybranej oferty cena brutto 478.362,56 zł.

Oferta z najniższą ceną : 478.362,56 / Oferta z najwyższą ceną brutto  544.609,49 zł.

Waluta : PLN.

Kazanów , 2013-09- 03  .          

Ogłoszenie zostało zamieszczone:                                                                          Wójt Gminy

1.        BZP nr  176395-2013  z dn.  03.09.  .2013r.

2.        Tablica ogłoszeń w Urzędzie.                                                                    Marian Karolik

3.        Strona internetowa Urzędu.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GMINA KAZANÓW

RGK-PN-271/122013

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam. publicznych

Wójt Gminy

Kazanów

z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów

ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów

tel. (048) 6766033 Fax. 6766055

(e-mail) sekretariat @ kazanow.pl

www.kazanow.pl

ogłasza nieograniczony przetarg na roboty budowlane  w zakresie :,,Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Kopiec , wg. projektu indywidualnego na działkach o nr ew. –wg. wykazu dołączonego do wniosku , obręb Osuchów , Kopiec gmina Kazanów,,

Upoważniony do kontaktów –Krzysztof Kazimierski tel. 6766033 w. 18 lub 24

Zamówienie ogłoszone w spisie BZP Nr 153617 -2013  z dnia    01.08.2013r.

Szczegółowe warunki zakresu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można uzyskać w Urzędzie Gminy Kazanów Pl. Partyzantów 28 pokój nr 4 lub za zaliczeniem pocztowym .

SIWZ oraz niezbędna dokumentacja zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazanów  www.kazanow.pl

Opis przedmiotu zamówienia: Zakres niezbędny do wykonania sieci wodociągowej wraz z przyłączami obejmuje: roboty ziemne dla sieci , roboty montażowe dla sieci , roboty ziemne przyłączy , roboty montażowe przyłączy. Zakres robót dla całego zadania inwestycyjnego obejmuje następujące elementy. Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi 6615,5 m w tym: PVC-U o średnicy D160 L=5305,5 m , PVC-U o średnicy D110 L=1310.

Łączna ilość przyłączy 73 szt. ( w tym 16 szt. do studzienek wodomierzowych) o łącznej długości 2208,0 m w tym: o średnicy PE40 szt. 59 o łącznej długości L=1863,5 m , o średnicy PE50 szt. 2 o łącznej długości 344,5 m. Hydranty pożarowe nadziemne DN 80 – 23 szt. Przewierty pod drogami powiatowymi – 20 szt. o łącznej długości 267 m

Miejsce wykonania usługi  :Obręb Osuchów i obręb Kopiec

Wspólny słownik zamówień (CPV) : 45 23 13 00 8

Czas trwania zamówienia do 30 listopada 2013r. 

W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 tejże ustawy.

Wymagane wadium : PLN  - 9.000,00 zł.

Kryteria oceny ofert – najniższa cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kazanów ( sekretariat) , ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów –  20.08.2013r.  do godz. 1000.

Data , godzina i miejsce otwarcia ofert:   20 .08. 2013 r. godzina 1015 ,

Urząd Gminy w Kazanowie , ul. Pl. Partyzantów 28 sala konferencyjna Urzędu - II piętro.

Termin związania z ofertą : 30 dni od ostatniego terminu składania ofert .

Kazanów , 2013-08- 01  .

         

  Ogłoszenie zostało zamieszczone:

<!--[if !supportLists]-->1.        <!--[endif]-->BZP nr . 153617-2013  z dn.  01.08.  .2013r.

<!--[if !supportLists]-->2.        <!--[endif]-->Tablica ogłoszeń w Urzędzie.

<!--[if !supportLists]-->3.        <!--[endif]-->Strona internetowa Urzędu.                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                     Marian Karolik

 

charaktog.pdf

przedm.pdf

siwz_wodociag_kopiec_2013r..doc 

dok.proj.1.zip

dok.proj.2.zip

dok.proj.3.zip

dok.proj.4.zip

dok.proj.5.zip

dok.proj.6.zip

 dok.proj.7.zip

dok.proj.8.zip

dok.proj.9.zip

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry