Kazanów, dnia 09.07.2013r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Gmina Kazanów

 reprezentowana przez Wójta – Pana Mariana Karolika,

Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28,

26 – 713 Kazanów,

godziny urzędowania 7.30 – 15.00

sekretariat@kazanow.pl

www.kazanow.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

          „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2013-2014”

 

      1. Upoważniony do kontaktów – Mirosław Drela tel. 048/6766103

      2. Zamówienie ogłoszono w spisie BZP 267006-2013

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26 – 713 Kazanów, pok. Nr 15 w godz. 7.30 – 15.00 oraz na stronie internetowej www.kazanow.pl

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych

 1. Termin realizacji zamówienia – rok szkolny 2013 – 2014
 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6
 3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział dostawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  – „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie  przedłożonych przez oferenta, wraz z ofertą cenową, stosownych oświadczeń i dokumentów, które zostały wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Informacja na temat wadium:

Zamawiający określa wadium na kwotę 1500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) może być wnoszone w formach określonych w art.45 ust. 6 ustawy PZP

 1. Kryteria oceny ofert – najniższa cena - 100%
 2. Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy w Kazanowie

Ul. Plac Partyzantów 28, 26 – 713 Kazanów

Pok. Nr 9 do dnia 18. 07. 2013r. do godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi 18.07.2013r. o godz. 9.10 w Urzędzie Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26 – 713 Kazanów, sala konferencyjna

 1. Termin związania ofertą:

30 dni - art.85 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Kazanów, 09.07.2013r

                                                                                                                WÓJT GMINY KAZANÓW

 

                                                                                                    Marian Karolik

Ogłoszenie zostało zamieszczone:

 1. BZP nr  267006-2013
 2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie.
 3. Strona internetowa Urzędu Gminy Kazanów

załączniki:

1. specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia2013.doc

2. zalacznik_nr_1-2013.doc

3. zalacznik_nr_2-2013.doc

4. zalacznik_nr_3-2013.doc

 5. zalacznik_nr_4-2013.doc

 6. zalacznik_nr_5-2013.doc

 7. zalacznik_nr_6-2013.doc

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-09 13:45:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-10 09:09:17
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry