GMINA KAZANÓW

RGK-PN-341/1/2013

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam. publicznych

 

Wójt Gminy

Kazanów

z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów

ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów

tel. (048) 6766033 Fax. 6766055

(e-mail) sekretariat@kazanow.pl

www.kazanow.pl

 

ogłasza nieograniczony przetarg na wykonanie  usługi w zakresie :Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów

Upoważniony do kontaktów –Krzysztof Kazimierski tel. 6766033 w. 18.

Zamówienie ogłoszone w spisie BZP Nr 81861-2013  z dnia    20.05.2013r.

Szczegółowe warunki zakresu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można uzyskać w Urzędzie Gminy Kazanów Pl. Partyzantów 28 pokój nr 4 lub za zaliczeniem pocztowym .

SIWZ oraz niezbędna dokumentacja zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazanów  www.kazanow.pl

Opis przedmiotu zamówienia: Odbiór , wywóz i unieszkodliwienie: a) odpadów komunalnych gromadzonych przez mieszkańców gminy Kazanów, b) odpadów zebranych selektywnie ,c)odpadów wielkogabarytowych i opon z terenu gminy Kazanów, d) odpadów budowlanych i odpadów z remontów ,e) odpadów elektro z terenu gminy Kazanów f) odpadów ulegających biodegradacji g) oraz obsługa administracyjna wywozu odpadów z terenu gminy. Obszar gminy zajmuje powierzchnię 9495 ha . Liczba ludności -4776 osób. W skład gminy wchodzą 24 sołectwa.

Miejsce wykonania usługi  :cały  teren gminy

Wspólny słownik zamówień (CPV) : 90 51 10 00 2  , 90 50 00 00 2

Czas trwania zamówienia od 01 lipca 2013r. do 31 grudnia 2013r. 

W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 tejże ustawy.

Wymagane wadium : PLN  - nie dotyczy

Kryteria oceny ofert – najniższa cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kazanów ( sekretariat) , ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów –  29.05.2013r.  do godz. 1000.

Data , godzina i miejsce otwarcia ofert:   29 .05. 2013 r. godzina 1015 ,

Urząd Gminy w Kazanowie , ul. Pl. Partyzantów 28 sala konferencyjna Urzędu - II piętro.

Termin związania z ofertą : 30 dni od ostatniego terminu składania ofert .

Kazanów , 2013-05- 20  .

 

         

  Ogłoszenie zostało zamieszczone:

1.        BZP nr . 81861-2013  z dn.  20.05.  .2013r.

2.        Tablica ogłoszeń w Urzędzie.

3.        Strona internetowa Urzędu.                                                                                      Wójt Gminy

 

                                                                                                                            Marian Karolik


załączniki:


  siwz_odpady_2013r..doc
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-05-20 14:46:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-20 14:46:51

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry