Gmina Kazanów ogłasza przetarg nieograniczony na:
Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kazanów”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kazanów, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, woj. mazowieckie,
tel. (048) 67 66 103, faks (048 ) 67 66 055.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.kazanow.pl
2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kazanów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych w ramach realizacji zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kazanów w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kazanów współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 ZAKUP I DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do prowadzenia następujących zajęć dla dzieci:
1) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
2) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
3) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

2. Rodzaj oraz ilości materiałów wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały dydaktyczne i naukowe w pogrupowanych pakietach według załącznika nr 5 do SIWZ.
3.Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi na okres min. 12 miesięcy od dnia odbioru dostawy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie jest wymagane.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie VII specyfikacji na zasadzie spełnia warunek/nie spełnia warunku. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o Art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie Art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczególności Zamawiający dopuszcza:
1.1. aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.,
1.2. zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, pod warunkiem, że takiej zgody udzieli instytucja dofinansowująca i, że Zamawiający nie straci dofinansowania
1.3. jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
1.4. ze względu na dofinansowane zadania możliwa jest zmiana umowy w zakresie konieczności dostosowania umowy z Wykonawcą do postanowień umowy o dofinansowanie.
2. Warunki dokonywania zmian:
2.1 inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
2.2 uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,
2.3 zmiany umowy, o których mowa powyżej muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010r. Nr 113, poz. 759
z późn. zm.) stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.
2.4 forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy.
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.kazanow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kazanów, Plac Partyzantów 28, 26 – 713 Kazanów, pok. 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Kazanowie, Plac Partyzantów 28, 26 – 713 Kazanów, pok. 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.6) Uprawnieni do kontaktu z  wykonawcami są: Mirosław Drela.
IV.4.7) Kryteria oceny ofert:  -  cena  100%.
IV.4.8) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
IV.4.9) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
IV.4.10) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kazanów współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
IV.4.11) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak.

Zamówienie ogłoszono w spisie BZP Nr 414100-2011 z dnia 07.12.2011r

Załączniki:

specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_pokl.doc

zalacznik_nr_1_-_wzor_oferty.doc

zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie_art._22.doc

zalacznik_nr_3_-_oswiadczenie_art._24.doc

zalacznik_nr_4_-_wzor_umowy.doc

zalacznik_do_wzoru_umowy.doc

zalacznik_nr_5_-_opis_przedmiotu_zamowienia.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-07 13:18:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-07 13:18:48

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry