GPI-341/8/2010                                                                  Kazanów, dnia 20.07.2010r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Gmina Kazanów

reprezentowana przez Wójta – Pana Mariana Karolika,

Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28,

26 – 713 Kazanów,

godziny urzędowania 7.30 – 15.00

sekretariat@kazanow.pl

www.kazanow.pl


ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2009-2010”


1. Upoważniony do kontaktów – Mirosław Drela tel. 048/6766103

2. Zamówienie ogłoszono w spisie BZP Nr 216626-2010

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26 – 713 Kazanów, pok. Nr 15 w godz. 7.30 – 15.00 oraz na stronie internetowej www.kazanow.pl

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych

 1. Termin realizacji zamówienia – rok szkolny 2010 – 2011

 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.22.00-8

 3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział dostawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie przedłożonych przez oferenta, wraz z ofertą cenową, stosownych oświadczeń i dokumentów, które zostały wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Informacja na temat wadium:

Zamawiający określa wadium na kwotę 1500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) może być wnoszone w formach określonych w art.45 ust. 6 ustawy PZP

 1. Kryteria oceny ofert – najniższa cena - 100%

 2. Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy w Kazanowie

Ul. Plac Partyzantów 28, 26 – 713 Kazanów

Pok. Nr 9 do dnia 30. 07. 2010r. do godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi 30.07.2010r. o godz. 9.10 w Urzędzie Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26 – 713 Kazanów, sala konferencyjna

 1. Termin związania ofertą:

30 dni - art.85 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Kazanów, 30.07.2010r

WÓJT GMINY KAZANÓW


Marian Karolik

Ogłoszenie zostało zamieszczone:

 1. BZP nr

 2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie.

 3. Strona internetowa Urzędu Gminy Kazanów

załączniki:

specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.doc

zal_1.doc

zal2.doc

zal3.doc

zal4.doc

zal5.doc

zal6.doc

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-23 11:53:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-23 11:53:04

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry