GMINA KAZANÓW

RGK-Pn-341/2/10.


OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam. publicznych


Wójt Gminy

Kazanów

z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów

ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów

tel. (048) 6766033 Fax. 6766055

(e-mail) sekretariat @ kazanow.pl

www.kazanow.pl

ogłasza nieograniczony przetarg na :

wykonanie robót budowlanych dla zamówienia pt.,, Budowa Sieci wodociągowej

z przyłączami w miejscowościach : Ostrownica Wieś – Ostrwnica Kolonia - Ostrówka ,,- III Etap.

Upoważniony do kontaktów – Krzysztof Kazimierski tel. 6766033 w. 18.

Zamówienie ogłoszone w spisie BZP Nr 120856-2010

Szczegółowe warunki zakresu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można uzyskać w Urzędzie Gminy Kazanów Pl. Partyzantów 28 pokój nr 4 lub za zaliczeniem pocztowym .

SIWZ oraz niezbędna dokumentacja zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazanów www.kazanow.pl

Uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień dostępne do.. 2010r.

Opis przedmiotu zamówienia: Zakres obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o łącznej długości- 7264,5 m oraz przyłącza o łącznej długości – 1267 m w ilości - 65 szt. oraz niezbędne uzbrojenie sieci.

Miejsce wykonania robót budowlanych : m. Ostrownica Wieś , Ostrówka –

III Etap.

Wspólny słownik zamówień (CPV) : 45.23.13.00.8

Czas trwania zamówienia do 15.10.2010r.

W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 tejże ustawy.

Wymagane wadium : 1.600,00 PLN i może być wnoszone w formach określonych w art. 45ust.6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria oceny ofert – najniższa cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kazanów ( sekretariat) , ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów – 24.05.2010r. do godz. 1000.

Data , godzina i miejsce otwarcia ofert: 24.05. 2010 r. godzina 1015 ,

Urząd Gminy w Kazanowie , ul. Pl. Partyzantów 28 sala konferencyjna Urzędu - II piętro.

Termin związania z ofertą : 60 dni od ostatniego terminu składania ofert .

Kazanów , 2010-04-30.

WÓJT GMINY

Marian Karolik

Ogłoszenie zostało zamieszczone:

  1. BZP

  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie.

  3. Strona internetowa Urzędu.

załączniki:

1.siwz_bud._wodoc_osrownica.doc

2. tekst.doc

3. umowa_n1_wod._osrownica.doc

4. zal.4oswidcz.wodc..doc

5. zal.1_form.ofert.wodc.osuch..doc

6. iwodkaz3.pdf

7. ostrownica_woda1.pdf

8. ostrownica_woda2.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-05-04 15:01:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Wiącek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-04 15:01:19

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry