GPI-341/7/2010                                                                 Kazanów 2010.04.28


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia : Przebudowa drogi gminnej na długości 606 mb w miejscowości Ruda


Zamówienie zostało ogłoszone w BZP pod numerem 117506- 2010 dnia 27.04.2010 roku


 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Kazanów reprezentowana przez Wójta – Pana Mariana Karolika

Urząd Gminy w Kazanowie , ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów

tel (048 )676-66033

 1. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Kazanowie , ul. Plac Partyzantów 28 ,

26-713 Kazanów , pok. Nr 7 w godz. 7.30-15.00 , adres strony internetowej: www.kazanow.pl

Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami – Danuta Ziarkowska-Lis Tel (048) 6766033 wew. 14 , dziarkowska @kazanow.pl

 1. Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej na długości 606 mb w miejscowości Ruda polegająca na wykonaniu

-położenie nawierzchni z mieszanki mineralno –bitumicznej na długości 606 m zgodnie z przedstawionym przedmiarem robót.

Oznaczenie CPV 45.23.00.00.7

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 1. Termin realizacji zamówienia – od daty podpisania umowy do 20.08.2010 roku

 2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział dostawcy, którzy spełniają warunki

- nie podlegają wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” ( Dz. U. Nr 19, poz. 177)

- prowadzą działalność gospodarczą o profilu związanym z przedmiotem zamówienia.

- Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie przedłożonych przez oferenta, wraz z ofertą cenową, stosownych oświadczeń i dokumentów, które zostały wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Informacja na temat wadium:

Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 2500,00 złotych

 1. Kryteria oceny i ich znaczenie:

Cena – 100 %

 1. Oferty w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda ” należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Kazanowie ul. Plac Partyzantów 28 pokój nr 9

10.Termin składania ofert upływa dnia 25.05.2010 roku godzina 9.00

 1. Otwarcie ofert nastąpi 25.05.2010 r. o godz.9.45 w siedzibie zamawiającego – sala konferencyjna

 2. Termin związania ofertą - 30 dniWójt Gminy

Marian Karolik

 

zalączniki:

1. specyf._budowa_drogi__ruda.doc

2. droga_ruda-___wszystkie_zalaczniki..doc

3. przedmiar_robot_ruda.jpg

4. przedmiar_robot_2_ruda.jpg


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-05-04 14:29:57
 • Informacja zaktualizowana przez: Renata Wiącek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-04 14:29:57

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry