Gmina Kazanów

RGK-Pn-341/1/2010


OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości mniejszej niż kwoty określone

w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Wójt Gminy

Kazanów

z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów

ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów

tel. (048) 6766033 Fax. 6766055

(e-mail) sekretariat@kazanow.pl , gmina@kazanow.pl

www.kazanow.pl


ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie usługi dla zamówienia pt.,, Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie inwestycji gminnych przez Gminę Kazanów”

Upoważniony do kontaktów:

Renata Wiącek - Inspektor tel. 6766033 w. 24.

Zamówienie ogłoszone w spisie BZP Nr 94487-2010 z dnia 23.04.2010r.

Szczegółowe warunki zakresu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można uzyskać w Urzędzie Gminy Kazanów Pl. Partyzantów 28 pokój nr 5.

SIWZ oraz niezbędna dokumentacja zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazanów www.kazanow.pl .

Opis przedmiotu zamówienia:

Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.500.000zł

( słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych)na sfinansowanie inwestycji gminnych

Miejsce wykonania usługi : Urząd Gminy Kazanów

Wspólny słownik zamówień (CPV) : 66.11.00.00-4

Czas trwania zamówienia od 07.05.2010r do 31.07.2010r

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone

w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 tejże ustawy.

Wymagane wadium: 15.000 PLN (piętnaście tysięcy złotych) i może być wnoszone w formach określonych w art. 45ust.6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena 100%

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kazanów ( sekretariat),

ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów 10.05.2010r. do godz. 1000.

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 10.05.2010 r. godzina 1015,

Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Pl. Partyzantów 28 sala konferencyjna Urzędu - II piętro.

Termin związania z ofertą : 30 dni od ostatniego terminu składania ofert .


Kazanów , 23.04.2010r

WÓJT GMINY

Marian KarolikOgłoszenie zostało zamieszczone:

1. Biuletyn Zamówień Publicznych – nr 94487-2010 z dnia 23.04.2010r

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie.

3. Strona internetowa.

4. BIP Urzędu Gminy Kazanów.

 

załączniki:

1. specyfikacja_na_kredyt.doc

2. formularz_ofertowy-zalacznik_nr1.doc

3. oswiadczenie-zalacznik_nr_2.doc

4. umowa-zalacznik_nr3.doc

5. zastrzezenie_ochrony_praw-zalacznik_nr_4.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-26 15:34:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Wiącek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-26 15:34:49

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry